Odstavec předpisu 142/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod
Příl.2

Příl.2
Základní obsah plánů oblastí povodí17)
A. Popis oblasti povodí

A.1. Všeobecný popis oblasti povodí

 A.1.1. Vymezení oblasti povodí
 A.1.2. Geomorfologické poměry
 A.1.3. Geologické poměry
 A.1.4. Hydrogeologické poměry
 A.1.5. Hydrologické poměry
 A.1.6. Pedologické poměry
 A.1.7. Lesní poměry
 A.1.8. Klimatické poměry
 A.1.9. Sídelní struktura
A.1.10. Hospodářské poměry
A.1.11. Využití ploch v oblasti povodí
A.1.12. Kulturně historické a technické památky
A.1.13. Chráněná území ochrany přírody a krajiny

A.2. Charakteristiky oblasti povodí

A.2.1. Povrchové vody
    Umístění a hranice vodních útvarů včetně jejich vyznačení v
    mapovém podkladu podle § 3
    Hydrologické charakteristiky vodních útvarů
    Ekoregiony a typy útvarů povrchové vody v rámci oblasti
    povodí včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu podle § 3
    Referenční podmínky pro typy útvarů povrchových vod
A.2.2. Podzemní vody
    Umístění a hranice vodních útvarů včetně jejich vyznačení v
    mapovém podkladu podle § 3
A.2.3. Chráněné oblasti, jejich umístění a hranice včetně jejich
    vyznačení v mapovém podkladu podle § 3
    Vodní útvary určené k odběru vody pro lidskou spotřebu
    Území vymezená pro ochranu hospodářsky významných druhů
    vázaných na vodní prostředí
    Vodní útvary určené jako rekreační vody včetně oblastí
    vymezených jako vody ke koupání
    Zranitelné oblasti
    Citlivé oblasti
    Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí
    oblasti, územní systém ekologické stability a významné
    krajinné prvky

A.3. Doplňující údaje

A.3.1. Kontaktní místa a postupy pro získání základní dokumentace
    a informací o etapách zpracování plánu oblasti povodí a
    plánu oblasti povodí
    Kontaktní  místa pro  získání informací  o aktuálních
    sledovaných údajích z programů pro zjišťování a hodnocení
    stavu vod
    Seznam pořizovatelů plánu oblasti povodí a příslušných
    správních úřadů
    Seznam  kompetentních úřadů  (název a  adresa, územní
    působnost,  oblasti povodí,  právní statut, působnost,
    členství, mezinárodní vztahy)
A.3.2. Opatření  uskutečněná  pro  informování  veřejnosti
    o zjišťování a hodnocení stavu vod a souhrn jejich výsledků
    a změn provedených v jejich důsledku v plánu

Aktualizace plánu navíc zahrne

A.3.3. Souhrn změn od publikace předchozího plánu oblasti povodí
    včetně  přehledu realizovaných  a plánovaných opatření
    u útvarů se zvláštními cíli ochrany vod
A.3.4. Vyhodnocení pokroku při dosahování cílů ochrany vod jako
    složky  životního  prostředí  včetně  jejich vyznačení
    v mapovém podkladu podle § 3, výsledků hodnocení stavu vod
    v    období platnosti předchozího plánu a vysvětlení
    důvodů pro nesplnění cílů ochrany vod jako složky životního
    prostředí
A.3.5. Souhrn a vysvětlení neprovedených opatření
A.3.6. Souhrn dodatečných prozatímních opatření

B. Užívání vod a jeho vliv na stav vod

B.1. Současné užívání vod

B.1.1. Povrchové vody - identifikace vlivů
    Bodové zdroje znečištění
    Plošné znečištění
    Odběry povrchové vody
    Řízení odtoku povrchové vody (vodní nádrže, převody vody)
    Morfologické úpravy vodních útvarů
    Jiné užívání povrchových vod
B.1.2. Podzemní vody - identifikace vlivů
    Bodové zdroje znečištění
    Plošné znečištění
    Odběry podzemních vod
    Umělá infiltrace
    Vypouštění vod do podzemních vod
    Využití území v infiltračních oblastech
    Jiné užívání podzemních vod

