Odstavec předpisu 620/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 620/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb.
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmeno a) zní:
"a) doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádosti o
1. povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona, s výjimkou povolení podle bodu 2,
2. povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),
3. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, s výjimkou povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle bodu 4,
4. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),
5. povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 vodního zákona,
6. stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona, s výjimkou stavebního povolení podle bodu 7,
7. stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),
8. povolení k užívání vodních děl podle § 15 vodního zákona (dále jen "kolaudační rozhodnutí"),
9. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle § 16 odst. 1 vodního zákona,
10. udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona,
11. vyjádření podle § 18 vodního zákona.".
2. Nadpis § 2 zní:
"Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K § 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]".
3. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa nakládání s vodami,".
4. V § 2 odst. 1 písmena b) až d) včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí:
"b) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1) jako podklad pro zahájení řízení,
c) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami a v případě vzdouvání též s vyznačením rozsahu a délky vzdutí,
d) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici,
1) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.".
5. V § 2 odst. 1 písm. e) se za slovo "povodí" doplňují slova "k požadovanému nakládání s vodami".
6. V § 2 odst. 1 písm. f) se za slova "vodního toku" doplňují slova "k požadovanému nakládání s vodami".
7. V § 2 odst. 1 písmeno g) zní:
"g) doklad, jímž prokáže právo k pozemkům a stavbám vzdouváním vody dotčeným, popřípadě, že podal návrh na jejich vyvlastnění nebo že učinil opatření k objasnění nejasných vlastnických vztahů k těmto pozemkům a stavbám nebo ke zjištění pobytu jejich vlastníků, nejsou-li mu známi,".
8. V § 2 odst. 1 se doplňují písmena h) až j), která včetně poznámky pod čarou č. 1a znějí:
"h) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud se žádost o povolení k nakládání s vodami týká podzemní vody, včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod1a), pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona),
i) údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q330 denní, Q355 denní, Q364 denní a Qa dlouhodobý průměrný), pokud se žádost o povolení týká vodního toku a požadované nakládání s vodami může mít za následek snížení průtoku vodního toku,
j) výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů1), pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.
1a) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.".
9. V nadpisu § 3 se slova "s vodami" nahrazují slovy "s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona".
10. V § 3 poznámka pod čarou č. 2 zní:
"2) Například zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.".
11. V § 3 písm. a) se za slovo "jméno" vkládají slova "popřípadě jména", slova "a trvalý pobyt" se nahrazují slovy "a adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu" a za slova "sídlo právnické osoby" se doplňují slova "nebo její organizační složky".
12. V § 3 písm. d) se slova "kilometráže vodního toku" nahrazují slovy "říčního kilometru vodního toku".
13. V § 3 písm. g) se slova "povinností a uložení" zrušují.
14. V § 3 písm. f) se zrušují slova "a jakosti".
15. V § 3 se doplňuje písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:
"i) určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).
2a) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.".
16. Za § 3 se vkládají nové § 3a až 3f, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2b znějí:
"§ 3a
Doklady pro vydání povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [K § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1]
(1) Žadatel předkládá k žádosti
a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa odběru podzemní vody, pokud se současně s odběrem podzemních vod nežádá i o povolení souvisejícího vodního díla,
b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody,
c) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod1a),
d) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici,
e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1) jako podklad pro zahájení řízení.
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2.
§ 3b
Náležitosti povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2) obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu fyzické osoby, které se uděluje povolení k odběru podzemních vod,
b) účel a rozsah nakládání s vodami,
c) dobu, na kterou se povolení vydává,
d) číslo hydrogeologického rajonu místa odběru podzemních vod,
e) údaje o množství odebíraných podzemních vod, jakož i další údaje podle vodního zákona nebo právních předpisů podle něj vydaných,
f) stanovení podmínek, za kterých se nakládání s vodami povoluje,
g) vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení,
h) určení polohy místa odběru podzemních vod (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).
§ 3c
Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových [K § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu nakládání s povrchovými vodami
a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa vypouštění odpadních vod,
b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod,
c) stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění odpadních vod,
d) stanovisko příslušného správce drobného vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,
e) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici,
f) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1) jako podklad pro zahájení řízení,
g) údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
h) údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku (popřípadě při minimálním zaručeném průtoku) vody ve vodním toku nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 95 % v místě, kde má být povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
i) výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů1), pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 3.
§ 3d
Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
Povolení k nakládání s povrchovými vodami kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2b) obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu fyzické osoby, popřípadě též její obchodní firmu a místo podnikání, je-li podnikatelem, název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo právnické osoby nebo její organizační složky, které se uděluje povolení k nakládání s vodami,
b) účel a rozsah nakládání s vodami,
c) dobu, na kterou se povolení vydává,
d) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení říčního kilometru vodního toku, pokud se povolení týká vodního toku,
e) údaje o množství a jakosti vypouštěných odpadních vod, jakož i další údaje podle vodního zákona nebo právních předpisů podle něj vydaných,
f) stanovení podmínek, za kterých se nakládání s vodami povoluje,
g) vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení,
h) určení polohy místa vypouštění odpadních vod (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).
§ 3e
Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [K § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
(1) Žadatel předkládá k žádosti
a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa vypouštění odpadních vod,
b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod,
c) stanovisko správce vodního toku,
d) posouzení vlivu vypouštěných odpadních vod na jakost podzemních vod,
e) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici,
f) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1) jako podklad pro zahájení řízení,
g) údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
h) údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku (popřípadě při minimálním zaručeném průtoku) vody ve vodním toku nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 95 % v místě, kde má být povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku.
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4.
§ 3f
Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2b) obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu fyzické osoby, které se uděluje povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
b) účel a rozsah nakládání s vodami,
c) dobu, na kterou se povolení vydává,
d) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení říčního kilometru vodního toku, pokud se povolení týká vodního toku,
e) číslo hydrogeologického rajonu místa nakládání s vodami, pokud se povolení týká nakládání s podzemními vodami,
f) údaje o množství a jakosti vypouštěných odpadních vod, jakož i další údaje, pokud je to stanoveno vodním zákonem a právními předpisy podle něj vydanými,
g) stanovení podmínek, za kterých se nakládání s vodami povoluje,
h) vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení,
i) určení polohy místa vypouštění odpadních vod (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).".
2b) Například zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
17. V nadpisu § 4 se slovo "vybraným" a slova "písm. a) až c)" zrušují.
18. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa výkonu činnosti,".
19. V § 4 odst. 1 se v písmenu c) za slovo "povodí" doplňují slova "k povolované činnosti".
20. V § 4 odst. 1 se v písmenu d) za slova "vodního toku" doplňují slova "k povolované činnosti".
21. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení k některým činnostem týká, s popisem a vyznačením místa realizace těchto činností,".
22. V § 4 odst. 1 písmeno f) zní:
"f) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1) jako podklad pro zahájení řízení,".
23. V § 4 odst. 1 se doplňuje písmeno g), které zní:
"g) dokumentace k povolované činnosti, včetně popisu jejích předpokládaných účinků na okolí.".
24. V § 4 odst. 2 se slova "v příloze č. 2" nahrazují slovy "v příloze č. 5".
25. V nadpisu § 5 se slovo "vybraným" zrušuje.
26. V předvětí § 5 se slovo "vybraným" zrušuje.
27. V § 5 písmenu a) se za slovo "jméno" doplňují slova "popřípadě jména", slova "a trvalý pobyt" nahrazují slovy "a adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu", slova "bylo uděleno" nahrazují slovy "se uděluje" a za slova "sídlo právnické osoby" se vkládají slova "nebo její organizační složky".
28. V § 5 písm. b) se slovo "povolované" nahrazuje slovem "povolené".
29. V § 5 písm. d) se slova "kilometráže vodního toku" nahrazují slovy "říčního kilometru vodního toku".
30. V § 5 písm. f) se slova "povinností, popřípadě" zrušují.
31. V § 5 se doplňuje písmeno h), které zní: "h) určení polohy místa povolené činnosti (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).".
32. V § 6 odst. 1 písm. a) poznámka pod čarou č. 3 zní:
"3) Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb.".
33. V § 6 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničním vodním tokem předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a která dále obsahuje
1. výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů1), pokud by mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny,
2. údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (Qm-denní, Qn-leté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,".
34. V § 6 odst. 1 se doplňují písmena g) a h), která včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 znějí:
"g) souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování4),
h) posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství5) v případě žádosti o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody.
4) § 120 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5) § 61 odst. 9 vodního zákona.".
35. V § 6 odst. 2 se slova "v příloze č. 3" nahrazují slovy "v příloze č. 6".
36. V § 7 písm. b) se slova "kilometráže vodního toku" nahrazují slovy "říčního kilometru vodního toku".
37. V § 7 se doplňuje písmeno d), které zní:
"d) určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).".
38. Za § 7 se vkládají nové § 7a až 7f, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 6 znějí:
"§ 7a
Doklady pro vydání stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (K § 15 vodního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy vodního díla
a) doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení podle zvláštního právního předpisu3),
b) souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování4),
c) povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení,
d) vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 7.
§ 7b
Náležitosti stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
Stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy3) obsahuje
a) základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém zařízení,
b) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení říčního kilometru vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká domovní čistírny odpadních vod,
c) číslo hydrogeologického rajonu, pokud se žádost o stavební povolení týká studny nebo jiné stavby potřebné k odběru podzemních vod nebo vypouštění odpadních vod do vod podzemních,
d) určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).
§ 7c
Doklady pro vydání kolaudačního rozhodnutí
(1) Žadatel předkládá k žádosti kromě náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem6)
a) doklady, které se připojují k žádosti o kolaudační rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu3),
b) doklady, jimiž bylo podmíněno vydání stavebního povolení nebo jejichž doložení ke kolaudaci bylo uloženo rozhodnutím podle vodního zákona (§ 59 odst. 2 vodního zákona),
c) doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně stavebníka,
d) kopii povolení stavby vodního díla, pokud bylo v minulosti vydáno jiným vodoprávním úřadem,
e) zaměření skutečného provedení stavby, s výjimkou staveb povolených podle § 7a a 7b.
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 8.
§ 7d
Náležitosti kolaudačního rozhodnutí
Kolaudační rozhodnutí kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy3) obsahuje
a) základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém nebo výrobním zařízení,
b) určení polohy vodního díla (souřadnice X,Y2a), pro stavby povolené podle § 7a a 7b orientačně podle souřadnic X,Y2a)).
§ 7e
Doklady pro povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (K § 16 odst. 1 vodního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti
a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, s označením kanalizace, do níž je vypouštění uvažováno,
b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace,
c) souhlas vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, s napojením na tuto kanalizaci, která není kanalizací pro veřejnou potřebu,
d) doklad o ověření požadovaných vlastností zařízení určeného k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky v případě, že se prokazuje účinnost zařízení k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky,
e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1) jako podklad pro zahájení řízení.
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 9.
§ 7f
Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2b) obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu fyzické osoby, popřípadě též její obchodní firmu a místo podnikání, je-li podnikatelem, název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo právnické osoby nebo její organizační složky, které se povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace,
b) stanovení podmínek, za kterých se vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace povoluje,
c) vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení,
d) určení polohy místa vypouštění odpadních vod (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).
6) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.".
39. V § 8 odst. 1 písmena a) až c) znějí:
"a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti,
b) kopii katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením záměru místa stavby, zařízení nebo činnosti,
c) dokumentaci zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti,".
40. V § 8 odst. 1 písm. e) se za slovo "povodí" doplňují slova "k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti".
41. V § 8 odst. 1 písm. f) se za slova "vodního toku" vkládají slova "k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti" a slova "o stavbu" se nahrazují slovy "o záměr".
42. V § 8 odst. 2 se slova "příloze č. 4" nahrazují slovy "příloze č. 10".
43. V § 9 písm. a) se za slovo "jméno" vkládají slova "popřípadě jména".
44. V § 9 písm. a) se slova "a trvalý pobyt" nahrazují slovy "a adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu", slova "byl udělen" se nahrazují slovy "se uděluje" a za slova "sídlo právnické osoby" se vkládají slova "nebo její organizační složky".
45. V § 9 písm. c) se slova "kilometráže vodního toku" nahrazují slovy "říčního kilometru vodního toku".
46. V § 9 se doplňují písmena f) a g), která znějí:
"f) vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení,
g) určení polohy místa záměru (orientačně podle souřadnic X,Y2a)).".
47. V § 10 v nadpise se před slovo "zákona" vkládá slovo "vodního".
48. V § 10 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti,".
49. V § 10 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) situační výkres současného stavu v kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí,".
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
50. V § 10 odst. 1 písm. c) se za slovo "povodí" doplňují slova "k předkládanému záměru".
51. V § 10 odst. 1 písm. d) se slova "změn těchto staveb" nahrazují slovy "jejich změn".
52. V § 10 odst. 2 se slova "příloze č. 5" nahrazují slovy "příloze č. 11".
53. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
Vzor žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
                  +-              -+

