Odstavec předpisu 414/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
Příl.3

Příloha 3
Přehled údajů ve správních aktech podle typů předmětů správních aktů
(Čísla uvedená v levém sloupci jsou odkazem na přílohu č. 5 - Vysvětlivky k vyplnění údajů.)
2 Název správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy
4 Současně vydávaný správní akt
5 Návaznost na předchozí vydané správní akty dle vodního zákona
6 Popis vydaného správního aktu
7 Datum vydání správního aktu
8 Datum nabytí právní moci nebo účinnosti správního aktu
9 Platnost správního aktu
10 Číslo jednací
Oprávněný
-
12 1. Fyzická osoba
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Adresa místa trvalého pobytu
d) Datum narození
13 2. Fyzická osoba - podnikající
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Název
d) Místo podnikání
e) IČO, bylo-li přiděleno, nebo datum narození
f) CZ-NACE
14 3. Právnická osoba
a) Obchodní firma nebo název
b) Sídlo
c) IČO, bylo-li přiděleno
d) CZ-NACE
1. (1 0 0) Nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(Společné pro skupinu (1 0 0))
16 1. Název kraje
18 2. Název obce
20 3. Název katastrálního území
21 4. Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí
22 5. IDVT
23 6. Jméno vodního toku
24 7. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
25 8. Říční km vodního toku
26 9. Hydrogeologický rajón
27 10. Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
28 11. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
29 12. Název a kód vodního útvaru
1.a) (1 1 0) Povrchové vody
1. (1 1 1) Odběr povrchové vody (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
30 1. Původ (odebírané) vody (Č 01)
31 2. Účel užití vody (Č 02)
32 3. Související vodní díla (Č 03)
33 4. Typ odběrného objektu (Č 04)
34 5. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem (l/s)
35 6. Minimální hladina podzemní vody (m n. m.)
36 7. Vodní značka (cejch) ANO/NE
Údaje o povoleném množství odběru:
37 8. Průměrný povolený (l/s)
38 9. Maximální povolený (l/s)
39 10. Maximální měsíční povolený (tis. m
3
/měs)
40 11. Roční povolený (tis. m
3
/rok)
41 12. Počet měsíců v roce, kdy se odebírá
Uložená měření:
42 13. Způsob měření množství vody (Č 40)
43 14. Četnost sledování jakosti odebírané vody
44 15. Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody
45 16. Pro každý předepsaný ukazatel se uvede:
a) Název ukazatele
b) Stanovená četnost sledování
Doplňkové údaje:
46 17. Velikost zásobovaného spotřebiště
47 18. Kategorie upravitelnosti zdroje surové vody (Č 38)
48 19. K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje ANO/NE
2. (1 1 2) Vzdouvání, akumulace (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
49 1. Účel užití akumulované vody (Č 02)
50 2. Související vodní díla (Č 03)
51 3. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)
52 4. Zdroj vody (Č 01)
53 5. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem (l/s)
54 6. Vodní značka (cejch) ANO/NE
55 7. Maximální hladina akumulované (vzduté) vody (m n. m.)
56 8. Celkový objem akumulované vody (tis. m
3
)
Uložená měření:
57 9. Množství akumulované vody (objem tis. m
3
nebo výška m n. m.)
58 10. Četnost měření
3. (1 1 3) Využívání energetického potenciálu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
59 1. Související vodní díla (Č 03)
60 3. Maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení (m
3
/s)
61 4. Maximální spád (m)
62 5. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)
63 6. Vodní značka (cejch) ANO/NE
4. (1 1 4) Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
64 1. Související vodní díla (Č 03)
65 2. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)
66 3. Vodní značka (cejch) ANO/NE
5. (1 1 5) Jiné nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Pokud jiné nakládání má charakter odběru, uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody do položky 16. včetně. Pokud jde o převod vody, uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody do položky 16. včetně. Pokud o jakékoliv jiné přivádění vod (odvádění), uvádějí se údaje dle části 1.c)
1. (1 3 1) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových do položky 8. včetně, vyjma položky 3.
