Odstavec předpisu 450/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Příl.2

Příl.2
Identifikační údaje a vlastnosti zvlášť nebezpečných závadných látek, o nichž jejich uživatel vede podle § 39 odst. 6 vodního zákona záznamy, a vlastnosti závadných látek a odpadu podle § 5 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb.
Identifikační údaje a vlastnosti, které jsou významné 
ve vztahu k ochraně povrchových a podzemních vod a k nakládání se závadnou 
látkou jako případným kontaminantem prostředí:

1. obchodní název výrobku nebo obecné označení látky (pokud látka není výrobkem),

2. chemické složení, popřípadě charakteristika látky z hlediska chemického složení,

3. základní vlastnosti závadné látky:

3.1. skupenství,
 
3.2. měrná hmotnost
 
3.3. bod tání
 
3.4. rozpustnost nebo vyluhovatelnost ve vodě,
 
4. základní vlastnosti a hodnoty závadné látky nebo vodného roztoku nebo výluhu:

4.1. pH - kyselost, zásaditost,
 
4.2. biochemická rozložitelnost BSK 5,
 
4.3. jiné závažné reakce s vodou,
 
5. toxikologické vlastnosti, pokud jsou známy,

5.1. toxicita na teplokrevné živočichy,
 
5.2. toxicita na ryby,
 
5.3. ekotoxicita,
 
6.  standardní věty pro rizikovost a standardní věty pro bezpečné nakládání podle zvláštního 
právního předpisu 15),22)

7. doplňkové údaje,

8. zdroj uvedených údajů.

V případě, že závadná látka vzniká zemědělskou činností, platí požadavky na znalost jejich 
vlastností přiměřeně.
15) § 20 odst. 5 písm. e) a f) a § 20 odst. 7 zákona č. 356/2003 Sb., § 6 a 7 vyhlášky č. 232/2004 Sb.
22) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.