Odstavec předpisu 49/2014 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 49/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Čl.I

Čl. I
Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „zohledňující osvědčené postupy, včetně osvědčených ekologických postupů a nejlepších dostupných technik stanovených v jiných právních předpisech17),“.
Poznámka pod čarou č. 17 zní:
„17) Například příloha č. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 69/2013 Sb.“.
2. V § 17 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „být navrhována,“ vkládají slova „pokud nebude ovlivněno dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí přijatých pro daný útvar podzemní vody v plánu povodí a“.
3. V § 17 odst. 4 písmeno e) zní:
„e) vtláčení zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu (LPG) pro účely skladování do geologických struktur pro zajištění zásobování plynem, existuje-li veřejný zájem na tomto zásobování a pokud vtláčení je prováděno tak, aby se zamezilo ohrožení jakosti souvisejících podzemních vod,“.
4. V § 17 odst. 5 se slova „§ 4 odst. 2 písm. k)“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 1 písm. k)“.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.