Odstavec předpisu 98/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
Příl.5

Příloha 5
Výchozí normativní definice velmi dobrého, dobrého a středního ekologického stavu útvarů povrchových vod v kategorii řeka
Tabulka č. 1: Biologické ukazatele

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukazatel     Velmi dobrý stav          Dobrý stav            Střední stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fytoplankton   Taxonomické složení fytoplanktonu Vyskytují se slabé změny     Taxonomické složení fytoplanktonu
         plně nebo téměř zcela odpovídá   v taxonomickém složení      se středně odlišuje od typově
         podmínkám za nepřítomnosti     fytoplanktonu a četnosti     specifických společenstev.
         rušivých vlivů.          fytoplanktonu v porovnání     Četnost fytoplanktonu je středně  
         Průměrná četnost fytoplanktonu   s typově specifickými       narušena a může být taková, že   
         se plně shoduje s typově      společenstvy. Tyto změny     vyvolává významné nežádoucí    
         specifickými fyzikálně-      neindikují žádný zrychlený   narušení hodnot jiných  
         chemickými podmínkami a není   růst řas mající za následek    biologických nebo
         taková, aby významně měnila   nežádoucí narušení rovnováhy   fyzikálně-chemických       
         typově  specifické podmínky   organismů přítomných v útvaru   kvalitativních ukazatelů.     
         určující průhlednost vody.     povrchových vod nebo       Může se vyskytovat střední
         Vodní květ fytoplanktonu se    fyzikálně-chemické kvality    nárůst četnosti a intenzity
         vyskytuje s četností a       vody nebo sedimentů.       vodního květu fytoplanktonu;
         intenzitou, které odpovídají   Může se vyskytovat slabý nárůst  trvale může tato situace
         typově specifickým fyzikálně-   četnosti a intenzity typově    nastávat v letních měsících.
         chemickým podmínkám. í nárůst   specifického vodního květu
                          fytoplanktonu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Makrofyta    Taxonomické složení plně nebo   Vyskytují se slabé změny ve   Složení taxonů makrofyt a
a fytobentos   téměř zcela odpovídá podmínkám   složení a četnosti taxonů     fytobentosu se středně
         za nepřítomnosti rušivých vlivů. makrofyt a fytobentosu      odlišuje od typově
         Nevyskytují se žádné        v porovnání s typově       specifického společenstva
         zjistitelné změny v průměrné    specifickými společenstvy.    a je významně více narušeno
         četnosti makrofyt a        Tyto změny neindikují žádný    než u dobrého stavu.
         fytobentosu.            zrychlený růst fytobentosu    Jsou zjevné střední změny v
                          nebo vyšších forem života     průměrné četnosti makrofyt a
                          rostlin, který má za       fytobentosu.
                          následek nežádoucí narušení    Společenstvo fytobentosu může
                          rovnováhy organismů        být zasaženo a v některých
                          přítomných v útvaru        oblastech nahrazeno chomáči a
                          povrchových vod nebo       povlaky bakterií vyskytujících
                          fyzikálně-chemické kvality    se jako důsledek lidské činnosti.
                          vody či sedimentů.      
                          Společenstvo fytobentosu
                          není nepříznivě ovlivněno
                          chomáči a povlaky bakterií
                          vyskytujících se jako
                          důsledek lidské činnosti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna      Taxonomické složení a četnost   Vyskytují se slabé změny ve    Složení a četnost taxonů
bentických    plně nebo téměř zcela odpovídá   složení a četnosti taxonů     bezobratlých se středně
bezobratlých   podmínkám za nepřítomnosti     bezobratlých v porovnání     odlišuje od typově
         rušivých vlivů.          s typově specifickými       specifických společenstev.
         Poměr taxonů citlivých a      společenstvy.           Chybí hlavní taxonomické
         necitlivých k narušení       Poměr taxonů citlivých a     skupiny  typově specifického
         nevykazuje žádné známky      necitlivých k narušení      společenstva.
         odlišnosti od nenarušených     vykazuje malou odlišnost od    Poměr taxonů citlivých a
         podmínek.             typově specifických hodnot.    necitlivých k narušení a úroveň
         Úroveň rozmanitosti taxonů     Úroveň rozmanitosti taxonů    rozmanitosti jsou podstatně
         bezobratlých nevykazuje      bezobratlých vykazuje slabé    odlišné od typově specifických
         žádné známky změn oproti      známky změn oproti typově     podmínek a významně horší než
         podmínkám  za nepřítomnosti   specifickým podmínkám.      u dobrého stavu.
         rušivých vlivů.                          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna ryb    Druhové složení a četnost plně   Vyskytují se nevýrazné změny   Složení a četnost druhů ryb
         nebo téměř zcela odpovídá     v druhovém složení a četnosti   se středně odlišuje od typově
         podmínkám za nepřítomnosti     oproti typově specifickým     specifických společenstev
         rušivých vlivů.          společenstvím odpovídající    s ohledem na míru antropogenních
         Vyskytují se všechny typově    míře antropogenních vlivů     vlivů na ukazatele
         specifické druhy citlivé na    na ukazatele fyzikálně-      fyzikálně-chemické a 
         narušení.             chemické a hydromorfologické   hydromorfologické kvality.
