Odstavec předpisu 414/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
Příl.4

Příloha 4
Číselníky kódování údajů předmětu správních aktů
Uváděné číselníky pro kódování předmětu správního aktu byly vytvořeny pro potřebu vodoprávní evidence a jejich tvorba byla uzpůsobena účelu, pro který byly vytvořeny. Rozsah číselníku je uzpůsoben této potřebě a vychází zejména z vodního zákona a dalších navazujících vyhlášek a právních předpisů. (K zajištění správného a úplného popisu reality se připouští opakované použití určeného číselníku).
Č 01 Původ vody - zdroj vody
01 z vodního toku
02 z vodní nádrže, zdrže
03 převod vody z jiného povodí
04 jiný zdroj povrchové vody
05 podzemní voda hlubinného oběhu
06 podzemní voda mělkého oběhu
07 podzemní voda neurčeného původu
08 odpadní voda
09 důlní voda
10 okalová voda
11 směs podzemní a povrchové
12 převzatá voda
99 jiný zdroj
Č 02 Účel užití vody
odběry (§ 8 odst. 1 písm. a) a b) bod 1 vodního zákona)
odběry pro chlazení
01 pro průtočné chlazení parních turbin (§ 101 odst. 3 písm. a) vodního zákona)
02 pro průtočné chlazení ostatní
03 pro cirkulační chlazení
odběry pro závlahy
04 závlahy pro vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin (§ 101 odst. 3 písm. b) a odst. 4 vodního zákona)
05 závlahy zemědělských pozemků (§ 101 odst. 3 písm. b) vodního zákona)
06 závlahy lesních pozemků
07 závlahy ostatních pozemků
08 okalové vody pro zemědělskou výrobu (§ 101 odst. 3 písm. b) a odst. 4 vodního zákona)
09 okalové vody pro lesní výrobu (§ 101 odst. 3 písm. b) a odst. 4 vodního zákona)
10 okalové vody ostatní
11 závlahy sportovních areálů
12 závlahy ostatní
odběry pro zatápění
13 prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) vyžadujících čerpání vody (§ 101 odst. 3 písm. c) vodního zákona)
14 prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) vyžadujících převádění vody (§ 101 odst. 3 písm. c) vodního zákona)
odběry pro pitné účely
15 zásobování obyvatelstva
16 ostatní odběry pro průmysl
17 průmyslová technologie ostatní odběry
18 živočišná výroba
ostatní odběry povrchové vody nepodléhající platbě (§ 101 odst. 3 písm. d) a odst. 4 vodního zákona)
19 provoz rybích líhní a sádek
20 napouštění rybníků a vodních nádrží pro chov ryb
21 požární účely
22 napouštění veřejných koupališť
23 napouštění odstavných ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů
24 výroba sněhu vodními děly
25 jiný
vzdouvání, akumulace
(§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a písm. b) bod 2 vodního zákona)
26 vzdouvání
27 akumulace
využívání vodní energie a energetického potenciálu vodního toku (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona)
28 využití vodní energie
29 využívání energetického potenciálu vodního toku
užívání povrchových vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže nebo jiných vodních živočichů (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona)
30 pro chov ryb
31 pro chov vodní drůbeže
32 pro chov vodních jiných živočichů
33 jiné
další výše neuvedené
34 získání tepelné energie z vody
35 čerpání za účelem snižování hladiny podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3 vodního zákona)
36 umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 4 vodního zákona)
37 jiné nakládání (§ 8 odst. 1 písm. a) a b) bod 5 vodního zákona)
38 koupání a rekreace
39 vodní doprava
40 plavení dřeva
41 převody vody
42 jako medium při transportu některých látek
43 pro zabezpečení ekologických nebo estetických požadavků
44 přírodní minerální voda osvědčená podle zvláštního zákona
45 přírodní minerální zdroj
46 ostatní
99 pro jiné účely
Č 03 Vodní díla
410 - přehrady, hráze a jezy (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
411 přehrada
412 hráz
413 vodní nádrž
414 jez
415 zdrž
419 jiné vzdouvací zařízení