                  *)


                  +-              -+

                  *) Adresa místně a věcně
                  příslušného vodoprávního úřadu


         ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ

       S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI

     [§ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

1. Žadatel1)

  Obchodní firma nebo název/Jméno, popřípadě jména, příjmení ....

  ...............................................................

  Sídlo/Místo podnikání/Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu

  ...............................................................

  IČ2)/Datum narození          .........................

  OKEČ3)                .........................

  Telefon                .........................

2. Druh nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona
  (požadovaný druh se označí křížkem)

  - písm. a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné
   nakládání s vodami

       bod 1. k jejich odběru,
       bod 2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
       bod 3. k využívání jejich energetického potenciálu,
       bod 4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní
           drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů,
           za účelem podnikání,
       bod 5. k jinému nakládání s nimi.

  - písm. b) jde-li o podzemní vody

       bod 1. k jejich odběru,
       bod 2. k jejich akumulaci,
       bod 3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich
           hladiny,
       bod 4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod
           povrchovou vodou,
       bod 5. k jinému nakládání s nimi.

3. Popis nakládání s vodami, včetně jejího užití

  ..............................................................

4. Údaje o místu nakládání s vodami

  Název obce                     ...........

  Název katastrálního území             ...........

  Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí ...........

  Typ odběrného objektu               ...........

5. Údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat (na
  základě žádaného druhu nakládání s vodami se doplní konkrétní
  požadovaná hodnota množství)

  - Odběr povrchové nebo podzemní vody (popřípadě jiné nakládání
   s nimi) nebo čerpání podzemních vod za účelem snižování
   jejich hladiny či umělé obohacování podzemních zdrojů vod
   povrchovou vodou [§ 8 odst. 1 písm. a) body 1., 5. a písm. b)
   body 1., 3., 4., 5. vodního zákona]

   Počet měsíců v roce, kdy se odebírá    ..........

