Odstavec předpisu 125/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
Příl.

Příl.
	 

   Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku
        za odebrané množství podzemní vody
        (za zdroj odběru podzemní vody)*)

    Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku
        (za zdroj odběru podzemní vody)*)

  (podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
   zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.)

                 +-------+
         Poplatky za rok |    |
                 +-------+

  pro výpočet výše záloh na poplatky - poplatkové hlášení*)
    pro stanovení výše poplatků - poplatkové přiznání*)

a) pro zásobování pitnou vodou*)

b) pro ostatní užití*)

      +-----------------------------------------------------+
   Kraj: |                           |
      +-----------------------------------------------------+

   (podle místa zdroje odběru podzemní vody)

+-----------------+
| Formulář č. 1/9 |
+-----------------+

1.     Základní identifikační údaje

1.1.    Údaje o odběrateli**)

1.1.1.   Název odběratele (název nebo obchodní firma, případně
      jméno a příjmení)

+-----------------------------------------------------------------+
|                                 |
+-----------------------------------------------------------------+

1.1.2.   Adresa (sídlo, popř. místo trvalého pobytu) a další
      doplňující údaje

+----------------------------------+-------------------------------+
| Ulice              | Tel.             |
+----------------------------------+-------------------------------+
| č. p.              | Fax              |
+----------------------------------+-------------------------------+
| Obec               | E-mail            |
+----------------------------------+-------------------------------+
| PSČ               | IČO              |
| ---------------------------------+-------------------------------+
| Obec s roz. p.          | DIČ              |
+----------------------------------+-------------------------------+
| Kraj               |                |
+----------------------------------+-------------------------------+
                  | OKEČ             |
                  +-------------------------------+

1.1.3.   Bankovní spojení

+---------------------------------+--------------------------------+
|Peněž. ústav           | Číslo účtu           |
+---------------------------------+--------------------------------+

Poznámka:

 *) nehodící se škrtne
**) považuje-li se  za odběratele provozovatel  vodovodu pro
  veřejnou potřebu (§ 88 odst. 1 vodního zákona), uvedou se
  údaje o tomto provozovateli

  OKEČ = Odvětvová Klasifikace Ekonomických Činností

  Formuláře poplatkového hlášení a poplatkového přiznání se
  zpracovávají za zdroj odběru podzemní vody a předkládají se
  oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí
  místně příslušnému podle místa zdroje odběru.

+-----------------+              +--------------+
| Formulář č. 2/9 |              | IČO:     |
+-----------------+              +--------------+

1.2.    Údaje o zdroji odběru podzemní vody

1.2.1.   Název zdroje a jeho lokalit*)

+-----------------------------------------------------------------+
| Název zdroje                          |
+-----------------------------------------------------------------+

1.2.2.   Umístění zdroje odběru podzemní vody

+--------------------+--------------------------------------------+
| Obec (Obce)    |                      |
+--------------------+--------------------------------------------+
| Obec s roz. p.   |                      |
+--------------------+--------------------------------------------+
| Kraj        |                      |
+--------------------+--------------------------------------------+
| Katastrální území |                      |
+--------------------+--------------------------------------------+

Poznámka:

*) Uvede se úplný název příslušného zdroje odběru podzemní vody,
  který jednoznačně tento zdroj identifikuje.
  V pochybnostech, zda se v daném případě jedná o jeden či více
  zdrojů, projedná odběratel věc s CIZP.

