Odstavec předpisu 5/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
Příl.5

Příloha 5
Postup hodnocení jakosti a vývoje jakosti podzemních vod
Část A: Postup hodnocení jakosti podzemních vod
(1) Pro hodnocení jakosti podzemních vod se využijí výsledky získané z programů situačního nebo provozního monitoringu (dále jen "příslušný program monitoringu"), a dále data získaná prostřednictvím požadavků jiných právních předpisů2).
(2) Hodnocení jakosti podzemních vod se provádí pro všechna monitorovací místa monitorovací sítě chemického stavu podzemních vod příslušného programu monitoringu.
(3) Hodnocení jakosti podzemních vod se provádí pro ukazatele stanovené v příslušném programu monitoringu, a to nejméně pro všechny ukazatele stanovené v tabulce č. 1 této přílohy.
(4) Hodnocení jakosti podzemních vod pro monitorovací místa, která nejsou součástí monitorovací sítě chemického stavu podzemních vod, se provádí pro všechny ukazatele, které jsou získané prostřednictvím požadavků jiných právních předpisů2), a současně jsou stanoveny příslušnými programy monitoringu.
(5) Hodnocení jakosti podzemních vod spočívá v porovnání průměrné roční hodnoty (aritmetický průměr) na jednotlivých monitorovacích místech s příslušnou normou jakosti nebo prahovou hodnotou. V případech, kdy je k dispozici pouze jedna hodnota měření, se průměr nepoužije.
(6) Výsledkem hodnocení jakosti podzemních vod pro látky a ukazatele skupiny A (tab. č. 1 této přílohy) je vyhovující nebo nevyhovující jakost podzemních vod.
(7) Jakost podzemních vod se považuje za vyhovující, pokud žádná průměrná roční hodnota ukazatele nepřesáhne na monitorovacím místě normu jakosti nebo prahovou hodnotu stanovenou v tabulce č. 1 této přílohy.
(8) Výsledkem hodnocení jakosti podzemních vod pro ukazatele skupiny B (tab. č. 2 této přílohy) je přítomnost či absence možného vlivu lidské činnosti.
(9) Výsledkem hodnocení jakosti podzemních vod pro ukazatele skupiny C (tab. č. 3 této přílohy) je pouze stanovení jejich průměrné roční hodnoty.
Tabulka č. 1: Seznam znečišťujících látek a ukazatelů a jejich hodnot skupiny A
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Název látky CAS* Jednotka Norma Prahová hodnota jakosti ---------------------------------------------------------------------------------------------------- acetochlor 34256-82-1 µg/l 0,1 acetochlor ESA 187022-11-3 µg/l 0,1 acetochlor OA 194992-44-4 µg/l 0,1 alachlor 15972-60-8 µg/l 0,1 alachlor ESA 142363-53-9 µg/l 0,1 alachlor OA 171262-17-2 µg/l 0,1 amonné ionty mg/l 0,21 - 0,51 anthracen 120-12-7 µg/l 0,1 arsen a jeho sloučeniny 7440-38-2 µg/l 10 atrazin 1912-24-9 µg/l 0,1 bentazon 25057-89-0 µg/l 0,1 benzen 71-43-2 µg/l 1 benzo(b)fluoranthen 205-99-2 µg/l 0,03 benzo(k)fluoranthen 207-08-9 µg/l 0,03 benzo(g,h,i)perylen 191-24-2 µg/l 0,002 benzo(a)pyren 50-32-8 µg/l 0,01 clopyralid 1702-17-6 µg/l 0,1 p,p-DDT 50-29-3 µg/l 0,1 0,01 desethylatrazin 6190-65-4 µg/l 0,1 dicamba 1918-00-9 