Odstavec předpisu 203/2009 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 203/2009 Sb., o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní
Příl

Příloha
Náležitosti žádosti poškozeného o náhradu škody způsobené řízeným rozlivem povodně
Vysvětlivky
1)
Poškozeným
je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněným uživatelem pozemku nebo stavby, která oznamuje škodu způsobenou řízeným rozlivem povodně.
V případě
-
právnické osoby
se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ zapsané v obchodním rejstříku, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku, se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ, bylo-li přiděleno;
-
fyzické osoby
podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), sídlo, místo podnikání a IČ, bylo-li přiděleno;
-
fyzické osoby nepodnikající
se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození.
2) V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v příloze.
3) Název vodního díla na ochranu před povodněmi/území řízeného rozlivu povodně - uvede se identifikace vodního díla/suché nádrže.
4) Například výpis z katastru nemovitostí, výpis z registru půdy (LPIS), nájemní smlouva apod.
5) Označte křížkem ([
x
]) druh vzniklé škody; v případě výskytu jiných škod se slovně popíší.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.