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru povrchové vody a odvádění se údaje o místu předmětu rozhodnutí (1 0 0) uvádějí jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo odvádění vod).
1.b) (1 2 0) Podzemní vody
1. (1 2 1) Odběr podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody do položky 19. včetně. Položka 5. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem.
2. (1 2 2) Akumulace (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 2. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
67 1. Účel užití akumulované vody (Č 02)
68 2. Související vodní díla (Č 03)
69 3. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)
70 4. Zdroj vody (Č 01)
3. (1 2 3) Čerpání za účelem snižování vodní hladiny (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody do položky 16. včetně, položka 5. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem, a části 1.c) 1. (1 3 1) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových do položky 8. včetně, vyjma položky 3.
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru podzemní vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí (1 0 0) uvádějí jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo vypouštění vod).
4. (1 2 4) Umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 4. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody do položky 16. včetně a části 1.c) 1. (1 3 1)
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových do položky 8. včetně vyjma položky 3.
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí (1 0 0) uvádějí jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod).
5. (1 2 5) Jiné nakládání s podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Pokud jiné nakládání má charakter odběru, uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. Odběr povrchové vody (1 1 1) do položky 16. včetně. Položky 5. a 6. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem. Pokud jiné nakládání má charakter přivádění vod (odvádění), uvádějí se údaje dle části 1.c) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (1 3 1) do položky 8. včetně, vyjma položky 3.
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a odvádění se údaje o místu předmětu rozhodnutí (1 0 0) uvádějí jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo odvádění vod).
1.c) (1 3 0) Vypouštění odpadních vod
1. (1 3 1) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
2. (1 3 2) Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
71 1. Druh vypouštěných vod (Č 07)
72 2. Druh recipientu (Č 08)
73 3. Související vodní díla (Č 03)
Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:
74 4. Průměrné povolené (l/s)
75 5. Maximální povolené (l/s)
76 6. Maximální povolené (m
3
/den)
77 7. Maximální měsíční povolené (tis. m
3
/měs.)
78 8. Roční povolené (tis. m
3
/rok)
79 9. Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští
80 10. Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští
81 11. Velikost zdroje znečištění v EO
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:
82 12. Množství vypouštěného znečištění:
Ukazatel (kg/rok)
---------------------------------
1. BSK
5
2. CHSK
Cr
3. NL
4. N-NH
4
5. N
anorg.
6. N
celk
.
7. P
celk.
8. Rtuť
9. Kadmium
10. Hexachlorcyklohexan
11. Tetrachlormetan
12. Pentachlorfenol a jeho soli
13. Hexachlorbenzen
14. Hexachlorbutadien
15. Trichlormetan
16. Dichloretan
17. Tetrachlorethan
18. Trichlorethen
19. Trichlorbenzen
20. Kyanidy celkové
21. Kyanidy uvolnitelné
22. Fluoridy
23. Chlor celkový
24. Antimon
25. Arsen
26. Baryum
27. Berylium
28. Bor
29. Cín
30. Hliník
31. Chrom celkový
32. Chrom šestimocný
33. Kobalt
34. Měď
35. Molybden
36. Nikl
37. Olovo
38. Selen
39. Stříbro
40. Telur
41. Thalium
42. Titan
43. Uran
44. Vanad
45. Zinek
46. Dichlorprophylether
47. Fenoly
48. Alfa aktivita celková
49. Beta aktivita objemová
50. Beta aktivita objemová celková opravená
51. Radium
52. Tritium
53. Stroncium
54. Cesium
55. AOX
56. BTEX
57. Benzen
58. Toluen
59. Dichlormetan
60. Extrahovatelné látky (EL)
61. Chloridy
62. NEL
63. N-NO
2
64. N-NO
3
65. RAS
66. RL
67. Dioxiny a furany - suma
68. Sulfidy
69. Dichlorbenzeny - suma
70. PAU - suma
71. PCB - suma
72. Tenzidy anionaktivní
73. Železo celkové
74. jiné
83 13. Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l)
Ukazatel (hodnota "p" a hodnota "m")
------------------------------------
a) BSK
5
b) CHSK
Cr
c) NL
d) N-NH
4
c) N
anorg.
