Odstavec předpisu 209/2007 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 209/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb.
Čl.I

Čl. I
Vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se slova "dny pracovního klidu" nahrazují slovy "neděle, státní svátky a ostatní svátky1a)".
Poznámka pod čarou č. 1a zní:
"1a) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 3 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 1b až 1d zní:
"(3) Plavidla určená pro plavbu v kluzu podle § 1a písm. c) a vodní skútry lze provozovat pouze
a) na povrchových vodách, které se ani zčásti nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky, přírodního parku, evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti1b),
b) na vodních nádržích a úsecích vodních toků, na kterých nejsou povrchové vody využívané ke koupání1c), nebo které s takovými povrchovými vodami bezprostředně nesousedí,
c) na povrchových vodách, které nejsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky,
d) na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky podle zvláštního právního předpisu1d),
e) na povrchových vodách, na kterých je zabezpečen přístup plavidel po zpevněné přístupové komunikaci vstupující do povrchových vod ve vzdálenosti maximálně 1 km od hranice podle písmene d),
f) za podmínky dobré viditelnosti,
g) v době od 8 do 12 a od 14 do 19 hodin mimo neděle, státní svátky a ostatní svátky.
1b) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
1c) § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb.
1d) § 28 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.".
3. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Přímá plavba plavidel určených pro plavbu v kluzu nebo vodních skútrů od zpevněné přístupové komunikace podle písmene e) k povrchovým vodám podle písmene d) a zpět, ve výtlačném režimu plavby a v přímé souvislosti s provozováním plavby na povrchových vodách podle písmene d), se povoluje podle této vyhlášky. Poměr výkon/výtlak se vypočte podle vztahu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. b) a Froudeho číslo se vypočte dělením maximální rychlosti plavidla V(m/s) druhou odmocninou součinu gravitační konstanty (g = 9,81 m/s
2
) a délky hlavní vodorysky L wl (m): Fn = V/(g . L wl) 1/2.".
4. V příloze č. 1 tabulce č. 1 se bod č. 51 zrušuje.
Dosavadní body č. 52 až 62 se označují jako body č. 51 až 61.
5. V příloze č. 4 se v tabulce za bod 6 doplňuje bod 7, který zní:
"7   4-17-01-011   Nové Mlýny III   Dyje    Břeclav".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.