420 - stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta vodních toků včetně terénních úprav (§ 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona)
421 úprava koryta a břehů
422 pobřežní a ochranné hráze
423 soustřeďovací a usměrňovací stavby
424 prahy, stupně, skluzy
425 povodňové přečerpávací stanice
426 přehrážky
427 revitalizace vodního toku
428 objekty pro řízený rozliv povodně
429 jiné objekty úpravy vodních toků
430 - stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
431 objekty pro odběr nebo jímání vody
432 vodovodní řady přívodní
433 vodovodní řady zásobovací sítě
434 úpravna vody
435 vodojem
436 čerpací a přečerpací stanice
439 jiné vodárenské objekty
440 - stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
441 stoková síť
442 stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace
443 čerpací a přečerpací stanice
444 chladicí objekt (zařízení)
445 čistírna odpadních vod
446 retenční nádrže
447 dešťové zdrže
449 jiné objekty
450 - stavby na ochranu před povodněmi (§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona)
451 suchá nádrž (poldr)
452 jiný vzdouvací objekt
453 ochranné hráze
459 jiné stavby
460 - stavby k zavlažování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona)
460 odběrné objekty
461 hlavní závlahová zařízení
462 podrobná závlahová zařízení
463 závlahové nádrže
464 vnitřní akumulace
465 čerpací a přečerpací stanice
469 jiné objekty
470 - stavby k odvodňování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) a § 56 odst. 1 písm. b) vodního zákona)
471 výústní objekty
472 hlavní odvodňovací zařízení
473 podrobná odvodňovací zařízení
474 čerpací a přečerpací stanice
475 stavby k ochraně pozemků před erozní činností vody
479 jiné objekty
480 - stavby k plavebním účelům v korytech vodních toků nebo jejich březích (§ 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona)
481 plavební komora
482 plavební kanál
483 rejda plavební komory
484 přístav
485 přístaviště
486 překladiště
487 přístavní bazén
489 jiné plavební zařízení
490 - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu (§ 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona)
491 průtočná vodní elektrárna
492 akumulační vodní elektrárna
493 akumulační (špičková) vodní elektrárna
494 přečerpávací vodní elektrárna
495 jiné hydroenergetické zařízení (mlýn, pila apod.)
496 náhon, přívod k elektrárně (hydroenergetického zařízení)
497 odpad od elektrárny (hydroenergetického zařízení)
499 jiný
510 - stavby odkališť (§ 55 odst. 1 písm. h) vodního zákona)
520 - stavby k pozorování stavu povrchových a podzemních vod (§ 55 odst. 1 písm. i) vodního zákona)
521 pozorovací objekty
522 zkoušené objekty
529 jiné
530 - studny (§ 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona)
530 studna kopaná
531 studna vrtaná
539 jiná
540 - stavby k hrazení bystřin a strží (§ 55 odst. 1 písm. k) vodního zákona) příčné objekty
540 pásy
541 prahy
542 stupně
543 skluzy
544 přehrážky
545 hrázky
soustřeďovací a usměrňovací objekty
546 výhony
547 ostatní objekty
549 jiné
550 - stavby potřebné k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedené (§ 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona)
551 stavby k odběru a vypouštění z/do povrchových vod
552 stavby k odběru a vypouštění z/do podzemních vod (mimo studny)
553 stavby k odběru nebo užívání důlních vod
559 jiné stavby k akumulaci povrchových a podzemních vod (kromě 410)
560 - stavby potřebné k jinému nakládání s vodami (§ 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona)
561 stavby umožňující převody a odvádění povrchové vody
562 stavby umožňující jiné využívání povrchových vod
563 stavby umožňující jiné využívání podzemních vod
570 - další stavby (§ 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona)
571 stavby k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich vypouštění za účelem získání tepelné energie
