Odstavec předpisu 414/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
Příl.5

Příloha 5
Vysvětlivky k vyplnění údajů
U položek, pro jejichž vyplnění je nezbytné použít kodifikaci podle číselníků uvedených v příloze č. 4, je tato skutečnost signalizována odkazem na číslo číselníku (Č XY), z něhož je hodnota kódu přiřazována. Každý číselník lze aplikovat vícekrát a tak komplexněji vyjádřit žádanou charakteristiku objektu, jevu nebo skutečnosti. V některých případech pořadí uvedení kódu vyjadřuje prioritu cílů, účelů nebo skutečností.
Údaje o oprávněném a údaje o místu předmětu správního aktu se jednotně evidují s využitím základních registrů, státních mapových děl, účelových informačních systémů a odvozených map.1)
1. Kód správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy1):
2. Název správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy1):
3. Kódy klasifikace typů předmětů správního aktu:
Uvedou se všechny druhy typů předmětu správního aktu, číselným kódem uvedeným v záhlaví - v hranatých závorkách, které jsou předmětem daného správního aktu;
4. Současně vydávaný správní akt:
V případech, že vodoprávní úřad vydává oprávněnému současně více správních aktů, která mají souvislost s daným správním aktem, uvede odkaz na čj.;
5. Návaznost na předchozí vydané správní akty dle vodního zákona:
Uvede se odkaz na čj. souvisejícího správního aktu, datum jeho vydání a nabytí právní moci a název správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy, který jej vydal. Zejména se uvedou rozhodnutí o povolení staveb, která umožňují povolená nakládání s vodami (odběrný objekt, přehrada, jez, vodní nádrž, zdrž, čistírna odpadních vod, rybník apod. nebo rozhodnutí o schválení manipulačního či provozního řádu, vyhlášení ochranného pásma apod.). Při každé změně rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami nebo povolení vodního díla po účinnosti této vyhlášky, převedou se do elektronické podoby vodoprávní evidence údaje o tomto vodním díle v rozsahu přílohy č. 1 až 5;
6. Popis vydaného správního aktu:
Stručný popis vydávaného správního aktu;
7. Datum vydání správního aktu:
8. Datum nabytí právní moci nebo účinnosti správního aktu:
9. Platnost správního aktu:
Uvede se doba, na kterou se povolení vydává, případně datum zrušení rozhodnutí na základě mimořádného opravného prostředku v rámci správního řízení nebo rozsudku soudu;
10. Číslo jednací:
11. Spisová značka:
Uvede se spisová značka spisu, jehož součástí je evidované rozhodnutí.
Oprávněný:
(Žadatel) - uvede se osoba (fyzická či právnická), které bylo dané rozhodnutí vydáno;
12. Fyzická osoba:
13. Fyzická osoba - podnikající:
IČO - identifikační číslo osoby, číselný kód, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu [§ 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů], CZ-NACE - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Klasifikace ekonomických činností (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u fyzické osoby podnikající hlavní (převažující);
14. Právnická osoba:
IČO - identifikační číslo osoby, číselný kód, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu [§ 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů], CZ-NACE - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Klasifikace ekonomických činností (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby hlavní (převažující).
Nakládání s vodami
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
15. Identifikátor kraje1):
16. Název kraje1):
17. Identifikátor obce1):
18. Název obce1):
19. Identifikátor katastrálního území1):
20. Název katastrálního území1):
21. Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí:
22. IDVT - identifikátor vodního toku2). Osmimístné, jedinečné, bezvýznamové číslo. Technicky je IDVT realizován v rámci pěti databází ISyPo (Informační systém povodí) provozovaných státními podniky Povodí. V případě odstranění toku z databáze zaniká IDVT spolu s tokem a není již dále použit.
23. Jméno vodního toku2):
24. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí2):
25. Říční kilometr vodního toku:
Říční kilometr vodního toku, na kterém je umístěn předmět rozhodnutí (podle posledního vydání základní vodohospodářské mapy v měřítku 1:50 000);
26. Hydrogeologický rajon2):
27. Umístění jevu vůči k břehu (Č 09):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
28. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)3): Souřadnice označují polohopisnou polohu v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).
29. Název a kód vodního útvaru definovaný v § 2 vodního zákona.
Povrchové vody
Odběr
Údaje o předmětu rozhodnutí:
30. Původ (odebírané) vody (Č 01):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
31. Účel užití vody (Č 02):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
32. Související vodní díla (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
33. Typ odběrného objektu (Č 04):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
34. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem (l/s):
Uvede se hodnota minimálního zůstatkového průtoku v l/s, kterou vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami. Pokud nebyl stanoven, uvést slovně NESTANOVEN;
35. Minimální hladina podzemní vody (m n. m.)
Uvede se kóta minimální hladiny podzemní vody, pokud ji vodoprávní úřad stanovil podle § 37 vodního zákona. V případech povolení odběru povrchové vody se jedná o výjimečný akt.
