Odstavec předpisu 40/2008 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 40/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.
Čl.I

Čl. I
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb. a vyhlášky č. 620/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. a) bodě 1 se za slova „vodního zákona“ vkládají slova „nebo jeho změnu“ a za slovo „povolení“ slova „k odběru podzemních vod“.
2. V § 1 písm. a) bodě 2 se před slova „pro potřeby“ vkládají slova „vodního zákona nebo jeho změnu“.
3. V § 1 písm. a) bodě 3 se za slova „vodního zákona“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.
4. V § 1 písm. a) bodě 4 se za slova „vodního zákona“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.
5. V § 1 písm. a) bodě 5 se za slova „vodního zákona“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.
6. V § 1 písm. a) bodě 9 se za slova „vodního zákona“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.
7. V § 1 písm. a) se na konci textu bodu 11 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 12 až 15, které znějí:
„12. vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl,
13. prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami podle § 9 odst. 4 vodního zákona,
14. povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru,
15. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,“.
8. V § 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) doklady, které se předkládají vodoprávnímu úřadu v případě oznámení o užívání stavby vodního díla a v případě ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií a v případě ohlášení stavebních úprav pro změny v užívání části stavby vodního díla podle stavebního zákona,“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
9. V § 2 se v nadpisu za slova „podzemními vodami“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.
10. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) situaci širších vztahů nakládání s vodami a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,“.
11. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „státní správy“ zrušují, za slova „pokud to“ se vkládají slova „po žadateli“ a slova „jako podklad pro zahájení řízení“ se zrušují.
12. V § 2 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,“.
13. V § 2 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému nakládání s vodami, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,“.
14. V § 2 odst. 1 písm. h) se slovo „způsobilostí“ nahrazuje slovem „způsobilostí1a)“, slovo „včetně“ slovy „které sestává ze“, slova „(mělký či hlubinný oběh)“ slovy „ , charakteru a hloubky jejího proudění“ a slova „hladiny podzemních vod1a)“ slovy „hladiny podzemních vod“.
15. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k nakládání s vodami podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
16. V § 2 odst. 3 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“ a slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.
17. V § 3 písm. a) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození“.
18. V § 3 písm. i) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.
Poznámka pod čarou č. 2a zní:
„2a) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.“.
19. V § 3a se v nadpisu za slovo „(domácností)“ vkládají slova „nebo jeho změnu“ a slova „bodu 1“ se nahrazují slovy „ bod 1. vodního zákona“.
20. V § 3a odst. 1 písmeno a) zní:
„a) situaci širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000, pokud se současně s odběrem podzemních vod nežádá i o povolení souvisejícího vodního díla,“.
21. V § 3a odst. 1 písmeno c) zní:
„c) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), které sestává ze zhodnocení původu vody, charakteru a hloubky jejího proudění, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona),“.
22. V § 3a odst. 1 písmeno d) zní:
„d) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,“.
23. V § 3a odst. 1 písmeno e) zní:
„e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1).“.
24. V § 3a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k odběru podzemních vod podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
25. V § 3a odst. 3 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“ a slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.
26. V § 3b písm. a) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození“.
27. V § 3b písm. h) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.
28. V § 3c se v nadpisu za slova „vod povrchových“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.
29. V § 3c odst. 1 písmeno a) zní:
„a) situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,“.
30. V § 3c odst. 1 písm. d) se slovo „stanovisko“ nahrazuje slovem „vyjádření“.
31. V § 3c odst. 1 písm. d) se slovo „drobného“ zrušuje.
32. V § 3c odst. 1 písmeno e) zní:
„e) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,“.
33. V § 3c odst. 1 písm. f) se slova „státní správy“ zrušují, za slova „pokud to“ se vkládají slova „po žadateli“ a slova „jako podklad pro zahájení řízení“ se zrušují.
34. V § 3c odst. 1 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).
35. V § 3c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.“. Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
36. V § 3c odst. 3 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“ a slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.
37. V § 3d písm. a) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození“.
38. V § 3d písm. h) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.
39. V § 3e se v nadpisu za slovo „(domácností)“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.
40. V § 3e odst. 1 se za slova „k žádosti“ vkládají slova „podle povahy druhu nakládání s vodami“.
41. V § 3e odst. 1 písmeno a) zní:
„a) situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,“.
42. V § 3e odst. 1 písmeno c) zní:
„c) vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost týká tohoto vodního toku,“.
