Odstavec předpisu 155/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
§ 2

§ 2
(1) Profil vod ke koupání obsahuje
a) popis fyzikálních, geografických a hydrologických charakteristik povrchových vod využívaných ke koupání a jiných povrchových vod v jejich povodí, které by mohly být příčinou znečištění,
b) určení a posouzení příčin znečištění, které mohou mít nepříznivý vliv na jakost povrchových vod využívaných ke koupání a negativně ovlivnit zdraví koupajících se, zahrnující
1. vyhodnocení mikrobiálního znečištění vody ke koupání v monitorovacím místě, popřípadě na dalších odběrových místech, nejméně za posledních 5 let, pokud jsou data k dispozici, a
2. inventarizaci významných zdrojů znečištění a posouzení jejich možného vlivu na mikrobiální znečištění vody ke koupání,
c) posouzení rizika krátkodobého znečištění2), a pokud existuje, pak tyto informace
1. předpokládaný charakter, četnost a doba trvání očekávaného krátkodobého znečištění,
2. údaje o příčinách, které by mohly krátkodobé znečištění způsobit, včetně přijatých preventivních opatření a časového plánu k jejich odstranění,
3. opatření přijímaná v případě vzniku krátkodobého znečištění s uvedením orgánů odpovědných za přijetí těchto opatření a údajů o spojení na tyto orgány a
d) posouzení možného rozmnožení sinic a makroskopických řas nebo fytoplanktonu zahrnující
1. vyhodnocení druhového složení a množství fytoplanktonu, zejména sinic, a koncentrace živin, zejména fosforu, v monitorovacím místě vody ke koupání, případně na dalších odběrových místech, nejméně za posledních 5 let, pokud jsou data k dispozici, a
2. inventarizaci významných zdrojů znečištění a posouzení jejich možného vlivu na přísun živin (především fosforu) do vody ke koupání,
e) údaje o tom, kde se nachází monitorovací místa,
f) mapu obsahující
1. zákres povrchové vody využívané ke koupání a části povodí, kde se nacházejí zdroje znečištění, které mohou mít nepříznivý vliv na povrchovou vodu využívanou ke koupání, včetně vyznačení zdrojů znečištění a
2. polohu monitorovacích míst a
g) jiné podstatné informace, považuje-li to správce povodí za vhodné.
(2) Správci povodí sestavují profily vod ke koupání z podkladů předaných jim podle § 5 z výsledků vlastních činností prováděných podle vodního zákona a z údajů veřejně přístupných v informačních systémech veřejné správy.
2) § 82a odst. 2 písm. d) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 151/2011 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.