µg/l 0,1 2,4 - dichlorfenoxyoctová 94-75-7 µg/l 0,1 kyselina (2,4-D) dimetachlor 50563-36-5 µg/l 0,1 dusičnany mg/l 50 15,05 - 19,92 dusitany mg/l 0,5 fluoranten 206-44-0 µg/l 0,1 fosforečnany mg/l 0,5 hexazinon 51235-04-2 µg/l 0,1 hliník a jeho sloučeniny 7429-90-5 µg/l 200 indeno(1,2,3-cd)pyren 193-39-5 µg/l 0,002 chloridazon 1698-60-8 µg/l 0,1 chloridy mg/l 200 chlorotoluron 15545-48-9 µg/l 0,1 chlorpyrifos 2921-88-2 µg/l 0,1 0,03 isoproturon 34123-59-6 µg/l 0,1 kadmium a jeho sloučeniny 7440-43-9 µg/l 0,25 kyanidy celkové 5-12-5 µg/l 500 kyselinová neutralizační kapacita mmol/l 0,2 do pH 4.5 metolachlor 51218-45-2 µg/l 0,1 metolachlor ESA 171118-09-5 µg/l 0,1 metolachlor OA 152019-73-3 µg/l 0,1 naftalen 91-20-3 µg/l 0,1 nikl a jeho sloučeniny 7440-02-0 µg/l 20 olovo a jeho sloučeniny 7439-92-1 µg/l 5 pesticidy (suma) µg/l 0,5 prometryn 7287-19-6 µg/l 0,1 rtuť a její sloučeniny 7439-97-6 µg/l 0,2 simazin 122-34-9 µg/l 0,1 sírany mg/l 400 terbuthylazin 5915-41-3 µg/l 0,1 terbuthylazin desethyl 30125-63-4 µg/l 0,1 terbuthylazine hydroxy 66753-07-9 µg/l 0,1 terbutryn 866-50-0 µg/l 0,1 tetrachlorethen (PER) 1,1,2-trichlorethen 127-18-4 µg/l 10 (suma) 79-01-6 trifluralin 1582-09-8 µg/l 0,1 0,03 trichlormethan 67-66-3 µg/l 2,5 *CAS - jednoznačný numerický identifikátor pro chemické látky, polymery, biologické sekvence, směsi a slitiny ____________________________ 1 Prahové hodnoty 0,21 a 0,3 platí pro podzemní vody s přímo závislými povrchovými vodami, pro ostatní podzemní vody platí prahová hodnota 0,5 mg/l. 1 Pro všechny podzemní vody platí jen přísnější prahová hodnota 2 Přísnější prahové hodnoty (15,05; 16,82 a 19,92 mg/l) platí pro podzemní vody s přímo závislými povrchovými vodami, pro ostatní podzemní vody platí prahová hodnota 50 mg/l 3 Pro všechny podzemní vody platí jen přísnější prahová hodnota 4 Prahová hodnota je minimum 5 Pro všechny podzemní vody platí jen přísnější prahová hodnota
Tabulka č. 2: Seznam znečišťujících látek nebo ukazatelů a jejich hodnot skupiny B
-------------------------------------------------------------------------------- Název látky CAS* Jednotka Referenční hodnota -------------------------------------------------------------------------------- Přirozeně se vyskytující látky -------------------------------------------------------------------------------- antimon 7440-36-0 µg/l 5 baryum 7440-39-3 µg/l 50 berylium 7440-41-7 µg/l 2 bor 7440-42-8 µg/l fluoridy 16984-48-8 mg/l 1,5 chrom 7440-47-3 µg/l 50 kobalt 7440-48-4 µg/l 3 lithium 7439-93-2 µg/l MS** mangan 7439-96-5 mg/l 0,05 molybden 7439-98-7 µg/l 5 selen 7782-49-2 µg/l 10 sodík 7440-23-5 mg/l 200 vanad 7440-62-2 µg/l 18 zinek 7440-66-6 µg/l 150 -------------------------------------------------------------------------------- Syntetické látky -------------------------------------------------------------------------------- atrazine-desethyl desisopropyl 3397-62-4 µg/l 0,1 (diaminoatrazin) atrazine-desisopropyl 