f) N
celk.
g) P
celk.
h) jiné
Uložená měření:
84 14. Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ANO/NE
85 15. Počet kontrolních profilů
86 16. Četnost měření množství (počet ročně)
87 17. Způsob měření množství vody (Č 40)
88 18. Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ANO/NE
89 19. Počet kontrolních profilů
90 20. Četnost sledování (počet ročně)
91 21. Typ vzorků (Č 05)
1.d) (1 4 0) Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie (§ 8 odst. 1 písm. d) vodního zákona)
V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí (1 0 0) uvádějí jednak pro místo odběru vody a jednak pro místo vypouštění vod.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody do položky 16. včetně a dále se uvede:
Snížení teploty vypouštěné vody:
92 1. průměrně v období letního času (°C)
93 2. průměrně v období zimního času (°C)
94 3. maximální snížení (°C)
1.e) (1 5 0) Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona)
V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí (1 0 0) uvádějí jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo vypouštění vod.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody položky 5. a 6. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem a části 1.c) 2. (1 3 2) Vypouštění odpadních vod do vod podzemních v plném rozsahu.
1.f) (1 6 0) Užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 8 odst. 1 písm. f) vodního zákona))
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Uvádějí se relevantní údaje dle části 1.a) 1. (1 1 1) Odběr povrchové vody do položky 19. včetně.
2. (2 0 0) Povolení k některým činnostem (§ 14 odst. 1 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(Použijí se údaje pro (1 0 0) Nakládání s vodami)
1. (2 0 1) Vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňující odtokové poměry (§ 14 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
2. (2 0 2) Těžba písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku (§ 14 odst. 1 písm. b) vodního zákona)
3. (2 0 3) Geologické práce v záplavových územích (§ 14 odst. 1 písm. c), § 66 vodního zákona)
4. (2 0 4) Geologické práce v ochranných pásmech vodních zdrojů (§ 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
5. (2 0 5) Zasypávání odstavených ramen vodních toků (§ 14 odst. 1 písm. d) vodního zákona)
6. (2 0 6) Vrácení vodního toku do původního koryta (§ 14 odst. 1 písm. e), § 45 vodního zákona)
7. (2 0 7) Ukládání těžebního odpadu do povrchových vod (§ 14 odst. 1 písm. f) vodního zákona)
3. (3 0 0) Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(Použijí se údaje pro (1 0 0) Nakládání s vodami)
Údaje o předmětu rozhodnutí: Uvádějí se údaje dle části 1.c) 1. (1 3 1) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových v plném rozsahu, včetně doplnění údajů o zvlášť nebezpečných závadných látkách.
4. (4 0 0) Stavební povolení k vodním dílům (§ 15, § 55 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(pro vodní díla nemající charakter liniové stavby - dále jako typ "A")
95 1. Název vodního díla
97 2. Název kraje
99 3. Název obce
101 4. Název katastrálního území
102 5. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
103 6. IDVT
104 7. Jméno vodního toku
105 8. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
106 9. Říční km vodního toku
107 10. Hydrogeologický rajón
108 11. Umístění jevu vzhledem k břehu (Č 09)
109 12. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
110 13. Název a kód vodního útvaru
111 14. Výškopisné údaje (m n. m.)
