Odstavec předpisu 414/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
Příl.2

Příloha 2
Rozsah vybraných údajů podle typů předmětů správních aktů ukládaných správci povodí do informačního systému veřejné správy
(Čísla uvedená v levém sloupci jsou odkazem na přílohu č. 5 - Vysvětlivky k vyplnění údajů.)
1. (1 0 0) Nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 vodního zákona)
1.a) (1 1 0) Povrchové vody
1. (1 1 1) Odběr povrchové vody (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
31 1. Účel užití vody (Č 02)
34 2. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem (l/s)
36 3. Vodní značka (cejch) ANO/NE
Údaje o povoleném množství odběru:
37 1. Průměrný povolený (l/s)
38 2. Maximální povolený (l/s)
39 3. Maximální měsíční povolený (tis. m
3
/měs)
40 4. Roční povolený (tis. m
3
/rok)
2. (1 1 2) Vzdouvání, akumulace (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona) Údaje o předmětu rozhodnutí: 53 1. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem (l/s) 54 2. Vodní značka (cejch) ANO/NE 55 3. Maximální hladina akumulované (vzduté) vody (m n. m.) 56 4. Celkový objem akumulované vody (tis. m
3
)
3. (1 1 3) Využívání energetického potenciálu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
60 1. Maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení (m
3
/s)
62 2. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)
63 3. Vodní značka (cejch) ANO/NE
4. (1 1 4) Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
65 1. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)
66 2. Vodní značka (cejch) ANO/NE
5. (1 1 5) Jiné nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Pokud jiné nakládání má charakter odběru, evidují se údaje podle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody.
Pokud jde o převod vody, evidují se údaje podle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody.
Pokud o jakékoliv jiné přivádění vod (odvádění), evidují se údaje podle části 1.c) 1. (1 3 1) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
1.b) (1 2 0) Podzemní vody
1. (1 2 1) Odběr podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje podle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody
3. (1 2 3) Čerpání za účelem snižování vodní hladiny (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje podle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody a části 1.c) 1. (1 3 1) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
4. (1 2 4) Umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 4. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje podle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody a části 1.c) 1. (1 3 1) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
5. (1 2 5) Jiné nakládání s podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Pokud jiné nakládání má charakter odběru, evidují se údaje podle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody. Pokud jiné nakládání má charakter přivádění vod (odvádění), evidují se údaje podle části 1.c) 1. (1 3 1) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
1.c) (1 3 0) Vypouštění odpadních vod
1. (1 3 1) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
2. (1 3 2) Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:
74 1. Průměrné povolené (l/s)
75 2. Maximální povolené (l/s)
77 3. Maximální měsíční povolené (tis. m
3
/měs.)
78 4. Roční povolené (tis. m
3
/rok)
81 5. Velikost zdroje znečištění v EO
1.d) (1 4 0) Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie (§ 8 odst. 1 písm. d) vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje podle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody.
1.e) (1 5 0) Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje podle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody a části 1.c) 2. (1 3 2) Vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
1.f) (1 6 0) Užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 8 odst. 1 písm. f) vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje podle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody.
4. (4 0 0) Stavební povolení k vodním dílům (§ 15, § 55 vodního zákona)
4.a) (4 1 0) Vodní díla - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
Je-li vodním dílem hráz situovaná podél vodního toku (ochranná nebo nábřežní) vyplní se část 4.b) (4 2 0) Stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků.
1. (4 1 1, 4 1 2, 4 1 3) Přehrada, hráz a vodní nádrž
Údaje o předmětu rozhodnutí:
131 Povolovaná vodní díla (Č 03)
Údaje o předmětu rozhodnutí - přehrada, hráz:
137 Maximální výška hráze nade dnem údolí (m)
Údaje o předmětu rozhodnutí - vodní nádrž:
142 Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže (tis. m
3
)
2. (4 1 4, 4 1 5) Jez, jezová zdrž
Údaje o předmětu rozhodnutí - jezová zdrž:
159 Objem zdrže (tis. m
3
)
4.b) (4 2 0) Vodní díla - stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků (§ 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
167 Maximální návrhový průtok (m
3
/s)
4.d) (4 5 0) Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi (§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
A. Pokud jde o vzdouvací objekty, vyplní se údaje podle části 4.a) (4 1 0) (přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže).
B. Ostatní objekty a vodní díla, vyplní se údaje podle části 4.b) (4 2 0) (stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků).
4.e 1) (4 6 0) Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
235 Zavlažovaná plocha (ha)
4.e 2) (4 7 0) Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí
245 Odvodňovaná plocha (ha)
5. (6 0 0) Změna a zrušení povolení
1. (6 1 0) Změna povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)
Evidují se údaje o předmětu rozhodnutí podle (1 0 0), podle povahy údaje všechny změny již vydaných povolení.
6. (7 0 0) Ochrana vodních zdrojů, vodních děl a ochrana před povodněmi
7. (7 5 0) Zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu (§ 61 vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
309 1. Název vodního díla
310 2. Vodní dílo (Č 03)
311 3. Kategorie z hlediska TBD (Č 06)
8. (7 6 0) Vymezení území určených k rozlivům povodní (§ 68 vodního zákona)
Pro každou dílčí samostatnou část se uvede:
312 1. Velikost vymezeného území (ha)
313 2. Objem retence (tis. m
3
)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.