Odstavec předpisu 7/2007 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 6 se věta první nahrazuje větou "Vodoprávní úřady, které evidují vybrané údaje podle příloh č. 1 až 3 ve vodoprávní evidenci, předávají po nabytí právní moci rozhodnutí, včetně rozhodnutí uvedených v odstavci 5, a vybrané údaje podle odstavce 4 správcům povodí a Ministerstvu zemědělství v elektronické podobě nejpozději za kalendářní čtvrtletí vždy do patnáctého dne prvního měsíce následujícího kalendářního čtvrtletí.".
2. V příloze č. 1 bodu 13a bod 1 písm. c) se slova "nebo přechodného" zrušují.
3. V příloze č. 1 bodu 13b bod 2 písm. d) se slova "nebo přechodného" zrušují.
4. V příloze č. 1 bod 85 zní:
"85 13. Množství vypouštěného znečištění:

     Ukazatel         kg/rok
     -----------------------------
     1. BSK
5
...... 2. CHSK
Cr
...... 3. NL ...... 4. N-NH
4
...... 5. N
anorg.
...... 6. N
celk.
...... 7. P
celk.
...... 8. Rtuť ...... 9. Kadmium ...... 10. Hexachlorcyklohexan ...... 11. Tetrachlormetan ...... 12. Pentachlorfenol a jeho soli ...... 13. Hexachlorbenzen ...... 14. Hexachlorbutadien ...... 15. Trichlormetan ...... 16. Dichloretan ...... 17. Tetrachlorethan ...... 18. Trichlorethen ...... 19. Trichlorbenzen ...... 20. Kyanidy celkové ...... 21. Kyanidy uvolnitelné ...... 22. Fluoridy ...... 23. Chlor celkový ...... 24. Antimon ...... 25. Arsen ...... 26. Baryum ...... 27. Berylium ...... 28. Bor ...... 29. Cín ...... 30. Hliník ...... 31. Chrom celkový ...... 32. Chrom šestimocný ...... 33. Kobalt ...... 34. Měď ...... 35. Molybden ...... 36. Nikl ...... 37. Olovo ...... 38. Selen ...... 39. Stříbro ...... 40. Telur ...... 41. Thalium ...... 42. Titan ...... 43. Uran ...... 44. Vanad ...... 45. Zinek ...... 46. Dichlorprophylether ...... 47. Fenoly ...... 48. Alfa aktivita celková ...... 49. Beta aktivita objemová ...... 50. Beta aktivita objemová celková opravená ...... 51. Radium ...... 52. Tritium ...... 53. Stroncium ...... 54. Cesium ...... 55. AOX ...... 56. BTEX ...... 57. Benzen ...... 58. Toluen ...... 59. Dichlormetan ...... 60. Extrahovatelné látky (EL) ...... 61. Chloridy ...... 62. NEL ...... 63. N-NO
2
...... 64. N-NO
3
...... 65. RAS ...... 66. RL ...... 67. Dioxiny a furany - suma ...... 68. Sulfidy ...... 69. Dichlorbenzeny - suma ...... 70. PAU - suma ...... 71. PCB - suma ...... 72. Tenzidy anionaktivní ...... 73. Železo celkové ...... 74. Jiné ......".
5. V příloze č. 3 bodu 12 se za slovo "jméno" vkládají slova " , popřípadě jména a příjmení".
6. V příloze č. 3 bod 85 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
"85. Množství vypouštěného znečištění:
Bilanční hodnota znečištění povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách kilogramy za rok na odtoku (vypouštění);
1. BSK
5
- biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace
2. CHSK
Cr
- chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou
3. NL - nerozpuštěné látky
4. N-NH
4
- amoniakální dusík uvedený v souladu se zvláštním právním předpisem4)
5. N
anorg.
- celkový anorganický dusík vyjádřený jako součet obsahu amoniakálního dusíku, dusitanového a dusičnanového dusíku (N-NH
4
+ + N-NO
2
- + N-NO
3
-)
6. N
celk.
- celkový dusík
7. P
celk.
- celkový fosfor
8. Jiné - zkratka pro případné další ukazatele podle zvláštního právního předpisu4), např.:
EL - extrahovatelné látky
NEL - nepolární extrahovatelné látky
RAS - rozpuštěné anorganické soli
AOX - adsorbovatelné organické halogeny
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako součet
   6 sloučenin (fluoranthen, benzo(b)fluoranthen,
   benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen,
   indeno(1,2,3-cd)pyren
N-NO
2
- dusitanový dusík N-NO
3
- dusičnanový dusík pH - acidobazická reakce vody;
4) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.