1007-28-9 µg/l 0,1 atrazine-hydroxy 2163-68-0 µg/l 0,1 azoxystrobin 131860-33-8 µg/l 0,1 benzo(a)antracen 56-55-3 µg/l 0,1 bromacil 314-40-9 µg/l 0,1 bromoxynil 1689-84-5 µg/l 0,1 carbendazim 10605-21-7 µg/l 0,1 carbofuran 1563-66-2 µg/l 0,1 cyanazine 21725-46-2 µg/l 0,1 o,p'-DDD 53-19-0 µg/l 0,1 p,p'-DDD 72-54-8 µg/l 0,1 o,p'-DDE 3424-82-6 µg/l 0,1 p,p'-DDE 72-55-9 µg/l 0,1 o,p'-DDT 789-02-6 µg/l 0,1 desmetryn 1014-69-3 µg/l 0,1 di(2-ethylhexyl)ftalát DEHP 117-81-7 µg/l 1,3 dibenzo(a,h)antracen 53-70-3 µg/l 0,016 dichlobenil 1194-65-6 µg/l 0,1 1,2-dichlorbenzen 95-50-1 µg/l 0,1 1,3-dichlorbenzen 541-73-1 µg/l 0,1 1,4-dichlorbenzen 106-46-7 µg/l 0,1 1,2-dichlorethan 107-06-2 µg/l 3 1,1-dichlorethen 75-35-4 µg/l 0,1 1,2-cis-dichlorethen 156-59-2 µg/l 0,1 1,2-trans-dichlorethen 156-60-5 µg/l MS** dichlormethan 75-09-2 µg/l 0,1 dichlorprop-P 15165-67-0 µg/l 0,1 dimethomorph 110488-70-5 µg/l 0,1 diuron 330-54-1 µg/l 0,1 EDTA 60-00-4 µg/l 5 ethofumesate 26225-79-6 µg/l 0,1 ethylbenzen 100-41-4 µg/l 0,2 fenantren 85-01-8 µg/l 0,005 fenhexamid 126833-17-8 µg/l 0,1 fluazifop-p-butyl 79241-46-6 µg/l 0,1 fluoren 86-73-7 µg/l 0,1 alfa-hexachlorcyklohexan 319-84-6 µg/l 0,1 beta-hexachlorcyklohexan 319-85-7 µg/l 0,1 gama-hexachlorcyklohexan 58-89-9 µg/l 0,1 chlorbenzen 108-90-7 µg/l 0,1 chlorethen 75-01-4 µg/l 0,5 chlorsulfuron 64902-72-3 µg/l 0,1 chrysen 218-01-9 µg/l 0,005 iprodione 36734-19-7 µg/l 0,1 kresoxim-methyl 143390-89-0 µg/l 0,1 lenacil 2164-08-1 µg/l 0,1 linuron 330-55-2 µg/l 0,1 MCPA 94-74-6 µg/l 0,1 MCPB 94-81-5 µg/l 0,1 mecoprop-P 16484-77-8 µg/l 0,1 metalaxyl 57837-19-1 µg/l 0,1 metazachlor 67129-08-2 µg/l 0,1 methoxyfenozide 161050-58-4 µg/l 0,1 metoxuron 19937-59-8 µg/l 0,1 metribuzin 21087-64-9 µg/l 0,1 metribuzin-desamino 35045-02-4 µg/l 0,1 metribuzin-desamino diketo 52236-30-3 µg/l 0,1 metribuzin-diketo 56507-37-0 µg/l 0,1 monolinuron 1746-81-2 µg/l 0,1 napropamide 15299-99-7 µg/l 0,1 nicosulfuron 111991-09-4 µg/l 0,1 NTA 139-13-9 µg/l 5 PCB28 7012-37-5 µg/l 0,007 PCB52 35693-99-3 µg/l 0,007 PCB101 37680-73-2 µg/l 0,007 PCB118 31508-00-6 µg/l 0,007 PCB138 35065-28-2 µg/l 0,007 PCB153 35065-27-1 µg/l 0,007 PCB180 35065-29-3 µg/l 0,007 PDTA 1939-36-2 µg/l MS** pentachlorbenzen 608-93-5 µg/l 0,1 picloram 1918-02-1 µg/l 0,1 propachlor 1918-16-7 µg/l 0,1 propiconazole 60207-90-1 µg/l 0,1 pyren 129-00-0 µg/l 0,1 styren 100-42-5 µg/l MS** sulfosulfuron 141776-32-1 µg/l 0,1 tebuconazole 107534-96-3 µg/l 0,1 tetrachlormethan 56-23-5 µg/l 0,1 thiophanate-methyl 23564-05-8 µg/l 0,1 toluen 108-88-3 µg/l 0,2 triadimefon 43121-43-3 µg/l 0,1 triadimenol 55219-65-3 µg/l 0,1 triasulfuron 82097-50-5 µg/l 0,1 tribenuron-methyl 101200-48-0 µg/l 0,1 1,1,2-trichlorethan 79-00-5 µg/l MS** (2,4,5-trichlorfenoxy)octová 93-76-5 µg/l 0,1 kyselina (2,4,5-T) triticonazole 131983-72-7 µg/l 0,1 o-xylen 95-47-6 µg/l 0,2 m+p-xylen µg/l MS** -------------------------------------------------------------------------------- Všeobecné