112 15. Rybí přechod ANO/NE
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(pro vodní díla mající charakter liniové stavby, resp. plošný - dále jako typ "B")
113 1. Název vodního díla
115 2. Název kraje (krajů)
117 3. Název obce (obcí)
119 4. Názvy katastrálních území
120 5. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
121 6. IDVT
122 7. Jméno vodního toku
123 8. Čísla hydrologického pořadí a podpořadí
124 9. Říční km vodního toku (konec stavby) (km)
125 10. Říční km vodního toku (začátek stavby) (km)
126 11. Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
127 12. Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
128 13. Název a kód vodního útvaru
129 14. Výškopisné údaje (m n. m.)
130 15. Rybí přechod ANO/NE
4.a) (4 1 0) Vodní díla - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
Je-li vodním dílem hráz situovaná podél vodního toku (ochranná nebo nábřežní) vyplní se část 4.b) (4 2 0)
Stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A")
1. (4 1 1, 4 1 2, 4 1 3) Přehrada, hráz a vodní nádrž
Údaje o předmětu rozhodnutí:
131 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
132 2. Účely užití vodního díla (Č 11)
133 3. Zdroj vody (Č 01)
134 4. Plocha povodí vodního toku (km
2
)
Údaje o předmětu rozhodnutí - přehrada, hráz:
135 5. Přehradní hráz, hráz (Č 13)
136 6. Kóta koruny hráze (m n. m.)
137 7. Maximální výška hráze nade dnem údolí (m)
138 8. Délka koruny hráze (m)
139 9. Návrhová kapacita spodních výpustí (m
3
/s)
140 10. Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí (m
3
/s)
Údaje o předmětu rozhodnutí - vodní nádrž:
141 11. Typ vodní nádrže (Č 14)
142 12. Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže (tis. m
3
)
143 13. Objem retenčního (ochranného) prostoru (tis. m
3
)
144 14. Objem zásobního prostoru (tis. m
3
)
145 15. Objem stálého nadržení (tis. m
3
)
146 16. Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže (m n. m.)
147 17. Kóta hladiny zásobního prostoru (m n. m.)
148 18. Kóta hladiny stálého nadržení (m n. m.)
149 19. Kóta dna nádrže (m n. m.)
150 20. Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru (ha)
151 21. Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru (m)
152 22. Ověřovací (zkušební) provoz ANO/NE
2. (4 1 4, 4 1 5) Jez, Jezová zdrž
Údaje o předmětu rozhodnutí:
153 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
154 2. Účely užití vodního díla (Č 11)
155 3. Zdroj vody (Č 01)
Údaje o předmětu rozhodnutí - jez:
156 4. Technické parametry:
a) Jez (Č 16)
b) Maximální kapacita jezu (m
3
/s)
c) Maximální konstrukční výška jezu (m)
157 5. Kóta přelivné hrany (m n. m.)
158 6. Výška hladiny stálého vzdutí (m)
Údaje o předmětu rozhodnutí - jezová zdrž:
159 7. Objem zdrže (tis. m
3
)
160 8. Délka zdrže (m)
161 9. Zkušební (ověřovací) provoz ANO/NE
4.b) (4 2 0) Vodní díla - stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků (§ 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí:
162 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
163 2. Účely užití vodního díla (Č 11)
164 3. Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku (m)
165 4. Délka ochranných hrází (m)
166 5. Maximální výška ochranných hrází (m)
167 6. Maximální návrhový průtok (m
3
/s)
4.c 1) (4 3 0) Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).