      ------------------      ------------------
      prům.    1.sE
-1
max. 1.sE
-1
------------------ ------------------ ---------------------- -------------- max. m
3
.měs.E
-1
tis. m
3
.rokE
-1
---------------------- -------------- - Vzdouvání, popřípadě akumulace povrchové nebo podzemní vody [§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a písm. b) bod 2. vodního zákona] ----------- Celkový objem akumulované (vzduté) vody tis. m
3
----------- ----------- Délka vzdutí při maximální hladině m ----------- ----------- Maximální hladina akumulované (vzduté) vody m n. m. Bpv ----------- - Využívání energetického potenciálu [§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona] Maximální množství ----------- povrchové vody využívané pro zařízení m
3
.sE
-1
----------- ----------- Maximální spád m ----------- 6. Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno4) ........... 7. V případě, že oprávněný žádá o povolení k nakládání s vodami v množství větším než 500 m
3
vody v kalendářním měsíci nebo větším než 6000 m
3
vody v kalendářním roce [s výjimkou povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bodů 2 až 4 vodního zákona] Navrhovaný způsob měření množství vody........................ 8. Při odběru povrchové nebo podzemní vody za účelem úpravy na vodu pitnou Počet zásobovaných obyvatel ......................... Kategorie upravitelnosti vody5) ......................... Ochranné pásmo vodního zdroje - stanoveno (nehodící se škrtněte) ANO/NE - rozhodnutím č. j.: ........... ze dne ........... - vydáno (úřad) .............................. 9. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi --------------------------------------------------------------- Název nebo obchodní firma/Jméno, Adresa příjmení --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- (V případě většího počtu účastníků vodoprávního řízení než 3 se jejich seznam uvede v příloze žádosti.) V .............. dne ............. ..................... podpis(y) žadatele(ů) Přílohy 1. Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa nakládání s vodami. 2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami a v případě vzdouvání též s vyznačením délky vzdutí. 3. Doklad, jímž žadatel prokáže právo k pozemkům a stavbám vzdouváním vody dotčeným, popřípadě, že podal návrh na jejich vyvlastnění nebo že učinil opatření k objasnění nejasných vlastnických vztahů k těmto pozemkům a stavbám nebo ke zjištění pobytu jejich vlastníků, nejsou-li mu známi. 4. Stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání s vodami. 5. Stanovisko příslušného správce drobného vodního toku k požadovanému nakládání s vodami, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku. 6. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud se žádost o povolení k nakládání s vodami týká podzemní vody, včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona) (viz. metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR č. 1/2002 ke stanovení minimální hladiny podzemních vod uveřejněný ve Věstníku MŽP ČR, částka 2/2002). 7. Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici. 8. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy6) jako podklad pro zahájení řízení. 9. Údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q330 denní, Q355 denní, Q364 denní a Qa dlouhodobý průměrný), pokud se žádost o povolení týká vodního toku a požadované nakládání s vodami může mít za následek snížení průtoku vodního toku. 10. Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů,6) pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny. 11. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení. Vysvětlivky 1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. V případě - právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ,3) popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku, se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ,2) pod kterým byly zřízeny, a OKEČ,3) popřípadě telefonické spojení; - fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ,3) popřípadě telefonické spojení; - fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení. 2) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození. 3) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující). 4) Doba - v případě povolení k nakládání s vodami - k využívání jejich energetického potenciálu, nemůže být vydáno na dobu kratší než 25 let (§ 9 odst. 6 zákona o vodách). 5) Kategorie upravitelnosti surové vody - týká se pouze vodovodů pro veřejnou potřebu [zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů]; surová voda se rozděluje podle limitních hodnot do tří kategorií A1, A2 a A3 (§ 22 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.) odpovídajících standardním metodám úpravy podle přílohy č. 13 této vyhlášky. 6) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů."
54. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
Vzor žádosti o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
                  +-              -+

                  *)


                  +-              -+

                  *) Adresa místně a věcně
                  příslušného vodoprávního úřadu

      ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD

         PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

             (DOMÁCNOSTÍ)

     [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona]

1. Žadatel1)

  Jméno, popřípadě jména, příjmení ............................

  Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu ..................

  Datum narození         ......................

  Telefon             ......................

2. Účel užití odebírané podzemní vody2)

  ..............................................................

3. Údaje o místu nakládání s vodami

  Název obce                    ............

  Název katastrálního území             ............

  Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí ............

  Typ odběrného objektu3)              ............

4. Údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat

  Počet měsíců v roce, kdy se odebírá     .................

      ------------------      ------------------
      prům.    1.sE
-1
max. 1.sE
-1
------------------ ------------------ ---------------------- --------- max. m
3
.měs.E
-1
m
3
.rokE
-1
---------------------- --------- 5. Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno ........... 6. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi --------------------------------------------------------------- Název nebo obchodní firma/Jméno, Adresa příjmení --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- (V případě většího počtu účastníků vodoprávního řízení než 3 se jejich seznam uvede v příloze žádosti.) V .............. dne ............. ..................... podpis(y) žadatele(ů) Přílohy 1. Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa odběru podzemní vody, pokud se současně s odběrem podzemních vod nežádá i o povolení souvisejícího vodního díla (např. studny). 2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody. 3. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona) (viz. metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR č. 1/2002 ke stanovení minimální hladiny podzemních vod uveřejněný ve Věstníku MŽP ČR, částka 2/2002). 4. Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici. 5. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy4) jako podklad pro zahájení řízení. 6. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení. Vysvětlivky 1) Žadatel je fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. Uvede se jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení. 2) Jako účel užití se uvede např. zásobování rodinného domu, rekreačního objektu apod. 3) Uvede se, zda se jedná o pramenní jímku, vrt, studnu, zářez nebo o jiný odběrný objekt. 4) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů."
55. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
Vzor žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

                  +-              -+

                  *)


                  +-              -+

                  *) Adresa místně a věcně
                  příslušného vodoprávního úřadu

     ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

            DO VOD POVRCHOVÝCH

       [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]

1. Žadatel1)

  Obchodní firma nebo název/Jméno, popřípadě jména, příjmení

  ..............................................................

  Sídlo/Místo podnikání/Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu

  ...............................................................

  IČ2)/Datum narození          .........................

  OKEČ3)                .........................

  Telefon                .........................

2. Údaje o místu vypouštění odpadních vod

  Název obce                     ...........

  Název katastrálního území             ...........

  Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí ...........

3. Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

  Druh vypouštěných vod

  Průmyslové odvětví, druh výroby4)      ..................

  Čistírna odpadních vod (název - typ)    ..................

  Způsob čištění               ..................

  Počet napojených EO5)            ..................

  Navrhovaný způsob měření objemu vypouštěných vod ............

  ..............................................................

4. Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno6)  ............

5. Údaje o množství vypouštěných vod

      ------------------      ------------------
      prům.    1.sE
-1
max. 1.sE
-1
------------------ ------------------ ---------------------- -------------- max. m
3
.měs.E
-1
tis. m
3
.rokE
-1
---------------------- -------------- 6. Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v ukazatelích znečištění stanovených zvláštním právním předpisem7) (doplní se navrhované požadované emisní limity jednotlivých ukazatelů jakosti včetně bilance), popřípadě dalších ukazatelích znečištění "p" "m" ------- ------- -------- CHSK mg.lE
-1
mg.1E
-1
t.rokE
-1
Cr ------- ------- -------- ------- ------- -------- BSK mg.lE
-1
mg.1E
-1
t.rokE
-1
5 ------- ------- -------- ------- ------- -------- NL mg.lE
-1
mg.1E
-1
t.rokE
-1
------- ------- -------- ------- ------- -------- ......... mg.lE
-1
mg.1E
-1
t.rokE
-1
------- ------- -------- (V případě většího počtu ukazatelů se jejich seznam v členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti.) "p" - přípustné koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění "m" - maximální koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění 7. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi --------------------------------------------------------------- Název nebo obchodní firma/Jméno, Adresa příjmení --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- (V případě většího počtu účastníků vodoprávního řízení než 3 se jejich seznam uvede v příloze žádosti.) V .............. dne ............. ..................... podpis(y) žadatele(ů) Přílohy 1. Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa vypouštění odpadních vod. 2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod. 3. Stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění odpadních vod. 4. Stanovisko příslušného správce drobného vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku. 5. Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici. 6. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy8) jako podklad pro zahájení řízení. 7. Údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku. 8. Údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku (popřípadě při minimálním zaručeném průtoku) vody ve vodním toku nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 95 % v místě, kde má být povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku. 9. Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů,8) pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny. 10. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení. Vysvětlivky 1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. V případě - právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ,3) popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku, se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ,2) pod kterým byly zřízeny, a OKEČ,3) popřípadě telefonické spojení; - fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ,3) popřípadě telefonické spojení; - fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení. 2) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození. 3) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující). 4) Průmyslové odvětví, druh výroby - vyplňuje se pouze v případě vypouštění průmyslových odpadních vod. 5) Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den (BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace). Zatížení vyjádřené v počtu ekvivalentních obyvatel se vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení vstupu do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, jako jsou např. silné deště a povodně (viz. vysvětlivka v tabulce 1a v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech). 6) Doba - v případě povolení k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod, nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let. Pokud se jedná o povolení k vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 vodního zákona do vod povrchových, nemůže být vydáno na dobu delší než 4 roky (§ 9 odst. 2 zákona o vodách). 7) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného, znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Emisní limity mohou být mimo koncentračních jednotek stanoveny rovněž - minimální účinnosti čištění v čistírně odpadních vod v %, - množstvím vypouštěného znečištění za určité období, - poměrným množstvím vypouštěného znečištění vyjádřeným poměrem jednotky hmotnosti na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku. 8) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů."
56. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
Vzor žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
                  +-              -+

                  *)


                  +-              -+

                  *) Adresa místně a věcně
                  příslušného vodoprávního úřadu

    ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD

  POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

             (DOMÁCNOSTÍ)

       [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]

1. Žadatel1)

  Jméno, popřípadě jména, příjmení ............................

  Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu ..................

  Datum narození         ......................

  Telefon             ......................

2. Údaje o místu vypouštění odpadních vod

  Název obce                     ..........

  Název katastrálního území              ..........

  Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí2) ..........

3. Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

  Čistírna odpadních vod (název - typ)

  Způsob čištění                  ............

  Počet napojených EO3)               ............

  Navrhovaný způsob měření objemu vypouštěných vod ............

  ..............................................................

4. Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno4) ...............

5. Údaje o množství     vypouštěných vod

      ------------------      ------------------
      prům.    1.sE
-1
max. 1.sE
-1
------------------ ------------------ ---------------------- --------- max. m
3
.měs.E
-1
m
3
.rokE
-1
---------------------- --------- 6. Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v ukazatelích znečištění stanovených zvláštním právním předpisem5) (doplní se navrhované požadované emisní limity jednotlivých ukazatelů jakosti včetně bilance), popřípadě dalších ukazatelích znečištění "p" "m" ------- ------- -------- CHSK mg.lE
-1
mg.1E
-1
t.rokE
-1
Cr ------- ------- -------- ------- ------- -------- BSK mg.lE
-1
mg.1E
-1
t.rokE
-1
5 ------- ------- -------- ------- ------- -------- NL mg.lE
-1
mg.1E
-1
t.rokE
-1
------- ------- -------- ------- ------- -------- ......... mg.lE
-1
mg.1E
-1
t.rokE
-1
------- ------- -------- (V případě většího počtu ukazatelů se jejich seznam v členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti.) "p" - přípustné koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění "m" - maximální koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění 7. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi --------------------------------------------------------------- Název nebo obchodní firma/Jméno, Adresa příjmení --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- (V případě většího počtu účastníků vodoprávního řízení než 3 se jejich seznam uvede v příloze žádosti.) V .............. dne ............. ..................... podpis(y) žadatele(ů) Přílohy 1. Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa vypouštění odpadních vod. 2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod. 3. Stanovisko správce vodního toku. 4. Posouzení vlivu vypouštěných odpadních vod na jakost podzemních vod. 5. Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici. 6. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy6) jako podklad pro zahájení řízení. 7. Údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku. 8. Údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku (popřípadě při minimálním zaručeném průtoku) vody ve vodním toku nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 95 % v místě, kde má být povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku. 9. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení. Vysvětlivky 1) Žadatel je fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. Uvede se jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení. 2) Uvede se parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěn výpustní objekt. 3) Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den (BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace). Zatížení vyjádřené v počtu ekvivalentních obyvatel se vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení vstupu do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, jako jsou např. silné deště a povodně (viz. vysvětlivka v tabulce 1 a v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech). 4) Doba - v případě povolení k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod, nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let. 5) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného, znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Emisní limity mohou být mimo koncentračních jednotek stanoveny rovněž - minimální účinnosti čištění v čistírně odpadních vod v %, - množstvím vypouštěného znečištění za určité období, - poměrným množstvím vypouštěného znečištění vyjádřeným poměrem jednotky hmotnosti na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku. 6) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů."
57. Příloha č. 5 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
Vzor žádosti o povolení k některým činnostem
                  +-              -+

                  *)


                  +-              -+

                  *) Adresa místně a věcně
                  příslušného vodoprávního úřadu

       ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM

           [§ 14 vodního zákona]

1. Žadatel1)

  Obchodní firma nebo název/Jméno, popřípadě jména, příjmení

  ..............................................................

  Sídlo/Místo podnikání/Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu

  ...............................................................

  IČ2)/Datum narození          .........................

  OKEČ3)                .........................

  Telefon                .........................

2. Povolení podle § 14 odst. 1 vodního zákona (požadovaný druh se
  označí křížkem)

  - písm. a) k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích
       v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry,

  - písm. b) k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna
       k léčivým účelům, valounů apod. (dále jen "říční
       materiál") z pozemků, na nichž leží koryto vodního
       toku,

  - písm. c) ke geologickým pracím spojeným se zásahem
       do pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního
       zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů,

  - písm. d) k zasypávání odstavených ramen vodních toků,

  - písm. e) k vrácení vodního toku do původního koryta (§ 45).

3. Údaje o místu povolované činnosti

  Název obce                    ............

  Název katastrálního území             ............

  Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí ............

  (V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v
  příloze žádosti.)

  V případě, že se povolovaná činnost týká vodního toku

  Název vodního toku             ..................

  Říční kilometr (staničení)         ..................

4. Rozsah povolované činnosti

  ..............................................................

  ..............................................................

5. Doba trvání povolované činnosti       ..................

6. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou
  žadateli známi

  ---------------------------------------------------------------
  Název nebo obchodní firma/Jméno,   Adresa
  příjmení
  ---------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------
    
  ---------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------

  (V případě většího počtu účastníků vodoprávního řízení než 3 se
  jejich seznam uvede v příloze žádosti.)

V .............. dne .............

                     .....................
                     podpis(y) žadatele(ů)

Přílohy

1. Mapový  podklad v  měřítku 1:50 000  (popřípadě 1:25 000,
  1:10 000) se schématickým zákresem místa výkonu činnosti.

2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení k některým
  činnostem týká, s popisem a vyznačením místa realizace těchto
  činností.

3. Doklady, jimiž se prokazují vlastnická nebo jiná práva žadatele
  k nemovitostem přímo dotčeným požadovaným povolením.

4. Dokumentace k  povolované činnosti, včetně  popisu jejích
  předpokládaných účinků na okolí.

5. Stanovisko správce povodí k povolované činnosti.

6. Stanovisko příslušného  správce drobného vodního  toku k
  povolované činnosti, pokud se žádost o povolení týká tohoto
  vodního toku.

7. Rozhodnutí,  stanoviska,  vyjádření,  souhlasy,  posouzení,
  popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, pokud
  to vyžadují zvláštní právní  předpisy4) jako podklad pro
  zahájení řízení.

8. Dokumentace k  povolované činnosti, včetně  popisu jejích
  předpokládaných účinků na okolí.

9. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních
  úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Vysvětlivky

1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má
  být povolení vydáno. V případě

  - právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo
   právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby,
   která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2)
   zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího
   její právní formu a OKEČ,3) popřípadě telefonické spojení.
   U právnických osob,  které se nezapisují  do obchodního
   rejstříku, se uvede název,  sídlo právnické osoby nebo
   organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území
   jiného členského státu EU, a IČ,2) pod kterým byly zřízeny,
   a OKEČ,3) popřípadě telefonické spojení;

  - fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména
   a příjmení,  adresa  místa  trvalého  pobytu  (popřípadě
   přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států
   EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do
   zákonem  stanoveného  rejstříku,  a  OKEČ,3)  popřípadě
   telefonické spojení;

  - fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména
   a příjmení,  adresa  místa  trvalého  pobytu  (popřípadě
   přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států
   EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.

2) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené
  právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona
  č. 89/1995  Sb., o státní statistické  službě, ve znění
  pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se
  místo IČ uvede datum narození.

3) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové
  klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995
  Sb.,  o státní  statistické službě,  ve znění pozdějších
  předpisů), který je u  právnické osoby či fyzické osoby
  podnikající - hlavní (převažující).

4) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
  znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických
  pracích, ve znění pozdějších předpisů."
58. Příloha č. 6 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
Vzor žádosti o stavební povolení k vodním dílům
                  +-              -+

                  *)


                  +-              -+

                  *) Adresa místně a věcně
                  příslušného vodoprávního úřadu

      ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM1)

           [§ 15 vodního zákona]

 1. Žadatel2)

  Obchodní firma nebo název/Jméno, popřípadě jména, příjmení

  ..............................................................

  Sídlo/Místo podnikání/Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu

  ...............................................................

  IČ2)/Datum narození          .........................

  OKEČ3)                .........................

  Telefon                .........................

 2. Název stavby             .........................

 3. Druh stavby (správný údaj označte křížkem)

      novostavba          změna dokončené stavby

  - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže

  - stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta
   vodních toků

  - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů
   včetně úpraven vod

  - stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistírny
   odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod
   před jejich vypouštěním do kanalizace

  - stavby na ochranu před povodněmi

  - stavby k vodohospodářským melioracím - zavlažování
   pozemků

  - stavby k vodohospodářským melioracím - odvodňování
   pozemků

  - stavby, které se zřizují k plavebním účelům v korytech
   vodních toků nebo na jejich březích

  - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu

  - stavby odkališť

  - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo
   podzemních vod

  - studny

  - stavby k hrazení bystřin a strží (v působnosti
   vodního zákona)

  - jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolované
   podle § 8 vodního zákona

 4. Účel stavby

  .............................................................

 5. Předpokládaný termín - dokončení stavby      ...........

             - u dočasné stavby i dobu
              jejího trvání       ...........

 6. Údaje o místu stavby

  Název obce           .............................

  Název katastrálního území    .............................

 7. Pozemky, které se mají použít pro výstavbu

  --------------------------------------------------------------
  Pozemek      Katastrální území  Vlastník a jeho adresa
  ------------------
  parc. č.  druh
  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  (V případě většího počtu pozemků než 3 se jejich seznam uvede
  v příloze žádosti.)

 8. Pozemky, na kterých je navrhováno zařízení staveniště

  --------------------------------------------------------------
  Pozemek      Katastrální území  Vlastník a jeho adresa
  ------------------
  parc. č.  druh
  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  (V případě většího počtu pozemků než 3 se jejich seznam uvede
  v příloze žádosti.)

 9. Sousední pozemky, včetně staveb na nich

  --------------------------------------------------------------
  Pozemek      Katastrální území  Vlastník a jeho adresa
  ------------------
  parc. č.  druh
  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  (V případě většího počtu pozemků než 3 se jejich seznam uvede
  v příloze žádosti.)

10. Zpracovatel projektové dokumentace (oprávněná osoba - stavby
  vodního hospodářství)5)

  Název nebo obchodní firma/Jméno, popřípadě jména, příjmení ..

  Sídlo/Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu ............

  Osvědčení o autorizaci (průkaz zvláštní odborné způsobilosti -
  číslo) .......................................................

11. Zhotovitel  stavby  (oprávněná  osoba  -  stavby vodního
  hospodářství5) - je-li v době podání žádosti známa)

  Název nebo obchodní firma/Jméno, popřípadě jména, příjmení ...

  Sídlo/Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu .............

  Osvědčení o autorizaci (průkaz zvláštní odborné způsobilosti -
  číslo) .......................................................

12. Základní údaje o stavbě (uvedení úplného výčtu staveb, o
  jejichž povolení je žádáno včetně základních technických
  parametrů - členěno podle stavebních objektů)

  .............................................................

  .............................................................
    
  .............................................................

  .............................................................

  (V případě většího počtu údajů se údaje o stavbě uvedou v
  příloze žádosti.)

13. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou
  žadateli známi

  --------------------------------------------------------------
  Název nebo obchodní firma/Jméno,   Adresa
  příjmení
  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  (V případě většího počtu účastníků než 3 se jejich seznam
  uvede v příloze žádosti.)

14. Orientační náklad na provedení stavby včetně technologie

                     ............ tis. Kč

15. Provozovatel stavby (je-li v době podání žádosti znám)

  Název nebo obchodní firma/Jméno, popřípadě jména, příjmení ...

  Sídlo/Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu .............

  IČ3)/Datum narození            ...................

  OKEČ4)                   ...................

  Telefon                  ...................


V .............. dne .............

                     .....................
                     podpis(y) žadatele(ů)

Přílohy

 1. Územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) příslušného
  orgánu územního plánování, popřípadě stanovisko tohoto orgánu,
  že předmětná stavba vodního díla územní rozhodnutí nevyžaduje
  v souladu se zvláštním právním předpisem.6)

 2. Souhlas stavebního  úřadu příslušného k  vydání územního
  rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu
  § 120 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
  stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Jestliže se územní rozhodnutí nevydává, postačí vyjádření o
  souladu navrhované stavby  se záměry územního plánování,
  popřípadě se sdělením připomínek.

 3. Doklady, jimiž stavebník prokáže vlastnická nebo jiná práva k
  pozemkům nebo stavbám, které jej opravňují na nich zřídit
  požadovanou stavbu (popřípadě provést změnu stavby).7)

 4. Projektová dokumentace stavby8) ve dvou vyhotoveních; není-li
  stavebním úřadem obecní úřad  v místě stavby, ve třech
  vyhotoveních;  pokud  stavebník  není  vlastníkem stavby,
  připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. V
  případě, že se povolované vodní dílo týká hraničních vod,
  předloží  se projektová dokumentace v počtu stanoveném v
  souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika
  vázána. Projektová dokumentace dále obsahuje:

  - výčet a druh chráněný území a ochranných pásem stanovených
   podle zvláštních právních předpisů,9) pokud by mohly být
   stavbou a nakládáním s vodami dotčeny,

  - údaje o průtocích vody ve vodním toku (Qm-denní, Qn-leté),
   pokud se žádost o povolení týká vodního toku.

 5. Rozhodnutí,  stanoviska,  vyjádření,  souhlasy, posouzení,
  popřípadě jiná  opatření dotčených orgánů  státní správy
  vyžadovaná zvláštními právními předpisy.9)

 6. Posudek o  potřebě, popřípadě návrhu  podmínek provádění
  technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zpracovaný
  odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem
  zemědělství10) v případě žádosti o povolení nového nebo změnu
  dokončeného vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody.

 7. Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8
  vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným
  vodoprávním  úřadem než  příslušným k  vydání stavebního
  povolení.

 8. Stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost
  o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací.

 9. Stanovisko správce drobného vodního toku, pokud se žádost
  o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto
  vodním tokem.

10. Vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení podle
  § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním
  úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.

11. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu
  právních úkonů,  a to v případě,  že žádost je podána
  v zastoupení.

Vysvětlivky

 1) Před vydáním stavebního povolení je nutné předložit doklad
  o úhradě správního poplatku ve výši dané zákonem č. 368/1992
  Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Správní poplatek je třeba uhradit místně a věcně příslušnému
  vodoprávnímu úřadu.

 2) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má
  být povolení vydáno. V případě

  - právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo
   právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby,
   která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ3)
   zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího
   její právní formu a OKEČ,4) popřípadě telefonické spojení.
   U právnických osob, které  se nezapisují do obchodního
   rejstříku, se uvede název, sídlo právnické osoby nebo
   organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území
   jiného členského státu EU, a IČ,3) pod kterým byly zřízeny,
   a OKEČ,4) popřípadě telefonické spojení;

  - fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a
   příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného
   pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa
   místa podnikání a IČ3) tak, jak byla zapsána do zákonem
   stanoveného  rejstříku, a  OKEČ,4) popřípadě telefonické
   spojení;

  - fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména
   a příjmení,  adresa  místa  trvalého  pobytu  (popřípadě
   přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států
   EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.

 3) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené
  právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona
  č. 89/1995  Sb., o státní statistické  službě, ve znění
  pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se
  místo IČ uvede datum narození.

 4) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové
  klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995
  Sb.,  o státní  statistické službě,  ve znění pozdějších
  předpisů), který je u  právnické osoby či fyzické osoby
  podnikající - hlavní (převažující).