B.2. Požadavky na užívání vod - výhledový stav (základní scénář)

B.2.1. Seznam plánů a programů s požadavky na užívání vod a vlivy
    na stav vod
B.2.2. Prognóza požadavků na povrchové vody
B.2.3. Prognóza požadavků na podzemní vody
B.2.3. Výsledky vodohospodářské bilance výhledového stavu

B.3. Opatření k uspokojení požadavků na užívání vod (výhledového
   stavu)

B.3.1. Opatření pro povrchové vody
B.3.2. Opatření pro podzemní vody

B.4. Vyhodnocení dopadů lidské činnosti na stav vod a identifikace
   rizikových vodních útvarů

B.4.1. Povrchové vody
    Bodové zdroje znečištění
    Plošné znečištění včetně přehledu využívání území
    Odběry povrchové vody
    Řízení odtoku povrchové vody
    Morfologické úpravy vodních útvarů
    Jiné užívání povrchových vod
    Seznam rizikových vodních útvarů
B.4.2. Podzemní vody
    Bodové zdroje znečištění
    Plošné znečištění včetně přehledu využívání území
    Odběry podzemní vody
    Umělá infiltrace
    Jiné užívání podzemních vod
    Seznam rizikových vodních útvarů

C. Stav a ochrana vodních útvarů

C.1. Podmínky dosažení cílů ochrany vod jako složky životního
   prostředí

C.1.1. Povrchové vody
    Ekologický  stav  vod  (stanovení  typově specifických
    referenčních podmínek, tj. hodnot složek pro hodnocení
    ekologického  stavu  -  biologické,  hydromorfologické,
    chemické a fyzikálně chemické)
    Chemický stav vod (podmínky pro dosažení dobrého chemického
    stavu)
C.1.2. Podzemní vody
    Kvantitativní stav vod (podmínky pro dosažení dobrého
    kvantitativního stavu)
    Chemický  stav  vod  (podmínky  pro dosažení  dobrého
    chemického stavu)
C.1.3. Chráněné oblasti
    Přehled standardů  a cílů vyhlášených  pro jednotlivé
    chráněné oblasti

C.2. Programy zjišťování  a hodnocení množství  a stavu vod
   (Programy monitoringu)

C.2.1. Povrchové vody (mapy monitorovacích sítí)
    Ekologický a chemický stav vod (situační, provozní, nebo
    průzkumný monitoring, výsledky monitorování a klasifikace
    ekologického  stavu/potenciálu,  výsledky  monitorování
    a klasifikace chemického stavu) včetně jejich vyznačení
    v mapovém podkladu podle § 3
C.2.2. Podzemní vody (mapy monitorovacích sítí)
    Kvantitativní stav vod (výsledky monitorování a klasifikace
    kvantitativního stavu)
    Chemický stav vod (situační, provozní monitoring, výsledky
    monitorování a klasifikace chemického stavu) včetně jejich
    vyznačení v mapovém podkladu podle § 3
C.2.3. Chráněné oblasti (mapy monitorovacích sítí)
    Výsledky monitoringu chráněných  oblastí včetně jejich
    vyznačení v mapovém podkladu podle § 3

C.3. Cíle  ochrany  vod  jako  složky  životního  prostředí
   (environmentální cíle) pro období platnosti plánu

