Odstavec předpisu 98/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
Příl.11

Příloha 11
Postup pro stanovení norem environmentální kvality
Normy environmentální kvality (NEK) pro znečišťující látky vyjmenované v příloze č. 8 bodech 1 až 9 této vyhlášky mohou být stanoveny pro vodu, sedimenty a biotu. Všude, kde je to možné, jsou získány jak akutní, tak i chronické údaje pro níže uvedené vodní organizmy, které jsou relevantní pro předmětné typy útvarů povrchových vod a také pro ostatní vodní organizmy, pro které existují dostupné údaje. Základní soubor vodních organizmů zahrnuje:
- řasy nebo makrofyty,
- dafnie nebo reprezentativní organizmy pro slané vody a
- ryby.
(1) Stanovení norem enviromentální kvality
a) Při stanovení maximální průměrné roční koncentrace se stanoví přiměřené bezpečnostní faktory vždy v souladu s povahou a kvalitou dostupných dat, návodem uvedeným v oddílu 3.3.1 části II ”Technického návodu na podporu směrnice Komise 93/67/EHS o hodnocení rizik u nově ohlášených látek a nařízení Komise (ES) č. 1488/94 o hodnocení rizik pro existující látky” a bezpečnostními faktory uvedenými v tabulce č. 1.
 
Tabulka č. 1: Stanovení norem environmentální kvality
----------------------------------------------------------------------------
Obsah dat pro stanovení NEK           Bezpečnostní faktor
----------------------------------------------------------------------------
Nejméně jeden akutní L(E)C50
*
z každé ze tří 1 000 trofických úrovní základního souboru ---------------------------------------------------------------------------- Jeden chronický NOEC
**
(ryba nebo dafnie nebo 100 reprezentativní organizmus pro slané vody) ---------------------------------------------------------------------------- Dva chronické NOEC z druhů představujících dvě 50 trofické úrovně (ryba a/nebo dafnie nebo reprezentativní organizmus pro slané vody a/nebo řasy) ---------------------------------------------------------------------------- Chronické NOEC z nejméně tří druhů (obvykle 10 ryba, dafnie nebo reprezentativní organizmus pro slané vody a řasy) představujících tři trofické úrovně ---------------------------------------------------------------------------- Ostatní případy včetně pozorovaných dat nebo Individuální modelových ekosystémů, které umožňují výpočet hodnocení a aplikaci přesnějších bezpečnostních faktorů ---------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivky: * L(E)C50 - letální (efektivní) koncentrace znečišťující látky mající za následek úhyn 50% testovaných organizmů. ** NOEC - nejvyšší testovaná koncentrace znečišťující látky, při které nebylo zjištěno statisticky významné zvýšení četnosti výskytu nebo závažnosti nepříznivých účinků oproti kontrole
b) Pokud existují dostupná data o perzistenci a bioakumulaci, budou vzata v úvahu při odvozování konečných hodnot norem environmentální kvality.
c) Takto odvozené normy environmentální kvality jsou porovnány s výsledky studií v terénu. Pokud jsou zjištěny velké rozdíly, bude odvození přezkoumáno a vypočítán přesnější bezpečnostní faktor.
d) Odvozená norma environmentální kvality je podrobena podrobnému přezkoumání a veřejné konzultaci, aby bylo umožněno vypočítat přesnější bezpečnostní faktor.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.