Odstavec předpisu 414/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
Příl.1

Příloha 1
Rozsah identifikačních údajů podle typů předmětů správních aktů ukládaných správními úřady a orgány územní samosprávy do informačního systému veřejné správy
(Čísla uvedená v levém sloupci jsou odkazem na přílohu č. 5 - Vysvětlivky k vyplnění údajů.)
1 Kód správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy
2 Název správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy
3 Kódy klasifikace typů předmětů správního aktu
5 Návaznost na předchozí vydané správní akty dle vodního zákona
6 Popis vydaného správního aktu
7 Datum vydání správního aktu
8 Datum nabytí právní moci nebo účinnosti správního aktu
9 Platnost správního aktu
10 Číslo jednací
11 Spisová značka
Oprávněný
-
12 1. Fyzická osoba
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Adresa místa trvalého pobytu
d) Datum narození
13 2. Fyzická osoba - podnikající
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Název
d) Místo podnikání
e) IČO, bylo-li přiděleno, nebo datum narození
14 3. Právnická osoba
a) Obchodní firma nebo název
b) Sídlo
c) IČO, bylo-li přiděleno
1. (1 0 0) Nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(Společné pro skupinu (1 0 0))
15 1. Identifikátor kraje
16 2. Název kraje
17 3. Identifikátor obce
18 4. Název obce
19 5. Identifikátor katastrálního území
20 6. Název katastrálního území
22 7. IDVT
23 8. Jméno vodního toku
24 9. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
26 10. Hydrogeologický rajón
28 11. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
29 12. Název a kód vodního útvaru
1.a) (1 1 0) Povrchové vody
1. (1 1 1) Odběr povrchové vody (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona)
2. (1 1 2) Vzdouvání, akumulace (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona)
3. (1 1 3) Využívání energetického potenciálu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona)
4. (1 1 4) Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4. vodního zákona)
5. (1 1 5) Jiné nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona)
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru povrchové vody a odvádění se údaje o místu předmětu rozhodnutí (1 0 0) evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo odvádění vod).
1.b) (1 2 0) Podzemní vody
1. (1 2 1) Odběr podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)
2. (1 2 2) Akumulace (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 2. vodního zákona)
3. (1 2 3) Čerpání za účelem snižování vodní hladiny (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona)
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru podzemní vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí (1 0 0) evidují jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo vypouštění vod).
4. (1 2 4) Umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 4. vodního zákona)
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí (1 0 0) evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod).
5. (1 2 5) Jiné nakládání s podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona)
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a odvádění se údaje o místu předmětu rozhodnutí (1 0 0) evidují jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo odvádění vod).
1.c) (1 3 0) Vypouštění odpadních vod
1. (1 3 1) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
2. (1 3 2) Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
1.d) (1 4 0) Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie (§ 8 odst. 1 písm. d) vodního zákona)
(V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí (1 0 0) evidují jednak pro místo odběru vody a jednak pro místo vypouštění vod.)
1.e) (1 5 0) Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona)
(V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí (1 0 0) evidují jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo vypouštění vod.)