572 stavby k čerpání znečištěných podzemních vod a jejich vypouštění do vod povrchových za účelem snížení znečištění
599 jiné
Č 04 Typ odběrného objektu
povrchové vody
01 z vodní nádrže, zdrže - objekt s gravitačním odběrem
02 z vodní nádrže, zdrže - objekt s čerpací stanicí
03 z vodní nádrže, zdrže - kombinovaný
04 vodního toku - objekt s gravitačním odběrem
05 vodního toku - objekt s čerpací stanicí
06 vodního toku - kombinovaný
07 jiný odběrný objekt
podzemní vody
08 pramenní jímka
09 vrt
10 studna
11 zářez
99 jiný
Č 05 Typ vzorků
01 dvouhodinový směsný
02 dvacetičtyřhodinový směsný
03 dvacetičtyřhodinový směsný úměrný průtoku
04 osmihodinový směsný
05 prostý
09 jiný
Č 06 Kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (TBD)
01 I. kategorie
02 II. kategorie
03 III. kategorie
04 IV. kategorie
05 nepodléhá TBD
Č 07 Druh vypouštěných vod - přiváděných vod
01 splaškové
02 průmyslové odpadní s převážně biologicky odbouratelným znečištěním
03 průmyslové odpadní ostatní
04 městské odpadní
05 dešťové
06 důlní
07 chladící
08 vody z meliorací
09 povrchová voda (přivaděče)
21 vody čištěné
22 vody nečištěné
99 jiné vody
Č 08 Druh recipientu
01 vodní tok
02 nádrž s trvalým odtokem
03 jiná povrchová voda
04 podzemní voda
05 kanalizace pro veřejnou potřebu s čistírnou odpadních vod
06 kanalizace pro veřejnou potřebu bez čistírny odpadních vod
07 čistírna odpadních vod
08 další uživatel
09 jiná kanalizace
99 jiný
Č 09 Umístění objektu/jevu vůči břehu
01 levý břeh
02 pravý břeh
03 ostrov
04 vodní tok
99 jiné
Č 10 Jiné plavební zařízení
01 přívoz
02 jiné zařízení pro vertikální dopravu
03 vodní zdvihadlo
04 vývaziště
05 vyvažovací zařízení
06 jiné
Č 11 Účel užití vodního díla
01 umožnění odběru povrchové vody pro vodárenské účely
02 umožnění odběru povrchové vody pro průmyslové účely
03 umožnění odběru povrchové vody pro závlahy
04 umožnění odběru povrchové vody pro ostatní účely
05 podzemní voda
06 vodní energie, využití energetického potenciálu
07 vodní doprava, plavební účely
08 ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod
09 odvádění odpadních a jiných vod koryty vodních toků
10 chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů
11 rekreace u vody a jiné účely
12 nadlepšování průtoků
13 stabilizace toku
14 usazovací účinek
99 jiné
Č 12 Druh přivaděče, odpadu (jiná stavba potřebná k nakládání s vodami)
01 otevřený kanál, náhon
02 tlakové potrubí
03 netlakové potrubí
04 tlaková štola
05 netlaková štola
06 akvadukt
07 bez přivaděče, odpadu
99 jiný
Č 13 Přehradní hráz, hráz
typ hráze podle materiálu
01 betonová
02 železobetonová
03 zděná
04 zemní sypaná
05 zemní naplavovaná
06 zemní částečně naplavovaná
07 kamenitá sypaná
08 kamenitá rovnaná
09 balvanitá
10 zonální
11 jiný
druh hráze
12 tížná
13 vylehčená
14 klenbová
15 pilířová
16 členěná
17 kotvená
18 předpjatá
19 jiný
typ hráze podle umístění
20 přímá
21 kombinovaná
22 boční
23 obvodová
24 jiný
Č 14 Typ vodní nádrže
01 údolní protékaná
02 boční protékaná
03 boční neprotékaná
04 podzemní
99 jiný
Č 15 Způsob závlahy
01 postřik
02 podmok
03 přeron
04 výtop
05 podpovrchová
06 kapénková
11 soustava stabilní
12 soustava mobilní
99 jiný
Č 16 Jezy
druh jezu
02 pohyblivý
03 kombinovaný
04 jiný
tvar jezu
05 kolmý
06 šikmý
07 přímý
08 lomený
09 zakřivený
10 obloukový
11 boční
12 jiný
konstrukce jezu
13 dřevěný
14 zděný
15 betonový
16 kameninový
17 železobetonový
18 prefabrikovaný
19 jiný
typ hladinového uzávěru jezu
20 stavidlový, tabulový
21 segmentový
22 klapkový
23 válcový
24 šoupátkový
25 kuželový
26 jehlový
27 prstencový
28 rozstřikovací
29 kulový
30 zpětná klapka
31 kbel
32 klínový
33 žaluziový
34 jiný
Č 17 Kultura pozemkové parcely
01 orná půda
02 chmelnice
03 vinice
04 zahrada
05 ovocný sad
06 louka
07 pastvina
08 les
09 vodní plocha
10 ostatní vodní plocha (mokřady, bažiny atd.)