2.     Skutečnosti rozhodné k výpočtu zálohy

+------------------+              +-------------+
| Formulář č. 3/9 |              | IČO:    |
+------------------+              +-------------+

2.1.    Údaje o povoleném množství odběru a výpočet výše zálohy
      (pro poplatkové hlášení)

+----------+----------------+------------------+-----------+-----------------+
| číslo  | Účel užití   | Celkový povolený| Sazba   | Záloha poplatku |
| řádku  | odebírané   | odběr (m3/rok) | (v Kč)*) | za zdroj (Kč)  |
|     | podzemní vody |         |      |         |
+----------+----------------+------------------+-----------+-----------------+
| 1    | 2       | 3        | 4     | 5        |
+----------+----------------+------------------+-----------+-----------------+
| 01    | Pro zásobování |         | 2,00   |         |
|     | pitnou vodou  |         |      |         |
+----------+----------------+------------------+-----------+-----------------+
| 02    | Pro ostatní  |         | 3,00   |         |
|     | užití     |         |      |         |
+----------+----------------+------------------+-----------+-----------------+
| 03    | Odběry za   |         | xxxx   |         |
| = 01 + 02| zdroj celkem**)|         |      |         |
+----------+----------------+------------------+-----------+-----------------+

 *) Podle přílohy č. 2A k vodnímu zákonu.
**) Uvede se jen v případě, že z jednoho zdroje jsou odebírány
  podzemní vody pro oba účely užití.

3.     Skutečnosti rozhodné k výpočtu vyrovnání poplatku

+-----------------+              +--------------+
| Formulář č. 4/9 |              | IČO:     |
+-----------------+              +--------------+

3.1.    Výše skutečného množství odebrané podzemní vody
      ze zdroje (pro poplatkové přiznání)

      A   Odběry pro zásobování pitnou vodou

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
číslo  Číslo     Skutečný  Limit  Rozdíl sl. 3 - 4   Zpoplatněno    Zpoplatněno  Poznámka
řádku  měsíce     odběr m3  m3    větší než nula    za měsíc m3***)  za rok m3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    2       3      4    5 (ano/ne)      6         7       8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    1             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
02    2             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
03    3             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
04    4             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05    5             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
06    6             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
07    7             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
08    8             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
09    9             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10   10             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11   11             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12   12             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
13*)  Za rok           6000             xxxxx              Více než
    celkem                                          6000 m3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14**)  Zpoplatněné  xxxxx    xxxx   xxxxx                 xxxxx     Méně než
    měsíce                                          6000 m3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 *) Do řádku č. 13 sl. 3 se vyplní suma objemu odběrů za     12
   měsíců. Jestliže suma za 12 měsíců v ř. 13 sl. 3 bude větší
   než 6000 m3 (v ř. 13 sl. 5 ANO), bude odběr zpoplatněn v
   celém ročním objemu a hodnota v ř. 13 sl. 3 se doplní do ř.
   13 sl. 7. Objemy za jednotlivé měsíce ze sl. 3 se uvedou také
   ve sl. 7.
 **) Jestliže suma za 12 měsíců v ř. 13 sl. 3 bude menší či rovna
   6000 m3 (v ř. 13 sl. 5 NE), bude zpoplatněn objem odběrů za
   jednotlivé měsíce, u kterých je ve sl. 5 uvedeno ANO. Jejich
   roční suma se uvede v ř. 14 sl. 6. V tomto případě se do ř.
   13 sl. 7 vyplní nula.
***) Pokud je v řádku měsíce ve sl. 5 uvedeno ANO, uvede se
   hodnota objemu ze sl. 3 pro tento řádek ve sl. 6. Pokud je v
   řádku měsíce ve sl. 5 uvedeno NE, do sl. 6 se doplní nula.
   Součet objemu zpoplatněných odběrů za jednotlivé měsíce ve
   sl. 6 se uvede v ř. 14 sl. 6.