43. V § 3e odst. 1 písmeno d) zní:
„d) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), jedná-li se o vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které sestává ze zhodnocení možnosti a rozsahu ovlivnění podzemních vod včetně jejich jakosti, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona),“.
44. V § 3e odst. 1 písmeno e) zní:
„e) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,“.
45. V § 3e odst. 1 písmeno f) zní:
„f) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1),“.
46. V § 3e odst. 1 se písmena g) a h) zrušují.
47. V § 3e se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
48. V § 3e odst. 3 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“ a slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.
49. V § 3f písm. a) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození“.
50. V § 3f písm. i) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.
51. V § 4 se v nadpisu za slova „k některým činnostem“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.
52. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) situaci širších vztahů místa výkonu činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,“.
53. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí“.
54. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) vyjádření příslušného správce vodního toku k povolované činnosti, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,“.
55. V § 4 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1),“.
56. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k některým činnostem podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jinému subjektu.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
57. V § 4 odst. 3 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“ a slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.
58. V § 5 písm. a) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození“.
59. V § 5 písm. h) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.
60. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „hraničním vodním tokem“ nahrazují slovy „hraničními vodami“.
61. V § 6 odst. 1 písm. e) se slovo „stanovisko“ nahrazuje slovem „vyjádření“.
62. V § 6 odst. 1 písm. e) se před slovo „správce“ vkládá slovo „příslušného“ a slovo „drobného“ se zrušuje.
63. V § 6 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).
64. V § 6 odst. 2 se slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.
65. V § 7 písm. d) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.
66. V § 7a odst. 1 písm. c) se slova „nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona“ nahrazují slovy „odběru podzemních vod či k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových“.
67. V § 7a odst. 1 písmeno d) zní:
„d) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.“.
68. V § 7a odst. 2 se slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.
69. V § 7b písm. d) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.
70. V § 7c odst. 1 písm. d) se slova „vodoprávním úřadem“ nahrazují slovy „úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání kolaudačního rozhodnutí“.
71. V § 7c odst. 1 písm. e) se slova „povolených podle § 7a a § 7b“ nahrazují slovy „uvedených v § 7a“.
72. V § 7c odst. 2 se slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.
73. V § 7d písmeno b) zní:
„b) určení polohy vodního díla souřadnicemi definičního bodu vodního díla a pro stavby uvedené v § 7a orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a).“.
74. V § 7d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Definičním bodem podle odstavce 1 se rozumí u
a) objektů ležících mimo vodní tok bod umístěný poblíž středu vodního díla (např. studna, vodní elektrárna, vodojem),
b) objektů ležících napříč vodním tokem nebo napříč údolím průsečík osy objektu a osy toku (osy údolí) (např. osa koruny hráze a osa vodního toku u vzdouvacích nebo akumulačních objektů, hrází odkališť),
c) liniové stavby umístěný bod
1. na začátku vodního díla (např. vodních děl - staveb kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod), který je nejvzdálenějším bodem od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody,
2. na konci vodního díla (např. u vodních děl - staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody), který je nejvzdálenějším bodem od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu,
d) souboru objektů bod umístěný poblíž středu území vzniklého ohraničením rozptýlených objektů,
e) místa vztaženého k břehové čáře průsečík osy objektu a břehové čáry (místo odběru, vypouštění).“.
75. V § 7e se v nadpisu za slovo „kanalizace“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.
76. V § 7e odst. 1 písmeno a) zní:
„a) situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace a jeho okolí, včetně označení kanalizace, do níž je vypouštění uvažováno, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,“.
77. V § 7e odst. 1 písm. c) se slova „s napojením na tuto kanalizaci, která není kanalizací pro veřejnou potřebu“ nahrazují slovy „s vypouštěním odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace“.
78. V § 7e odst. 1 písm. e) se slova „státní správy“ zrušují, za slova „pokud to“ se vkládají slova „po žadateli“ a slova „jako podklad pro zahájení řízení“ se zrušují.
79. V § 7e se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jinému subjektu.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
80. V § 7e odst. 3 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“ a slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.
81. V § 7f písm. a) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození“.
82. V § 7f písm. d) se za slova „odpadních vod“ vkládají slova „s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace“ a slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.
83. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,“.
84. V § 8 odst. 1 písm. b) se slovo „záměru“ zrušuje.
85. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny“.
86. V § 8 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).
87. V § 8 odst. 1 písm. e) se slovo „stanovisko“ nahrazuje slovem „vyjádření“.
88. V § 8 odst. 1 písm. e) se před slovo „správce“ vkládá slovo „příslušného“ a slovo „drobného“ se zrušuje.
89. V § 8 odst. 2 se slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.
90. V § 9 písm. a) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození“.
91. V § 9 písm. g) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.
92. V § 10 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,“.
93. V § 10 odst. 2 se slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.
94. Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11g, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 7 znějí:
㤠11a
Doklady pro vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
(K § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem6)
a) doklady, které se připojují k žádosti o vydání ko- laudačního souhlasu podle jiného právního předpisu7),
b) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
c) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), s výjimkou staveb uvedených v § 7a,
d) doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně stavebníka.
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12.
§ 11b
Náležitosti kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
Kolaudační souhlas kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem7) obsahuje určení polohy vodního díla souřadnicemi definičního bodu vodního díla (§ 7d odst. 2) a pro stavby uvedené v § 7a orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a).
§ 11c
Doklady pro vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami
(K § 9 odst. 4 vodního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti
a) stávající povolení k nakládání s vodami nebo jeho kopii,
b) doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu,
c) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud předmětné povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,
d) vyjádření správce povodí k požadovanému prodloužení platnosti předmětného povolení k nakládání s vodami, pokud se jedná o nakládání s vodami uvedená v § 22 odst. 2 vodního zákona.
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 13.
§ 11d
Oznámení o užívání stavby
(K § 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona)
(1) Stavebník předkládá k oznámení o užívání stavby
a) doklady, které se připojují k oznámení o užívání stavby podle jiného právního předpisu7),
b) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
c) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), s výjimkou staveb uvedených v § 7a.
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá stavebník vodoprávnímu úřadu spolu s oznámením na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14.
§ 11e
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií či stavebních úprav pro změny v užívání části stavby vodního díla podle stavebního zákona
[K § 15 odst. 2 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]
(1) Vlastník předkládá s ohlášením podle povahy
a) doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,
b) projektovou dokumentaci nebo jednoduchý technický popis prací v případech podle § 177 odst. 3 stavebního zákona,
c) posouzení vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí,
d) závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná po vlastníkovi jinými právními předpisy1), pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle jiného právního předpisu hájí, dotčeny,
e) vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se ohlášení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem,
f) vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá vlastník vodoprávnímu úřadu spolu s ohlášením na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 15.
§ 11f
Doklady pro vydání povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
[K § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona]
(1) Žadatel předkládá k žádosti
a) situaci širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,
b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody,
c) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), které sestává ze zhodnocení původu vody, charakteru a hloubky jejího proudění, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona),
d) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1),
e) doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení podle jiného právního předpisu7),
f) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
g) souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování4).
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 16.
§ 11g
Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
[K § 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]
(1) Žadatel předkládá k žádosti
a) situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,
b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod,
c) vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost týká tohoto vodního toku,
d) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), jedná-li se o vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které sestává ze zhodnocení možnosti a rozsahu ovlivnění podzemních vod včetně jejich jakosti, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona),
e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1),
f) doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení podle jiného právního předpisu7),
g) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
h) souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování4).
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 17.
7) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.“.
95. Přílohy č. 1 až 11 včetně nadpisů znějí:
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU
[§ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]
      