36. Vodní značka (cejch) ANO/NE:
Uvede se, zda vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami osadit vodní značku (cejch) k měření resp. sledování zachování minimálního zůstatkového průtoku pod odběrným místem, případně minimální hladiny podzemní vody;
Údaje o povoleném množství odběru:
37. Průměrný povolený (l/s):
Uvede se hodnota průměrného povoleného množství odebírané vody v l/s;
38. Maximální povolený (l/s):
Uvede se maximální hodnota povoleného množství odebírané vody v l/s;
39. Maximální měsíční povolený (tis. m
3
/měs):
Uvede se maximální hodnota povoleného měsíčního množství odebírané vody v tis. m
3
/měs:
40. Roční povolený (tis. m
3
/rok):
Uvede se roční hodnota povoleného množství odebírané vody v tis. m
3
/rok;
41. Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:
Uvede se počet měsíců v roce, ve kterých se povrchová voda odebírá:
Uložená měření:
42. Způsob měření množství vody (Č 40): Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
43 Četnost sledování jakosti odebírané vody:
Uvede se počet sledování jakosti odebírané vody za rok;
44. Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody: Uvede se počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody;
45. Pro každý předepsaný ukazatel se uvede:
a) Název ukazatele
b) Stanovená četnost sledování
Při užití odběru pro pitné účely se postupuje podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích);
Doplňkové údaje:
46. Velikost zásobovaného spotřebiště (počet obyvatel):
Uvede se, při užití odběru pro pitné účely, počet obyvatel zásobovaných uvedeným povoleným odběrem;
47. Kategorie upravitelnosti zdroje vody (Č 38):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
48. K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje ANO/NE:
Pokud ano, uvede se odkaz na čj. tohoto správního aktu, ze dne a kým bylo vydán;
Vzdouvání, akumulace
Údaje o předmětu rozhodnutí:
49. Účel užití akumulované vody (Č 02):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č, 4;
50. Související vodní dílo (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
51. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
52. Zdroj vody (Č 01):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
53. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem (l/s):
Viz 34;
54. Vodní značka (cejch) ANO/NE:
Uvede se, zda vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami osadit vodní značku (cejch) k měření resp. sledování zachování minimálního zůstatkového průtoku pod vzdouvacím objektem;
55. Maximální hladina akumulované (vzduté) vody (m n. m.):
Uvede se maximální hladina akumulované (vzduté) vody povolené vodoprávním úřadem (m n. m. ve výškovém systému Balt - po vyrovnání);
56. Celkový objem akumulované vody (tis. m
3
):
Uvede se celkový povolený objem akumulované vody v tis. m
3
;
Uložená měření:
57. Množství akumulované vody (objem tis. m
3
nebo výška m n. m.):
Uvede se, zda vodoprávní úřad nařídil měřit množství akumulované vody (tis. m
3
), nebo výšku vzduté vody (m n. m. ve výškovém systému Balt - po vyrovnání);
58. Četnost měření:
Uvede se počet měření množství akumulované (vzduté) vody za rok;
Využívání energetického potenciálu
Údaje o předmětu rozhodnutí:
59. Související vodní dílo (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
60. Maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení (m
3
/s):
Uvede se maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení v m
3
/s;
61. Maximální spád (m):
Uvede se maximální návrhový spád energetického potenciálu vodního toku v m;
62. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s):
Viz 34;
63. Vodní značka (cejch) ANO/NE:
Uvede se, zda vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami osadit vodní značku (cejch) k měření resp. sledování zachování minimálního zůstatkového průtoku pod vodním dílem;
Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání
Údaje o předmětu rozhodnutí:
64. Související vodní dílo (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
65. Minimální zůstatkový průtok (l/s) ve vodním toku (l/s):
Viz 34;
66. Vodní značka (cejch) ANO/NE:
Viz 36;
Podzemní vody
Odběr
Akumulace
67. Účel užití akumulované vody (Č 02):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4
68. Související vodní dílo (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
69. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
70. Zdroj vody (Č 01):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
Vypouštění odpadních vod
Údaje o předmětu rozhodnutí:
71. Druh vypouštěných vod (Č 07):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
72. Druh recipientu (Č 08):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
73. Související povolovaná vodní díla (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:
74. Průměrné povolené (l/s): Uvede se hodnota průměrného povoleného množství vypouštěné vody v l/s;
75. Maximální povolené (l/s): Uvede se hodnota maximálního povoleného množství vypouštěné vody v l/s;
76. Maximální povolené (m
3
/den): Uvede se hodnota maximálního denního povoleného množství vypouštěné vody v m
3
/den;
77. Maximální měsíční povolené (tis. m
3
/měs.): Uvede se hodnota maximálního měsíčního povoleného množství vypouštěné vody v tis. m
3
/měs;
78. Roční povolené (tis. m
3
/rok): Uvede se hodnota ročního povoleného množství vypouštěné vody v tis. m
3
/rok;
79. Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: Uvede se počet měsíců v roce, ve kterých se odpadní vody vypouští;
80. Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: Uvede se počet dnů v roce, ve kterých se odpadní vody vypouští;
81. Velikost zdroje znečištění v EO: Velikost zdroje znečištění, vyjádřená v počtu EO (ekvivalentních obyvatel). Počet EO se vypočte jako podíl celkového produkovaného znečištění za den (obvykle na přítoku do ČOV) v ukazateli BSK5 a znečištění produkovaného jedním obyvatelem, které je v ukazateli BSK5 definováno hodnotou 60 g za den [viz jiný právní předpis4)];
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:
82. Množství vypouštěného znečištění: Bilanční hodnota znečištění povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách kilogramy za rok na odtoku (vypouštění);
1. BSK 5 - biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace
2. CHSKCr - chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou
3. NL - nerozpuštěné látky
4. N-NH4 - amoniakální dusík uvedený v souladu se zvláštním právním předpisem4)
5. Nanorg. - celkový anorganický dusík vyjádřený jako - součet obsahu amoniakálního dusíku, dusitanového a dusičnanového dusíku (N-NH4 + + N-NO2 - + N-NO3- )
6. Ncelk. - celkový dusík
7. Pcelk. - celkový fosfor
8. Jiné - zkratka pro případné další ukazatele podle jiného právního předpisu4), např.:
EL - extrahovatelné látky
NEL - nepolární extrahovatelné látky
RAS - rozpuštěné anorganické soli
AOX - adsorbovatelné organické halogeny
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako součet 6 sloučenin (fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren
N-NO2 - dusitanový dusík
N-NO3 - dusičnanový dusík
pH - acidobázická reakce vody;
83. Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l):
Hodnota koncentrace povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách miligram na litr odtoku (vypouštění). V souladu s jiným právním předpisem 4), je "p" přípustná koncentrace, "m" maximální koncentrace, "průměr" aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok pro ukazatele Ncelk. a Pcelk.
