Odstavec předpisu 142/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod
§ 6

§ 6
Návrh Plánu hlavních povodí a jeho projednání
(1) Návrh Plánu hlavních povodí se zpracovává v rozsahu podle přílohy č. 1, podle výsledků přípravných prací a podle požadavků zvláštního právního předpisu.7)
(2) V návrhu Plánu hlavních povodí se stanovují rámcové cíle podle § 24 zákona a navrhují se opatření nezbytná pro dosažení stanovených cílů Plánu hlavních povodí a pro zajištění mezinárodních závazků České republiky jako rámcová opatření s celostátní působností, zejména opatření v oblasti legislativní, administrativní a ekonomické, a opatření pro jednotlivá hlavní povodí, včetně časového plánu jejich uskutečnění, odhadu finančních nákladů a strategie jejich financování a posouzení jejich ekonomických dopadů.
(3) Navržená opatření jsou podkladem pro návrh závazných částí Plánu hlavních povodí.
(4) Návrh Plánu hlavních povodí se zveřejňuje k připomínkám veřejnosti. Současně se zveřejněním návrhu Plánu hlavních povodí se vydá oznámení o jeho zveřejnění, které obsahuje adresu a lhůtu pro uplatnění připomínek, a to jednorázově ve třech celostátních denících a na portálu veřejné správy.8)
(5) Návrh Plánu hlavních povodí je považován za zveřejněný, je-li vystaven k veřejnému nahlédnutí zároveň u Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí v listinné podobě a v elektronické podobě na portálu veřejné správy. Návrh Plánu hlavních povodí je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění.
(6) Ke zveřejněnému návrhu Plánu hlavních povodí se mohou podat náměty, návrhy, námitky nebo připomínky (dále jen "připomínky"). Připomínky lze podat do 15 dnů po uplynutí lhůty podle odstavce 5. K připomínkám podaným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.
(7) Všechny připomínky je třeba podat v listinné nebo v elektronické podobě na adresu uvedenou při zveřejnění návrhu Plánu hlavních povodí. V připomínce musí být uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název a sídlo podávajícího, jde-li o právnickou osobu. Připomínky podávané v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou.9)
(8) Návrh Plánu hlavních povodí upravený podle vyhodnocení připomínek se předkládá příslušnému úřadu podle zvláštního právního předpisu.5)
5) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
7) Zákon č. 100/2001 Sb.
8) § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb.
9) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.