     
      


     
      


     
      


     
Přílohy
1. Situace širších vztahů nakládání s vodami a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami a v případě vzdouvání též s vyznačením rozsahu a délky vzdutí.
3. Doklad, jímž žadatel prokáže právo k pozemkům a stavbám vzdouváním vody dotčeným, popřípadě, že podal návrh na jejich vyvlastnění nebo že učinil opatření k objasnění nejasných vlastnických vztahů k těmto pozemkům a stavbám nebo ke zjištění pobytu jejich vlastníků, nejsou-li mu známi.
4. Stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání s vodami.
5. Vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému nakládání s vodami, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku.
6. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud se žádost o povolení k nakládání s vodami týká podzemní vody, které sestává ze zhodnocení původu vody, charakteru a hloubky jejího proudění, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona) (viz metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR č. 1/2002 ke stanovení minimální hladiny podzemních vod uveřejněný ve Věstníku MŽP ČR, částka 2/2002).
7. Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno.
8. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy7).
       


      
9. Údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q
330
denní, Q
355
denní, Q
364
denní a Q
a
dlouhodobý průměrný), pokud se žádost o povolení týká vodního toku a požadované nakládání s vodami může mít za následek snížení průtoku vodního toku.
10. Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů7), pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.
11. V případě žádosti o změnu povolení k nakládání s vodami podle povahy změny doklady podle bodů 1. až 10. a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.
12. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Vysvětlivky
1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. V případě
- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2), pod kterým byly zřízeny, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
2) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození.
3) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující).
4) Účel nakládání s vodami se uvede odpovídajícím způsobem podle číselníku Č02 Účel užití vody v příloze č. 2 vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů.
5) Doba - v případě povolení k nakládání s vodami - k využívání jejich energetického potenciálu, nemůže být vydáno na dobu kratší než 25 let (§ 9 odst. 6 zákona o vodách).
6) Kategorie upravitelnosti surové vody - týká se pouze vodovodů pro veřejnou potřebu [zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů]; surová voda se rozděluje podle limitních hodnot do tří kategorií A1, A2 a A3 (§ 22 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.) odpovídajících standardním metodám úpravy podle přílohy č. 13 této vyhlášky.
7) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBUY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU
[§ 8 odst. 1 písm. b) bod 2. vodního zákona]
      


     
      


     
      


     
Přílohy
1. Situace širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000, pokud se současně s odběrem podzemních vod nežádá i o povolení souvisejícího vodního díla.
2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody.
3. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, které sestává ze zhodnocení původu vody, charakteru a hloubky jejího proudění, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona) (viz metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR č. 1/2002 ke stanovení minimální hladiny podzemních vod uveřejněný ve Věstníku MŽP ČR, částka 2/2002).
4. Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno.
5. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy4).
6. V případě žádosti o změnu povolení k odběru podzemních vod podle povahy změny doklady podle bodů 1. až 5. a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.
7. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Vysvětlivky
1) Žadatel je fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. Uvede se jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
2) Jako účel se uvede např. zásobování rodinného domu, rekreačního objektu apod.
3) Uvede se, zda se jedná o pramenní jímku, vrt, studnu, zářez nebo o jiný odběrný objekt.
4) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU
[§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
       


      
       


      
       


      
Přílohy
1. Situace širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod.
3. Stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění odpadních vod.
4. Vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku.
5. Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno.
6. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy9).
       


      
7. Údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q
355
denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku.
8. Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů9), pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.
9. V případě žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle povahy změny doklady podle bodů 1. až 8. a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.
10. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Vysvětlivky
1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. V případě
- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2), pod kterým byly zřízeny, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
2) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnik ající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození.
3) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující).
4) Uvede se parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěn výpustní objekt.
5) Průmyslové odvětví, druh výroby - vyplňuje se pouze v případě vypouštění průmyslových odpadních vod.
6) Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60g BSK
5
za den (BSK
5
- biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace). Zatížení vyjádřené v počtu ekvivalentních obyvatel se vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení vstupu do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, jako jsou např. silné deště a povodně (viz vysvětlivka v tabulce 1a v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).
7) Doba - v případě povolení k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod, nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let. Pokud se jedná o povolení k vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 vodního zákona do vod povrchových, nemůže být vydáno na dobu delší než 4 roky (§ 9 odst. 2 zákona o vodách).
8) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Emisní limity mohou být mimo koncentračních jednotek stanoveny rovněž
- minimální účinností čištění v čistírně odpadních vod v %,
- množstvím vypouštěného znečištění za určité období,
- poměrným množstvím vypouštěného znečištění vyjádřeným poměrem jednotky hmotnosti na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku.
9) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU
[§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
       


      
       


      
       


      
Přílohy
1. Situace širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod.
3. Vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost týká tohoto vodního toku.
4. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, jedná-li se o vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které sestává ze zhodnocení možnosti a rozsahu ovlivnění podzemních vod včetně jejich jakosti, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona).
5. Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno.
6. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy6).
       