Ukazatele znečištění viz 82.
Uložená měření:
84. Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ANO/NE: Pokud ano, uvede se odkaz na čj. rozhodnutí, kterým bylo měření množství vypouštěných odpadních vod uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;
85. Počet kontrolních profilů:
Uvede se počet kontrolních profilů pro měření množství vypouštěných odpadních vod;
86. Četnost měření množství (počet ročně):
Uvede se počet měření množství vypouštěných odpadních vod zajeden rok;
87. Způsob měření množství vody (Č 40):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
88. Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ANO/NE:
Pokud ano, uvede se odkaz na čj. rozhodnutí, kterým bylo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;
89. Počet kontrolních profilů:
Uvede se počet kontrolních profilů pro sledování jakosti vypouštěných odpadních vod;
90. Četnost sledování (počet ročně):
Uvede se počet sledování jakosti vypouštěných odpadních vod zajeden rok;
91. Typ vzorků (Č 05):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie
Snížení teploty vypouštěné vody:
92. Průměrně v období letního času (°C):
Uvede se snížení teploty vypouštěné vody průměrně v období letního času ve °C;
93. Průměrně v období zimního času (°C):
Uvede se snížení teploty vypouštěné vody průměrně v období zimního času ve °C;
94. Maximální snížení (°C):
Uvede se maximální snížení teploty vypouštěné vody ve °C;
Stavební povolení k vodním dílům
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (pro vodní díla nemající charakter liniové stavby - dále jako typ "A")
95. Název vodního díla: Uvede se název vodního díla, které je předmětem rozhodnutí
96. Identifikátor kraje1):
97. Název kraje1):
98. Identifikátor obce1):
99. Název obce1):
100. Identifikátor katastrálního území1):
101. Název katastrálního území1):
102. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí2):
103. IDVT - identifikátor vodního toku2):
104. Jméno vodního toku2):
105. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí2):
106. Říční km vodního toku:
107. Hydrogeologický rajon2):
108. Umístění jevu vzhledem k břehu (Č 09):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
109. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK):
Viz 28;
110. Název a kód vodního útvaru definovaný v § 2 vodního zákona
111. Výškopisné údaje (m n. m.):
Uvede se nadmořská výška ve výškovém baltském systému - po vyrovnání;
112. Rybí přechod ANO/NE:
Vzhledem k ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona nesmějí vodní díla vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku. Toto ustanovení se týká jen napříště povolovaných vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstraňování. Netýká se existujících vodních děl. Další výjimky jsou stanoveny pod písmeny a) až c) tohoto ustanovení;
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (pro vodní díla mající charakter liniové stavby, resp. plošný - dále jako typ "B")
113. Název vodního díla:
Uvede se název vodního díla, která je předmětem rozhodnutí;
114. Identifikátor kraje (krajů)1):
Pokud vodní dílo zasahuje do více krajů, uvedou se identifikátory všech krajů;
115. Název kraje (krajů)1):
Pokud vodní dílo zasahuje do více krajů, uvedou se názvy všech krajů;
116. Identifikátor obce (obcí)1):
Pokud vodní dílo zasahuje na území více obcí, uvedou se identifikátory všech obcí;
117. Název obce (obcí)1):
Pokud vodní dílo zasahuje na území více obcí, uvedou se názvy všech obcí;
118. Identifikátory katastrálních území1):
Pokud vodní dílo zasahuje na území více katastrálních území, uvedou se identifikátory všech katastrálních území;
119. Názvy katastrálních území1).
Pokud vodní dílo zasahuje na území více katastrálních území, uvedou se názvy všech katastrálních území;
120. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:
121. IDVT - identifikátor vodního toku2). Viz. 22.
122. Jméno vodního toku2):
123. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí2):
124. Říční km vodního toku (konec stavby) (km):
125. Říční km vodního toku (začátek stavby) (km):
126. Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)3):
Konec stavby např. v případě vodních děl - staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody - se stanoví jako vzdušnou čarou nejvzdálenější bod od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu (tj. začátku stavby);
127. Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)3):
Začátek stavby např. v případě vodních děl - staveb kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod - se stanoví jako vzdušnou čarou nejvzdálenější bod od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody (tj. konce stavby);
128. Název a kód vodního útvaru definovaný v § 2 vodního zákona;
129. Výškopisné údaje (m n. m ):
Viz 111;
130. Rybí přechod ANO/NE:
Viz 112;
Vodní díla - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže
Přehrada, hráz a vodní nádrž
Údaje o předmětu rozhodnutí:
131. Povolovaná vodní díla (Č 03)
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
132. Účely užití vodního díla (Č 11):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
133. Zdroj vody (Č 01):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
134. Plocha povodí vodního toku (km
2
):
Uvede se plocha povodí vodního toku v km , ve kterém je umístěn předmět rozhodnutí (měří se k přehradnímu profilu, hrázi);
Údaje o předmětu rozhodnutí - přehradní hráz, hráz vodní nádrže:
135. Přehradní hráz, hráz (Č 13):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
136. Kóta koruny hráze (m n. m.):
Uvede se kóta koruny hráze v m n. m. (výškový systém Balt - po vyrovnání);
137. Maximální výška hráze nade dnem údolí (m):
Svislá vzdálenost od koruny hráze po nejníže položené místo dna údolí v daném příčném profilu v m;
138. Délka koruny hráze (m):
Délka osy koruny přehradní hráze mezi místy, ve kterých koruna hráze navazuje na svah údolí v m;
139. Návrhová kapacita spodních výpustí (m
3
/s):
Největší průtok v m
3
/s, který proteče spodní výpustí bez ohrožení vodního díla;
140. Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí (m
3
/s):
Celkový průtok vody v m
3
/s, který převedou další zařízení pro odtok velkých vod (bezpečnostní přeliv, povodňová výpust) při maximální hladině v nádrži bez ohrožení vodního díla;
Údaje o předmětu rozhodnutí - vodní nádrž:
141. Typ vodní nádrže (Č 14):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
142. Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže (tis. m
3
):
Objem části celkového prostoru, ve kterém lze nezávisle na přítoku do nádrže akumulovat vodu a vypouštět ji dle potřeby, zdola je prostor omezen hladinou, pod kterou nádrž nelze gravitačně vyprázdnit, shora hladinou v úrovni nejnižší části přelivné hrany (u nehrazených přelivů) nebo hrany uzávěry (u hrazených přelivů);
143. Objem retenčního (ochranného) prostoru (tis. m
3
):
Objem části celkového prostoru, který je vyhrazen pro transformaci povodňových vln;
144. Objem zásobního prostoru (tis. m
3
):
Objem části celkového prostoru, který slouží k akumulaci vody, k nadlepšování průtoků a k zajištění odběrů vody v málo vodných obdobích, kdy přítok do nádrže je menší než požadovaný odběr;
145. Objem stálého nadržení (tis. m
3
):
Objem části celkového prostoru, který se za normálního provozu nevyužívá pro řízení odtoku. Součástí prostoru stálého nadržení je i mrtvý prostor;
146. Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže (m n. m.):
Kóta hladiny omezující shora ovladatelný prostor nádrže (výškový systém Balt - po vyrovnání);
147. Kóta hladiny zásobního prostoru (m n. m.):
Kóta hladiny omezující shora zásobní prostor nádrže (výškový systém Balt - po vyrovnání);
148. Kóta hladiny stálého nadržení (m n. m.):
Kóta nejnižší hladiny zásobního prostoru omezující shora prostor stálého nadržení (výškový systém Balt - po vyrovnání);
149. Kóta dna nádrže (m n. m.):
Kóta nejníže položeného místo dna údolí v daném příčném profilu (výškový systém Balt - po vyrovnání);
150. Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru (ha):
Plocha hladiny vody v nádrži při naplnění celkového ovladatelného prostoru v ha;
151. Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru (m):
Vzdálenost od konce vzdutí hladiny ovladatelného prostoru ke vzdouvací stavbě v m;
152. Ověřovací (zkušební) provoz ANO/NE:
Uvede se, zdaje dané vodní dílo provozováno v ověřovacím (zkušebním) provozu;
Jez, jezová zdrž
Údaje o předmětu rozhodnutí:
153. Povolovaná vodní díla (Č 03)
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
154. Účely užití vodního díla (Č 11)
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
155. Zdroj vody (Č 01)
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
Údaje o předmětu rozhodnutí - jez:
156. Technické parametry:
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4, maximální průtok vody, který může přecházet přes jez, aniž by se vodní tok vybřežil, a maximální konstrukční výška jezu;
157. Kóta přelivné hrany (m n. m.):
Kóta nejvyšší povrchové čáry koraný jezu nebo hradícího tělesa přelévaného uzávěru v m n. m. pro jez pohyblivý, pro jez pevný nebo kombinovaný uvést pro pevnou část jezu (výškový systém Balt - po vyrovnání);
158. Výška hladiny stálého vzdutí (m):
Nejvyšší výška hladiny, výškový rozdíl mezi upraveným dnem (teoretickou nivelitou) pod jezem a hladinou kóty stálého vzdutí. Hladina stálého vzdutí je úroveň hydrostatické hladiny v jezové zdrži, pod kterou nemá klesnout za normálního provozu podle manipulačního řádu hladina v jezové zdrži, u pevného jezu je dána nejnižším místem koruny jezu;
Údaje o předmětu rozhodnutí - jezová zdrž:
159. Objem zdrže (tis. m
3
):
Objem vody ve zdrži v tis. m
3
při hladině nejvyššího vzdutí;
160. Délka zdrže (m):
Vzdálenost od koruny jezu po konec vzdutí při hladině nejvyššího vzdutí (nebo k nejbližšímu jezu nebo stupni) v m. Za konec vzdutí se bere místo, kde se vzdutá hladina prakticky ztotožňuje s nevzdutou hladinou ve vodním toku.