C.3.1. Povrchové vody
    Přehled cílů ochrany vod jako složky životního prostředí
    Seznam vodních útvarů, u nichž bude dosaženo dobrého stavu
    vod na konci plánovacího období v členění na vody tekoucí a
    stojaté
    Seznam vodních útvarů s předpokladem prodloužení lhůt pro
    dosažení cílů, dosažení méně přísných cílů nebo dočasného
    zhoršení stavu včetně odůvodnění
    Umělé a silně ovlivněné vodní útvary (seznam a důvody
    jejich vymezení)
C.3.2. Podzemní vody
    Přehled cílů ochrany vod jako složky životního prostředí
    (environmentální cíle)
    Seznam vodních útvarů, u nichž bude dosaženo dobrého stavu
    vod na konci plánovacího období
    Seznam vodních útvarů s předpokladem prodloužení lhůt pro
    dosažení cílů, dosažení méně  přísných cílů nebo dočasného
    zhoršení stavu včetně odůvodnění
C.3.3. Chráněné oblasti
    Přehled cílů ochrany vod jako složky životního prostředí
    (environmentální cíle)
    Seznam chráněných oblastí, u nichž bude dosaženo cílů
    ochrany vod jako složky životního prostředí na konci
    plánovacího období
    Seznam  chráněných oblastí  s předpokladem prodloužení
    termínů pro dosažení cílů, dosažení méně přísných cílů nebo
    dočasného zhoršení stavu včetně odůvodnění

C.4. Programy opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky
   životního prostředí

 C.4.1. Opatření vyvolaná požadavky právních předpisů ES v oblasti
    životního prostředí
 C.4.2. Opatření uplatněná pro vody užívané nebo které se budou
    využívat pro odběr vody určené pro lidskou spotřebu
 C.4.3. Opatření vyplývající z vodohospodářské bilance výhledového
    stavu množství a jakosti povrchových a podzemních vod
 C.4.4. Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání vod včetně
    odůvodnění případných výjimek
 C.4.5. Opatření k zamezení přímému vypouštění do podzemních vod s
    uvedením případů povoleného vypouštění
 C.4.6. Opatření  k omezování vypouštění znečištění z bodových
    zdrojů a jiných činností majících vliv na stav vod
 C.4.7. Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť
    nebezpečných látek do vod
 C.4.8. Opatření k prevenci a snížení dopadu případů havarijního
    znečištění
 C.4.9. Opatření u vodních útvarů, u nichž je nepravděpodobné
    dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí
C.4.10. Doplňující opatření nezbytná pro splnění přijatých cílů
    ochrany vod jako složky životního prostředí
C.4.11. Příspěvek ke snížení znečištění mořských vod
C.4.12. Opatření k aplikaci principu "znečišťovatel platí"

C.5. Registr dalších podrobnějších programů a plánů pro danou
   oblast  povodí, týkajících  se zejména  dílčích povodí,
   zpracovatelských oblastí, sektorů, problémů nebo vodních
   typů, a to zároveň se shrnutím jejich obsahu

D. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny

D.1. Stav ochrany před povodněmi a vodního režimu krajiny

D.1.1. Srážko-odtokové charakteristiky území
D.1.2. Vodní eroze, plaveninový a splaveninový režim
D.1.3. Odvodnění pozemků
D.1.4. Závlahy pozemků
D.1.5. Oblasti s urychleným odtokem srážkových vod a nedostatečnou
    mírou akumulace vody
D.1.6. Místa omezující průtočnost koryt vodních toků a údolních
        niv
    Místa, kde dochází k nadměrnému zanášení splaveninami
D.1.7. Vymezení zastavěných území nechráněných nebo nedostatečně
    chráněných před povodněmi
D.1.8. Vodní útvary s napjatou vodohospodářskou bilancí

D.2. Cíle  ochrany  před  negativními  dopady  extrémních
   hydrologických situací a pro zlepšování vodního  režimu
   krajiny

D.2.1. Prevence před povodněmi
D.2.2. Prevence negativních důsledků suchých období
D.2.3. Cíle pro zlepšování stavu vodního režimu krajiny

D.3. Extrémní odtokové situace a jejich důsledky

D.3.1. Historické povodně a území rozlivů povodní
D.3.2. Nebezpečí výskytu  povodní a možné  škody včetně map
    povodňových rizik
D.3.3. Historická období sucha a jejich důsledky
D.3.4. Nebezpečí výskytu období sucha a možné škody