+------------------+              +--------------+
| Formulář č. 5/9 |              | IČO:     |
+------------------+              +--------------+

3.2.    Výše skutečného množství odebrané podzemní vody
      ze zdroj (pro poplatkové přiznání)

      B   Odběry pro ostatní užití

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
číslo  Číslo     Skutečný  Limit  Rozdíl sl. 3 - 4   Zpoplatněno    Zpoplatněno  Poznámka
řádku  měsíce     odběr m3  m3    větší než nula    za měsíc m3***)  za rok m3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    2       3      4    5 (ano/ne)      6         7       8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    1             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
02    2             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
03    3             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
04    4             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
05    5             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
06    6             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
07    7             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
08    8             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
09    9             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10   10             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11   11             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12   12             500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
13*)  Za rok           6000             xxxxx              Více než
    celkem                                          6000 m3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14**)  Zpoplatněné  xxxxx    xxxx   xxxxx                 xxxxx     Méně než
    měsíce                                          6000 m3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 *) Do řádku č. 13 sl. 3 se vyplní suma objemu odběrů za 12
   měsíců. Jestliže suma za 12 měsíců v ř. 13 sl. 3 bude větší
   než 6000 m3 (v ř. 13 sl. 5 ANO), bude odběr zpoplatněn v
   celém ročním objemu a hodnota v ř. 13 sl. 3 se doplní do ř.
   13 sl. 7. Objemy za jednotlivé měsíce ze sl. 3 se uvedou také
   ve sl. 7.
 **) Jestliže suma za 12 měsíců v ř. 13 sl. 3 bude menší či rovna
   6000 m3 (v ř. 13 sl. 5 NE), bude zpoplatněn objem odběrů za
   jednotlivé měsíce, u kterých je ve sl. 5 uvedeno ANO. Jejich
   roční suma se uvede v ř. 14 sl. 6. V tomto případě se do ř.
   13 sl. 7 vyplní nula.
***) Pokud je v řádku měsíce ve sl. 5 uvedeno ANO, uvede se
   hodnota objemu ze sl. 3 pro tento řádek ve sl. 6. Pokud je v
   řádku měsíce ve sl. 5 uvedeno NE, do sl. 6 se doplní nula.
   Součet objemu zpoplatněných odběrů za jednotlivé měsíce ve
   sl. 6 se uvede v ř. 14 sl. 6.

+-----------------+              +---------------+
| Formulář č. 6/9 |              | IČO:     |
+-----------------+              +---------------+

3.3.    Poplatek za skutečný odběr ze zdroje přesahující
      6000 m3 za rok (pro poplatkové přiznání)

---------------------------------------------------------------------------
číslo   Účel       Celkový skutečný Sazba   Poplatek za odběr
řádku   užití       zpoplatněný*)   (Kč)***)  ze zdroje
               odběr (m3)          (Kč)
---------------------------------------------------------------------------
1     2         3         4     5
---------------------------------------------------------------------------
01     Pro zásobování           2,00
      pitnou vodou
---------------------------------------------------------------------------
02     Pro ostatní             3,00
      užití
---------------------------------------------------------------------------
03     Odběry za              xxxx
+ 01 + 02 zdroj celkem**)
---------------------------------------------------------------------------

 *) Uvedou se objemy z řádku 13 sloupce 6 tabulky 3.1. (formulář
   č. 4/9) a 3.2. (formulář č. 5/9)
 **) Uvede se jen v případě, že v jednom zdroji jsou odebírány
   podzemní vody pro oba účely užití.
***) Podle přílohy č. 2A k vodnímu zákonu.

+------------------+              +--------------+
| Formulář č. 7/9 |              | IČO:     |
+------------------+              +--------------+

3.4.    Poplatek za skutečný odběr ze zdroje menší nebo rovný
      6000 m3 za rok za jednotlivé odběry větší než 500 m3
      za měsíc (pro poplatkové přiznání)

---------------------------------------------------------------------------
číslo   Účel       Celkový skutečný Sazba   Poplatek za odběr
řádku   užití       zpoplatněný*)   (Kč)***)  ze zdroje
               odběr (m3)          (Kč)
---------------------------------------------------------------------------
1     2         3         4     5
---------------------------------------------------------------------------
01     Pro zásobování           2,00
      pitnou vodou
---------------------------------------------------------------------------
02     Pro ostatní             3,00
      užití
---------------------------------------------------------------------------
03     Odběry za              xxxx
+ 01 + 02 zdroj celkem**)
---------------------------------------------------------------------------

 *) Uvedou se objemy z řádku 14 sloupec 6 tabulky 3.1. (formulář
   č. 4/9) a 3.2. (formulář č. 5/9)
 **) Uvede se jen v případě, že v jednom zdroji jsou odebírány
   podzemní vody pro oba účely užití.
***) Podle přílohy č. 2A vodního zákona.

