Odstavec předpisu 336/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl. I
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb., vyhlášky č. 620/2004 Sb. a vyhlášky č. 40/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. a) bodě 1 a v nadpisu § 2 a 3 se slova „a) nebo b)“ nahrazují slovy „a), b), d), e) nebo f)“.
2. V § 1 písm. a) bodě 3 se za slovo „povrchových“ vkládají slova „nebo podzemních“.
3. V § 1 písm. a) se bod 13 zrušuje.
Dosavadní body 14 a 15 se označují jako body 13 a 14.
4. V § 1 písm. a) se doplňují body 15 až 19, které znějí:
„15. stanovení ochranného pásma vodního zdroje podle § 30 odst. 6 vodního zákona nebo jeho změnu,
16. stanovení ochranného pásma vodního díla podle § 58 odst. 3 vodního zákona nebo jeho změnu,
17. stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 38 odst. 3 vodního zákona nebo jeho změnu,
18. povolení výjimky při použití závadných látek podle § 39 odst. 7 vodního zákona nebo jeho změnu,
19. schválení manipulačního řádu vodního díla podle § 115 odst. 17 vodního zákona,“.
5. V § 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
„b) doklady, které se předkládají vodoprávnímu úřadu v případě
1. oznámení o užívání stavby vodního díla,
2. ohlášení udržovacích prací,
3. ohlášení obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií,
4. ohlášení vodohospodářských úprav,
5. ohlášení stavebních úprav pro změny v užívání části stavby vodního díla podle stavebního zákona,
6. ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu8),
8) § 11 až 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
6. V § 1 písm. c) se slovo „povolení“ nahrazuje slovy „rozhodnutí, opatření obecné povahy“ a slova „ve věcech uvedených pod písmenem a)“ se zrušují.
7. V § 2 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) doklad o vlastnickém právu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo právu užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem,“.
Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).
8. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , včetně ověření orientační polohy místa nakládání s vodami v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a) v návaznosti na evidenci vodních toků“.
9. V § 2 odst. 1 písmena h) a i) znějí:
„h) doklad, jímž prokáže právo k pozemkům a stavbám vzdouváním vody dotčeným, nejedná-li se o vzdouvání vody ve vodním díle,
i) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), pokud se žádost o povolení k nakládání s vodami týká podzemních vod a pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne podle § 9 odst. 1 vodního zákona jinak, které obsahuje
1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,
2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,
3. zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,
4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,
5. zhodnocení využitelnosti zdroje podzemní vody jako potraviny, k výrobě pramenitých vod nebo k výrobě balených kojeneckých vod, včetně zhodnocení vydatnosti tohoto zdroje, jeho stability v rozsahu přirozených výkyvů v podmínkách poloprovozní hydrodynamické zkoušky, návrhu způsobů a míry využívání zdroje a posouzení rizik možného znečištění,
6. návrh podmínek, za kterých může být povolení k nakládání s podzemními vodami vydáno, pokud může toto nakládání mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy,
7. návrh minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod,“.
10. V § 2 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:
„l) doklady podle § 11o odst. 1 a 2, jedná-li se o nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů,
m) prováděcí projekt sanačních prací, jedná-li se o nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona, který kromě technických a technologických postupů nutných k provedení sanačních prací obsahuje
1. identifikaci objektů sloužících k čerpání a vypouštění znečištěných vod,
2. identifikaci místa čerpání a vypouštění uvedením parcelního čísla pozemku či pozemků v místě čerpání a v místě vypouštění vod do vodního toku,
3. určení polohy místa čerpání a místa vypouštění v souřadnicích X, Y označujících polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a),
4. způsob měření množství čerpaných a vypouštěných vod,
5. návrh místa odběru vzorků pro kontrolu jakosti vypouštěných vod.“.
11. V § 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).
12. V § 3 písm. c), § 5 písm. d), § 7 písm. b), § 7b písm. b) a § 9 písm. c) se za slovo „povodí“ vkládají slova „ , název a kód vodního útvaru“.
13. V § 3 písm. d) se slova „místa nakládání s vodami, pokud se povolení týká nakládání s podzemními vodami“ nahrazují slovy „a útvaru podzemních vod, kterých se nakládání s podzemními vodami týká“.
14. V § 3 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
15. V § 3 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) stanovení podmínek pro použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb, jedná-li se o povolení k nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů.“.
16. V § 3a odst. 1 a v § 11f odst. 1 písmeno c) zní:
„c) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne podle § 9 odst. 1 vodního zákona jinak, které obsahuje
1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,
2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,
3. zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,
4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,