11 zastavěná plocha včetně nádvoří
12 ostatní plocha
99 jiná
Č 18 Způsob odvodnění
01 trubková drenáž
02 krtčí drenáž
03 křížová drenáž
04 povrchové odvodnění
05 odvodnění příkopy
99 jiné způsoby odvodnění
Č 19 Odvodnění kalu
01 lis
02 odstředivka
03 kalové pole
04 žádné
99 jiné
Č 20 Příslušnost k systému vodovodu
01 samostatný
02 místní
03 skupinový
99 jiný
Č 21 Zpracování kalu
01 gravitační
02 strojní
03 žádné
99 jiné
Č 22 Způsob úpravy vody
01 bez úpravy
02 sedimentace
03 zdravotní zabezpečení vody - dezinfekce
04 dvoustupňová úprava
05 odkyselování filtrací
06 filtrace přes aktivní uhlí
07 koagulační filtrace
08 biologická filtrace
09 jiná filtrace
10 odželezňování 1 st./2 st.
11 odmanganování 1 st./2 st.
12 oxidace
13 ozonizace
14 umělá infiltrace
15 stabilizace
16 UV záření
17 denitrifikace
99 jiný způsob úpravy
Č 23 Druh vodojemu
01 zemní
02 věžový
10 čelný
11 koncový
12 přerušovací
99 jiný
Č 24 Kanalizační soustava
01 kanalizace pro veřejnou potřebu
99 jiná
Č 25 Charakter kanalizační soustavy
01 jednotná
02 oddílná
03 pouze dešťová
04 kombinovaná
99 jiná
Č 26 Způsob čištění
mechanické čištění
01 primární sedimentace
02 gravitační zachycení olejů, tuků
03 filtrace
04 jiné
biologické čištění
07 kulturou přisedlou na pevném nosiči (biofiltrace)
08 aktivační
09 aktivační se zvýšeným odstraňováním dusíku (nitrifikace - denitrifikace)
10 aktivační se zvýšeným odstraňováním fosforu
11 asimilační nádrž
12 kořenovým systémem
13 anaerobní
14 jiné
chemické čištění
15 neutralizace
16 detoxikace
17 dezinfekce
18 srážení fosforu
19 jiné chemické
99 jiný druh čištění
Č 27 Způsob nakládání s kaly
01 zemědělské využití
02 kompostování a jiné využívání
03 skládkování
04 spalování
99 jiný
Č 28 Druh vodovodního řadu
01 přívodní síť
02 zásobovací síť
99 jiný
Č 29 Způsob vypouštění do recipientu
01 gravitační
02 přečerpací
03 kombinovaný
99 jiný
Č 30 Typ turbíny vodní elektrárny
01 Kaplanova (K)
02 Francisova (F)
03 Peltonova (P)
04 reverzní (R)
05 Kaplanova přímoproudá (KP)
06 Banki (B)
99 jiný (J)
Č 31 Správce objektu pozorování
01 Český hydrometeorologický ústav
02 správce povodí
03 správce vodního toku
04 provozovatel vodovodu nebo kanalizace
05 oprávněná osoba
99 jiný subjekt
Č 32 Měřené veličiny
01 vodní stav
02 průtok
03 tlak (resp. tlačná výška)
04 teplota vody
05 jakost vody
06 plaveniny
99 jiné měřené veličiny
Č 33 Druh měřícího objektu (zařízení)
01 vodočet
02 vodoměrná stanice
03 limnigrafická stanice
04 automatická limnigrafická stanice s přenosem údajů
05 objekt pro hydrometrování
06 hydrogeologický pozorovací vrt
07 měrný přeliv
08 výtok otvorem
09 měrný žlab
99 jiný
Č 34 Druh měřící sítě
01 státní (základní)
02 státní (hraniční)
05 vložená (správci vodních toků)
