Odstavec předpisu 24/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
§ 17

§ 17
Návrh opatření pro plány povodí
(1) Návrh opatření pro plány povodí se zpracovává pro jednotlivé vodní útvary v rozsahu podle § 4 na základě výsledků přípravných prací, vyhodnocení připomínek podle § 16 odst. 1 a podle § 26 odst. 4 zákona.
(2) Do programu opatření se zařadí ta opatření, která lze zavést nejpozději do lhůty prodloužené podle § 23a odst. 5 zákona a která přispějí k dosažení konkrétních cílů stanovených v plánech povodí pro jednotlivé vodní útvary, oblasti, sektory či dílčí povodí.
(3) U každého opatření se uvede odhad nákladů na opatření, aktuální stav přípravy opatření a odhadovaná doba přípravy a realizace.
(4) Opatření podle § 4 odst. 1 písm. j) nemusí být navrhována, pokud nebude ovlivněno dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí přijatých pro daný útvar podzemní vody v plánu povodí a pokud ke vstupu látky do podzemních vod dochází v souladu s povolením podle § 8 zákona nebo jiného právního předpisu14), které zahrnuje
a) vtláčení vody, obsahující látky vznikající při činnostech spojených s průzkumem a těžbou ropných látek nebo s důlní činností, a vtláčení vody pro technické účely do geologických struktur, ze kterých byly vytěženy ropné nebo jiné látky nebo do geologických struktur, které jsou z důvodů přírodních poměrů trvale nevhodné pro jiné účely, aniž by ve vtláčené vodě byly obsaženy jiné látky než ty, které vznikly při výše uvedených činnostech,
b) zpětné vtláčení podzemní vody čerpané z dolů a lomů nebo čerpané v souvislosti s výstavbou nebo údržbou stavebních děl,
c) vtláčení zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu (LPG) pro účely skladování do geologických struktur, které jsou z důvodu přírodních poměrů trvale nevhodné pro jiné účely,
d) vtláčení oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, které jsou z přirozených příčin trvale nevhodné pro jiné účely, za předpokladu, že je tato injektáž provedena v souladu se směrnicí15), nebo se na ni uvedená směrnice v souladu se svým čl. 2 odst. 2 nevztahuje,
e) vtláčení zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu (LPG) pro účely skladování do geologických struktur pro zajištění zásobování plynem, existuje-li veřejný zájem na tomto zásobování a pokud vtláčení je prováděno tak, aby se zamezilo ohrožení jakosti souvisejících podzemních vod,
f) konstrukční, inženýrské a jiné stavební práce a podobné činnosti na zemském povrchu nebo pod ním, které přicházejí do kontaktu s podzemními vodami,
g) vypouštění malých množství látek pro vědecké účely pro charakterizování, ochranu nebo zlepšení stavu vodních útvarů, omezené na množství nezbytně nutné pro tyto účely.
(5) Opatření podle § 4 odst. 1 písm. k) nemusí být navrhována, pokud nejsou dotčeny přísnější požadavky podle předpisů Evropské unie2), je prováděno monitorování dotčených útvarů podzemních vod a vstup znečišťujících látek do podzemních vod
a) je v tak malém množství a koncentraci, že lze vyloučit jakékoli současné i budoucí nebezpečí zhoršení jakosti souvisejících podzemních vod,
b) je důsledkem havárií nebo mimořádných okolností přírodního původu, které nebylo možné rozumně předvídat, odvrátit ani zmírnit,
c) je důsledkem povolené umělé infiltrace nebo doplňování útvarů podzemních vod,
d) není možné technicky zamezit ani jej omezit bez užití
1. opatření, která by vedla ke zvýšenému ohrožení lidského zdraví nebo kvality životního prostředí jako celku,
2. nepřiměřeně nákladných opatření k odstranění množství znečišťujících látek z kontaminovaného horninového prostředí nebo půdního podloží, případně k použití jiného způsobu regulace jejich pronikání,
e) je důsledkem činností týkajících se povrchových vod mimo jiné za účelem zmírnění účinku povodní a období sucha a za účelem správy vodních toků a vodních cest, prováděných podle jiných právních předpisů16) nebo povolení, a pokud tyto činnosti neohrožují dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí,
f) pochází z plošných zdrojů znečištění a opatření na tyto zdroje není technicky možné.
(6) Návrh opatření pro zajištění cílů pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb bude obsahovat zejména
a) opatření zaměřené na řízení a využívání stávajících vodních zdrojů,
b) vymezení vodních zdrojů ve vodních útvarech, jež mohou sloužit jako zdroj vody pro pitné účely s kapacitou více jak 10 m3/den nebo pro více jak 50 obyvatel, včetně návrhu ochrany takového vodního zdroje,
c) opatření zaměřená na ochranu vod využívaných ke koupání,
d) návrh na doplnění vodohospodářské infrastruktury.
2) Směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/106/EHS.
Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.
Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.
Směrnice 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek.
Směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnice 97/11/ES, směrnice 2003/35/ES a směrnice 2009/31/ES.
Směrnice 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství.
Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.
Směrnice 91/414/EHS o uvádění na trh přípravků na ochranu rostlin.
Směrnice 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.
Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Směrnice 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění.
Směrnice 82/176/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z průmyslu elektrolýzy alkalických chloridů, ve znění směrnice 2006/11/ES.
Směrnice 83/513/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia, ve znění směrnice 2006/11/ES.
Směrnice 84/156/EHS o rtuti, ve znění směrnice 2008/105/EHS.
Směrnice 84/491/EHS o vypouštění hexachlorcyklohexanu, ve znění směrnice 2006/11/ES.
Směrnice 86/280/EHS o vypouštění nebezpečných látek, ve znění směrnice 2008/105/ES.
Směrnice 2006/11/ES o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství.
Směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky.
14) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
15) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého.
16) Například vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.