Odstavec předpisu 24/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
§ 5

§ 5
Podklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánů
Podklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánů zahrnují zejména
a) státní mapová díla určená pro veřejné užití3) nebo mapová díla zpracovaná na jejich podkladě,
b) informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy,
c) údaje a výstupy vodní bilance podle § 22 zákona,
d) demografické a hospodářské údaje Českého statistického úřadu pro jednotlivé obce,
e) schválené plány rozvoje vodovodů a kanalizací4),
f) územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady a údaje o využití území,
g) údaje ze schválených pozemkových úprav5),
h) údaje o stavu ochrany před povodněmi,
i) údaje o vodním režimu krajiny,
j) akční plány nebo programy přijaté k implementaci právních předpisů Evropské unie a k realizaci závazků České republiky vyplývajících z mezinárodních smluv a závazků v oblasti vod,
k) údaje o užívání vod a nakládání s nimi,
l) údaje o emisích, vypouštění a únicích prioritních látek podle nařízení vlády vydaného podle § 39 odst. 3 zákona a aldrinu, dieldrinu, endrinu, isodrinu, p,p'-DDT, DDT celkem, tetrachlorethylenu, tetrachlormethanu a trichlorethylenu, vedených podle jiného právního předpisu6) a případně na základě jiných dostupných údajů, do povrchových vod,
m) údaje o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,
n) údaje o monitorovacích programech a výsledcích hodnocení stavu vod,
o) ekonomické údaje o užívání vody a
p) údaje o povodňových škodách v jednotlivých obcích.
3) § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
4) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a o integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.