         Věková struktura rybích      kvality.             Věková struktura společenství
         společenstev vykazuje slabé    Věková struktura společenství   ryb vykazuje silné známky
         známky antropogenního       ryb vykazuje známky narušení   antropogenního narušení v
         narušení a neindikuje poruchy   odpovídající míře         takovém rozsahu, že střední
         reprodukce ani vývoje žádného   antropogenních vlivů na      podíl typově specifických
         konkrétního druhu.         fyzikálně-chemické a       druhů chybí, nebo má velmi
                          hydromorfologické ukazatele    nízké zastoupení.
                          kvality; občas jsou naznačeny  
                          poruchy v reprodukci nebo 
                          vývoji určitých druhů do té   
                          míry, že některé věkové 
                          skupiny mohou chybět.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tabulka č. 2: Hydromorfologické ukazatele
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukazatel     Velmi dobrý stav          Dobrý stav            Střední stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrologický   Velikost a dynamika proudění,   Podmínky definované v souladu   Podmínky definované v souladu
režim      a z toho plynoucí souvislosti   s dosažením příslušných hodnot  s dosažením příslušných hodnot
         s podzemními vodami, plně nebo   pro biologické ukazatele.     pro biologické ukazatele.
         téměř zcela odpovídají podmínkám          
         za nepřítomnosti rušivých vlivů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontinuita    Kontinuita toku není narušena   Podmínky definované v souladu  Podmínky definované v souladu
toku       antropogenními činnostmi a     s dosažením příslušných hodnot  s dosažením příslušných hodnot
         umožňuje nerušenou migraci     pro biologické ukazatele.     pro biologické ukazatele.
         vodních organismů a transport             
         sedimentů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Morfologické   Uspořádání říčního koryta,     Podmínky definované v souladu   Podmínky definované v souladu
podmínky     proměnlivost jeho šířky a     s dosažením příslušných hodnot  s dosažením příslušných hodnot
         hloubky, rychlosti proudění,    pro biologické ukazatele.     pro biologické ukazatele.
         vlastnosti substrátu a jak          
         struktura, tak vlastnosti
         příbřežních zón plně nebo
         téměř zcela odpovídají
         podmínkám za nepřítomnosti
         rušivých vlivů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tabulka č. 3: Chemické a fyzikálně-chemické ukazatele
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukazatel     Velmi dobrý stav          Dobrý stav            Střední stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všeobecné    Hodnoty fyzikálně-chemických    Teplota, kyslíková bilance,    Podmínky definované v souladu
podmínky     ukazatelů plně nebo téměř zcela  pH, kyselinová neutralizační   s dosažením příslušných hodnot
         odpovídají podmínkám        kapacita ani salinity       pro biologické ukazatele.
         odpovídajícím nepřítomnosti    nepřekračují rozmezí stanovená
         rušivých vlivů.          tak, aby se zabezpečily funkce
         Koncentrace živin zůstávají    ekosystému a byly dosaženy
         v rozmezí obvykle se        příslušné hodnoty pro
         vyskytujícím při nepřítomnosti   ukazatele biologické kvality.
         rušivých vlivů.          Koncentrace živin nepřekračují
         Stupeň salinity, pH, kyslíková   úrovně stanovené tak, aby se
         bilance, kyselinová neutralizační zabezpečily funkce ekosystému
         kapacita a teplota vody      a byly dosaženy příslušné
         nevykazují známky antropogenního  hodnoty pro biologické ukazatele.
         narušení a zůstávají v rozmezí
         obvykle se vyskytujícím při
         nepřítomnosti rušivých vlivů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifické    Koncentrace blízké nule a     Koncentrace nepřekračují normy  Podmínky definované v souladu
syntetické    přinejmenším pod mezemi detekce  environmentální kvality uvedené  s dosažením příslušných hodnot
znečišťující   všeobecně používaných       v příloze č. 3 nařízení vlády   pro biologické ukazatele.
látky      nejvyspělejších analytických    č. 401/2015 Sb.         Koncentrace překračují normy
         technik.              Při stanovení norem        environmentální kvality
                          environmentální kvality se    uvedené v příloze č. 3  
                          postupuje podle přílohy č. 11   nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
                          této vyhlášky.          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifické    Koncentrace zůstávají v rozmezí  Koncentrace nepřekračují normy  Podmínky definované v souladu
nesyntetické   obvykle se vyskytujícím při    environmentální kvality uvedené  s dosažením příslušných hodnot
znečišťující   nepřítomnosti rušivých vlivů.   v příloze č. 3 nařízení vlády   pro biologické ukazatele.
látky                        č. 401/2015 Sb.         Koncentrace překračují normy
                          Při stanovení norem        environmentální kvality uvedené 
                          environmentální kvality se    v příloze č. 3 nařízení vlády
                          postupuje podle přílohy č. 11   č. 401/2015 Sb.
                          této vyhlášky.          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.