1.f) (1 6 0) Užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 8 odst. 1 písm. f) vodního zákona)
2. (2 0 0) Povolení k některým činnostem (§ 14 odst. 1 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(Použijí se údaje pro (1 0 0) Nakládání s vodami)
1. (2 0 1) Vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňující odtokové poměry (§ 14 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
2. (2 0 2) Těžba písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku (§ 14 odst. 1 písm. b) vodního zákona)
3. (2 0 3) Geologické práce v záplavových územích (§ 14 odst. 1 písm. c), § 66 vodního zákona)
4. (2 0 4) Geologické práce v ochranných pásmech vodních zdrojů (§ 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
5. (2 0 5) Zasypávání odstavených ramen vodních toků ((§ 14 odst. 1 písm. d) vodního zákona)
6. (2 0 6) Vrácení vodního toku do původního koryta (§ 14 odst. 1 písm. e), § 45 vodního zákona)
7. (2 0 7) Ukládání těžebního odpadu do povrchových vod (§ 14 odst. 1 písm. f) vodního zákona)
3. (3 0 0) Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(Použijí se údaje pro (1 0 0) Nakládání s vodami)
4. (4 0 0) Stavební povolení k vodním dílům (§ 15, § 55 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(pro vodní díla nemající charakter liniové stavby - dále jako typ "A")
95 1. Název vodního díla
96 2. Identifikátor kraje
97 3. Název kraje
98 4. Identifikátor obce
99 5. Název obce
100 6. Identifikátor katastrálního území
101 7. Název katastrálního území
103 8. IDVT
104 9. Jméno vodního toku
105 10. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
107 11. Hydrogeologický rajón
109 12. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
110 13. Název a kód vodního útvaru
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(pro vodní díla mající charakter liniové stavby, resp. plošný - dále jako typ "B")
113 1. Název vodního díla
114 2. Identifikátor kraje (krajů)
115 3. Název kraje (krajů)
116 4. Identifikátor obce (obcí)
117 5. Název obce (obcí)
118 6. Identifikátory katastrálních území
119 7. Názvy katastrálních území
121 8. IDVT
122 9. Jméno vodního toku
123 10. Čísla hydrologického pořadí a podpořadí
126 11. Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
127 12. Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
128 13. Název a kód vodního útvaru
4.a) (4 1 0) Vodní díla - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
Je-li vodním dílem hráz situovaná podél vodního toku (ochranná nebo nábřežní) vyplní se část 4.b) (4 2 0) Stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A")
1. (4 1 1, 4 1 2, 4 1 3) Přehrada, hráz a vodní nádrž
2. (4 1 4, 4 1 5) Jez, jezová zdrž
4.b) (4 2 0) Vodní díla - stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků (§ 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona))
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "B")
4.c 1) (4 3 0) Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).
1. (4 3 1) Objekty pro odběr nebo jímání vody
2. (4 3 2) Vodovodní řady
3. (4 3 3) Úpravna vody
4. (4 3 4) Vodojem
5. (4 3 5) Čerpací a přečerpací stanice
6. (4 3 9) Jiné vodárenské objekty
4.c 2) (4 4 0) Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí (typ "A" resp. typ "B")
(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).
1. (4 4 1) Stoková síť
2. (4 4 2) Stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace
3. (4 4 3) Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice
4. (4 4 4) Chladicí objekt (zařízení)
5. (4 4 5) Čistírna odpadních vod (ČOV)
6. (4 4 6, 4 4 7) Retenční nádrže a dešťové zdrže
7. (4 4 9) Jiné objekty
4.d) (4 5 0) Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi (§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona)
a) Pokud jde o vzdouvací objekty, vyplní se údaje podle části 4.a) (4 1 0) (přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže).
b) Ostatní objekty a vodní díla, vyplní se údaje podle části 4.b) (4 2 0) (stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků).
4.e 1) (4 6 0) Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).
1. (4 6 1, 4 6 2, 4 6 3, 4 6 9) Odběrné objekty, hlavní závlahová zařízení, podrobná závlahová zařízení, jiné objekty
4. (4 6 4, 4 6 5) Závlahové nádrže, stavby vnitřní akumulace
5. (4 6 6) Čerpací a přečerpávací stanice
4.e 2) (4 7 0) Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).
4.f) (4 8 0) Vodní díla - stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích (§ 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
1. (4 8 1, 4 8 7) Plavební komora, přístavní bazén
2. (4 8 2, 4 8 3) Plavební kanál, rejda plavební komory
3. (4 8 4, 4 8 5, 4 8 6) Přístav, přístaviště, překladiště
4. (4 8 9) Jiné plavební zařízení
4.g) (4 9 0) Vodní díla - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu (§ 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
1. (4 9 1, 4 9 2, 4 9 3, 4 9 4) Průtočná, akumulační, přečerpávací vodní elektrárna, jiné hydroenergetické zařízení
2. (4 9 5, 4 9 6) Náhon, odpad od vodní elektrárny
4.h) (5 1 0) Vodní díla - stavby odkališť (§ 55 odst. 1 písm. h) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
4.i) (5 2 0) Vodní díla - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod (§ 55 odst. 1 písm. i) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A")
4.j) (5 3 0) Vodní díla - studny (§ 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A")
4.k) (5 4 0) Vodní díla - stavby k hrazení bystřin a strží (§ 55 odst. 1 písm. k) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
4.l) (5 5 0) Vodní díla - jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona (v zákoně jmenovitě neuvedené) (§ 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
1. (5 5 1) Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená
2. (5 5 2) Vodní díla umožňující převody a odvádění povrchové vody (mimo odběr)
5. (6 0 0) Změna a zrušení povolení
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B").
