Odstavec předpisu 142/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod
§ 11

§ 11
Návrh plánu oblasti povodí
(1) Návrh plánu oblasti povodí se zpracovává v rozsahu podle přílohy č. 2, podle schválení prací uvedených v § 10 odst. 7 příslušnými krajskými úřady a podle požadavků plynoucích z posuzování vlivu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.5) Návrh plánu oblasti povodí obsahuje také konečné určení silně ovlivněných vodních útvarů a zvláštních cílů ochrany vod. V případech, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis14) nebo charakter řešené problematiky, se přistoupí k řešení v alternativách nebo variantách včetně jejich vyhodnocení.
(2) Součástí návrhu plánu oblasti povodí je návrh programů opatření včetně návrhu časového plánu jejich realizace a odhadu finančních nákladů a strategie jejich financování. Pro každé opatření se uvede i jeho očekávaný účinek.
(3) V programech opatření se zvlášť uvede seznam opatření zajišťujících nebo podporujících veřejné zájmy
a) k naplnění cílů ochrany vod (základních, popřípadě doplňkových opatření),
b) pro ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,
c) pro plnění požadavků na vodohospodářské služby.
(4) Základní opatření podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) opatření naplňující stanovené cíle ochrany vod,
b) opatření vyvolaná požadavky práva Evropských společenství v oblasti životního prostředí,
c) opatření k ochraně vod používaných k výrobě pitné vody,
d) opatření k regulaci odběrů povrchových a podzemních vod,
e) opatření k regulaci umělých infiltrací,
f) opatření u bodových zdrojů znečištění,
g) opatření regulující znečištění z plošných zdrojů znečištění,
h) opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu,
i) opatření k zábraně vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod,
j) opatření k odstranění znečištění povrchových vod zvlášť nebezpečnými závadnými látkami a nebezpečnými závadnými látkami,
k) opatření k prevenci havarijního znečištění,
l) opatření k ochraně povrchových vod využívaných ke koupání osob.
(5) Doplňková opatření podle odstavce 3 písm. a) mohou být navržena podle seznamu vzorových doplňkových opatření.15)
(6) Program opatření ke splnění požadavků na vodohospodářské služby obsahuje opatření v řízení a využívání vodních zdrojů, popřípadě opatření doplňující vodohospodářskou infrastrukturu v oblasti povodí.
(7) Navržená opatření jsou podkladem pro návrh závazných částí plánu oblasti povodí.
5) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
14) Zákon č. 114/1992 Sb.
Zákon č. 100/2001 Sb.
15) Příloha VI Část B směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.