Odstavec předpisu 619/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 619/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, se mění takto:
1. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:
"(2) V listinné podobě se evidují veškerá pravomocná rozhodnutí vodoprávního úřadu vydaná podle vodního zákona (dále jen "rozhodnutí") v rozsahu údajů o jejich čísle jednacím, datu vydání, datu nabytí právní moci, místu a předmětu rozhodnutí. Rozhodnutí se včetně související dokumentace uchovávají v souladu se zvláštním právním předpisem1a).
1a) § 63 a násl. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.".
2. V § 2 odst. 3 se slova "odst. 2" zrušují.
3. V § 2 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
"(5) Vybrané údaje podle příloh č. 1 až 3 z rozhodnutí vydaných v přezkumném řízení správním a soudním podle zvláštních právních předpisů2) eviduje ve vodoprávní evidenci vždy ten vodoprávní úřad, který rozhodoval v prvním stupni.
2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.".
4. V § 2 odstavec 6 zní:
"(6) Vodoprávní úřady, které rozhodovaly v prvním stupni, předávají rozhodnutí, včetně rozhodnutí uvedených v odstavci 2, v elektronické podobě do 2 měsíců ode dne nabytí jejich právní moci správcům povodí. Údaje podle odstavce 3 zpřístupňují prvoinstanční vodoprávní úřady správcům povodí a dalším subjektům uvedeným v § 21 odst. 4 vodního zákona, pokud o to požádají.".
5. V § 5 odstavce 1 a 2 znějí:
"(1) Údaje týkající se dosud platných a využitelných rozhodnutí z dosavadní vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence převedou vodoprávní úřady do jimi vedené vodoprávní evidence v listinné podobě v rozsahu údajů podle § 2 odst. 2 postupně do 31. prosince 2009.
(2) Údaje týkající se dosud platných rozhodnutí z dosavadní vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence, jakož i údaje z dosavadní vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence, které byly vedeny okresními úřady, převedou vodoprávní úřady v rozsahu údajů podle příloh č. 1 až 3, pokud je vodohospodářská a souhrnná vodohospodářská evidence obsahují, do jimi vedené vodoprávní evidence v elektronické podobě postupně do 31. prosince 2009.".
6. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Údaje z dosavadní vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence převáděné podle odstavců 1 a 2 jsou do doby jejich převedení součástí vodoprávní evidence podle této vyhlášky. Po jejich převedení se s nimi naloží v souladu se zvláštním právním předpisem1a).".
7. V příloze č. 1 se položka 13 označuje jako položka 13a, která zní:
"13a 1. Fyzická osoba
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Adresa místa trvalého nebo přechodného pobytu
d) Datum narození
e) Telefon".
8. V příloze č. 1 se za položku 13a vkládá nová položka 13b, která zní:
"13b 2. Fyzická osoba - podnikající
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Název
d) Adresa místa trvalého nebo přechodného pobytu
e) Datum narození
f) Místo podnikání
g) IČ
h) OKEČ
i) Telefon".
9. V příloze č. 1 položka 14 zní:
"14 3. Právnická osoba
a) Obchodní firma nebo název
b) Sídlo
c) IČ
d) OKEČ
e) Telefon".
10. V příloze č. 1 bodě 1 se v položce 22 slovo "Identifikátor" nahrazuje slovy "Číselný identifikátor".
11. V příloze č. 1 bodě 1 se položka 29 zrušuje.
12. V příloze č. 1 bodě 1 se položka 61 zrušuje.
13. V příloze č. 1 bodě 1 se v položce 64 zrušují slova "pod vodním dílem".
14. V příloze č. 1 bodě 1 se v položce 67 zrušují slova "pod vodním dílem".
15. V příloze č. 1 bodě 1b) [121] se slova "Položky 5. a 6." nahrazují slovy "Položka 5.".
16. V příloze č. 1 bodě 1b) [123] se slova "Položky 5. a 6." nahrazují slovy "Položka 5.".
17. V příloze č. 1 bodě 1 se v položce 85 za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) Ncelk . . . . .".
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).
18. V příloze č. 1 bodě 1 se v položce 86 za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) Ncelk . . . . . . . . .".