1. (6 1 0) Změna povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)
2. (6 2 0) Zrušení povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)
3. (6 3 0) Změna povolení k některým činnostem (§ 115 odst. 14 vodního zákona)
4. (6 4 0) Zrušení povolení k některým činnostem (§ 115 odst. 14 vodního zákona)
5. (6 5 0) Změna povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 115 odst. 14 vodního zákona)
6. (6 6 0) Zrušení povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 115 odst. 14 vodního zákona)
7. (6 7 0) Změna stavby před jejím dokončením (§ 15 vodního zákona a § 118 stavebního zákona)
6. (7 0 0) Ochrana vodních zdrojů, vodních děl a ochrana před povodněmi
Údaje o místu předmětu správního aktu:
(typ "A" resp. typ "B")
1. (7 1 0) Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)
2. (7 2 0) Změna ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)
3. (7 3 0) Zrušení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)
4. (7 4 0) Stanovení ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)
5. (7 4 1) Změna ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)
6. (7 4 2) Zrušení ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)
7. (7 5 0) Zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu (§ 61 vodního zákona)
8. (7 6 0) Vymezení území určených k rozlivům povodní (§ 68 vodního zákona)
9. (7 7 0) Stanovení záplavového území (§ 66 vodního zákona)
10. (7 7 1) Změna záplavového území (§ 66 vodního zákona)
11. (7 7 2) Zrušení záplavového území (§ 66 vodního zákona)
7. (8 0 0) Další opatření vodoprávního úřadu
Údaje o místu předmětu správního aktu:
(typ "A" resp. typ "B")
1. (8 1 0) Schválení manipulačního řádu (§ 59 a § 115 vodního zákona)
2. (8 1 1) Změna manipulačního řádu (§ 59 a § 115 vodního zákona)
3. (8 2 0) Souhlas vodoprávního úřadu (§ 17 vodního zákona)
4. (8 3 0) Souhlas s ohlášením (§ 15a vodního zákona)
5. (8 4 0) Závazné stanovisko (§ 104 odst. 9 vodního zákona)
6. (8 5 0) Schválení havarijního plánu (§ 39 vodního zákona)
7. (8 6 0) Rozhodnutí v pochybnostech (§ 3 odst. 3, § 8 odst. 4, § 38 odst. 13, § 43 odst. 2, § 44 odst. 3, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 64 odst. 2 a § 71 odst. 4 vodního zákona)
8. (8 7 0) Další správní akty správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy
Jedná se o správní akty jinde neuvedené (např. stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, uložení opatření k odstranění zjištěných závad, správní akty obecního úřadu podle § 105 odst. 1 vodního zákona).
9. (8 8 0) Opravná rozhodnutí a rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení správním a soudním
8. (9 0 0) Užívání staveb
Údaje o místu stavby:
(typ "A" resp. typ "B")
1. (9 1 0) Užívání dokončené stavby (§ 119 - § 122 stavebního zákona)
2. (9 2 0) Předčasné užívání stavby (§ 123 stavebního zákona)
3. (9 3 0) Zkušební provoz (§ 124 stavebního zákona)
4. (9 4 0) Změna v užívání stavby (§ 126 - § 127 stavebního zákona)
9. (1 0 0 0) Vodoprávní rozhodnutí
Eviduje se celý text vodoprávního rozhodnutí v elektronické podobě.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.