06 vložená (jiné subjekty)
07 účelová
99 jiná
Č 35 Druh sedimentu v odkališti
01 sediment z úpraven nerostných surovin
02 sediment ze spalování tuhého paliva
03 sediment z chemického provozu
99 jiný sediment
Č 36 Způsob odvedení vody z odkaliště
01 gravitační odvedení odsazené vody
02 čerpání odsazené vody
99 jiný
Č 37 Typ odkaliště dle průtoku
01 bez průtoku povrchových vod
02 průtok z povodí k profilu odkaliště
99 jiný
Č 38 Kategorie upravitelnosti surové vody
01 A1 - jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce
02 A2 - běžná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce
03 A3 - intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava
Č 39 Druh stanice
01 čerpací
02 přečerpací
03 podtlaková
99 jiná
Č 40 Způsob měření množství vody
01 odečtem vodočtu měrného profilu
02 odečtem na vodoměru
03 kontinuální měření s registrací průtoků
04 nepřímé měření (tlak, el. energie, apod.)
05 hydraulickým výpočtem z registrovaných veličin
09 jiný
Č 41 Povolované objekty čistírny odpadních vod (ČOV)
01 typová ČOV, dodaná jako kompletní výrobek (uvést název)
02 ostatní ČOV (příp. uvést označení druhu technologie např. oxidační příkop, Kombiblok aj.) předčištění
03 lapák štěrku
04 česle
05 lapák písku
06 lapák tuků a olejů
primární sedimentace
07 usazovací nádrž s horizontálním průtokem vody pravoúhlá
08 usazovací nádrž s horizontálním průtokem vody kruhová
09 usazovací nádrž s vertikálním průtokem vody
10 jiné
biologické čištění
11 biofiltry
12 rotační biofiltrové reaktory (biodisky)
13 aktivační nádrž bez nitrifikace
14 aktivační nádrž s nitrifikací
15 aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací
16 aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací a biologickým odstraňováním fosforu
17 chemické srážení fosforu v aktivaci
separace biologického kalu
18 dosazovací nádrž s horizontálním průtokem pravoúhlá
19 dosazovací nádrž s horizontálním průtokem kruhová
20 dosazovací nádrž s vertikálním průtokem
další stupně čištění
21 biologické dočišťovací nádrže
22 filtrace
23 chemické srážení fosforu ve vyčištěné odpadní vodě
24 dezinfekce
kalové hospodářství
25 aerobní stabilizace
26 anaerobní stabilizace nevyhřívaná
27 anaerobní stabilizace vyhřívaná mezofilní
28 anaerobní stabilizace vyhřívaná termofilní
99 jiné povolované objekty
Č 42 Druh stokové sítě
01 gravitační
02 gravitační s přečerpáváním ve stokové síti
03 tlaková
04 podtlaková
99 jiná
Č 43 Druh retenční nádrže/dešťové zdrže
01 průtočná dešťová zdrž
02 neprůtočná dešťová zdrž
03 retenční nádrž k ovlivnění průtokových poměrů ve vodním toku
04 retenční nádrž k ovlivnění jakosti ve vodním toku
99 jiný

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.