Odstavec předpisu 98/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
Příl.6

Příloha 6
Výchozí normativní definice velmi dobrého, dobrého a středního ekologického stavu útvarů povrchových vod v kategorii jezero
Tabulka č. 1: Biologické ukazatele

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukazatel     Velmi dobrý stav          Dobrý stav            Střední stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fytoplankton   Taxonomické složení a četnost   Vyskytují se slabé změny v    Taxonomické složení a četnost
         fytoplanktonu plně nebo téměř   taxonomickém složení       fytoplanktonu se středně odlišuje
         zcela odpovídá podmínkám za    fytoplanktonu a četnosti     od typově specifických
         nepřítomnosti rušivých vlivů.   fytoplanktonu v porovnání s    společenstev.
         Průměrná biomasa fytoplanktonu   typově specifickými        Biomasa je středně narušena a
         se plně shoduje s typově      společenstvy. Tyto změny     může být taková, že vyvolává
         specifickými fyzikálně-      neindikují žádný zrychlený růst  významné nežádoucí narušení hodnot
         chemickými podmínkami a není    řas mající za následek nežádoucí jiných biologických kvalitativních
         taková, aby významně měnila    narušení rovnováhy organismů   ukazatelů a fyzikálně-chemické         
         typově specifické podmínky     přítomných v útvaru povrchových  kvality vody nebo sedimentů.
         určující průhlednost vody.     vod nebo fyzikálně-chemické    Může se vyskytovat střední nárůst
         Vodní květ fytoplanktonu se    kvality vody nebo sedimentů.   četnosti a intenzity vodního květu 
         vyskytuje s četností a       Může se vyskytovat slabý nárůst  fytoplanktonu; trvale může tato
         intenzitou, které odpovídají    četnosti a intenzity typově    situace nastávat v letních
         typově specifickým fyzikálně-   specifického vodního květu    měsících.
         chemickým podmínkám.        fytoplanktonu.  
                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Makrofyta    Taxonomické složení plně nebo   Vyskytují se slabé změny ve    Složení taxonů makrofyt a
a fytobentos   téměř zcela odpovídá podmínkám   složení a četnosti taxonů     fytobentosu se středně odlišuje
         za nepřítomnosti rušivých     makrofyt a fytobentosu      od typově specifického
         vlivů. Nevyskytují se žádné    v porovnání s typově       společenstva a je významně
         zjistitelné změny v průměrné    specifickými společenstvy.    více narušeno než u dobrého stavu.
         četnosti makrofyt a fytobentosu.  Tyto změny neindikují žádný    Jsou zjevné střední změny v
                          zrychlený růst fytobentosu    průměrné četnosti makrofyt a
                          nebo vyšších forem života     fytobentosu.
                          rostlin, který má za následek   Společenstvo fytobentosu může
                          nežádoucí narušení rovnováhy   být zasaženo a v některých
                          organismů přítomných v útvaru   oblastech nahrazeno chomáči a
                          povrchových vod nebo fyzikálně-  povlaky bakterií vyskytujících    
                          chemické kvality vody či     se jako důsledek lidské 
                          sedimentů.            činnosti.
                          Společenstvo fytobentosu není
                          nepříznivě ovlivněno chomáči a
                          povlaky bakterií vyskytujících
                          se jako důsledek lidské činnosti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna      Taxonomické složení a četnost   Vyskytují se slabé změny ve    Složení a četnost taxonů
bentických    plně nebo téměř zcela odpovídá   složení a četnosti taxonů     bezobratlých se středně
bezobratlých   podmínkám za nepřítomnosti     bezobratlých v porovnání     odlišuje od typově specifických
         rušivých vlivů.          s typově specifickými       společenstev.
         Poměr taxonů citlivých a      společenstvy.           Chybí hlavní taxonomické skupiny
         necitlivých k narušení       Poměr taxonů citlivých a     typově specifického společenstva.
         nevykazuje žádné známky      necitlivých k narušení      Poměr taxonů citlivých a
         odlišnosti od nenarušených     vykazuje malou odlišnost od    necitlivých k narušení a úroveň
         podmínek.             typově specifických hodnot.    rozmanitosti jsou podstatně
         Úroveň rozmanitosti taxonů     Úroveň rozmanitosti taxonů    odlišné od typově specifických 
         bezobratlých nevykazuje žádné   bezobratlých vykazuje slabé    podmínek a významně horší než
         známky změn oproti podmínkám    známky změn oproti typově     u dobrého stavu.
         za nepřítomnosti rušivých     specifickým podmínkám.      
         vlivů.               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna ryb    Druhové složení a četnost plně   Vyskytují se nevýrazné změny   Složení a četnost druhů ryb se
         nebo téměř zcela odpovídá     v druhovém složení a četnosti   středně odlišuje od typově
         podmínkám za nepřítomnosti     oproti typově specifickým     specifických společenstev
         rušivých vlivů.          společenstvím odpovídající    s ohledem na míru antropogenních
         Vyskytují se všechny typově    míře antropogenních vlivů na   vlivů na chemické, fyzikálně-
         specifické druhy citlivé na    chemické, fyzikálně-chemické   chemické a hydromorfologické
         narušení.             a hydromorfologické ukazatele.  ukazatele.  
         Věková struktura rybích      Věková struktura společenství  Věková struktura společenství
         společenstev vykazuje slabé    ryb vykazuje známky narušení   ryb vykazuje silné známky
         známky antropogenního narušení   odpovídající míře antropogenních antropogenního narušení v
         a neindikuje poruchy reprodukce  vlivů na chemické, fyzikálně-   takovém rozsahu, že střední podíl
         ani vývoje žádného konkrétního  chemické a hydromorfologické   typově specifických druhů chybí,
         druhu.               ukazatele; občas jsou naznačeny  nebo má velmi nízké zastoupení.
                          poruchy v reprodukci nebo vývoji  
                          určitých druhů do té míry, že
                          některé věkové skupiny mohou
                          chybět.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tabulka č. 2: Hydromorfologické ukazatele