chemicko-fyzikální ukazatele -------------------------------------------------------------------------------- absorbance (254 nm,1 cm) číslo MS** barva mg Pt/l - celková objemová aktivita alfa Bq/l 0,3 huminové látky 1415-93-6 mg/l MS** CHSK-Mn mg/l 3 konduktivita v terénu mS/m MS** teplota vody °C 29 uhlík rozpuštěný organický 7440-44-0 mg/l 5 -------------------------------------------------------------------------------- Ukazatele vyjádřené jako suma -------------------------------------------------------------------------------- fenoly těkající s vodní parou mg/l 0,5 chloralkany C10-13 85535-84-8 µg/l 0,4 nonylfenoly 25154-52-3 µg/l 20 oktylfenoly 1806-26-4 µg/l MS** PAU µg/l 0,15 PCB µg/l 0,01 suma dichlorbenzenů S-DCB µg/l 0,25 tenzidy aniontové mg/l 0,3 uhlovodíky C10-C40 mg/l 0,1 -------------------------------------------------------------------------------- *CAS - jednoznačný numerický identifikátor pro chemické látky, polymery, biologické sekvence, směsi a slitiny **MS - mez stanovitelnosti
Tabulka č. 3: Seznam znečišťujících látek a jejich ukazatelů skupiny C
--------------------------------------------------------------- Název ukazatele CAS --------------------------------------------------------------- draslík 7440-09-7 mg/l hořčík 7439-95-4 mg/l křemičitany 15593-90-5 mg/l měď 7440-50-8 µg/l stroncium 7440-24-6 µg/l vápník 7440-70-2 mg/l železo 7439-89-6 mg/l ---------------------------------------------------------------
Část B: Postup hodnocení vývoje jakosti podzemních vod
(1) Pro hodnocení vývoje jakosti podzemních vod se využijí výsledky získané z příslušného programu monitoringu a dále data získaná prostřednictvím požadavků jiných právních předpisů.
(2) Hodnocení vývoje jakosti podzemních vod se provádí pro všechna monitorovací místa monitorovací sítě chemického stavu podzemních vod příslušného programu monitoringu a dále pro monitorovací místa pro která jsou data získaná prostřednictvím požadavků jiných právních předpisů.
(3) Hodnocení vývoje jakosti podzemních vod se provádí pro ukazatele stanovené v příslušném programu monitoringu a to nejméně pro všechny ukazatele stanovené v tabulce č. 1 této přílohy.
(4) Hodnocení vývoje jakosti podzemních vod pro monitorovací místa, která nejsou součástí monitorovací sítě chemického stavu podzemních vod se provádí pro všechny ukazatele, které jsou získané prostřednictvím požadavků jiných právních předpisů, a současně jsou stanoveny příslušnými programy monitoringu.
(5) Hodnocení vývoje jakosti spočívá v časové analýze naměřených hodnot za období alespoň od roku 2006 a 2007; za dostatečně dlouhou délku srovnávaného období se přitom považuje 10 let.
(6) K hodnocení vývoje jakosti se použije statistická metoda, například lineární regrese.
2) Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 140/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2000 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.