      
7. V případě žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle povahy změny doklady podle bodů 1. až 6. a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.
8. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Vysvětlivky
1) Žadatel je fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. Uvede se jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
2) Uvede se parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěn výpustní objekt.
3) Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60g BSK
5
za den (BSK5
- biochemická s potřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace). Zatížení vyjádřené v počtu ekvivalentních obyvatel se vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení vstupu do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, jako jsou např. silné deště a povodně (viz vysvětlivka v tabulce 1a v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).
4) Doba - v případě povolení k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod, nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let.
5) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Emisní limity mohou být mimo koncentračních jednotek stanoveny rovněž
- minimální účinností čištění v čistírně odpadních vod v %,
- množstvím vypouštěného znečištění za určité období,
- poměrným množstvím vypouštěného znečištění vyjádřeným poměrem jednotky hmotnosti na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku.
6) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU
[§ 14 odst. 1 vodního zákona]
       


      
       


      
Přílohy
1. Situace širších vztahů místa výkonu činnosti a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení k některým činnostem týká, s popisem a vyznačením místa realizace těchto činností.
3. Doklady, jimiž se prokazují vlastnická nebo jiná práva žadatele k nemovitostem přímo dotčeným požadovaným povolením, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
4. Dokumentace k povolované činnosti, včetně popisu jejích předpokládaných účinků na okolí.
5. Stanovisko správce povodí k povolované činnosti.
6. Vyjádření příslušného správce vodního toku k povolované činnosti, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku.
7. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy4).
       


      
8. V případě žádosti o změnu povolení k některým činnostem podle povahy změny doklady podle bodů 1. až 7. a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jinému subjektu.
9. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Vysvětlivky
1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. V případě
- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2), pod kterým byly zřízeny, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
2) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození.
3) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující).
4) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM1)
[§ 15 vodního zákona]
       


      
       


      
       


      
       


      
Přílohy
1. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas (s doložkou nabytí právní moci).
2. Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.
3. Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
4. Projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. V případě, že se povolované vodní dílo týká hraničních vod, předloží se projektová dokumentace v počtu stanoveném v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
Projektová dokumentace dále obsahuje:
- výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů6), pokud by mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny,
- údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (Qm-denní, Qn-leté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku.
5. Plán kontrolních prohlídek stavby.
6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.
7. Doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena).
       


      
8. Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství7) v případě žádosti o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody.
9. Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.
10. Stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací.
11. Vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem.
12. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Vysvětlivky
1) Před vydáním stavebního povolení je nutné předložit doklad o úhradě správního poplatku ve výši dané zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek je třeba uhradit místně a věcně příslušnému vodoprávnímu úřadu.
2) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. V případě
- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ3) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ4), popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ3), pod kterým byly zřízeny, a OKEČ4), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ3) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ4), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
3) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnik ající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození.
4) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující).
5) Účel stavby se uvede odpovídajícím způsobem podle číselníku Č11 Účel užití vodního díla v příloze č. 2 vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů.
6) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
7) § 61 odst. 9 vodního zákona.
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)1)
[§ 15 vodního zákona]
       


      
       


      
       


      
       


      
Přílohy
1. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas (s doložkou nabytí právní moci).
2. Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.
3. Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
4. Projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. V případě, že se povolované vodní dílo týká hraničních vod, předloží se projektová dokumentace v počtu stanoveném v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
5. Plán kontrolních prohlídek stavby.
6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.
7. Doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena).
       

    
      
9. Povolení vodoprávního úřadu k odběru podzemních vod či k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.
10. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Vysvětlivky
1) Před vydáním stavebního povolení je nutné předložit doklad o úhradě správního poplatku ve výši dané zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek je třeba uhradit místně a věcně příslušnému vodoprávnímu úřadu.
2) Žadatel je fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. Uvede se jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
3) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL
[§ 15 vodního zákona a § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.]
       


      
       