Údaje o předmětu rozhodnutí:
168 1. Název vodovodu
169 2. Povolovaná vodní díla (Č 03)
170 3. Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)
171 4. Účel užití vody (Č 02)
172 5. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)
173 6. Rozsah zásobování:
a) Počet zásobovaných obcí
b) Velikost zásobovaného spotřebiště
1. (4 3 1) Objekty pro odběr nebo jímání vody
Údaje o předmětu rozhodnutí:
174 1. Počet odběrných objektů dle typu (Č 04)
175 2. Hloubka objektu (m)
2. (4 3 2) Vodovodní řady
Údaje o předmětu rozhodnutí:
176 1. Druh vodovodního řadu (Č 28)
177 2. Celková délka řadů (m)
178 3. Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm)
179 4. Největší jmenovitá světlost řadu (mm)
3. (4 3 3) Úpravna vody
Údaje o předmětu rozhodnutí:
180 1. Kapacita úpravny vody - průměrná (l/s)
181 2. Kapacita úpravny vody - maximální (l/s)
182 3. Původ (odebírané) vody (Č 01)
183 4. Kód kategorie upravitelnosti surové vody (Č 38)
184 5. Způsob úpravy vod (Č 22)
185 6. Zpracování kalu (Č 21)
186 7. Odvodnění kalu (Č 19)
4. (4 3 4) Vodojem
Údaje o předmětu rozhodnutí:
187 1. Druh vodojemu (Č 23)
188 2. Objem vodojemu (m
3
)
5. (4 3 5) Čerpací a přečerpací stanice
Údaje o předmětu rozhodnutí:
189 1. Projektovaný výkon (l/s)
190 2. Výtlačná (dopravní) výška (m)
6. (4 3 9) Jiné vodárenské objekty
Údaje o předmětu rozhodnutí:
191 1. Název objektu
4.c 2) (4 4 0) Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby A čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí (typ "A" resp. typ "B")
(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).
Údaje o předmětu rozhodnutí:
192 1. Název kanalizačního systému
193 2. Povolovaná vodní díla (Č 03)
194 3. Kanalizační soustava (Č 24)
195 4. Charakter kanalizační soustavy (Č 25)
196 5. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)
197 6. Počet napojených obcí
198 7. Zpracování provozního řádu uloženo ANO/NE
1. (4 4 1) Stoková síť
Údaje o předmětu rozhodnutí:
199 1. Druh stokové sítě (Č 42)
200 2. Celková délka stok (m)
201 3. Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)
202 4. Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm)
203 5. Největší jmenovitá světlost stoky (mm)
204 6. Počet povolovaných odlehčovacích komor
205 7. Počet povolovaných čerpacích stanic
2. (4 4 2) Stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Uvádějí se údaje podle části 5. (4 4 5) Čistírna odpadních vod, vyjma položek 10., 11., 16. a 17
.
3. (4 4 3) Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice
Údaje o předmětu rozhodnutí:
206 1. Druh stanice (Č 39)
207 2. Projektovaný výkon (l/s)
4. (4 4 4) Chladicí objekt (zařízení)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
208 1. Průtočné množství (l/s)
209 2. Snížení teploty (°C)
5. (4 4 5) Čistírna odpadních vod (ČOV)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
210 1. Druh přiváděných vod (Č 07)
211 2. Druh výroby
212 3. Způsob čištění (Č 26)
213 4. Povolované objekty (Č 41)
214 5. Zkušební provoz ANO/NE
215 6. Délka zkušebního provozu (počet měsíců)
Projektované parametry čistírny:
216 7. Počet napojených EO
217 8. Počet napojených skutečných obyvatel
218 9. Průměrný bezdeštný denní přítok Q
24
(m
3
/den)
219 10. Maximální bezdeštný denní přítok Q
d
(m
3
/den)
220 11. Maximální bezdeštný hodinový přítok Q
h
(m
3
/hod)
221 12. Maximální bezdeštný roční přítok Q
r
(m
3
/rok)
222 13. Podíl průmyslových odpadních vod na Q
r
(%)
223 14. Bilance znečištění odpadních vod (t/rok):
Ukazatel - přítok - odtok
-------------------------
a) BSK
5
b) CHSK
Cr
c) NL
d) N-NH
4
e) N
anorg.
f) N
celk.
g) P
celk.
h) ......
224 15. Průměrná koncentrace znečištění odpadních vod (mg/l):
Ukazatel - přítok - odtok
-------------------------
a) BSK
5
b) CHSK
Cr
c) NL
d) N-NH4
e) N
anorg.
f) N
celk.
g) Pc
elk.
h) ......