5. návrh podmínek, za kterých může být povolení k odběru podzemních vod vydáno, pokud může tento odběr mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy,
6. návrh minimální hladiny podzemních vod, pokud odběr může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod,“.
17. V § 3a odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) doklad o vlastnickém právu nebo právu užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem,“.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
18. V § 3b a 5 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).
19. V § 3b písm. c) se slova „místa odběru podzemních vod“ nahrazují slovy „a útvaru podzemních vod, ze kterých bude podzemní voda odebírána“.
20. V § 3b a 5 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).
21. V nadpisu § 3c a v § 3c odst. 2 se za slovo „povrchových“ vkládají slova „nebo podzemních“.
22. V § 3c odst. 1 se za slovo „povrchovými“ vkládají slova „nebo podzemními“.
23. V § 3c odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , včetně ověření orientační polohy místa nakládání s vodami v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a) v návaznosti na evidenci vodních toků“.
24. V § 3c odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) doklad o vlastnickém právu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo právu užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem,“.
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).
25. V § 3c odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), jedná-li se o vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které obsahuje
1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,
2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,
3. zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,
4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,
5. zhodnocení ovlivnění režimu přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod dané zřídelní struktury, pokud se vypouštění odpadních vod v oblasti takového zdroje nachází,
6. návrh podmínek, za kterých může být povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních vydáno, pokud může toto vypouštění mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy.“.
26. V § 3c odst. 3 se za slovo „jsou“ vkládají slova „podle povahy druhu nakládání s vodami“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo 4“.
27. § 3d se včetně nadpisu zrušuje.
28. V § 3e odst. 1 a v § 11g odst. 1 písmeno d) zní:
„d) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), jedná-li se o vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které obsahuje
1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,
2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,
3. zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,
4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,
5. zhodnocení ovlivnění režimu přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod dané zřídelní struktury, pokud se vypouštění odpadních vod v oblasti takového zdroje nachází,
6. návrh podmínek, za kterých může být povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních vydáno, pokud může toto vypouštění mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy,“.
29. V § 3e odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) doklad o vlastnickém právu nebo právu užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem,“.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).
30. V § 3e odst. 3 se za slovo „jsou“ vkládají slova „podle povahy druhu nakládání s vodami“ a číslo „4“ se nahrazuje slovy „5 nebo 6“.
31. § 3f se včetně nadpisu zrušuje.
32. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , včetně ověření orientační polohy místa činnosti v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a) v návaznosti na evidenci vodních toků“.
33. V § 4 odst. 3 se číslo „5“ nahrazuje číslem „7“.
34. V § 5 písm. d) se slova „místa povolené činnosti, jedná-li se o povolení geologických prací v ochranných pásmech vodních zdrojů“ nahrazují slovy „ , útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, které by mohly být činnostmi podle § 14 odst. 1 vodního zákona ovlivněny“.
35. V § 6 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 3, který zní:
„3. číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího se zdrojem podzemních vod,“.
36. V § 6 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , včetně ověření orientační polohy vodního díla v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a) v návaznosti na evidenci vodních toků“.
37. V § 6 odst. 1 písm. g) se slova „ke vzdouvání nebo zadržování vody“ nahrazují slovy „podléhajícího technickobezpečnostnímu dohledu“.
38. V § 6 odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.
39. V § 7 písm. c) se za slovo „rajonu“ vkládají slova „a útvaru podzemních vod“ a slova „s podzemním vodním zdrojem“ se nahrazují slovy „se zdrojem podzemních vod“.
40. V § 7a odst. 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.
41. V § 7b písm. c) a § 9 písm. d) se za slovo „rajonu“ vkládají slova „a útvaru podzemních vod“.
42. V § 7c odst. 1 písm. b) se slova „(§ 59 odst. 2 vodního zákona)“ zrušují.
43. V § 7c odst. 2 se číslo „8“ nahrazuje číslem „10“.
44. V § 7e odst. 3 se číslo „9“ nahrazuje číslem „11“.
45. V § 7f se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
46. V § 7f se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
47. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , včetně ověření orientační polohy místa záměru v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a) v návaznosti na evidenci vodních toků“.
48. V § 8 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a) v případě žádosti o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona, pokud vodoprávní úřad předložení tohoto vyjádření žadateli uložil, které obsahuje
1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,
2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, jejichž energetický potenciál bude využíván,
3. zhodnocení hydrologických a hydrogeologických charakteristik prostředí, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, jejichž energetický potenciál bude využíván,
4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,
5. návrh podmínek, za kterých může být souhlas k vrtům využívajících energetický potenciál podzemních vod udělen,
g) výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být činnostmi, stavbami nebo zařízeními dotčeny.“.
49. V § 8 odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „12“.
50. V § 9 se slova „Rozhodnutí o udělení souhlasu“ nahrazují slovem „Souhlas“.
51. V § 9 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).
52. V § 9 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
53. V § 10 odst. 2 se číslo „11“ nahrazuje číslem „13“.
54. V § 11a odst. 2 se číslo „12“ nahrazuje číslem „14“.
55. § 11c se včetně nadpisu zrušuje.
56. V § 11d odst. 2 se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.
57. V nadpisu § 11e se za slovo „havárií“ vkládají slova „ , vodohospodářských úprav“ a slova „§ 15 odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 15a odst. 3“.
58. V § 11e odst. 1 písm. f) se za slovo „stavby“ vkládají slova „s územním souhlasem, popřípadě územním rozhodnutím nebo“.
59. V § 11e se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) V případech podle § 177 odst. 3 stavebního zákona se předkládá pouze jednoduchý technický popis prací.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
60. V § 11e odst. 3 se za slova „odstavci 1“ vkládají slova „nebo 2“ a číslo „15“ se nahrazuje číslem „16“.
61. V § 11f odst. 2 se číslo „16“ nahrazuje číslem „17“.
62. V § 11g odst. 2 se za slovo „jsou“ vkládají slova „podle povahy druhu nakládání s vodami“ a číslo „17“ se nahrazuje slovy „18 nebo 19“.
63. Za § 11g se vkládají nové § 11h až 11q, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9 až 12 znějí:
㤠11h
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu8)
(K § 15a odst. 1 a 2 vodního zákona)
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu8), předkládá stavebník vodoprávnímu úřadu na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 20.
§ 11i
Doklady pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
(K § 30 odst. 6 vodního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti o stanovení ochranného pásma vodního zdroje
a) podklady stanovené vyhláškou upravující zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů9),
b) kopii katastrální mapy se zobrazením průběhu hranice ochranného pásma mapovou značkou podle zvláštního právního předpisu10),
c) záznam podrobného měření změn obsahující geometrické a polohové určení ochranného pásma, pokud jeho hranice není shodná s hranicemi parcel v katastrální mapě,
d) seznam nemovitostí podle obcí a katastrálních území s uvedením parcelních čísel, na kterých je navrhováno ochranné pásmo, popřípadě pásma,
e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy,
f) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud ochranné pásmo souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným ke stanovení ochranného pásma; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,
g) kopii povolení nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami v případě, že ochranné pásmo s takovým nakládáním souvisí a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným ke stanovení ochranného pásma,
h) stanovisko správce povodí k navrženému rozsahu ochranného pásma,
i) vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se žádost o stanovení ochranného pásma týká tohoto vodního toku.
(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu ochranného pásma podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a v případě, kdy se nejedná o ochranné pásmo vodárenské nádrže, doklad o tom, že je oprávněným podle § 8 odst. 2 vodního zákona k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, ke kterým bylo ochranné pásmo stanoveno.
(3) Doklady uvedené v odstavcích 1 a 2 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 21.
§ 11j
Náležitosti opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního zdroje
Opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního zdroje obsahuje
a) účel a stupeň, popřípadě stupně ochranného pásma,
b) rozsah ochranného pásma s uvedením parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, na které ochranné pásmo zasahuje, popřípadě geometrické a polohové určení ochranného pásma, pokud jeho hranice není shodná s hranicemi parcel v katastrální mapě,
c) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se ochranné pásmo týká zdroje povrchových vod,
d) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud se ochranné pásmo týká zdroje podzemních vod,
e) rozsah činností, které jsou v ochranném pásmu zakázány nebo omezeny, včetně rozsahu technických opatření, které je osoba oprávněná k odběru povrchových nebo podzemních vod povinna v ochranném pásmu provést.