      
Přílohy
1. Vlastník kanalizace je povinen před podáním návrhu na kolaudaci stavby kanalizace předložit vodoprávnímu úřadu kanalizační řád ke schválení5).
2. Zaměření skutečného provedení stavby, a to v případech, kdy se nepředkládá geometrický plán (pozn. u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK. S výjimkou domovní čistírny odpadních vod, studny nebo jiného vodního díla potřebného k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností).
3. Geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí).
4. Doklady, jimiž bylo podmíněno vydání stavebního povolení nebo jejichž doložení ke kolaudaci bylo uloženo rozhodnutím podle vodního zákona (§ 59 odst. 2 vodního zákona).
5. Doklad o jednání se správními orgány, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy6) včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek.
6. Popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení.
7. Doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně stavebníka.
8. Kopie povolení stavby vodního díla, pokud bylo v minulosti vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání kolaudačního rozhodnutí.
9. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením se předkládají7)
10. Doklad o vytýčení stavby (vytyčovací protokol, vytyčovací výkres).
11. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení zkušebního provozu8), pokud musel být prováděn, popřípadě zprávu o výsledku komplexního vyzkoušení.
12. Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením.
13. Výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby. Tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, pokud řízení o nich stavební úřad spojil s kolaudačním řízením.
14. Zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán.
15. Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků9) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.
Vysvětlivky
1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být rozhodnutí vydáno. V případě
- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2), pod kterým byly zřízeny, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
2) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 1 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození.
3) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující).
4) Souřadnice X, Y - souřadnice X, Y označují polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK. Vzhledem k tomu, že se jedná o definiční body specifické pro vodní díla, je nutné přijmout následující pravidla:
- objekty ležících mimo vodní tok - bod umístěný poblíž středu vodního díla (např. studna, vodní elektrárna, vodojem);
- objekty ležící napříč vodním tokem nebo napříč údolím průsečík osy objektu a osy toku (osy údolí) (např. osa koruny hráze a osa vodního toku u vzdouvacích nebo akumulačních objektů, hrází odkališť);
- liniové stavby - bod umístěný
o na začátku vodního díla (např. vodních děl - staveb kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod), který je nejvzdálenějším bodem od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody,
o na konci vodního díla (např. u vodních děl - staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody), který je nejvzdálenějším bodem od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu;
- soubory objektů - bod umístěný poblíž středu území vzniklého ohraničením rozptýlených objektů;
- místo vztažené k břehové čáře - průsečík osy objektu a břehové čáry (místo odběru, vypouštění).
5) § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanali zacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
6) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
7) § 31 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 84 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9) § 47 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU
[§ 16 odst. 1 vodního zákona]
       


      
       


      
       


      
Přílohy
1. Situace širších vztahů místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace a jeho okolí, včetně označení kanalizace, do níž je vypouštění uvažováno, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace.
3. Souhlas vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, s vypouštěním odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace.
4. Doklad o ověření požadovaných vlastností zařízení určeného k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky v případě, že se prokazuje účinnost zařízení podle bodu 6b žádosti (prohlášení o shodě, atest uznávané zkušebny).
5. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy8).
       


      
6. V případě žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle povahy změny doklady podle bodů 1. až 5. a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jinému subjektu.
7. Plná moc oprávněného žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Vysvětlivky
1) Zvlášť nebezpečné závadné látky - seznam těchto látek je uveden v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. V případě
- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ3) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ4), popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ3), pod kterým byly zřízeny, a OKEČ4), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ3) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ4), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
3) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození.
4) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující).
5) Průmyslové odvětví, druh výroby - vyplňuje se pouze v případě vypouštění průmyslových odpadních vod.
6) Doba - v případě povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky podle přílohy č. 1 vodního zákona nemůže být vydáno na dobu delší než 4 roky (§ 9 odst. 2 vodního zákona).
7) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Emisní limity mohou být mimo koncentračních jednotek a minimální účinnosti čištění, stanoveny rovněž
- množstvím vypouštěného znečištění za určité období,
- poměrným množstvím vypouštěného znečištění vyjádřeným poměrem jednotky hmotnosti na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku.
8) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU
[§ 17 vodního zákona]
       


      
       


      
Přílohy
1. Situace širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
2. Kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti.
3. Dokumentace zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny.
4. Stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti.
5. Vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem.
6. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Vysvětlivky
1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být souhlas vydán. V případě
- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2), pod kterým byly zřízeny, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
2) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození.
3) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ 8 (§ 19 zákona č. 9/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující).
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ
[§ 18 vodního zákona]
       


      
       


      
Přílohy
1. Situace širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
2. Stanovisko správce povodí k předkládanému záměru.
3. Situační výkres současného stavu v kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí.
4. Dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů, týkajících se staveb, zařízení nebo činností, pokud se záměr týká jejich změn, změn jejich užívání nebo jejich odstranění.
5. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Vysvětlivky
1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být vyjádření vydáno. V případě
- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2), pod kterým byly zřízeny a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
2) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození.
3) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující)."
96. Za přílohu č. 11 se vkládají nové přílohy č. 12 až 17, které včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA1)
[§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona]
       


      
           


