Odstavec předpisu 216/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
§ 3

§ 3
Náležitosti provozních řádů
(1) Náležitostmi provozního řádu vodního díla jsou
a) údaje o
1. identifikaci vlastníka nebo uživatele1), popřípadě stavebníka vodního díla s uvedením jejich podílu na provozu a údržbě vodního díla,
2. identifikaci provozovatele vodovodu nebo kanalizace6) a jeho podíl na provozu a údržbě vodního díla, pokud se jedná o vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu,
3. identifikaci osoby odpovědné za provoz vodního díla,
4. územně příslušném vodoprávním úřadu,
5. identifikaci osoby pověřené k provádění technickobezpečnostního dohledu2) a osoby pověřené k provádění technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a vodního zákona,
b) technické údaje o vodním díle a údaje s ním související, kterými jsou
1. název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce, základní technické údaje o kapacitě nebo výkonu, výčet jeho částí a vybavení, kterých se provozní řád týká,
2. údaje o povolení k nakládání s vodami vztahující se k vodnímu dílu, stavebním povolení k vodnímu dílu, rozhodnutí o jeho kolaudaci nebo o kolaudačním souhlasu k vodnímu dílu,
3. kategorie vodního díla podle jiného právního předpisu3),
4. údaje o schválení a platnosti manipulačního řádu, pokud je zpracován,
c) provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého provozu
1. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. a), d), f), g), h), i), l) vodního zákona, podle příslušné části technické normy7),
2. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, podle příslušných částí technických norem8),
3. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, podle příslušné části technické normy9),
d) pokyny pro provoz a údržbu, členěné podle funkce a druhu objektů a zařízení
1. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. a), d), f), g), h), i), l) vodního zákona, podle příslušné části technické normy7),
2. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, podle příslušných částí technických norem8),
3. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, podle příslušných částí technické normy9),
4. určení období pro provádění revizí a údržby jednotlivých objektů a zařízení vodního díla, vhodného z hlediska hydrologického i z hlediska zajištění účelu vodního díla,
5. způsob a četnost provádění kontrolních měření na výpustných a odběrných zařízeních v rozsahu a lhůtách pro ověření kapacity a měrných křivek,
e) pokyny pro provoz, údržbu a obsluhu v zimním období,
f) pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích, včetně situací vyvolaných nebezpečím teroristického ohrožení vodního díla,
g) seznamy důležitých adres a komunikačních spojení, zejména příslušný vodoprávní úřad, územní hygienik, Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, zdravotnická záchranná služba, složky integrovaného záchranného systému a orgány krizového řízení, příslušný inspektorát České inspekce životního prostředí, správce vodního toku, správce povodí; je-li vodní dílo součástí sledované vodní cesty dopravně významné využívané, pak se do seznamu důležitých adres a komunikačních spojení uvede i místně příslušná pobočka Státní plavební správy,
h) zásady spolupráce mezi osobami, které se podílejí na provozu vodního díla, a společné zásady dílčích provozních řádů,
i) pokyny pro zabezpečení souladu provozního řádu se souvisejícími předpisy, například s manipulačním řádem, s programem dohledu podle jiného právního předpisu3), havarijními a krizovými plány (stanovení rozsahu a četnosti, místa a druhu pravidelných měření a pozorování potřebných pro provoz vodního díla),
j) ustanovení o rozsahu, četnosti, místě a druhu pravidelných měření a pozorování při provozu vodního díla u vodních děl, u kterých se nezpracovává manipulační řád a neprovádí technickobezpečnostní dohled,
k) údaje o
1. době platnosti provozního řádu vodního díla,
2. provádění změn provozního řádu při změně stavby vodního díla nebo při změně podmínek provozu vodního díla,
3. vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn a údržby,
4. souboru bezpečnostních, požárních a hygienických pokynů,
5. přehledu opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků,
l) přílohy, které zahrnují
1. výkresovou část projektové dokumentace v rozsahu a v provedení potřebném k obsluze a údržbě vodního díla,
2. protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem vodního díla.
(2) Je-li vodní dílo rozděleno na ucelené, funkčně oddělené části nebo podílí-li se na provozování více osob, mohou být vypracovány dílčí vzájemně provázané provozní řády pro jednotlivé části, popřípadě technologická zařízení vodního díla.
(3) Za provozní řád vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jehož podstatnou součástí podle § 15a odst. 1 vodního zákona jsou výrobky označené CE podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se považuje návod k obsluze zpracovaný dodavatelem vodního díla, doplněný o údaje podle odstavce 1 písm. a), e), f), g) a k) bodů 3 a 4, pokud vodoprávní úřad ve stavebním povolení nestanoví jinak.
(4) Provozní řád obsahuje titulní list5), za který se připojí seznam jeho příloh. V poznámce se upozorní na dokumenty a místo jejich uložení, které jsou uloženy mimo soubor provozního řádu; dále jsou řazeny náležitosti podle odstavce 1.
1) § 126 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
2) § 61 odst. 9 a § 62 odst. 4 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.
3) Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.
5) TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích.
6) § 2 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb.
7) TNV 75 2920 Provozní řády vodních děl.
8) TNV 75 5950 Provozní řády vodovodu.
TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace.
TNV 75 2569 Obsluha a údržba stok.
TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod.
TNV 75 5922 Obsluha a údržba vodovodních potrubí veřejných vodovodů.
9) TNV 75 4931 Provozní řád závlah.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.