 5) § 46a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
  řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 6) § 32 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
  řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 7) Veškeré údaje musí korespondovat s předloženou projektovou
  dokumentací stavby, zejména pak s kopií katastrální mapy.

 8) § 18 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá
  ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

 9) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  151/2000  Sb.,
  o telekomunikacích a  o změně dalších  zákonů, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
  podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
  a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
  a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
  (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
  předpisů.

10) § 61 odst. 9 vodního zákona."
59. Příloha č. 7 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
Vzor žádosti o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
                  +-              -+

                  *)


                  +-              -+

                  *) Adresa místně a věcně
                  příslušného vodoprávního úřadu

 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD,

    STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K ODBĚRU

 PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)1)

                 [§ 15 zákona]

 1. Žadatel2)

  Jméno, popřípadě jména, příjmení ............................

  Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu ..................

  Datum narození         ......................

  Telefon            ......................

 2. Název stavby       ...................................

 3. Druh stavby (správný údaj označte křížkem)

      novostavba       změna dokončené stavby

  - domovní čistírna odpadních vod

  - studna

  - jiné stavby potřebné k odběru podzemních vod

 4. Předpokládaný termín - dokončení stavby     ............

             - u dočasné stavby i dobu
              jejího trvání       ............

 5. Údaje o místu stavby

  Název obce              ........................

  Název katastrálního území      ........................

 6. Pozemky, které se mají použít pro výstavbu

  --------------------------------------------------------------
  Pozemek      Katastrální území  Vlastník a jeho adresa
  ------------------
  parc. č.  druh
  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  (V případě většího počtu pozemků než 3 se jejich seznam uvede
  v příloze žádosti.)

 7. Sousední pozemky, včetně staveb na nich

  --------------------------------------------------------------
  Pozemek      Katastrální území  Vlastník a jeho adresa
  ------------------
  parc. č.  druh
  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  (V případě většího počtu pozemků než 3 se jejich seznam uvede
  v příloze žádosti.)

 8. Zpracovatel projektové dokumentace (oprávněná osoba - stavby
  vodního hospodářství)3)

  Název nebo obchodní firma/Jméno, popřípadě jména,
  příjmení                     ............

  Sídlo/Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu ............

  Osvědčení o autorizaci (průkaz zvláštní odborné
  způsobilosti - číslo)              ............

 9. Zhotovitel  stavby  (oprávněná  osoba  -  stavby vodního
  hospodářství3) - je-li v době podání žádosti známa)

  Název nebo obchodní firma/Jméno, popřípadě jména,
  příjmení                     ............

  Sídlo/Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu ............

  Osvědčení o autorizaci (průkaz zvláštní odborné
  způsobilosti - číslo)              ............

10. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou
  žadateli známi

  --------------------------------------------------------------
  Název nebo obchodní firma/Jméno,   Adresa
  příjmení
  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  (V případě většího počtu účastníků vodoprávního řízení než 3
  se jejich seznam uvede v příloze žádosti.)

11. Orientační náklad na provedení stavby včetně technologie

                     ............ tis. Kč

V .............. dne .............

                     .....................
                     podpis(y) žadatele(ů)

Přílohy

1. Územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) příslušného
  orgánu územního plánování, popřípadě stanovisko tohoto orgánu,
  že předmětná stavba vodního díla územní rozhodnutí nevyžaduje
  v souladu se zvláštním právním předpisem.4)

2. Souhlas  stavebního  úřadu příslušného k  vydání územního
  rozhodnutí,  který ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu
  § 120 odst. 2  zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
  stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Jestliže se územní rozhodnutí nevydává, postačí vyjádření o
  souladu navrhované  stavby  se záměry územního plánování,
  popřípadě se sdělením připomínek.

3. Doklady, jimiž stavebník prokáže vlastnická nebo jiná práva k
  pozemkům nebo stavbám, které jej opravňují na nich zřídit
  požadovanou stavbu (popřípadě provést změnu stavby).5)

4. Projektová dokumentace stavby6) ve dvou vyhotoveních; není-li
  stavebním  úřadem obecní úřad  v místě stavby, ve třech
  vyhotoveních;  pokud  stavebník  není  vlastníkem stavby,
  připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace.

5. Rozhodnutí,  stanoviska,  vyjádření,  souhlasy, posouzení,
  popřípadě  jiná  opatření dotčených orgánů  státní správy
  vyžadovaná zvláštními právními předpisy.7)

6. Povolení vodoprávního  úřadu k nakládání s vodami podle § 8
  vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným
  vodoprávním  úřadem než  příslušným k  vydání stavebního
  povolení.

7. Vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení podle
  § 18 vodního  zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním
  úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.

8. Plná  moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu
  právních  úkonů, a to v případě, že žádost je podána v
  zastoupení.

Vysvětlivky

1) Před vydáním stavebního povolení je nutné předložit doklad o
  úhradě správního  poplatku ve výši dané zákonem č. 368/1992
  Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Správní poplatek je třeba uhradit místně a věcně příslušnému
  vodoprávnímu úřadu.

2) Žadatel je fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení
  vydáno. Uvede se jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa
  místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě
  občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě
  telefonické spojení.

3) § 46a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
  řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 32 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
  řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) Veškeré  údaje musí korespondovat s předloženou projektovou
  dokumentací stavby, zejména pak s kopií katastrální mapy.

6) § 18 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá
  ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

7) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  151/2000  Sb.,
  o telekomunikacích  a o  změně dalších  zákonů, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
  podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
  a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
  a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
  (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
  předpisů."
60. Příloha č. 8 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
Vzor žádosti o povolení k užívání vodních děl
 
                  +-              -+

                  *)


                  +-              -+

                  *) Adresa místně a věcně
                  příslušného vodoprávního úřadu

       ŽÁDOST O POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL

   [§ 15 vodního zákona a § 76 a násl. stavebního zákona]1. Žadatel1)

  Obchodní firma nebo název/Jméno, popřípadě jména, příjmení ....

  ...............................................................

  Sídlo/Místo podnikání/Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu

  ...............................................................

  IČ2)/Datum narození          .........................

  OKEČ3)                .........................

  Telefon                .........................

2. Základní údaje o stavbě

  Název stavby

  Stavební  povolení  (popřípadě  změna  stavby  před jejím
  dokončením)

  - rozhodnutí       č. j.: ........... ze dne ...........

  - vydáno (úřad)         ..............................

  Předpokládaný termín dokončení stavby       .............

  Termín úplného vyklizení staveniště a dokončení
  úprav okolí stavby                .............

  Zkušební provoz (nehodící se škrtněte)      ANO/NE

  - doba jeho trvání                    .............

3. Údaje o místu stavby

  Název obce              ........................

  Název katastrálního území      ........................

  Parcelní čísla pozemků podle
  katastru nemovitostí         ........................

  Přímé určení polohy (souřadnice)4)  X ......  Y ......

4. Provozovatel vodního díla (pokud je znám a pokud není totožný s
  žadatelem)

  Název nebo obchodní firma/Jméno, popřípadě jména,
  příjmení               ........................

  Sídlo/Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu .............

  IČ2)/Datum narození          ........................

  OKEČ3)                ........................

  Telefon                ........................

5. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou
  žadateli známi

  --------------------------------------------------------------
  Název nebo obchodní firma/Jméno,   Adresa
  příjmení
  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------

  (V případě většího počtu účastníků vodoprávního řízení než 3
  se jejich seznam uvede v příloze žádosti.)

V .............. dne .............

                     .....................
                     podpis(y) žadatele(ů)

Přílohy

 1. Vlastník kanalizace  je povinen před  podáním návrhu na
  kolaudaci stavby kanalizace zajistit zpracování kanalizačního
  řádu, který schvaluje rozhodnutím příslušný vodoprávní úřad.5)

 2. Zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy,
  a to v případech, kdy se nepředkládá geometrický plán (pozn. u
  podzemních sítí  technického vybavení ještě  před jejich
  zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému
  S-JTSK.

 3. Doklady, jimiž bylo podmíněno vydání stavebního povolení, nebo
  jejichž doložení ke kolaudaci bylo uloženo rozhodnutím podle
  vodního zákona (§ 59 odst. 2 vodního zákona).