      
Upozornění
- Vlastník kanalizace je povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace předložit vodoprávnímu úřadu kanalizační řád ke schválení6).
- Vlastník kanalizace je povinen předložit doklady, jejichž doložení bylo uloženo rozhodnutími podle vodního zákona (§ 59 odst. 2 vodního zákona - manipulační příp. provozní řád vodního díla) nebo jiného právního předpisu, a to v souladu s takovým rozhodnutím.
Přílohy
1. Popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy, oznámení stavby stavebnímu úřadu (§ 117 stavebního zákona), projektové dokumentace, popřípadě od povolení změny stavby před dokončením.
2. Doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK. S výjimkou domovní čistírny odpadních vod, studny nebo jiného vodního díla potřebného k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností).
3. Geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb technické nebo dopravní infrastruktury).
4. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek7) a zkušebním provozu, pokud byl prováděn.
5. Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. V případě, že se povolované vodní dílo týká hraničních vod, předloží se projektová dokumentace v počtu stanoveném v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
6. Zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen.
7. Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení (sjednané ve veřejnoprávní smlouvě).
8. Jiné doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při schválení změny stavby před dokončením.
9. Doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně stavebníka.
10. Plná moc v případě zastupování žadatele.
11. Certifikát autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven.
12. Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro užívání stavby vyžadována
       


      
Vysvětlivky
1) Podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
2) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být kolaudační souhlas vydán. V případě
- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ3) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ4), popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ3), pod kterým byly zřízeny, a OKEČ4), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ3) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ4), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
3) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 1 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození.
4) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ ( § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující).
5) Souřadnice X, Y - souřadnice X, Y označují polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK. Vzhledem k tomu, že se jedná o definiční body specifické pro vodní díla, je
nutné přijmout následující pravidla: - objekty ležících mimo vodní tok - bod umístěný poblíž středu vodního díla (např. studna, vodní elektrárna, vodojem);
- objekty ležící napříč vodním tokem nebo napříč údolím průsečík osy objektu a osy toku (osy údolí) (např. osa koruny hráze a osa vodního toku u vzdouvacích nebo akumulačních objektů, hrází odkališť);
- liniové stavby - bod umístěný
o na začátku vodního díla (např. vodních děl - staveb kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod), který je nejvzdálenějším bodem od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody,
o na konci vodního díla (např. u vodních děl - staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody), který je nejvzdálenějším bodem od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu;
- soubory objektů - bod umístěný poblíž středu území vzniklého ohraničením rozptýlených objektů;
- místo vztažené k břehové čáře - průsečík osy objektu a břehové čáry (místo odběru, vypouštění).
6) § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
7) Např. § 15 a 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
[§ 9 odst. 4 vodního zákona]
       


      
       


      
Přílohy
1. Stávající povolení k nakládání s vodami nebo jeho kopie.
2. Doklad o tom, že žadatel je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.
3. Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud předmětné povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno.
4. Vyjádření správce povodí k požadovanému prodloužení platnosti předmětného povolení k nakládání s vodami, pokud se jedná o nakládání s vodami uvedená v § 22 odst. 2 vodního zákona.
5. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Vysvětlivky
1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. V případě
- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2), pod kterým byly zřízeny, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
2) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození.
3) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující).
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA1)
[§ 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona]
       


      
       


      
Přílohy
1. Popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace nebo dokumentů specifikovaných v bodu 2. žádosti, s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby.
2. Doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK. S výjimkou domovní čistírny odpadních vod, studny nebo jiného vodního díla potřebného k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností).
3. Geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb technické infrastruktury). 4. Doklady o výsledcích zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy6).
5. Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. V případě, že se vodní dílo týká hraničních vod, předloží se v počtu stanoveném v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
6. Plná moc v případě zastupování stavebníka.
7. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou byla stavba napojena (pokud byla předem požadována):
       