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukazatel     Velmi dobrý stav          Dobrý stav            Střední stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrologický   Velikost a dynamika proudění    Podmínky definované v souladu   Podmínky definované v souladu
režim      a z toho plynoucí souvislosti   s dosažením příslušných hodnot  s dosažením příslušných hodnot
         s podzemními vodami plně nebo   pro biologické ukazatele.     pro biologické ukazatele.
         téměř zcela odpovídají podmínkám                 
         za nepřítomnosti rušivých vlivů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morfologické   Proměnlivost hloubky nádrže,    Podmínky definované v souladu   Podmínky definované v souladu
podmínky     množství a struktura substrátu   s dosažením příslušných hodnot  s dosažením příslušných hodnot
         a jak struktura, tak vlastnosti  pro biologické ukazatele.     pro biologické ukazatele.
         příbřežní zóny plně nebo téměř             
         zcela odpovídají podmínkám za
         nepřítomnosti rušivých vlivů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabulka č. 3: Chemické a fyzikálně-chemické ukazatele
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukazatel     Velmi dobrý stav          Dobrý stav            Střední stav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Všeobecné    Hodnoty fyzikálně-chemických   Teplota, kyslíková bilance,    Podmínky definované v souladu
podmínky     ukazatelů plně nebo téměř     pH, kyselinová neutralizační   s dosažením příslušných hodnot
         zcela odpovídají podmínkám     kapacita, průhlednost vody ani  pro ukazatele biologické kvality.
         odpovídajícím nepřítomnosti    slanost nepřekračují rozmezí   
         rušivých vlivů.          stanovená tak, aby se
         Koncentrace živin zůstávají    zabezpečily funkce ekosystému
         v rozmezí obvykle se        a byly dosaženy příslušné
         vyskytujícím při nepřítomnosti   hodnoty pro ukazatele biologické
         rušivých vlivů.          kvality.
         Stupeň slanosti, pH, kyslíková   Koncentrace živin nepřekračují
         bilance, kyselinová        úrovně stanovené tak, aby se
         neutralizační kapacita,      zabezpečily funkce ekosystému a
         průhlednost a teplota vody     byly dosaženy příslušné hodnoty
         nevykazují známky antropogenního  pro ukazatele biologické kvality.
         narušení a zůstávají v rozmezí
         obvykle se vyskytujícím při 
         nepřítomnosti rušivých vlivů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifické    Koncentrace blízké nule a     Koncentrace nepřekračují normy  Podmínky definované v souladu
syntetické    přinejmenším pod mezemi detekce  environmentální kvality uvedené  s dosažením příslušných hodnot
znečišťující   všeobecně používaných       v příloze č. 3 nařízení vlády   pro ukazatele biologické
látky      nejvyspělejších analytických    č. 401/2015 Sb.          kvality.
         technik.              Při stanovení norem        Koncentrace překračují normy
                          environmentální kvality se    environmentální kvality uvedené
                          postupuje podle přílohy č. 11   v příloze č. 3 nařízení vlády
                          této vyhlášky.          č. 401/2015 Sb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifické    Koncentrace zůstávají v rozmezí  Koncentrace nepřekračují normy  Podmínky definované v souladu
nesyntetické   obvykle se vyskytujícím při    environmentální kvality      s dosažením příslušných hodnot
znečišťující   nepřítomnosti rušivých vlivů.   uvedené v příloze č. 3 nařízení  pro ukazatele biologické kvality.
látky                        vlády č. 401/2015 Sb.       Koncentrace překračují normy 
                          Při stanovení norem        environmentální kvality uvedené
                          environmentální kvality se    v příloze č. 3 nařízení vlády 
                          postupuje podle přílohy č. 11   č. 401/2015 Sb.
                          této vyhlášky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.