 4. Doklad o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o
  stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy,
  posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní
  správy  vyžadovaná zvláštními  právními předpisy6) včetně
  dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních
  podmínek.

 5. Zaměření skutečného provedení stavby, s výjimkou domovní
  čistírny odpadních vod, studny nebo jiného vodního díla
  potřebného k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých
  občanů (domácností).

 6. Popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí
  a stavebního povolení.

 7. Doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem
  původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně
  stavebníka.

 8. Kopie povolení stavby vodního díla, pokud bylo v minulosti
  vydáno jiným vodoprávním úřadem.

 9. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu
  právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v
  zastoupení.

K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením se předkládají7)

10. Doklad o vytýčení stavby (vytyčovací protokol, vytyčovací
  výkres).

11. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o
  způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému
  provozu, vyhodnocení zkušebního provozu,8) pokud musel být
  prováděn, popřípadě zprávu o výsledku komplexního vyzkoušení.

12. Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním
  řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením.

13. Výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění
  stavby.  Tyto změny  mohou být  na základě kolaudačního
  rozhodnutí  vyznačeny  v  projektové  dokumentaci ověřené
  stavebním úřadem ve stavebním řízení, pokud řízení o nich
  stavební úřad spojil s kolaudačním řízením.

14. Zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán.

15. Doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků8) a další
  doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Vysvětlivky

1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má
  být rozhodnutí vydáno. V případě

  - právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo
   právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby,
   která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2)
   zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího
   její právní formu a OKEČ,3) popřípadě telefonické spojení.
   U právnických osob,  které se nezapisují  do obchodního
   rejstříku, se uvede název,  sídlo právnické osoby nebo
   organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území
   jiného členského státu EU, a IČ,2) pod kterým byly zřízeny,
   a OKEČ,3) popřípadě telefonické spojení;

  - fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména
   a příjmení,  adresa  místa  trvalého  pobytu  (popřípadě
   přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států
   EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do
   zákonem  stanoveného  rejstříku,  a  OKEČ,3)  popřípadě
   telefonické spojení;

  - fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména
   a příjmení,  adresa  místa  trvalého  pobytu  (popřípadě
   přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států
   EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.

2) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené
  právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 1 a 22 zákona
  č. 89/1995  Sb., o státní statistické  službě, ve znění
  pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se
  místo IČ uvede datum narození.

3) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové
  klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995
  Sb.,  o státní  statistické službě,  ve znění pozdějších
  předpisů), který je u  právnické osoby či fyzické osoby
  podnikající - hlavní (převažující).

4) Souřadnice X, Y - souřadnice X, Y označují polohopisnou složku
  v souřadnicovém systému S-JTSK. Vzhledem k tomu, že se jedná o
  body, je nutné přijmout následující konvenci:

  - objekty ležící mimo vodní tok - těžiště půdorysného obrazu
   tohoto objektu (studna, vodní elektrárna, vodojem, apod.);

  - objekty ležící ve vodním toku (nebo napříč údolím) - průsečík
   osy objektu a osy toku (osy údolí), např. osa koruny hráze a
   osa vodního toku u vzdouvacích nebo akumulačních objektů,
   hrází odkališť apod.;

  - liniové stavby - uvádí se pro začátek a konec vodního díla;
   začátek vodního díla např. v případě vodních děl - staveb
   kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren
   odpadních vod - se stanoví jako nejvzdálenější bod od místa
   vypouštění, resp. výtoku  odpadní (dešťové) vody (konec
   stavby); konec vodního díla např. v případě vodních děl -
   staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven
   vody - se stanoví jako nejvzdálenější bod od místa odběru
   vody, resp. vtoku vody do vodovodu (začátek stavby);

  - soubor objektů - těžiště vzniklé ohraničením rozptýlených
   objektů;

  - místa vztažená k břehové čáře - průsečík osy objektu a
   břehové čáry (místo odběru, vypouštění).

5) § 14 odst.  3 zákona č.  274/2001 Sb., o  vodovodech a
  kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
  (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
  předpisů.

6) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  151/2000 Sb., o
  telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
  výkonu státní správy v energetických  odvětvích a o změně
  některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
  pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
  vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

7) § 31 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá
  ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 47 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
  řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů."
61. Příloha č. 9 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
Vzor žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
    
                  +-              -+

                  *)


                  +-              -+

                  *) Adresa místně a věcně
                  příslušného vodoprávního úřadu

   ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM

     ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY1) DO KANALIZACE

         [§ 16 odst. 1 vodního zákona]

1. Žadatel2)

  Obchodní firma nebo název/Jméno, popřípadě jména, příjmení ....

  ...............................................................

  Sídlo/Místo podnikání/Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu

  ...............................................................

  IČ3)/Datum narození          .........................

  OKEČ4)                .........................

  Telefon                .........................

2. Údaje o místu vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť
  nebezpečné závadné látky do kanalizace

  Název obce                    ............

  Název katastrálního území             ............

  Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí ............

3. Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť
  nebezpečné závadné látky do kanalizace podle § 16 vodního
  zákona

  Průmyslové odvětví, druh výroby5)      ..................

  Počet jednotlivých technologicky vymezených výrob

   - Typ výroby A        ..............................

   - Typ výroby B        ..............................

  Ostatní odvětví (název)     ..............................

  Zařízení k čištění nebo zneškodňování
  odpadních vod s obsahem zvlášť
  nebezpečné závadné látky    ..............................

  Způsob čištění         ..............................

  Navrhovaný způsob měření objemu
  vypouštěných vod s obsahem zvlášť
  nebezpečné závadné látky    ..............................

  Navrhovaný způsob měření míry
  znečištění vypouštěných vod
  s obsahem zvlášť nebezpečné
  závadné látky          ..............................

  Odpadní vody jsou vypouštěny do kanalizace,
  která je součástí výrobního areálu a jsou
  čištěny v zařízení určeném k čištění nebo
  zneškodňování těchto odpadních vod
  (nehodící se škrtněte)           ANO/NE

4. Doba, na kterou je povolení k vypouštění žádáno6) ............

5. Údaje o množství vypouštěných odpadních vod s obsahem zvlášť
  nebezpečné závadné látky do kanalizace

      ------------------      ------------------
      prům.    1.sE
-1
max. 1.sE
-1
------------------ ------------------ ---------------------- -------------- max. m
3
.měs.E
-1
tis. m
3
.rokE
-1
---------------------- -------------- 6. Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, a to ve smyslu zvláštního právního předpisu7) [vyplní se a) nebo b)] a) Emisní limity vypouštěných odpadních vod pro jednotlivé zvlášť nebezpečné závadné látky v koncentračních jednotkách včetně bilance "p" "m" ------- ------- -------- ...... mg.lE
-1
mg.1E
-1
t.rokE
-1
------- ------- -------- ------- ------- -------- ...... mg.lE
-1
mg.1E
-1
t.rokE
-1
------- ------- -------- (V případě většího počtu ukazatelů se jejich seznam v členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti.) "p" - přípustné hodnoty koncentrací vypouštěných odpadních vod po předčištění "m" - maximální hodnoty koncentrací vypouštěných odpadních vod po předčištění b) Prokazatelná účinnost zařízení k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky, včetně bilance ------- -------- ...... % t.rokE
-1
------- -------- ------- -------- ...... % t.rokE
-1
------- -------- (V případě většího počtu zařízení se jejich seznam v členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti.) 7. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou oprávněnému žadateli známi --------------------------------------------------------------- Název nebo obchodní firma/Jméno, Adresa příjmení --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- (V případě většího počtu účastníků vodoprávního řízení než 3 se jejich seznam uvede v příloze žádosti.) V .............. dne ............. ..................... podpis(y) žadatele(ů) Přílohy 1. Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace, s označením kanalizace, do níž je vypouštění uvažováno. 2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace. 3. Souhlas vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, s napojením na kanalizaci, která není kanalizací pro veřejnou potřebu. 4. Doklad o ověření požadovaných vlastností zařízení určeného k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky v případě, že se prokazuje účinnost zařízení podle bodu 6b žádosti (prohlášení o shodě, atest uznávané zkušebny). 5. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy8) jako podklad pro zahájení řízení. 6. Plná moc oprávněného žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení. Vysvětlivky 1) Zvlášť nebezpečné závadné látky - seznam těchto látek je uveden v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 2) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. V případě - právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ3) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ,4) popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku, se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ,3) pod kterým byly zřízeny, a OKEČ,4) popřípadě telefonické spojení; - fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ3) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ,4) popřípadě telefonické spojení; - fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení. 3) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození. 4) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující). 5) Průmyslové odvětví, druh výroby - vyplňuje se pouze v případě vypouštění průmyslových odpadních vod. 6) Doba - v případě povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky podle přílohy č. 1 vodního zákona nemůže být vydáno na dobu delší než 4 roky (§ 9 odst. 2 vodního zákona). 7) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného, znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Emisní limity mohou být mimo koncentračních jednotek a minimální účinnosti čištění stanoveny rovněž - množstvím vypouštěného znečištění za určité období, - poměrným množstvím vypouštěného znečištění vyjádřeným poměrem jednotky hmotnosti na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku. 8) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů."
62. Příloha č. 10 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 10 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
Vzor žádosti o udělení souhlasu
                  +-              -+