      
Vysvětlivky
1) Podle ustanovení § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 11 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
2) Stavebník je právnická nebo fyzická osoba. V případě
- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ3) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ4), popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ3), pod kterým byly zřízeny, a OKEČ4), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ3) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ4), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
3) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 1 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození.
4) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující).
5) Souřadnice X, Y - souřadnice X, Y označují polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK. Vzhledem k tomu, že se jedná o definiční body specifické pro vodní díla, je nutné přijmout následující pravidla:
- objekty ležících mimo vodní tok - bod umístěný poblíž středu vodního díla (např. studna, vodní elektrárna, vodojem);
- objekty ležící napříč vodním tokem nebo napříč údolím průsečík osy objektu a osy toku (osy údolí) (např. osa koruny hráze a osa vodního toku u vzdouvacích nebo akumulačních objektů, hrází odkališť);
- liniové stavby - bod umístěný
o na začátku vodního díla (např. vodních děl - staveb kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod), který je nejvzdálenějším bodem od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody,
o na konci vodního díla (např. u vodních děl - staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody), který je nejvzdálenějším bodem od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu;
- soubory objektů - bod umístěný poblíž středu území vzniklého ohraničením rozptýlených objektů;
- místo vztažené k břehové čáře - průsečík osy objektu a břehové čáry (místo odběru, vypouštění).
6) Např. § 15 a 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
OHLÁŠENÍ
[§ 15 odst. 2 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]
       


      
       


      
       


      
Přílohy
1. Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
2. Projektová dokumentace nebo jednoduchý technický popis prací v případech podle § 177 odst. 3 stavebního zákona.
3. Posouzení vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí.
4. Závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná po vlastníkovi jinými právními předpisy5), pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle jiného právního předpisu hájí, dotčeny:
       


      
5. Vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se ohlášení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem.
6. Vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.
7. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Vysvětlivky
1) Vlastník je právnická nebo fyzická osoba. V případě
- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ3), pod kterým byly zřízeny, a OKEČ4), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
2) IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnik ající (§ 1 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození.
3) OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující).
4) Pokud je zde užíván pojem stavba, rozumí se tím udržovací práce, obnova vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií nebo stavební úprava podle § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona.
5) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K TAKOVÉMU ODBĚRU1)
[§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona]
       


      
       


      
       


      
       


      
Přílohy
1. Situace širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody.
3. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, které sestává ze zhodnocení původu vody, charakteru a hloubky jejího proudění, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona) (viz metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR č. 1/2002 ke stanovení minimální hladiny podzemních vod uveřejněný ve Věstníku MŽP ČR, částka 2/2002).
4. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas (s doložkou nabytí právní moci).
5. Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.
6. Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
7. Projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; není- li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. V případě, že se povolované vodní dílo týká hraničních vod, předloží se projektová dokumentace v počtu stanoveném v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
8. Plán kontrolních prohlídek stavby.
9. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.
10. Doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena).
11. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy4).
       


      
12. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Vysvětlivky
1) Před vydáním stavebního povolení je nutné předložit doklad o úhradě správního poplatku ve výši dané zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek je třeba uhradit místně a věcně příslušnému vodoprávnímu úřadu.
2) Žadatel je fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. Uvede se jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
3) Jako účel se uvede např. zásobování rodinného domu či rekreačního objektu apod.
4) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ1)
[§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]
       


      
       


      
       


      
       


      
Přílohy
1. Situace širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod.
3. Vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost týká tohoto vodního toku.
4. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, jedná-li se o vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které sestává ze zhodnocení možnosti a rozsahu ovlivnění podzemních vod včetně jejich jakosti, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona).
5. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas (s doložkou nabytí právní moci).
6. Souhlas obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.
7. Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
8. Projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. V případě, že se povolované vodní dílo týká hraničních vod, předloží se projektová dokumentace v počtu stanoveném v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
9. Plán kontrolních prohlídek stavby.
10. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.
11. Doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena).
12. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy7).
Závazná stanoviska dotčených orgánů:
       


      
13. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Vysvětlivky
1) Před vydáním stavebního povolení je nutné předložit doklad o úhradě správního poplatku ve výši dané zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek je třeba uhradit místně a věcně příslušnému vodoprávnímu úřadu.
2) Žadatel je fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. Uvede se jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
3) Uvede se parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěn výpustní objekt.
4) Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60g BSK
5
za den (BSK
5
- biochemická s potřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace). Zatížení vyjádřené v počtu ekvivalentních obyvatel se vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení vstupu do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, jako jsou např. silné deště a povodně (viz vysvětlivka v tabulce 1a v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).
5) Doba - v případě povolení k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod, nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let.
6) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Emisní limity mohou být mimo koncentračních jednotek stanoveny rovněž
- minimální účinností čištění v čistírně odpadních vod v %,
- množstvím vypouštěného znečištění za určité období,
- poměrným množstvím vypouštěného znečištění vyjádřeným poměrem jednotky hmotnosti na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku.
7) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.“.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.