161. Zkušební (ověřovací) provoz ANO/NE:
Viz 152;
Vodní díla - stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
Údaje o předmětu rozhodnutí:
162. Povolované vodní díla (Č 03);
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
163. Účel užití vodního díla (Č 11):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
164. Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku (m):
Uvede se délka dotčeného úseku (regulace) vodního toku v m, který je předmětem rozhodnutí;
165. Délka ochranných hrází (m):
Uvede se délka ochranných hrází v m;
166. Maximální výška ochranných hrází (m):
Uvede se maximální výška ochranných hrází v m, nejvyšší svislá vzdálenost koruny hráze a terénu;
167. Maximální návrhový průtok (m
3
/s):
Uvede se maximální návrhový průtok v m
3
/s;
Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
Údaje o předmětu rozhodnutí:
168. Název vodovodu:
Uvede se název vodovodu, který je předmětem rozhodnutí;
169. Povolovaná vodní díla (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
170. Příslušnost k systému vodovodu (Č 20):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
171. Účel užití vody (Č 02):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
172. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03):
Uvede se počet oddělených částí systémů v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
173. Rozsah zásobování:
Uvede se počet obcí a počet obyvatel zásobených vodovodem, který je předmětem rozhodnutí;
Objekty pro odběr nebo jímání vody:
174. Počet odběrných objektů dle typu (Č 04):
Uvedou se počty pramenních jímek, vrtů, studní, zářezů apod. pro odběr podzemních vod, které jsou předmětem rozhodnutí;
175. Hloubka objektu (m):
Uvede se hloubka objektu v m (svislá vzdálenost dna objektu od povrchu terénu);
Vodovodní řady:
176. Druh vodovodního řadu (Č 28):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
177. Celková délka řadů (m):
Uvedou se celkové délky povolovaných trubních řadů v m;
178. Nejmenší jmenovitá světlost (mm):
Uvede se nejmenší jmenovitá světlost vodovodního řadu, který je předmětem rozhodnutí v mm;
179. Největší jmenovitá světlost řadu (mm):
Uvede se největší jmenovitá světlost vodovodního řadu, který je předmětem rozhodnutí v mm
;
Úpravna vody
180. Kapacita úpravny vody - průměrná (l/s):
Průměrné množství upravené vody, které je úpravna schopna trvale dodávat do sítě (bez ohledu na limitující činitele mimo úpravnu vody). V případech povolení dvou nebo více úpraven vody se uvede součtová hodnota;
181. Kapacita úpravny vody - maximální (l/s):
Maximální množství upravené vody, které je úpravna schopna trvale dodávat do sítě (bez ohledu na limitující činitele mimo úpravnu vody). V případech povolení dvou nebo více úpraven vody se uvede součtová hodnota;
182. Původ (odebírané) vody (Č 01):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
183. Kód kategorie upravitelnosti surové vody (Č 38):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
184. Způsob úpravy vod (Č 22):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
185. Zpracování kalu (Č 21):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
186. Odvodnění kalu (Č 19):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
Vodojem
187. Druh vodojemu (Č 23):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
188. Objem vodojemu (m
3
):
Objem vody v nádržích vodojemu vymezený minimální a maximální provozní hladinou v m
3
;
Čerpací a přečerpací stanice:
189. Projektovaný výkon (l/s):
Uvede se navržený (projektovaný) výkon čerpací nebo přečerpávací stanice v l/s;
190. Výtlačná (dopravní) výška (m):
Uvede se maximální výtlačná (dopravní) výška čerpací nebo přečerpávací stanice v m (z rozdílu hladin);
Jiné vodárenské objekty:
191. Název objektu:
Uvede se název objektu, který je předmětem rozhodnutí;
Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
Údaje o předmětu rozhodnutí:
192. Název kanalizačního systému:
Uvede se název kanalizačního systému, který je předmětem rozhodnutí;
193. Povolovaná vodní díla (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
194. Kanalizační soustava (Č 24):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
195. Charakter kanalizační soustavy (Č 25):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
196. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03):
Uvede se počet současně povolovaných oddělených částí systému v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
197. Počet napojených obcí:
Uvede se počet napojených obcí na kanalizaci, která je předmětem rozhodnutí;
198. Zpracování provozního řádu uloženo ANO/NE:
Stoková síť
Údaje o předmětu rozhodnutí:
199. Druh stokové sítě (Č 42):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
200. Celková délka stok (m):
Uvede se celková délka současně povolovaných kmenových stok, sběračů a uličních stok v m;
201. Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42):
Uvedou se délky současně povolovaných kmenových stok, sběračů a uličních stok v m v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
202. Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm):
Uvede se nejmenší navržená jmenovitá světlost stoky, která je předmětem rozhodnutí v mm;
203. Největší jmenovitá světlost stoky (mm):
Uvede se největší navržená jmenovitá světlost stoky, která je předmětem rozhodnutí v mm;
204. Počet povolovaných odlehčovacích komor:
Uvede se počet současně povolovaných odlehčovacích komor;
205. Počet povolovaných čerpacích stanic:
Uvede se počet současně povolovaných čerpacích stanic;
Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice
Údaje o předmětu rozhodnutí:
206. Druh stanice (Č 39):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4
207. Projektovaný výkon (l/s):
Viz 189;
Chladicí objekt (zařízení)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
208. Průtočné množství (l/s):
Uvede se průměrné množství vody protékající chladícím systémem v l/s;
