Odstavec předpisu 142/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod
§ 12

§ 12
Zveřejnění a projednání návrhu plánu oblastí povodí
(1) Návrh plánu oblasti povodí se předkládá po schválení územně příslušnými krajskými úřady ve lhůtě stanovené podle § 25 odst. 2 zákona k připomínkám veřejnosti. K návrhu plánu oblasti povodí se přikládá stručný souhrn, který umožní porozumět jeho odbornému obsahu a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami.
(2) Návrh plánu oblasti povodí je považován za zveřejněný, je-li vystaven v listinné podobě k veřejnému nahlédnutí u všech krajských úřadů a všech správců povodí, jejichž územní působnosti se plán týká, a v elektronické podobě na portálu veřejné správy. Návrh plánu oblasti povodí je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 6 měsíců ode dne zveřejnění.
(3) Současně se zveřejněním návrhu plánu oblasti povodí se vyvěsí oznámení o zveřejnění s adresou a termínem pro uplatnění připomínek na úředních deskách příslušných krajských úřadů a obcí, jejichž územní působnosti se budou dotýkat opatření vyplývající z návrhu plánu oblasti povodí, jakož i prostřednictvím portálu veřejné správy.
(4) Ke zveřejněnému návrhu plánu oblasti povodí se mohou podávat připomínky k jeho obsahu nebo k navrhovaným cílům a způsobům jejich dosažení ve lhůtě 6 měsíců ode dne zveřejnění. K připomínkám podaným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.
(5) Všechny připomínky je třeba podat v písemné nebo v elektronické podobě na adresu uvedenou v oznámení o zveřejnění návrhu plánu oblasti povodí. V připomínce musí být uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název a sídlo podávajícího, jde-li o právnickou osobu. Připomínky podávané v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou.9)
(6) Vyhodnocení podaných připomínek se zpracuje do 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek podle odstavce 4. Vyhodnocení se zpracuje ve formě zprávy s přehledem podaných připomínek a změnami, které byly v jejich důsledku provedeny v návrhu plánu oblasti povodí. Tato zpráva bude zveřejněna v listinné podobě po dobu 30 dnů u správců povodí a krajských úřadů, jejichž územní působnosti se plán týká, a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.
(7) Návrh plánu oblasti povodí upravený podle vyhodnocení připomínek se předkládá ke stanovisku ústředním vodoprávním úřadům a ústřednímu správnímu úřadu pro územní plánování a po jejich souhlasném stanovisku se předkládá ke schválení příslušným krajským úřadům.
(8) Návrh plánu oblasti povodí schválený příslušnými krajskými úřady se předkládá příslušnému úřadu podle zvláštního právního předpisu.5)
5) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
9) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.