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).
19. V příloze č. 1 bodě 1. e) se číslo "17." nahrazuje číslem "14.".
20. V příloze č. 1 bodě 2 [205] se slovo "odstavných" nahrazuje slovem "odstavených".
21. V příloze č. 1 bodě 4 položka 105 zní:
"105 8. Rybí přechod ANO/NE".
22. V příloze č. 1 bodě 4 se v položce 107 slovo "Identifikátor" nahrazuje slovy "Číselný identifikátor".
23. V příloze č. 1 bodě 4 se položka 115 označuje jako položka 115a a doplňuje se za ni položka 115b, která zní:
"115b 19. Výškopisné údaje (m n. m.)".
24. V příloze č. 1 bodě 4 položka 123 zní:
"123 8. Rybí přechod ANO/NE".
25. V příloze č. 1 bodě 4 se v položce 125 slovo "Identifikátor" nahrazuje slovy "Číselný identifikátor".
26. V příloze č. 1 bodě 4 se položka 133 označuje jako položka 133a a doplňuje se za ni položka 133b, která zní:
"133b 19. Výškopisné údaje (m n. m.)".
27. V příloze č. 1 bodě 4 položka 159 zní:
"159. 4. Technické parametry:
a) Jez (Č 16)
b) Maximální kapacita jezu (m3/s)
c) Maximální konstrukční výška jezu (m)".
28. V příloze č. 1 bodě 4 položka 176 zní:
"176 6. Rozsah zásobování:
a) Počet zásobovaných obcí
b) Velikost zásobovaného spotřebiště".
29. V příloze č. 1 bodě 4 se položka 177 označuje jako položka 177a a vkládá se za ni nová položka 177b, která zní:
"177b 2. Hloubka objektu (m)".
30. V příloze č. 1 bodě 4 položka 200 zní:
"200 Zpracování provozního řádu uloženo ANO/NE".
31. V příloze č. 1 položce 207 bodě 2 [442] se slovo "čištění" nahrazuje slovem "předčištění".
32. V příloze č. 1 bodě 4 se v položce 225 za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) Ncelk . . . . . . . . .".
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).
33. V příloze č. 1 se v položce 226 za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) Ncelk . . . . . . . . .".
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).
34. V příloze č. 1 bodě 4 se v položce 294 slovo "Povolená" nahrazuje slovem "Povolovaná".
35. V příloze č. 1 bodě 6 položce [750] se před slovo "stanovení" doplňuje slovo "od" a za slovo "stanovení" se doplňuje čárka.
36. V příloze č. 2 položka Č 09 zní:
"Č 09 Umístění objektu/jevu vůči břehu
01 levý břeh
02 pravý břeh
03 ostrov
04 vodní tok
99 jiné".
37. V příloze č. 3 bod 9 zní:
"Platnost rozhodnutí: Uvede se datum ukončení platnosti vydaného rozhodnutí, datum zrušení rozhodnutí na základě mimořádného opravného prostředku v rámci správního řízení nebo rozsudku soudu;".
38. V příloze č. 3 se bod 13 označuje jako bod 13a, který zní:
"13a. Fyzická osoba:".
39. V příloze č. 3 se za bod 13a vkládá nový bod 13b, který zní:
"13b. Fyzická osoba - podnikající: IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 ákona č. 89/1995 Sb., zo státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u fyzické osoby podnikající hlavní (převažující);".
40. V příloze č. 3 bod 14 zní:
"14. Právnická osoba: IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby hlavní (převažující).".
41. V příloze č. 3 se v bodě 22 slovo "Identifikátor" nahrazuje slovy "Číselný identifikátor".
42. V příloze č. 3 se v bodě 28 zkratka "JSTK" nahrazuje zkratkou "S-JTSK".
43. V příloze č. 3 se bod 29 zrušuje.
44. V příloze č. 3 se v bodě 32 slova "Současně povolovaná navazující" nahrazují slovem "Související".
45. V příloze č. 3 se bod 61 zrušuje.
46. V příloze č. 3 se v bodě 64 slova "pod vodním dílem" zrušují.
47. V příloze č. 3 se v bodě 67 slova "pod vodním dílem" zrušují.
48. V příloze č. 3 bodě 84 se slova "(viz nařízení vlády č. 82/1999 Sb.)" nahrazují slovy "(viz zvláštní právní předpis4))". Poznámka pod čarou č. 4 zní:
"4) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.".