209. Snížení teploty (°C):
Uvede se rozdíl vstupní a výstupní teploty ve °C;
Čistírna odpadních vod (ČOV)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
210. Druh přiváděných vod (Č 07):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
211. Druh výroby:
Slovně se uvede druh výroby a to jen u ČOV průmyslové a ČOV před vypouštěním do kanalizace;
212. Způsob čištění (Č 26):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
213. Povolované objekty (Č 41):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
214. Zkušební provoz ANO/NE:
Uvede se, zda je povolovaná čistírna provozována ve zkušebním provozu;
215. Délka zkušebního provozu (počet měsíců):
Uvede se počet měsíců zkušebního provozu;
Projektované parametry čistírny:
216. Počet napojených EO:
Výpočet počtu EO viz 81;
217. Počet napojených skutečných obyvatel:
Uvede se počet napojených obyvatel na ČOV;
218. Průměrný bezdeštný denní přítok
Q24 (m
3
/den):
Součet průměrného denního přítoku odpadních vod vynásobeného součinitelem denní nerovnoměrnosti a přítoku balastních vod (ČSN 75 6402);
219. Maximální bezdeštný denní přítok
Qd (m
3
/den):
Součet průměrného denního přítoku odpadních vod vynásobeného součinitelem denní nerovnoměrnosti se součinitelem maximální hodinové nerovnoměrnosti a přítoku balastních vod/24 (ČSN 75 6402);
220. Maximální bezdeštný hodinový přítok
Qh (m
3
/hod):
Součet průměrného denního přítoku odpadních vod vynásobeného součinitelem denní nerovnoměrnosti se součinitelem maximální hodinové nerovnoměrnosti a přítoku balastních vod/24 (ČSN 75 6402);
221. Maximální bezdeštný roční přítok
Qr (m
3
/rok):
Uvede se projektovaná hodnota maximálního bezdeštného ročního přítoku v m
3
/rok;
222. Podíl průmyslových odpadních vod na
Qr (%):
Vyjádření podílu průmyslových odpadních vod ve směsi přitékající odpadních vod v procentech;
223. Bilance znečištění odpadních vod (t/rok):
Bilanční hodnota znečištění povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách tuny za rok a to jak na přítoku (produkce), tak na odtoku (vypouštění). Ukazatelé znečištění viz 82;
224. Průměrná koncentrace znečištění odpadních vod (mg/l):
Průměrná hodnota koncentrace povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách mg na litr a to jak na přítoku (produkce), tak na odtoku (vypouštění). Ukazatelé znečištění viz 82;
225. Názvy a kódy obcí napojených na ČOV:
Uvedou se názvy a kódy obcí, které jsou napojeny na předmětnou ČOV;
226. Způsob nakládání s kaly (Č 27):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
Retenční nádrže a zdrže dešťové
Údaje o předmětu rozhodnutí:
227. Druh retenční nádrže/dešťové zdrže (Č 43):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
228. Objekt je součástí sítě ČOV ANO/NE:
Uvede se, zda je objekt součástí sítě ČOV;
229. Objem (tis. m
3
):
Uvede se objem retenční nádrže nebo dešťové zdrže v tis. m
3
;
Jiné objekty
Údaje o předmětu rozhodnutí:
230. Název objektu:
Uvede se název objektu, který je předmětem rozhodnutí;
Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi
231. Povolovaná vodní díla (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků
Údaje o předmětu rozhodnutí:
232. Povolovaná vodní díla (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
233. Kód původu odebírané vody (Č 01):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
234. Způsob závlahy (Č 15):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
235. Zavlažovaná plocha (ha):
Uvede se rozloha zemědělských pozemků, které lze za pomoci daného závlahového zařízení zavlažovat v ha;
236. Kultury pozemkových zavlažovaných parcel (Č 17):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
237. Délka otevřených přivaděčů (m):
Uvede se celková délka v m, odpovídající hlavnímu závlahovému zařízení;
238. Délka trubních řadů (m):
Uvede se celková délka v m, odpovídající hlavnímu závlahovému zařízení;
Závlahové nádrže
239. Objem akumulačního prostoru (tis. m
3
):
Uvede se celkový objem akumulačního prostoru závlahové nádrže v tis. m
3
;
Čerpací a přečerpávací stanice
Údaje o předmětu rozhodnutí:
240. Druh stanice (Č 39):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
241. Výkon (l/s):
Uvede se výkon stanice, která je předmětem rozhodnutí v l/s;
Stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků
Údaje o předmětu rozhodnutí:
242. Povolovaná vodní díla (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
243. Způsob odvodnění (Č 18):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
244. Způsob vypouštění do recipientu (Č 29):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
245. Odvodňovaná plocha (ha):
Uvede se celková plocha půdního fondu ve funkčním dosahu odvodňovacích zařízení v ha;
246. Kultury pozemkových odvodňovaných parcel (Č 17):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
247. Délka otevřených kanálů (m):
Uvede se délka otevřených kanálů odvodňovací kostry v m;
248. Údaj o provozním řádu (Č 05):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
Vodní díla - stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích
Údaje o předmětu rozhodnutí:
249. Povolovaná vodní díla (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
250. Délka splavněného úseku vázaná na toto rozhodnutí (km):
Uvede se délka úseku vodního toku způsobilého pro plavbu v km;
251. Počty druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 03):
Uvedou se počty druhů plavebních zařízení v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
252. Související plavební zařízení (Č 10)
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
253. Počty souvisejících druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 10)
Uvedou se počty druhů souvisejících plavebních zařízení v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
Plavební komora, přístavní bazén:
254. Užitná délka (m):
Vzdálenost mezi spadištěm, popř. clonou tlumícího prostoru nebo konstrukcí vrat v horním ohlaví a částí konstrukce otevřených nebo zavřených dolních vrat, která zasahuje do komory;