D.4. Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy

D.4.1. Kapacity koryt vodních toků
D.4.2. Záplavová území
D.4.3. Území určená k rozlivům povodní
D.4.4. Území chráněná před povodněmi
D.4.5. Opatření na omezení negativních účinků povodní
D.4.6. Opatření ke splnění přijatých cílů ochrany před povodněmi
D.4.7. Zabezpečenost užívání vod v období sucha

D.5. Vodní toky a příbřežní zóna

D.5.1. Vymezení sítě sledovaných vodních toků
D.5.2. Koryta vodních toků
D.5.3. Příbřežní zóna a břehové a doprovodné porosty
D.5.4. Možnost přístupu k hladině vody

E. Odhad dopadů opatření uvedených v části B.3, C.4 a D.4 na stav
  vod

E.1. Povrchové vody
   Ekologický stav/potenciál (odhad hodnot složek kvality a
   zjištění  stavu/potenciálu   pro  biologické  složky,
   hydromorfologické složky, chemické  a fyzikálně chemické
   složky)
   Chemický stav (odhad hodnot složek kvality a zjištění stavu a
   klasifikace a znázornění stavu v mapách)

E.2. Podzemní vody
   Kvantitativní stav (odhad režimu hladiny, klasifikace a
   znázornění stavu v mapách)
   Chemický  stav (odhad  hodnot ukazatelů,  klasifikace a
   znázornění stavu v mapách)

F. Ekonomická analýza

F.1. Hospodářský význam užívání vod - výchozí stav

F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí
F.1.2. Platby za odebrané množství podzemní vody
F.1.3. Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
F.1.4. Poplatky za povolené vypouštění odpadních vod do vod
    podzemních
F.1.5. Poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod
F.1.6. Vodné a stočné za dodávku pitné vody a odvádění odpadních
    vod kanalizací
F.1.7. Náklady spojené s ochranou před povodněmi
F.1.8. Ekonomický  a sociálně-ekonomický  význam užívání vody
    v daném povodí, včetně uvedení konfliktů mezi uživateli
    vody
F.1.9. Výdaje na opatření ve veřejném zájmu

F.2. Prognóza  trendu  objemu,  cen  a  nákladů spojených s
   vodohospodářskými službami

F.2.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí (souhrn
    nákladů za správu vodních toků a správu povodí)
F.2.2. Platby za odebrané množství podzemní vody
F.2.3. Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
F.2.4. Poplatky za povolené vypouštění odpadních vod do vod
    podzemních
F.2.5. Poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod
F.2.6. Vodné a stočné za dodávku pitné vody a odvedení odpadních
    vod kanalizací
F.2.7. Náklady spojené s ochranou před povodněmi
F.2.8. Výdaje na opatření ve veřejném zájmu
F.2.9. Prognóza trendu souvisejících investic
    Zabezpečení odběrů pitné vody
    Zabezpečení ostatních odběrů
    Omezení vnosu znečištění do vod a sanace zdrojů znečištění
    Zjišťování a hodnocení stavu vodních útvarů
    Úpravy vodních útvarů
    Ochrana před povodněmi

F.3. Posouzení nákladové efektivnosti jednotlivých opatření včetně
   ekonomických dopadů

F.3.1. Základní opatření
F.3.2. Doplňková opatření
F.3.3. Náklady na opatření nezbytná pro splnění požadavků právních
    předpisů Evropských společenství v oblasti vod a ekonomické
    důvody změn cílů, termínů dosažení dobrého stavu vodních
    útvarů nebo vyhlášení silně modifikovaných útvarů

F.4. Souhrn výsledků ekonomické analýzy užívání vod a opatření
   k zajištění  návratnosti  nákladů  za  užívání  vod
   a vodohospodářské služby
17) Základní obsah plánu oblasti povodí je stanoven v návaznosti na přílohu VII směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.