Odstavec předpisu 39/2006 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 39/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, se mění takto:
1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:
"§ 1a
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) vodním lyžováním činnost prováděná s použitím vodních lyží či jiného plovoucího předmětu bez vlastního kormidelního zařízení ve vleku za plavidlem se spalovacím motorem,
b) vodním skútrem plavidlo o délce menší než 4 m, používající jako hlavní zdroj pohonu spalovací motor s hydroreaktivním systémem pohonu a konstruované pro řízení osobou nebo osobami, jež sedí, stojí nebo klečí na trupu, nikoli uvnitř něj,
c) plavidlem určeným pro plavbu v kluzu malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné nést jednu nebo více osob, navržené a postavené pro klouzání po hladině vysokou rychlostí, u něhož poměr výkon/výtlak r > 120, nebo případně Froudeho číslo Fn > 3,
d) využitím spalovacího motoru jako pomocného pohonu plachetnice jeho použití z důvodu zajištění bezpečnosti plavby při manévrech v přístavech, kotvištích, vývazištích a v plavebních komorách, dále při závažných závadách bránících použít oplachtění, nebo pro dojezd za bezvětří či jiných nepříznivých klimatických podmínek; není jím trvalé používání při běžném provozu.".
2. V § 3 odstavec 1 zní:
"(1) Na povrchových vodách, na kterých není plavba plavidel se spalovacími motory zakázána podle § 7 odst. 5 zákona nebo § 2 této vyhlášky, je možná plavba těchto plavidel pouze při ponoru odpovídajícímu výtlaku plavidla, při níž je vliv hydrodynamického vztlaku zanedbatelný (výtlačný režim plavby), nejvýše však rychlostí 25 km/hod. Plavba vyšší rychlostí mimo výtlačný režim je možná pouze:
a) v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu, není-li plavebními znaky stanoveno jinak,
b) v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu, není-li plavebními znaky stanoveno jinak, a jestliže poměr výkonu motoru či motorů a výtlaku použitého plavidla je =< 60; poměr výkon/výtlak se vypočte dělením maximálního výkonu motoru či motorů P (kW) výtlakem plavidla D (m3 nebo tuny), jenž odpovídá maximálnímu povolenému zatížení: r=P/D,
c) na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky podle odstavců 2 a 3.".
3. V § 3 odst. 2 se slova "a jiné obdobné činnosti prováděné ve vleku za plavidlem" zrušují, číslo "9" se nahrazuje číslem "8" a číslo "18" se nahrazuje číslem "19".
4. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:
"(3) Plavidla určená pro plavbu v kluzu podle § 1a písm. c) a vodní skútry lze provozovat pouze na povrchových vodách, označených odpovídajícími plavebními znaky umístěnými podle zvláštního právního předpisu1a), za podmínky dobré viditelnosti, v období od 15. září do 15. června v době od 8 do 12 a od 14 do 19 hodin. Poměr výkon/výtlak se vypočte podle vztahu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. b) a Froudeho číslo se vypočte dělením maximální rychlosti plavidla V(m/s) druhou odmocninou součinu gravitační konstanty (g=9,81 m/s2) a délky hlavní vodorysky L
wl
(m): Fn=V/(g . L
wl
)1/2.
1a) § 28 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.".
5. V § 4 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
6. V § 4 odst. 1 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
7. V § 6 písm. a) se za slova "Policie České republiky" vkládají slova " , obecní policie".
8. V příloze č. 1 - Vodní nádrže tabulce č. 1 se bod č. 57 zrušuje.
Dosavadní body č. 58 až 63 se označují jako body č. 57 až 62.
9. V příloze č. 1 - Úseky vodních toků tabulce č. 2 se doplňuje bod č. 61, který zní:
"61. Sázava 1-09-03-181 Pikovice".
10. Příloha č. 2 zní:
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 241/2002 Sb.
Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod.
1. Labe:
  od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou 
  Německo.
2. Vltava:
  a) od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně 
   výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín,
  b) od říčního kilometru 135 (Kamýk) po říční kilometr 140.".
11. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:
"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 241/2002 Sb.
Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod., při stanoveném poměru výkonu motoru či motorů a výtlaku plavidla
Vltava:
  a) od říčního kilometru 105 (Živohošť, ústí Mastníka) po říční kilometr 
   128,93 (Vestec, silniční most), v období od 15. září do 15. června,
  b) od říčního kilometru 159,90 (Orlík nad Vltavou, Žďákovský most) 
   po říční kilometr 193 (Rejsíkov); v úseku od říčního kilometru 159,90 
   (Orlík n/Vlt., Žďákovský most) po říční kilometr 179 pouze v období 
   od 1. června do 31. října.".
Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4.
12. V příloze č. 4 se v tabulce za bod 3 vkládají nové body 4 až 6, které znějí:
"4 1-10-01-174 Hracholusky     Mže        Plzeň sever, Tachov
 5 1-14-03-067 Máchovo jezero   Robečský potok  Česká Lípa
 6 4-15-01-147 Brněnská      Svratka      Brno-město".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.