255. Užitná šířka (m):
Světlá vzdálenost mezi svislými bočními zdmi nebo pevnými odrazníky plavební komory i jejích ohlaví;
256. Užitná hloubka (m):
Nejmenší hloubka vody nad pevným prahem (záporníkem) horního a dolního ohlaví;
Parametry plavebního kanálu nebo rejdy plavební komory:
257. Délka kanálu (km):
Uvede se délka plavebního kanálu v km, měří se po ose;
258. Délka rejdy (m):
Uvede se délka rejdy v m, měří se po ose;
259. Plavební šířka (m):
Jde o šířku vodní cesty, vyhrazenou plavbě a někdy označenou plavebními znaky. Měří se v úrovni dna plně naloženého typového plavidla příslušné třídy vodní cesty;
260. Plavební hloubka (m):
Jde o hloubku vody, umožňující plavbu plavidel při určitém ponoru, která se rovná součtu přípustného ponoru a předepsané bezpečnostní vzdálenosti mezi dnem lodi a dnem vodní cesty (marže). Uvádí se minimální zaručená hodnota plavební hloubky;
Parametry přístaviště:
261. Délka přístavního nábřeží (m):
Jde o délku upraveného břehu, který umožňuje přistávání a uvazování plavidel a bezpečnou manipulaci s nimi a jejich nákladem i při nejnižším plavebním stavu;
262. Plavební hloubka (m):
Viz 260;
Vodní díla - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
263. Povolovaná vodní díla (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
264. Umístění vodního díla vzhledem k toku (Č 09):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
Průtočná, akumulační, přečerpávací vodní elektrárna, jiné hydroenergetické zařízení
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
265. Maximální spád (m):
Maximální výškový rozdíl hladin horní a dolní vody, při němž může pracovat energetické dílo (v m);
266. Minimální spád (m):
Minimální výškový rozdíl hladin horní a dolní vody, při němž může pracovat energetické dílo (v m);
267. Počet turbín s uvedením typu turbíny (Č 30):
Uvede se počet turbín s uvedením typu turbín podle příslušného číselníku v příloze č. 4 včetně rezervního soustrojí;
268. Návrhový průtok vodní elektrárny (m /s):
Uvede se návrhový průtok vodní elektrárny, součet návrhových průtoků všech turbín v m
3
/s;
269. Instalovaný výkon (MW):
Součet jmenovitých činných výkonů všech generátorů VE včetně generátoru vlastní spotřeby;
Náhon, odpad od vodní elektrárny
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
270. Druh přivaděče (Č 12):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4
271. Délka přivaděče (m):
Uvede se délka přívodního kanálu (přivaděče) od odbočení z vodního toku po místo vtoku do vodní elektrárny (hydroenergetického zařízení) v m;
272. Druh odpadu (Č 12):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
273. Délka odpadu (m):
Uvede se délka odpadního kanálu (odpadu) od vodního díla (vodní elektrárny, hydroenergetického zařízení) po zaústění do vodního toku v m;
Vodní díla - stavby odkališť
Údaje o předmětu rozhodnutí:
274. Povolovaná vodní díla (C 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
275. Druh sedimentu v odkališti (Č 35):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
276. Způsob odvedení vody z odkaliště (Č 36):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
277. Typ odkaliště dle průtoku (Č 37):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
278. Zdroj vody (Č 01):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
279. Je uloženo sledování jakosti odsazené vody ANO/NE:
Pokud ano, uvede se odkaz na č. j. rozhodnutí, kterým bylo sledování odsazené vody uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;
280. Je uloženo sledování jakosti prosakující vody ANO/NE:
Pokud ano, uvede se odkaz na č. j. rozhodnutí, kterým bylo sledování prosakující vody uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;
Vodní díla - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod
Údaje o předmětu rozhodnutí:
281. Povolovaná vodní díla (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
282. Plocha povodí (km
2
):
Uvede se plocha půdorysu povodí v km
2
, platí pouze pro povrchové vody;
283. Správce objektu pozorování (Č 31):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
284. Původ vody (měřené) (Č 01):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
285. Typy měřených veličin (Č 32):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
286. Druh měřící sítě (Č 34):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
287. Druh měřícího objektu (Č 33):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
Vodní díla - studny
Údaje o předmětu rozhodnutí:
288. Povolovaná vodní díla (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
289. Počet povolovaných studní (dle Č 03):
Uvede se počet povolovaných studní podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
290. Studna - sběrná/jímací:
Uvede se, zda se jedná o studnu sběrnou nebo jímací, sběrná studna je studna s přívodem vody i z dalších jímacích zařízení, jímací studna je studna s odvodem vody;
291. Hloubka studny (m):
Uvede se hloubka studny v m (svislá vzdálenost dna studny od povrchu terénu);
Vodní díla - stavby k hrazení bystřin a strží
Údaje o předmětu rozhodnutí:
292. Povolovaná vodní díla (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
293. Počet povolených objektů (dle druhu v Č 03):
Uvede se počet povolených objektů v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
294. Celková délka hrazených bystřin (m):
Uvede se celková délka hrazených bystřin v m;
295. Celková délka hrazených strží (m):
Uvede se celková délka hrazených strží v m;
Vodní díla - jiné stavby potřebné k nakládání s vodami
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedené:
296. Povolovaná vodní díla (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4
Vodní díla umožňující převody a odvádění povrchové vody (mimo odběr):
297. Povolovaná vodní díla (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
298. Druh stavby (Č 12): Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
