Odstavec předpisu 142/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod
§ 10

§ 10
Přípravné práce pro plán oblasti povodí
(1) Přípravné práce pro plán oblasti povodí zahrnují
a) vymezení oblasti povodí ve vztahu k územním obvodům krajů a správním obvodům obcí s rozšířenou působností, k hlavním povodím a ke koordinačním oblastem mezinárodních oblastí povodí,
b) sestavení časového plánu a programu prací pro zpracování plánu oblasti povodí a jeho zveřejnění k připomínkám,
c) shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních vod v členění na vodní útvary,
1. informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy podle § 19, 21 a 22 zákona a podle zvláštního právního předpisu,10)
2. údaje a výstupy vodní bilance podle zvláštního právního předpisu,11)
3. demografické a hospodářské údaje,
4. informace ze schválené územně plánovací dokumentace, pokud nejde o regulační plán,
5. údaje o stavu ochrany před povodněmi a o vodním režimu krajiny,
6. akční plány nebo programy přijaté k implementaci právních předpisů Evropských společenství a k realizaci závazků České republiky vyplývajících z mezinárodních smluv a závazků v oblasti jakosti vod,
7. údaje o užívání vod a nakládání s nimi,
8. údaje o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,
9. údaje o monitorovacích programech a jejich výsledcích,
10. údaje o vymezení a ochranných podmínkách zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, územního systému ekologické stability a významných krajinných prvků,
11. údaje o vymezení a ochranných podmínkách zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
d) shromáždění dalších podkladů12) jako zdrojů informací o možných požadavcích na užívání vod a nakládání s nimi a o možných vlivech na stav povrchových nebo podzemních vod,
e) analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik oblasti povodí, zahrnující zejména
1. návrh úpravy vymezení vodních útvarů a jejich charakteristiky,
2. návrh registru chráněných oblastí,
3. stanovení cílů ochrany vod pro vodní útvary a chráněné oblasti,
f) zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, zahrnující zejména
1. identifikaci významných vlivů,
2. určení předpokládaných požadavků na užívání vod, včetně požadavků na ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,
3. analýzu dopadů na stav povrchových a podzemních vod,
4. výchozí vymezení silně ovlivněných vodních útvarů,
5. určení rizikových vodních útvarů,
6. výchozí návrh zvláštních cílů ochrany vod podle § 23a odst. 4 zákona,
g) ekonomickou analýzu užívání vody,
h) zpracování podkladů pro sestavení programů pro zjišťování a hodnocení stavu vod postupem podle § 21 odst. 3 zákona a zavedení těchto programů,
i) sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí podle výsledku prací podle písmen c) až h),
j) zpracování oznámení koncepce6) a jeho předložení příslušnému úřadu podle zvláštního právního předpisu.7)
(2) V časovém plánu a programu prací pro zpracování plánu oblasti povodí se určí období, za které budou shromažďovány a používány podkladové údaje podle odstavce 1 písm. c) a d). Období se určí na základě dostupnosti podkladových údajů a dat s přihlédnutím k požadavkům mezinárodních komisí,13) které koordinují zpracování plánů mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.
(3) Časový plán a program prací pro zpracování plánu oblasti povodí (dále jen "časový plán a program prací") a předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v příslušné oblasti povodí, včetně výchozího vymezení silně ovlivněných vodních útvarů a výchozích návrhů zvláštních cílů ochrany vod (dále jen "předběžný přehled významných problémů"), se nejpozději ve lhůtách stanovených podle § 25 zákona zveřejní k připomínkám veřejnosti.
(4) Časový plán a program prací a předběžný přehled významných problémů jsou považovány za zveřejněné, jsou-li vystaveny k veřejnému nahlédnutí v listinné podobě u všech krajských úřadů a všech správců povodí, jejichž územní působnosti se plán oblasti povodí týká, a v elektronické podobě na portálu veřejné správy. Časový plán a program prací a předběžný přehled významných problémů jsou vystaveny k veřejnému nahlédnutí po dobu 6 měsíců ode dne zveřejnění. Příslušná oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací a předběžného přehledu významných problémů se vyvěšují na úředních deskách územně dotčených krajských úřadů a obcí.
(5) Ke zveřejněným výsledkům přípravných prací podle odstavce 4 se mohou podávat připomínky ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejich zveřejnění. K připomínkám podaným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.
(6) Všechny připomínky je třeba podat v písemné nebo v elektronické podobě na adresu uvedenou při zveřejnění časového plánu a programu prací a předběžného přehledu významných problémů. V připomínce musí být uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název a sídlo podávajícího, jde-li o právnickou osobu. Připomínky podávané v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou.9)
(7) Časový plán a program prací a předběžný přehled významných problémů, upravené podle vyhodnocení připomínek, se předkládají ke stanovisku ústředním vodoprávním úřadům a ústřednímu správnímu úřadu pro územní plánování a po jejich souhlasném stanovisku se předkládají ke schválení příslušným krajským úřadům.
6) § 10c zákona č. 100/2001 Sb.
7) Zákon č. 100/2001 Sb.
9) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
11) § 1 odst. 1 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
12) Například § 4 zákona č. 274/2001 Sb., § 38 zákona č. 114/1992 Sb.
13) Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe ze dne 8. října 1990.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2003 Sb. m. s. o sjednání Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 122/1999 Sb. o sjednání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.