Odstavec předpisu 24/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
§ 4

§ 4
Obsah základních a doplňkových opatření
(1) Základní opatření pro ochranu vod podle § 23a zákona navrhovaná v plánech povodí jsou
a) opatření vyžadovaná k provádění předpisů Evropské unie pro oblast ochrany vod, včetně opatření požadovaných podle předpisů Evropské unie2),
b) opatření k úpravě cenové politiky, která uplatní zásadu návratnosti nákladů s ohledem na ekonomickou analýzu podle § 11 a v souladu s principem znečišťovatel platí a která vytvoří dostatečné podněty k efektivnímu užívání vodních zdrojů a tím k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí, k zajištění přiměřených výnosů za vodohospodářské služby z průmyslu, zemědělství a domácností s přihlédnutím k zavedené praxi, sociálním, environmentálním a ekonomickým důsledkům úhrady vodohospodářských služeb a ke geografickým a klimatickým podmínkám dotčeného území,
c) opatření pro podporu efektivního a udržitelného užívání vody s ohledem na dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí podle § 23a zákona,
d) opatření k ochraně vod a vodních zdrojů využívaných k výrobě pitné vody,
e) opatření k ochraně vod využívaných ke koupání,
f) regulace odběrů povrchových a podzemních vod a vzdouvání povrchových vod, která mají významný vliv na stav vod,
g) regulace umělých infiltrací nebo doplňování podzemích vod,
h) opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísicích zón,
i) opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů,
j) opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek schopných způsobit znečištění do podzemních vod, aniž by prošly filtrací půdou nebo půdním podložím, zohledňující osvědčené postupy, včetně osvědčených ekologických postupů a nejlepších dostupných technik stanovených v jiných právních předpisech17),
k) opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek uvedených v příloze č. 1 zákona do podzemních vod,
l) opatření na snížení znečištění povrchových a podzemních vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami,
m) opatření potřebná k prevenci významných úniků znečišťujících látek z technických zařízení a k prevenci nebo zmírnění následků událostí způsobujících havarijní znečištění,
n) opatření pro jakékoliv jiné významné nepříznivé ovlivnění stavu vod identifikované v přípravných pracích, zejména opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodního útvaru, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu pro vodní útvary klasifikované jako umělé nebo silně ovlivněné,
o) opatření k ochraně vodních ekosystémů, suchozemských ekosystémů a využití podzemních vod lidmi závislými na části útvaru podzemní vody zastoupené monitorovacím místem nebo místy, kde byla překročena hodnota normy jakosti pro podzemní vody nebo prahová hodnota,
p) opatření potřebná pro zvrat významných a trvalých vzestupných trendů identifikovaných v útvarech podzemních vod za účelem postupného snižování znečištění podzemních vod a předcházení zhoršování jejich stavu.
(2) Doplňková opatření jsou zejména
a) právní nástroje,
b) správní nástroje,
c) ekonomické a fiskální nástroje,
d) sjednané environmentální dohody,
e) omezování emisí,
f) kodexy správné praxe,
g) znovuzřízení a obnova mokřadů,
h) omezování odběrů vody,
i) opatření na ovlivňování požadavků, mimo jiné podpora adaptované zemědělské výroby, jako je pěstování plodin s malou vláhovou potřebou v oblastech postižených suchem,
j) opatření zaměřená na účinnost a opakované využití, mimo jiné podpora úsporných technologií v průmyslu a postupů zavlažování šetřících vodu,
k) stavební projekty,
l) revitalizační projekty,
m) umělé doplňování zvodněných vrstev,
n) vzdělávací projekty,
o) výzkumné, vývojové a demonstrační projekty.
2) Směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/106/EHS.
Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.
Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.
Směrnice 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek.
Směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnice 97/11/ES, směrnice 2003/35/ES a směrnice 2009/31/ES.
Směrnice 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství.
Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.
Směrnice 91/414/EHS o uvádění na trh přípravků na ochranu rostlin.
Směrnice 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.
Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Směrnice 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění.
Směrnice 82/176/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z průmyslu elektrolýzy alkalických chloridů, ve znění směrnice 2006/11/ES.
Směrnice 83/513/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia, ve znění směrnice 2006/11/ES.
Směrnice 84/156/EHS o rtuti, ve znění směrnice 2008/105/EHS.
Směrnice 84/491/EHS o vypouštění hexachlorcyklohexanu, ve znění směrnice 2006/11/ES.
Směrnice 86/280/EHS o vypouštění nebezpečných látek, ve znění směrnice 2008/105/ES.
Směrnice 2006/11/ES o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství.
Směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky.
17) Například příloha č. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 69/2013 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.