299. Délka stavby (m):
Uvede se délka stavby, která je předmětem rozhodnutí v m;
300. Výškový rozdíl začátku a konce stavby (m):
Uvede se výškový rozdíl začátku a konce stavby v m;
301. Návrhový průtok (m
3
/s):
Uvede se návrhový průtok v m
3
/s;
Rozhodnutí zaměřená k ochraně vodních zdrojů, území a vodních děl
Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů
302. Plocha vymezená jako ochranné pásmo I. stupně (ha):
Uvede se plocha půdorysu ochranného pásma v ha;
303. Plocha vymezená jako ochranné pásmo II. stupně (ha):
Viz 302;
304. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb v ochranném pásmu ANO/NE:
Pokud ano, uvede se odkaz na č. j. správního aktu, kterým bylo omezení užívání pozemků stanoveno, ze dne a kým bylo vydáno;
305. Uložen monitoring jakosti vod ANO/NE:
Pokud ano, uvede se odkaz na č. j. správního aktu, kterým bylo sledování jakosti vod uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;
306. Uložen monitoring stavu hladiny ANO/NE:
Pokud ano, uvede se odkaz na č. j. správního aktu, kterým bylo sledování stavu hladiny uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;
Stanovení ochranného pásma vodního díla
307. Plocha vymezená jako ochranné pásmo (ha):
Viz 302;
308. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb ANO/NE:
Viz 304;
Zařazení vodního díla do kategorie technicko-bezpečnostního dohledu
309. Název vodního díla:
Uvede se název příslušného vodního díla, pokud byl určen;
310. Vodní dílo (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
311. Kategorie z hlediska TBD (Č 06):
Uvede se stanovená kategorie vodní stavby z hlediska TBD, která je předmětem vydaného rozhodnutí - uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
Vymezení území určených k rozlivům povodní
312. Velikost vymezeného území (ha):
Uvede se plocha půdorysu v ha vymezená k rozlivům povodní;
313. Objem retence (tis. m
3
):
Uvede se objem vody v tis. m
3
, která se za povodně rozlije po vymezeném území;
314. Převažující kultura pozemkových parcel (Č 17):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
Další opatření vodoprávního úřadu
Schválení manipulačního (provozního či jímacího) řádu
315. Popis vydaného opatření (text max. 2 řádky):
Stručně se popíše vydané opatření, včetně názvu vodního díla (vodních děl), pro které(á) byl manipulační, provozní či jímací řád vypracován a schválen;
316. Vlastník vodního díla (systému):
Uvede se vlastník vodního díla resp. systému, který je předmětem rozhodnutí;
317. Vodní dílo (Č 03):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
318. Výčet účelů užití vodního díla (Č 11):
Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;
319. Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí (viz § 20 vodního zákona) ANO/NE:
Uvede se, zda byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí;
320. Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitostí ANO/NE:
Uvede se, zda byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitostí;
__________________
1) Zdrojem geografických jmen územně statistických jednotek a zdrojem číselných identifikátorů správních a územně statistických jednotek a katastrálních území jsou zvláštní právní předpisy (zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 222/1999 Sb., o zajištění obrany České republiky, Sdělení Českého statistického úřadu č. 490/2003 Sb., o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), ve znění pozdějších předpisů.
Zdrojem geografických jmen je katastr nemovitostí, vedený jako evidence Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále ČÚZK) na základě zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zdrojem geometrické reprezentace hranic správních jednotek a hranic katastrálních území je Základní báze geografických dat (zákon č. 107/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech).
2) Vodní toky, vodní plochy, povodí a útvary podzemní vody (hydrogeologické rajony) jsou ve vodoprávní evidenci registrovány svou geometrickou representací a geografickými identifikátory, které představují jejich geografická jména a číselné identifikátory.
Zdrojem pro geografická jména vodních toků a vodních ploch je databáze Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního GEONAMES (vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením).
Zdrojem číselných identifikátorů vodních toků je informační systém technické evidence státních podniků Povodí.
Zdrojem číselných identifikátorů povodí je informační systém, který jako součást hydroekologického informačního systému vede Český hydrometeorologický ústav.
Zdrojem geometrické representace vodních toků, vodních ploch a rozvodnic je základní báze geografických dat České republiky.
Zdrojem pro identifikaci vodního toku v rámci říční sítě ČR (model os vodních toků) je informační systém technické evidence státních podniků Povodí.
Zdrojem údajů o plochách povodí je informační systém, který jako součást hydroekologického informačního systému vede Český hydrometeorologický ústav. Údaje o plochách povodí jsou harmonizovány s údaji geometrické representace rozvodnic
.
3) Údaje se využijí především při aktualizaci základních vodohospodářských map. Vzhledem k tomu, že se jedná o bod, je nutno přijmout následující konvenci:
a) místa vztažená k břehové čáře - průsečík osy objektu a břehové čáry (místo odběru, vypouštění);
b) objekty ležící ve vodním toku (nebo napříč údolím) - průsečík osy objektu a osy toku (osy údolí), např. osa koruny hráze a osa vodního toku u vzdouvacích nebo akumulačních objektů, hrází odkališť apod.;
c) objekty ležící mimo vodní tok - těžiště půdorysného obrazu tohoto objektu (vodní elektrárna, studna, čerpací stanice, vodojem apod.);
d) soubor objektu - těžiště vzniklé ohraničením rozptýlených objektů;
e) liniové stavby - uvádí se pro začátek a konec vodního díla, obdobně jako v předchozích bodech.
4) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.