Odstavec předpisu 98/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
Příl.7

Příloha 7
Výchozí normativní definice maximálního, dobrého a středního ekologického potenciálu silně ovlivněných nebo umělých útvarů povrchových vod v kategoriích řeka a jezero
Tabulka č. 1: Biologické a hydromorfologické ukazatele
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukazatel    Maximální ekologický potenciál   Dobrý ekologický potenciál     Střední ekologický potenciál
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukazatele    Hodnoty příslušných biologických  Existují slabé změny hodnot     Existují středně velké změny 
biologické   ukazatelů odpovídají v co největší příslušných biologických      hodnot příslušných biologických  
kvality     míře hodnotám přiřazeným      ukazatelů v porovnání s hodnotami  ukazatelů v porovnání s hodnotami               
        nejbližšímu typu útvaru       odpovídajícími maximálnímu     odpovídajícími maximálnímu
        povrchových vod při daných     ekologickému potenciálu.      ekologickému potenciálu. Hodnoty 
        fyzikálních podmínkách, které                      jsou významně více narušeny než 
        vyplývají z umělých nebo silně                     hodnoty zjišťované při dobré
        ovlivněných charakteristik                       kvalitě.
        útvaru povrchových vod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydro-     Hydromorfologické podmínky     Podmínky definované v souladu    Podmínky definované v souladu
morfologické  odpovídají těm, při kterých     s dosažením příslušných hodnot   s dosažením příslušných hodnot
ukazatele    je ovlivnění útvaru povrchových   pro biologické ukazatele.      pro biologické ukazatele.
        vod výhradně výsledkem pouze         
        umělých nebo silně ovlivněných
        charakteristik útvaru
        povrchových vod, po té co byla
        přijata veškerá nápravná 
        opatření k tomu, aby se zajistilo
        co nejtěsnější přiblížení
        k ekologické spojitosti útvarů
        povrchových vod, zejména
        s ohledem na migraci fauny
        a vhodná místa pro rozmnožování
        a tření.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulka č. 2: Chemické a fyzikálně-chemické ukazatele

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukazatel    Maximální ekologický potenciál   Dobrý ekologický potenciál     Střední ekologický potenciál
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všeobecné    Fyzikálně-chemické ukazatele    Hodnoty fyzikálně-chemických    Podmínky definované v souladu
podmínky    plně nebo téměř plně odpovídají   ukazatelů jsou v rozmezí      s dosažením příslušných hodnot
        nenarušeným podmínkám zjišťovaným  stanoveném tak, aby se zabezpečily pro biologické ukazatele.
        v typu útvaru povrchových vod,   funkce ekosystému a byly dosaženy    
        který je nejblíže srovnatelný   výše specifikované hodnoty pro
        s příslušným umělým nebo silně   biologické ukazatele.
        ovlivněným útvarem povrchových   Teplota a acidobazický stav
        vod.                nepřekračují rozmezí stanovená
        Koncentrace živin zůstávají     tak, aby se zabezpečily funkce
        v rozmezí obvykle se vyskytujícím  ekosystému a byly dosaženy výše
        za takto nenarušených podmínek.   specifikované hodnoty pro         
        Hodnoty teplot, kyslíkové bilance  ukazatele biologické kvality.
        a acidobazický stav odpovídají   Koncentrace živin nepřekračují
        hodnotám zjištěným v nejblíže    úrovně stanovené tak, aby se
        srovnatelných útvarech       zabezpečily funkce ekosystému a byly
        povrchových vod za nenarušených   dosaženy výše specifikované
        podmínek.              hodnoty pro biologické ukazatele.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifické   Koncentrace blízké nule a      Koncentrace nepřekračují normy   Podmínky definované v souladu
syntetické   přinejmenším pod mezemi detekce   environmentální kvality uvedené   s dosažením příslušných hodnot
znečišťující  všeobecně používaných        v příloze č. 3 nařízení vlády    pro biologické ukazatele.
látky      nejvyspělejších analytických    č. 401/2015 Sb.           Koncentrace překračují normy
        postupů.              Při stanovení            environmentální kvality
                          norem environmentální kvality    uvedené v příloze č. 3 nařízení 
                          se postupuje podle přílohy     vlády č. 401/2015 Sb.
                          č. 11 této vyhlášky.        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifické   Koncentrace zůstávají v rozmezí   Koncentrace nepřekračují normy   Podmínky definované v souladu
nesyntetické  obvykle se vyskytujícím za     environmentální kvality uvedené   s dosažením příslušných hodnot
znečišťující  nenarušených podmínek zjištěných  v příloze č. 3 nařízení vlády    pro biologické ukazatele.
látky      u typu útvaru povrchových vod,   č. 401/2015 Sb.           Koncentrace překračují normy
        který je nejblíže srovnatelný    Při stanovení            environmentální kvality uvedené
        s příslušným umělým nebo silně   norem environmentální kvality se  v příloze č. 3 nařízení vlády 
        ovlivněným útvarem povrchových   postupuje podle přílohy č. 11    č. 401/2015 Sb.
        vod.                této vyhlášky.           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.