§ 11k
Doklady pro stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
(K § 58 odst. 3 vodního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti o stanovení ochranného pásma vodního díla
a) situaci širších vztahů navrhovaného ochranného pásma a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,
b) kopii katastrální mapy se zobrazením průběhu hranice ochranného pásma mapovou značkou podle zvláštního právního předpisu10),
c) záznam podrobného měření změn obsahující geometrické a polohové určení ochranného pásma, pokud jeho hranice není shodná s hranicemi parcel v katastrální mapě,
d) seznam nemovitostí podle obcí a katastrálních území s uvedením parcelních čísel, na kterých je navrhováno ochranné pásmo,
e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy,
f) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud ochranné pásmo souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným ke stanovení ochranného pásma; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,
g) stanovisko správce povodí k navrženému rozsahu ochranného pásma,
h) vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se žádost o stanovení ochranného pásma týká tohoto vodního toku,
i) výčet a druh chráněných území stanovených podle zvláštních právních předpisů, ve kterých se navrhované ochranné pásmo nachází,
j) projektovou dokumentaci ochranného pásma zpracovanou oprávněnou osobou, která musí obsahovat také návrh zákazu nebo omezení umísťování a provádění některých staveb nebo činností,
k) doklad prokazující vlastnické právo k vodnímu dílu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí.
(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu ochranného pásma podle povahy změny doklady podle odstavce 1.
(3) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 22.
§ 11l
Náležitosti opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního díla
Opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního díla obsahuje
a) identifikaci vodního díla, včetně určení jeho polohy, orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a),
b) rozsah ochranného pásma s uvedením parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, na které ochranné pásmo zasahuje,
c) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud vodní dílo souvisí s povrchovými vodami,
d) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud vodní dílo souvisí s podzemními vodami,
e) rozsah zákazu nebo omezení umísťování a provádění některých staveb nebo činností v ochranném pásmu.
§ 11m
Doklady pro stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
(K § 38 odst. 3 vodního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních
a) situaci širších vztahů vypouštění důlních vod a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,
b) kopii katastrální mapy území, jehož se vypouštění důlních vod týká, se zakreslením místa vypouštění důlních vod včetně identifikace objektů (jejich přesného označení) sloužících k vypouštění důlních vod,
c) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy,
d) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované vypouštění důlních vod souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,
e) stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, včetně ověření orientační polohy místa vypouštění v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a) v návaznosti na evidenci vodních toků,
f) vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění důlních vod do vod povrchových, pokud se vypouštění týká tohoto vodního toku,
g) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), pokud se jedná o vypouštění důlních vod do vod podzemních, které obsahuje
1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,
2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, které mohou být vypouštěním důlních vod ovlivněny,
3. zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, které mohou být vypouštěním důlních vod ovlivněny,
4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,
5. zhodnocení ovlivnění režimu přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod dané zřídelní struktury, pokud se vypouštění důlních vod v oblasti takového zdroje nachází,
6. návrh způsobu a podmínek, za kterých může být vypouštění důlních vod do vod podzemních realizováno, pokud může toto vypouštění mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy,
h) výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být vypouštěním důlních vod dotčeny.
(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu rozhodnutí, kterým byl stanoven způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající rozhodnutí vydáno, bylo-li vydáno jinému subjektu.
(3) Doklady uvedené v odstavcích 1 a 2 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 23.
§ 11n
Náležitosti rozhodnutí, kterým se stanoví způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních
Rozhodnutí stanovující způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních obsahuje
a) název důlní organizace, identifikační číslo a sídlo organizace nebo její organizační složky, které se podmínky a způsob vypouštění důlních vod stanoví,
b) způsob vypouštění důlních vod,
c) dobu, na kterou se povolení vydává,
d) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se vypouštění důlních vod týká vodního toku,
e) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud se vypouštění důlních vod týká podzemní vody,
f) údaje o množství vod, které budou vypouštěny, jakož i další údaje podle vodního zákona nebo právních předpisů podle něj vydaných,
g) přípustné hodnoty znečišťujících látek obsažených ve vypouštěných důlních vodách,
h) stanovení podmínek, za kterých je možno důlní vody do vod povrchových nebo podzemních vypouštět,
i) určení polohy místa vypouštění důlních vod, orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a).
§ 11o
Doklady pro stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
(K § 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti o povolení, ve kterém se stanoví podmínky pro použití závadných látek, nebo o povolení výjimky při použití závadných látek
a) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy,
b) kopii katastrální mapy včetně zakreslení místa používání závadných látek, v případě postupu podle odstavce 2 číslo mapového listu v základní vodohospodářské mapě, na kterém je nádrž umístěna,
c) stanovisko správce povodí,
d) vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se použití závadných látek týká tohoto vodního toku,
e) seznam a množství závadných látek včetně způsobu jejich použití,
f) identifikační údaje a bezpečnostní listy závadných látek, jsou-li k dispozici, a zdůvodnění výběru a množství závadných látek ve vztahu k účelu výjimky,
g) identifikační údaje o povrchových a podzemních vodách, které mohou být použitím závadných látek dotčeny.
(2) V případě žádosti o stanovení podmínek pro použití závadných látek podle § 9 odst. 8 vodního zákona nebo povolení výjimky při použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb žadatel kromě dokladů podle odstavce 1 předloží
a) kopii platného povolení k nakládání s vodami, pokud o něj není žádáno současně se žádostí o výjimku, a doklad o tom, že je oprávněným podle § 8 odst. 2 vodního zákona nebo mu oprávněný umožnil výkon svého povolení, pokud bylo povolení vydáno jiné osobě,
b) kopii výsledků rozborů vody v rybnících, pokud byly předcházejícím rozhodnutím o výjimce nařízeny a nebyly zasílány krajskému úřadu průběžně,
c) vyjádření krajské hygienické stanice, pokud je nádrž zařazena do seznamu podle zvláštního právního předpisu11),
d) stupeň trofie rybníka,
e) předpoklad druhové skladby obsádky rybníka.
(3) V případě žádosti o udělení výjimky při použití závadných látek v rámci schválených sanačních technologií žadatel kromě dokladů podle odstavce 1 předloží
a) prováděcí projekt sanačních prací, ze kterého budou zřejmé následující skutečnosti:
1. množství závadných látek, které budou aplikovány v jednotlivých etapách a za celou dobu sanace,
2. popis použití závadných látek,
3. identifikace místa použití spočívající v označení aplikačních objektů s uvedením parcelních čísel pozemků,
b) kopii platného povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona, pokud o něj není žádáno současně se žádostí o výjimku, a doklad o tom, že je oprávněným podle § 8 odst. 2 vodního zákona, nebo mu oprávněný umožnil výkon svého povolení, pokud bylo povolení vydáno jiné osobě.
(4) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení, ve kterém byly stanoveny podmínky pro použití závadných látek podle § 9 odst. 8 vodního zákona, nebo povolení výjimky při použití závadných látek podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a 2, nebo 3.
(5) Doklady uvedené v odstavcích 1 až 3 podle povahy výjimky předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 24.
§ 11p
Náležitosti povolení výjimky při použití závadných látek
Povolení výjimky při použití závadných látek obsahuje
a) seznam a množství závadných látek, pro jejichž užívání se výjimka povoluje,
b) dobu, na kterou se výjimka povoluje,
c) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se jich užívání závadných látek týká,
d) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud se jich užívání závadných látek týká,
e) stanovení podmínek, za kterých se výjimka povoluje.
§ 11q
Doklady pro schválení manipulačního řádu vodního díla
(K § 115 odst. 17 vodního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti
a) manipulační řád ve dvou vyhotoveních, v případech hraničních vod v pěti vyhotoveních, v listinné formě zpracovaný podle vyhlášky o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl12),
b) stanovisko správce povodí k předkládanému manipulačnímu řádu,
c) vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému manipulačnímu řádu, pokud se jedná o manipulační řád vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem,
d) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy,
e) doklad, jímž prokáže vlastnické nebo jiné právo k vodnímu dílu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, a doklad o tom, že je oprávněným podle § 8 odst. 2 vodního zákona k nakládání s vodami s vodním dílem souvisejícím nebo mu oprávněný umožnil výkon svého povolení, pokud bylo povolení vydáno jiné osobě.
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 25.
9) § 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.
10) § 30 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).
11) § 6g odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 151/2011 Sb.
12) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.“.
64. Přílohy č. 1 až 25 znějí:
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU
[§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona]
      