225 16. Názvy a kódy obcí napojených na ČOV
226 17. Způsob nakládání s kaly (Č 27)
6. (4 4 6, 4 4 7) Retenční nádrže a dešťové zdrže
Údaje o předmětu rozhodnutí:
227 1. Druh retenční nádrže resp. dešťové zdrže (Č 43)
228 2. Objekt je součástí sítě ČOV ANO/NE
229 3. Objem (tis. m
3
)
Dle velikosti objektu, výšky hrází mohou být uváděny některé údaje z části 4.a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (4 1 0)
7. (4 4 9) Jiné objekty
Údaje o předmětu rozhodnutí:
230 1. Název objektu
4.d) (4 5 0) Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi (§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona)
231 Povolovaná vodní díla (Č 03)
A. Pokud jde o vzdouvací objekty, vyplní se údaje podle části 4.a) (4 1 0) (přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže).
B. Ostatní objekty a vodní díla, vyplní se údaje podle části 4.b) (4 2 0) (stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků).
4.e 1) (4 6 0) Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).
Údaje o předmětu rozhodnutí:
232 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
233 2. Původ odebírané vody (Č 01)
234 3. Způsob závlahy (Č 15)
235 4. Zavlažovaná plocha (ha)
236 5. Kultury pozemkových zavlažovaných parcel (Č 17)
237 6. Délka otevřených přivaděčů (m)
238 7. Délka trubních řadů (m)
Součásti závlahové soustavy, které se dále nespecifikují:
1. (4 6 1, 4 6 2, 4 6 3, 4 6 9) Odběrné objekty, hlavní závlahová zařízení, podrobná závlahová zařízení, jiné objekty
Součásti závlahové soustavy, které se dále specifikují:
4. (4 6 4, 4 6 5) Závlahové nádrže, stavby vnitřní akumulace
Údaje o předmětu rozhodnutí:
239 1. Objem akumulačního prostoru (tis. m
3
)
Dle velikosti objektu, výšky hrází mohou být uváděny některé údaje z části 4.a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (4 1 0),
5. (4 6 6) Čerpací a přečerpávací stanice
Údaje o předmětu rozhodnutí:
240 1. Druh stanice (Č 39)
241 2. Výkon (l/s)
4.e 2) (4 7 0) Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).
Údaje o předmětu rozhodnutí:
242 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
243 2. Způsob odvodnění (Č 18)
244 3. Způsob vypouštění do recipientu (Č 29)
245 4. Odvodňovaná plocha (ha)
246 5. Kultury pozemkových odvodňovaných parcel (Č 17)
247 6. Délka otevřených kanálů (m)
248 7. Údaj o provozním řádu (Č 05)
4.f) (4 8 0) Vodní díla - stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích (§ 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí
249 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
250 2. Délka splavněného úseku vázaná na toto rozhodnutí (km)
251 3. Počty druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 03)
252 4. Související plavební zařízení (Č 10)
253 5. Počty souvisejících druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 10)
1. (4 8 1, 4 8 7) Plavební komora, přístavní bazén
254 6. Užitná délka (m)
255 7. Užitná šířka (m)
256 8. Užitná hloubka (m)
2. (4 8 2, 4 8 3) Plavební kanál, rejda plavební komory
257 9. Délka kanálu (km)
258 10. Délka rejdy (m)
259 11. Plavební šířka (m)
260 12. Plavební hloubka (m)
3. (4 8 4, 4 8 5, 4 8 6) Přístav, přístaviště, překladiště
261 13. Délka přístavního nábřeží (m)
262 14. Plavební hloubka (m)
4. (4 8 9) Jiné plavební zařízení
4.g) (4 9 0) Vodní díla - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu (§ 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí:
263 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
264 2. Umístění vodního díla vzhledem k toku (Č 09)
1. (4 9 1, 4 9 2, 4 9 3, 4 9 4) Průtočná, akumulační, přečerpávací vodní elektrárna, jiné hydroenergetické zařízení
Údaje o předmětu rozhodnutí:
265 1. Maximální spád (m)
266 2. Minimální spád (m)
267 3. Počet turbín s uvedením typu turbíny (Č 30)
268 4. Návrhový průtok vodní elektrárny (m
3
/s)
269 5. Instalovaný výkon (MW)
2. (4 9 5, 4 9 6) Náhon, odpad od vodní elektrárny
Údaje o předmětu rozhodnutí:
270 6. Druh přivaděče (Č 12)
271 7. Délka přivaděče (m)
272 8. Druh odpadu (Č 12)
273 9. Délka odpadu (m)
4.h) (5 1 0) Vodní díla - stavby odkališť (§ 55 odst. 1 písm. h) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí (Společné pro skupinu (5 1 0)).
