Odstavec předpisu 24/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Příl.3

Příloha 3
Základní obsah plánu dílčího povodí
1. Všeobecný popis charakteristik dílčího povodí zjištěných podle § 8 až 10, který zahrne zejména
1.1. pro povrchové vody
- mapy umístění a hranic útvarů povrchové vody,
- mapy typů útvarů povrchové vody,
- informace o vymezených mísících zónách a jejich rozsahu
1.2. pro podzemní vody
- mapy umístění a hranic útvarů podzemní vody,
- informace o rizikových útvarech podzemních vod, zejména informace o jejich velikosti, vztazích se souvisejícími útvary povrchových vod, vodními a přímo závislými suchozemskými ekosystémy a informace o přirozené koncentraci znečišťujících látek podle § 8 odst. 5.
2. Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, včetně
- informací o bodových zdrojích znečištění, jejich poloze a informací o ovlivněných útvarech povrchové a podzemní vody,
- informací o difúzních zdrojích znečištění, informací o ovlivněných útvarech povrchové a podzemní vody a přehledu využití půdy,
- informací o vlivech na kvantitativní stav vod a informací o ovlivněných útvarech podzemní vody,
- analýzy jiných dopadů lidských činností na stav vod,
- hodnocení trendů a kontaminačních mraků,
- informací o emisích, vypouštění a únicích látek podle § 9 odst. 2 písm. c).
3. Identifikace a mapové znázornění chráněných oblastí.
4. Výsledky zjišťování a hodnocení stavu vod zahrnující
- informace o monitorovacích sítích zřízených pro účely zjišťování a hodnocení stavu vod a stavu chráněných oblastí, informace o výsledcích monitorovacích programů pro stav
a)povrchových vod (ekologický a chemický),
b)podzemních vod (chemický a kvantitativní),
c)chráněných území,
- přehled identifikovaných významných a trvalých vzestupných trendů,
- Informace o monitorovacích místech, na kterých byly překročeny normy jakosti podzemních vod nebo prahové hodnoty,
- souhrn, jak přispělo hodnocení trendů z jednotlivých monitorovacích míst v rámci útvaru nebo skupiny útvarů podzemních vod k identifikaci významného a trvalého vzestupného trendu, pokud jde o koncentraci znečišťující látky, nebo jeho změny, a důvody počátku změny trendu,
- odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod včetně vysvětlení způsobu, jak byly při hodnocení zohledněny případy překročení norem jakosti podzemních vod nebo prahových hodnot na jednotlivých monitorovacích místech.
5. Seznam cílů přijatých podle § 12 pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti, doplněný o
- detailní informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 23a odstavec 4 zákona,
- detailní informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 23a odstavec 7 zákona,
- detailní informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 26 odstavec 5 zákona, včetně příslušných podmínek a ukazatelů,
- detailní informace podle § 14 o silně ovlivněných a umělých vodních útvarech.
6. Informace o výnosech z různých užívání vody k uhrazení nákladů na vodohospodářské služby.
7. Návrhy opatření podle § 17 včetně postupů, jejichž prostřednictvím má být dosaženo cílů přijatých podle § 12
- návrh opatření potřebných k provádění právních předpisů Evropských společenství v oblasti ochrany vod včetně odhadu nákladů,
- návrh opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody určené pro lidskou spotřebu včetně odhadu nákladů,
- návrh opatření ke zlepšení jakosti vod ke koupání včetně odhadu nákladů,
- návrh opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění případných výjimek včetně odhadu nákladů,
- návrh omezení ve vztahu k vypouštění znečištění z bodových zdrojů a jiných činností majících vliv na stav vod včetně odhadu nákladů,
- detailní informace o případech, ve kterých byl uplatněn § 17 odst. 4 a 5 včetně odhadu nákladů a popis, jak se toto uplatnění promítlo do programů zjišťování a hodnocení stavu vod,
- návrh opatření proti znečišťování vod látkami uvedenými v příloze č. 1 zákona včetně odhadu nákladů,
- popis opatření provedených k prevenci nebo snížení dopadu případů havarijního znečištění a návrh opatření, která mají být přijata za mimořádných okolností včetně odhadu nákladů,
- popis opatření provedených podle § 26 odst. 4 zákona včetně odhadu nákladů,
- podrobnosti o doplňkových opatřeních nezbytných pro splnění přijatých cílů pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů včetně odhadu nákladů,
- podrobnosti o opatřeních přijatých k zabránění vzrůstu znečištění mořských vod včetně odhadu nákladů,
- návrhy opatření, která jsou považována za nezbytná k cílenému dosažení dobrého stavu vodního útvaru v termínu prodlouženém podle § 23a odst. 5 zákona, důvody jejich jakéhokoliv zpoždění a očekávaný časový plán jejich realizace včetně odhadu nákladů,
- návrh opatření s cílem snížit v budoucnu rozsah mísících zón např. opatření k odstranění znečišťování povrchových vod látkami uvedenými v seznamu prioritních látek a opatření k postupnému snižování znečišťování povrchových vod dalšími látkami, přezkum povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, regulace vypouštění znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění,
- návrhy opatření prováděných v souvislosti s přeshraničním znečištěním,
- návrhy opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v územích, která nebyla vymezena jako území s významným rizikem včetně odhadu nákladů,
- návrhy opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha včetně odhadu nákladů,
- návrhy opatření pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání vody a pro zajištění vodohospodářských služeb včetně odhadu nákladů,
- návrh opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny včetně odhadu nákladů.
8. Seznam dalších podrobnějších programů a plánů v dílčím povodí, týkajících se zejména odvětví, problémů nebo vodních typů, a to zároveň se shrnutím jejich obsahu.
9. Souhrn uskutečněných opatření pro informování veřejnosti a konzultací, jejich výsledků a změn, které byly v jejich důsledku provedeny v plánu povodí.
10. Seznam příslušných orgánů a popis administrativní koordinace prací na zpracování plánu povodí.
11. Kontaktní místa a postupy pro získání základní dokumentace a informací a zejména podrobností o povoleních nakládání s vodami a o aktuálních výsledcích zjišťování a hodnocení stavu vod podle § 21 zákona.
12. Závěry předběžného hodnocení povodňových rizik a výsledky analýz oblastí s významným povodňovým rizikem a dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem.
Aktualizace plánu dílčího povodí dále obsahuje
1. Informace o změnách od publikace předchozího plánu povodí včetně přehledu realizovaných a plánovaných opatření u útvarů se zvláštními cíli ochrany vod.
2. Vyhodnocení pokroku při dosahování cílů ochrany vod jako složky životního prostředí včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu, výsledků hodnocení stavu vod v období platnosti předchozího plánu a vysvětlení důvodů pro nesplnění cílů ochrany vod jako složky životního prostředí.
3. Informace o neprovedených opatřeních z předchozích plánů povodí s vysvětlením důvodů.
4. Informace o dodatečných opatřeních podle § 26 odst. 4 písm. d) zákona od zveřejnění předchozích plánů povodí.
5. Souhrn důsledků mimořádných okolností a informace o opatřeních podle § 26 odst. 5 písm. e) zákona.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.