Odstavec předpisu 24/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
§ 7

§ 7
Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí
(1) Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí zohlední požadavky mezinárodních komisí7), které koordinují zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik v mezinárodních oblastech povodí Labe, Odry a Dunaje.
(2) Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí je koordinován se zpracováním příslušného plánu pro zvládání povodňových rizik a zahrnuje zejména
a) analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí,
b) zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod,
c) zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik,
d) ekonomickou analýzu užívání vody,
e) stanovení cílů pro plán povodí,
f) přehled významných problémů nakládání s vodami,
g) určení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, včetně posouzení dopadů opatření navrhovaných do plánů pro zvládání povodňových rizik na stav vod,
h) návrh zvláštních cílů podle § 23a odst. 4 zákona,
i) návrh opatření k dosažení cílů,
j) návrh plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik,
k) připomínkování výstupů přípravných prací,
l) připomínkování návrhů plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik,
m) posouzení vlivu plánů povodí a plánu pro zvládání povodňových rizik na životní prostředí.
(3) V časovém plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí se určí období, za které budou shromažďovány podklady používané podle § 5. Období se určí na základě dostupnosti podkladových údajů a dat s přihlédnutím k požadavkům mezinárodních komisí, které koordinují zpracování plánů mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.
7) Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe ze dne 8. října 1990.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2003 Sb. m. s. o sjednání Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 122/1999 Sb. o sjednání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.