+-----------------+
| Formulář č. 8/9 |
+-----------------+

3.5.    Návrh vyrovnání zaplacených záloh a roční výše poplatku
      za uplynulý kalendářní rok za zdroj celkem
      (pro poplatkové přiznání)

---------------------------------------------------------------------------
číslo   Účel       Zaplacená záloha Poplatek  Návrh vyrovnání
řádku   užití       (Kč)       za skutečný (Kč)
                        odběr
                        (Kč)
---------------------------------------------------------------------------
1     2         3         4      5
---------------------------------------------------------------------------
01     Pro zásobování
      pitnou vodou
---------------------------------------------------------------------------
02     Pro ostatní
      užití
---------------------------------------------------------------------------
03     Odběry
= 01 + 02 celkem*)
---------------------------------------------------------------------------

Uvedou se údaje za odběratele celkem za zdroj a předloží se
inspektorátu ČIŽP místně příslušnému podle místa zdroje.

*) Uvede se jen v případě, že z jednoho zdroje jsou odebírány
  podzemní vody pro oba účely užití.

+------------------+
| Formulář č. 9/9 |
+------------------+

Příloha  k poplatkovému hlášení za zdroj odběru podzemní vody*)
      k poplatkovému přiznání za zdroj odběru podzemní vody*)

Identifikace odběru a odebrané množství podzemní vody

      a) pro zásobování pitnou vodou*)

      b) pro ostatní užití*)

------------------------------------------------------------------------------------------
Identifikační číslo odběru podzemní vody
------------------------------------------------------------------------------------------
Název odběratele
------------------------------------------------------------------------------------------
    Název zdroje
------------------------------------------------------------------------------------------
Název místa odběru
------------------------------------------------------------------------------------------
Obec
------------------------------------------------------------------------------------------
Obec s rozšíř. působností
------------------------------------------------------------------------------------------
Kraj
------------------------------------------------------------------------------------------
Katastrální území odběru
------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrogeologický rajon
------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo hydrologického pořadí
------------------------------------------------------------------------------------------
Platné povolení k odběru vody vydal:**)    Č.j.          Dne
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
Povolené množství odběru:
------------------------------------------------------------------------------------------
m3/rok    m3/měsíc    max. l/s     průměr l/s    Ostatní doplňující údaje
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
Způsob stanovení hodnot odběru   Měření   Výpočet   Odvození  Odhad
------------------------------------------------------------------------------------------
Údaje o měřidle odběru:   Stanovené měřidlo typu:       Evidenční číslo:
------------------------------------------------------------------------------------------
Ověření pro stanovené měřidlo provedeno dne:     Platnost do:     Provedl:
------------------------------------------------------------------------------------------

Představitel odběratele (statutární zástupce nebo osoba oprávněná jednat jménem žadatele)

------------------------------------------------------------------------------------------
Příjmení        Jméno          Titul       Název funkce
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 *) nehodící se škrtne
**) Odběratel, který poprvé předkládá CIZP poplatkové hlášení,
  popř. poplatkové přiznání, připojí zároveň kopii platného
  povolení  k odběru  podzemních vod;  dojde-li v průběhu
  kalendářního roku ke změně povolení nebo k vydání nového
  povolení, připojí odběratel kopii pravomocného rozhodnutí o
  změně (vydání nového) povolení k prvnímu poplatkovému hlášení
  (přiznání) předkládanému po této změně.

   Datum:               Razítko:

Poznámka:

Pokud je základní formulář součtem více odběrných míst, nutno
vyplnit přílohu za každé z nich. 
	 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.