274 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
275 2. Druh sedimentu v odkališti (Č 35)
276 3. Způsob odvedení vody z odkaliště (Č 36)
277 4. Typ odkaliště dle průtoku (Č 37)
278 5. Zdroj vody (Č 01)
279 6. Je uloženo sledování jakosti odsazené vody ANO/NE
280 7. Je uloženo sledování jakosti prosakující vody ANO/NE
Dle velikosti odkaliště (pokud Č 37 = 02) se uvádí vše, co je uvedeno v části 4.a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (4 1 0),
4.i) (5 2 0) Vodní díla - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod (§ 55 odst. 1 písm. i) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A")
Údaje o předmětu rozhodnutí
281 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
282 2. Plocha povodí (km) (jen u povrchových vod)
283 3. Správce objektu pozorování (Č 31)
284 4. Původ vody (měřené) (Č 01)
285 5. Typy měřených veličin (Č 32)
286 6. Druh měřící sítě (Č 34)
287 7. Druh měřícího objektu (Č 33)
4.j) (5 3 0) Vodní díla - studny (§ 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A")
Údaje o předmětu rozhodnutí:
288 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
289 2. Počet povolovaných studní (dle Č 03)
290 3. Studna sběrná/jímací
291 4. Hloubka studny (m)
4.k) (5 4 0) Vodní díla - stavby k hrazení bystřin a strží (§ 55 odst. 1 písm. k) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí:
292 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
293 2. Počet povolovaných objektů (dle druhu v Č 03)
294 3. Celková délka hrazených bystřin (m)
295 4. Celková délka hrazených strží (m)
4.l) (5 5 0) Vodní díla - jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona (v zákoně jmenovitě neuvedené) (§ 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
1. (5 5 1) Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená
Údaje o předmětu rozhodnutí:
296 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2. (5 5 2) Vodní díla umožňující převody a odvádění povrchové vody (mimo odběr)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
297 1. Vodní dílo (Č 03)
298 2. Druh stavby (Č 12)
299 3. Délka stavby (m)
300 4. Výškový rozdíl začátku a konce stavby (m)
301 5. Návrhový průtok (m
3
/s)
5. (6 0 0) Změna a zrušení povolení
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (Použijí se údaje pro (1 0 0) Nakládání s vodami, případně (4 0 0) Stavební povolení k vodním dílům).
1. (6 1 0) Změna povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Použijí se údaje pro (1 0 0) Nakládání s vodami.
2. (6 2 0) Zrušení povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)
3. (6 3 0) Změna povolení k některým činnostem (§ 115 odst. 14 vodního zákona)
4. (6 4 0) Zrušení povolení k některým činnostem (§ 115 odst. 14 vodního zákona)
5. (6 5 0) Změna povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 115 odst. 14 vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Použijí se údaje pro (3 0 0) Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace.
6. (6 6 0) Zrušení povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 115 odst. 14 vodního zákona)
7. (6 7 0) Změna stavby před jejím dokončením (§ 15 vodního zákona a § 118 stavebního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Použijí se údaje pro (4 0 0) Stavební povolení k vodním dílům.