49. V příloze č. 3 bodě 85 písmeno d) zní:
"d) N-NH4 - amoniakální dusík uvedený v souladu se zvláštním právním předpisem4)".
50. V příloze č. 3 se v bodě 85 za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) Ncelk - celkový dusík".
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).
51. V příloze č. 3 se v bodě 85 písm. h) za slova "další ukazatele" doplňují slova "podle zvláštního právního předpisu4)".
52. V příloze č. 3 se v bodě 86 slova "s Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod" nahrazují slovy "se zvláštním právním předpisem4)".
53. V příloze č. 3 se v bodě 86 za slova "pro rozbory směsných vzorků" vkládají slova "- hodnota "průměr" pro ukazatele dusík celkový a fosfor celkový (aritmetický průměr koncentrací za posledních 12 kalendářních měsíců)".
54. V příloze č. 3 se v bodě 86 slova "- hodnota "m" maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků" nahrazují slovy "- hodnota "m" maximální koncentrace. Stanovení se provede typem vzorku A podle poznámky č. 3) k tabulce 1 přílohy č. 4 zvláštního právního předpisu4).".
55. V příloze č. 3 bod 105 zní:
"105. Rybí přechod ANO/NE: Vzhledem k ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona nesmějí vodní díla vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku. Toto ustanovení se týká jen napříště povolovaných vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstraňování. Netýká se existujících vodních děl. Další výjimky jsou stanoveny pod písmeny a) až c) tohoto ustanovení;".
56. V příloze č. 3 se v bodě 107 slovo "Identifikátor" nahrazuje slovy "Číselný identifikátor".
57. V příloze č. 3 se bod 115 označuje jako bod 115a a vkládá se za něj nový bod 115b, který zní:
"115b. Výškopisné údaje (m n. m.): Uvede se nadmořská výška ve výškovém baltském systému - po vyrovnání;".
58. V příloze č. 3 bod 123 zní:
"123. Rybí přechod ANO/NE: Viz 105;".
59. V příloze č. 3 se v bodě 125 slovo "Identifikátor" nahrazuje slovy "Číselný identifikátor".
60. V příloze č. 3 se v bodě 130 doplňují slova:
"Konec stavby např. v případě vodních děl - staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody - se stanoví jako vzdušnou čarou nejvzdálenější bod od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu (tj. začátku stavby);".
61. V příloze č. 3 se v bodě 131 doplňují slova: "Začátek stavby např. v případě vodních děl - staveb kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod - se stanoví jako vzdušnou čarou nejvzdálenější bod od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody (tj. konce stavby);".
62. V příloze č. 3 se bod 133 označuje jako bod 133a a slova "Viz 115" se nahrazují slovy "viz 115a".
63. V příloze č. 3 se za bod 133a vkládá nový bod 133b, který zní:
"133b. Výškopisné údaje (m n. m.): Viz 115b;".
64. V příloze č. 3 bod 159 zní:
"159. Technické parametry: Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2, maximální průtok vody, který může přecházet přes jez, aniž by se vodní tok vybřežil, a maximální konstrukční výška jezu;".
65. V příloze č. 3 bod 176 zní:
"176. Rozsah zásobování: Uvede se počet obcí a počet obyvatel zásobených vodovodem, který je předmětem rozhodnutí;".
66. V příloze č. 3 se bod 177 označuje jako bod 177a a vkládá se za něj nový bod 177b, který zní:
"177b. Hloubka objektu (m): Uvede se hloubka objektu v m (svislá vzdálenost dna objektu od povrchu terénu);".
67. V příloze č. 3 bod 200 zní:
"200. Zpracování provozního řádu uloženo ANO/NE:".
68. V příloze č. 3 bodě 294 se slovo "Povolená" nahrazuje slovem "Povolovaná".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.