      


      


      


      


      


      

    
      


     
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU
[§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona]
      


      


      


      


     
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU
[§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
      


      


      


      


      


     
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH1) NEBO O JEHO ZMĚNU
[§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
      


      


      


      


      


      


      


     
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU
[§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
      


      


      


      


      


     
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH RO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU
[§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
      


      


      


      


      


      


     
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU
[§ 14 odst. 1 vodního zákona]
      


      


      


      


      


     
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM1)
[§ 15 vodního zákona]
      


      


      


      


      


      


      

    
     
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)
[§ 15 vodního zákona]
      


      


      


      


      


      


     
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL
[§ 15 vodního zákona a § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.]
      


      


      


      


     
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU
[§ 16 odst. 1 vodního zákona]
      


      


      


      


      


     
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU
[§ 17 vodního zákona]
      


      


      


      


      


     
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ
[§ 18 vodního zákona]
      


      


      


     
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA1)
[§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona]
      


      


      


      


      


     
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA1)
[§ 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona]
      


      


      


      


     
Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
OHLÁŠENÍ
[§ 15a odst. 3 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]
      


      


      


      


      

    
     
Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K TAKOVÉMU ODBĚRU1)
[§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona]
      


      


      


      


      


      


     
Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ1)
[§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]
      


      


      


      


      


      


      


     
Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ1)
[§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]
      


      


      


      


      


      


      


     
Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL
[§ 15a vodního zákona]
      


      


      


      


      


      


     
Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU
[§ 30 odst. 6 vodního zákona]
      


      


      


      


      


      


     
Příloha č. 22 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU
[§ 58 odst. 3 vodního zákona]
      


      


      


      


      


     
Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU
[§ 38 odst. 3 vodního zákona]
      
    

      


      


      


      


      


     
Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU
[§ 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona]
      


      


      


      


      


      


      


     
Příloha č. 25 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA
[§ 115 odst. 17 vodního zákona]
      


      


      


      


     

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.