6. (7 0 0) Ochrana vodních zdrojů, vodních děl a ochrana před povodněmi Údaje o místu předmětu správního aktu:
(typ "A" resp. typ "B")
1. (7 1 0) Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)
Údaje o předmětu správního aktu:
302 1. Plocha vymezená jako ochranné pásmo I. stupně (ha)
303 2. Plocha vymezená jako ochranné pásmo II. stupně (ha)
304 3. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb v ochranném pásmu ANO/NE
305 4. Uložen monitoring jakosti vod ANO/NE
306 5. Uložen monitoring stavu hladiny ANO/NE
2. (7 2 0) Změna ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)
Údaje o předmětu správního aktu:
Použijí se údaje pro (7 1 0) Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů.
3. (7 3 0) Zrušení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)
4. (7 4 0) Stanovení ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)
Údaje o předmětu správního aktu:
307 1. Plocha vymezená jako ochranné pásmo (ha)
308 2. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb ANO/NE
5. (7 4 1) Změna ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)
Údaje o předmětu správního aktu:
Použijí se údaje pro (7 4 0) Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů.
6. (7 4 2) Zrušení ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)
7. (7 5 0) Zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu (§ 61 vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
309 1. Název vodního díla
310 2. Vodní dílo (Č 03)
311 3. Kategorie z hlediska TBD (Č 06)
8. (7 6 0) Vymezení území určených k rozlivům povodní (§ 68 vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
312 1. Velikost vymezeného území (ha)
313 2. Objem retence (tis. m
3
)
314 3. Převažující kultura pozemkových parcel (Č 17)
9. (7 7 0) Stanovení záplavového území (§ 66 vodního zákona)
10. (7 7 1) Změna záplavového území (§ 66 vodního zákona)
11. (7 7 2) Zrušení záplavového území (§ 66 vodního zákona)
7. (8 0 0) Další opatření vodoprávního úřadu
Údaje o místu předmětu správního aktu: (typ "A" resp. typ "B")
1. (8 1 0) Schválení manipulačního řádu (§ 59 a § 115 vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
315 1. Popis vydaného opatření (text max. 2 řádky)
316 2. Vlastník vodního díla (systému)
317 3. Vodní dílo (Č 03)
318 4. Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)
319 5. Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v katastru nemovitostí (viz § 20 vodního zákona) ANO/NE
320 6. Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitosti ANO/NE
2. (8 1 1) Změna manipulačního řádu (§ 59 a § 115 vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Použijí se údaje pro (8 1 0) Schválení manipulačního řádu.
3. (8 2 0) Souhlas vodoprávního úřadu (§ 17 vodního zákona)
4. (8 3 0) Souhlas s ohlášením (§ 15a vodního zákona)
5. (8 4 0) Závazné stanovisko (§ 104 odst. 9 vodního zákona)
6. (8 5 0) Schválení havarijního plánu (§ 39 vodního zákona)
7. (8 6 0) Rozhodnutí v pochybnostech (§ 3 odst. 3, § 8 odst. 4, § 38 odst. 13, § 43 odst. 2, § 44 odst. 3, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 64 odst. 2 a § 71 odst. 4 vodního zákona)
8. (8 7 0) Další správní akty správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy
Jedná se o správní akty jinde neuvedené (např. stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, uložení opatření k odstranění zjištěných závad, správní akty obecního úřadu podle § 105 odst. 1 vodního zákona).
9. (8 8 0) Opravná rozhodnutí a rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení správním a soudním
8. (9 0 0) Užívání staveb
Údaje o místu stavby: (typ "A" resp. typ "B")
1. (9 1 0) Užívání dokončené stavby (§ 119 - § 122 stavebního zákona)
2. (9 2 0) Předčasné užívání stavby (§ 123 stavebního zákona)
3. (9 3 0) Zkušební provoz (§ 124 stavebního zákona)
4. (9 4 0) Změna v užívání stavby (§ 126 - § 127 stavebního zákona)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.