                  *)


                  +-              -+

                  *) Adresa místně a věcně
                  příslušného vodoprávního úřadu

          ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

           [§ 17 vodního zákona]

1. Žadatel1)

  Obchodní firma nebo název/Jméno, popřípadě jména, příjmení ....

  ...............................................................

  Sídlo/Místo podnikání/Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu

  ...............................................................

  IČ2)/Datum narození          .........................

  OKEČ3)                .........................

  Telefon .........................

2. Souhlas podle § 17 odst. 1 vodního zákona ke stavbám, zařízením
  nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního
  zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry (požadovaný druh
  se označí křížkem)

  - písm. a) ke stavbám a zařízením na pozemcích,
       na nichž se nacházejí koryta vodních toků,
       nebo na pozemcích s takovými pozemky
       sousedících, pokud tyto stavby a zařízení
       ovlivní vodní poměry,

  - písm. b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám
       umožňujícím podzemní skladování látek
       v zemských dutinách, jakož i ke skladům,
       skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz
       uvedených staveb a skládek může významně
       ohrozit jakost povrchových nebo podzemních
       vod,

  - písm. c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním
       úpravám v záplavových územích, § 67 vodního
       zákona tím není dotčeno,

  - písm. d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné
       paty ochranné hráze vodního toku,

  - písm. e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních
       zdrojů

3. Údaje o místu zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti

  Název obce                    ............

  Název katastrálního území             ............

  Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí ............

  (V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v
  příloze žádosti.)

4. Základní popis zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a
  jejich účinků na okolí

  ..............................................................

  ..............................................................

  ..............................................................

5. V případě podle bodu 2. písm. a) a c)

  Název vodního toku             ..................

  Říční kilometr (staničení)         ..................

6. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou
  oprávněnému žadateli známi

  ---------------------------------------------------------------
  Název nebo obchodní firma/Jméno,   Adresa
  příjmení
  ---------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------

  (V případě většího počtu účastníků vodoprávního řízení než 3
  se jejich seznam uvede v příloze žádosti.)

V .............. dne .............

                     .....................
                     podpis(y) žadatele(ů)

Přílohy

1. Mapový  podklad v  měřítku 1:50 000  (popřípadě 1:25 000,
  1:10 000) se schématickým zákresem místa zamýšlené stavby,
  zařízení nebo činnosti.

2. Kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem
  a zakreslením záměru místa stavby, zařízení nebo činnosti.

3. Dokumentace zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti.

4. Stanovisko správce povodí  k předkládanému záměru stavby,
  zařízení nebo činnosti.

5. Stanovisko příslušného  správce drobného vodního  toku k
  předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, jde-li o
  záměr související s tímto vodním tokem.

6. Vyjádření vodoprávního úřadu vydané k záměru stavby, zařízení
  nebo činnosti § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným
  vodoprávním úřadem než příslušným k vydání souhlasu.

7. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních
  úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Vysvětlivky

1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má
  být souhlas vydán. V případě

  - právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo
   právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby,
   která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2)
   zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího
   její právní formu a OKEČ,3) popřípadě telefonické spojení. U
   právnických  osob,  které  se  nezapisují do obchodního
   rejstříku, se uvede název,  sídlo právnické osoby nebo
   organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území
   jiného členského státu EU, a IČ,2) pod kterým byly zřízeny, a
   OKEČ,3) popřípadě telefonické spojení;

  - fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a
   příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného
   pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa
   místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do zákonem
   stanoveného  rejstříku, a  OKEČ,3) popřípadě telefonické
   spojení;

  - fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména
   a příjmení,  adresa  místa  trvalého  pobytu  (popřípadě
   přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států
   EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.

2) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené
  právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona
  č. 89/1995  Sb., o státní statistické  službě, ve znění
  pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se
  místo IČ uvede datum narození.

3) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové
  klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995
  Sb.,  o státní  statistické službě,  ve znění pozdějších
  předpisů), který je u  právnické osoby či fyzické osoby
  podnikající - hlavní (převažující)."
63. Příloha č. 11 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
Vzor žádosti o vyjádření
 
                  +-              -+

                  *)


                  +-              -+

                  *) Adresa místně a věcně
                  příslušného vodoprávního úřadu

            ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

           [§ 18 vodního zákona]

1. Žadatel1)

  Obchodní firma nebo název/Jméno, popřípadě jména, příjmení ....

  ...............................................................

  Sídlo/Místo podnikání/Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu

  ...............................................................

  IČ2)/Datum narození          .........................

  OKEČ3)                .........................

  Telefon .........................

2. Údaje o místu zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti nebo
  jejich změn či odstranění

  Název obce                        ............

  Název katastrálního území             ............

  Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí ............

  (V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v
  příloze žádosti.)

3. Popis záměru s uvedením údajů potřebných pro posouzení souladu
  záměru se zájmy chráněnými  vodním zákonem (např. řešení
  zásobování vodou, odkanalizování, způsob čištění odpadních vod)

  ..............................................................

  ..............................................................

V .............. dne .............

                     .....................
                     podpis(y) žadatele(ů)

Přílohy

1. Mapový  podklad v  měřítku 1:50 000  (popřípadě 1:25 000,
  1:10 000) se schématickým zákresem místa zamýšlené stavby,
  zařízení nebo činnosti.

2. Situační výkres současného stavu v kopii katastrální mapy
  s popisem a zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí.

3. Stanovisko správce povodí k předkládanému záměru.

4. Dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů,
  týkajících se staveb, zařízení nebo činností, pokud se záměr
  týká jejich změn, změn jejich užívání nebo jejich odstranění.

Vysvětlivky

1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má
  být vyjádření vydáno. V případě

  - právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo
   právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby,
   která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2)
   zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího
   její právní formu a OKEČ,3) popřípadě telefonické spojení.
   U právnických osob,  které se nezapisují  do obchodního
   rejstříku, se uvede název,  sídlo právnické osoby nebo
   organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území
   jiného členského státu EU, a IČ,2) pod kterým byly zřízeny,
   a OKEČ,3) popřípadě telefonické spojení;

  - fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména
   a příjmení,  adresa  místa  trvalého  pobytu  (popřípadě
   přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států
   EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do
   zákonem  stanoveného  rejstříku,  a  OKEČ,3)  popřípadě
   telefonické spojení;

  - fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména
   a příjmení,  adresa  místa  trvalého  pobytu  (popřípadě
   přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států
   EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.

2) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené
  právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona
  č. 89/1995  Sb., o státní statistické  službě, ve znění
  pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se
  místo IČ uvede datum narození.

3) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové
  klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995
  Sb.,  o státní  statistické službě,  ve znění pozdějších
  předpisů), který je u  právnické osoby či fyzické osoby
  podnikající - hlavní (převažující)."

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.