Odstavec předpisu 117/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 117/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl. I
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb. a nařízení vlády č. 400/2013 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 7 zní:
„7) Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.“.
2. V § 7 odstavec 6 zní:
„(6) Pokud je zemědělská půda zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem, nelze na ní používat dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou skliditelných rostlinných zbytků.“.
Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
3. V § 8 odstavec 3 zní:
„(3) Výpočet dávky dusíku použité v průměru na 1 ha lze provést na základě údajů
a) z evidence hnojení o produkci dusíku hospodářskými zvířaty na pastvě nebo jiném pobytu na zemědělské půdě a o přívodu celkového dusíku v použitých organických a organominerálních hnojivech a statkových hnojivech, nebo
b) o produkci dusíku ve výkalech a moči, popřípadě trusu chovaných hospodářských zvířat, po odpočtu ztrát dusíku ve stájích a při skladování statkových hnojiv, podle jiného právního předpisu7); u jednotlivých kategorií hospodářských zvířat se zohlední průměrné stavy zvířat ve sledovaném kalendářním roce.“.
4. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
5. V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:
„(1) Kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva6) musí odpovídat potřebě uskladnění jejich šestiměsíční produkce; to neplatí pro
a) hnojůvku, u které musí být kapacita skladovacích prostor dostatečná pro minimálně pětiměsíční produkci, a zároveň pro uskladnění v období zákazu hnojení podle tabulky 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na půdně klimatické podmínky zranitelné oblasti a pěstované plodiny, a
b) tuhá statková hnojiva, při možnosti jejich uložení na zemědělském pozemku před jejich použitím; snížení potřeby kapacit skladovacích prostor je možné jen při splnění podmínek podle jiného právního předpisu7); technický stav skladovacích zařízení musí splňovat kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod14).
14) § 39 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.“.
6. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
7. V § 9 odst. 2 se za slova „lze uložit na zemědělském pozemku“ vkládají slova „pouze způsobem, který neohrozí životní prostředí a“.
8. V § 11 odstavec 3 zní:
„(3) Na zemědělských pozemcích s kulturou orná půda a travní porost se sklonitostí převyšující 10 stupňů se nesmí používat žádné dusíkaté hnojivé látky. Výjimkou je použití tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití. To se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky, ani na přívod dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na travním porostu.“.
9. § 13 se včetně nadpisu zrušuje.
10. V § 15 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
11. V příloze č. 2 tabulka č. 1 zní:
"Tabulka č. 1

Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělské půdě
------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
Klimatický   Minerální dusíkatá hnojiva   Hnojiva s rychle       Hnojiva s pomalu 
 region*)                   uvolnitelným dusíkem     uvolnitelným dusíkem**)
------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
 0-5        1.11. - 31.1.         15.11. - 31.1.        1.6. - 31.7.***)  
        (pro ozimé plodiny)       (pro ozimé plodiny)        

          15.10. - 15.2.         15.11. - 15.2.        15.12. - 15.2.
        (pro ostatní plodiny       (pro ostatní plodiny          
           a kultury)            a kultury) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
6-9         15.10. - 15.2.         5.11. -15.2.        1.6. - 31.7.***)  
        (pro ozimé plodiny)       (pro ozimé plodiny)         

           1.10. - 28.2.         5.11. - 28.2.        15.12. - 28.2.
        (pro ostatní plodiny      (pro ostatní plodiny         
           a kultury)           a kultury)
------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

Vysvětlivky: 
*)   První číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.
**)  Platí i pro upravené kaly. 
***)  Pokud nedojde k následnému pěstování ozimých plodin nebo meziplodin.".
12. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
Limity hnojení jednotlivých plodin
----------------------------------------------------- ----------------------------------   
                              Výnos hlavního produktu
                   Limit hnojení*    (t) stanovený dle
 Plodina                v kg N/ha     koeficientu potřeby N
                              na 1 t hlavního produktu a
                              příslušného množství
                              vedlejšího produktu
----------------------------------------------------- ----------------------------------
pšenice ozimá               190           7,7
pšenice jarní               120           5,5
žito ozimé                 120           6,0
ječmen ozimý                140           6,7
ječmen jarní                110           6,0
oves                    120           4,8
triticale                 140           6,1
kukuřice na zrno              230           11,0
luskoviny                  30           5,0
brambory sadbové              140           30,0
brambory ostatní              180           40,0
brambory rané               120           25,0
cukrovka                      210           70,0
krmná řepa                 150           70,0
řepka ozimá                230           4,5
slunečnice                 140           2,9
mák                     85           1,2
len                     80           2,0
hořčice bílá                80           1,2
kukuřice na siláž             230           60,0
jetel**)                  40           10,0
vojtěška**)                 40           10,0
trávy na orné půdě             200           10,0
trvalé travní porosty           160           8,0
zelí                    250           70,0
květák                   220           27,0
mrkev                   200           50,0
brokolice                 200           13,0
kapusta hlávková              180           28,0
kapusta růžičková             180           6,0
celer bulvový               180           35,0
kedluben                  150           30,0
zelí pekingské               150           55,0
rajčata                  150           55,0
cibule kuchyňská              135           45,0
pór pravý,                 120           43,0
pažitka pravá               120           30,0
petržel zahradní naťová          120           17,0
okurky salátové              120           70,0
okurky nakládačky             100           60,0
špenát setý                100           20,0
salát                   100           43,0
pastiňák setý               100           30,0
paprika zeleninová             100           37,0
kukuřice cukrová              100           9,0
řepa salátová                95           30,0
ředkvička                  80           32,0
petržel zahradní kořenová          80           37,0
kopr vonný                 60           12,0
hrách zahradní               60           7,0
fazol obecný                60           6,0
česnek                   30           11,0
----------------------------------------------------- ----------------------------------

Dusík použitý k podpoře rozkladu slámy nebo k meziplodině se nezapočítává do limitu přívodu dusíku 
pro následně pěstovanou plodinu.
Pro účely hodnocení limitu hnojení se u hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravených kalů 
započítává 30 % přívodu celkového dusíku a pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem 60 % přívodu 
celkového dusíku, s výjimkou kejdy prasat a digestátu z bioplynové stanice (příp. jejich tekutých 
podílů po mechanické separaci), kde se započítává 70 %. 
Pro účely hodnocení limitu hnojení se tedy zohledňuje pouze přímé působení dusíku v prvním roce 
po použití uvedených statkových, organických a organominerálních hnojiv, popřípadě upravených kalů.
Pro určení přívodu dusíku do půdy ve statkových hnojivech živočišného původu se použijí údaje 
zjištěné vlastními rozbory nebo údaje z přílohy č. 3 vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.
Limity uvedené v tabulce je nutné dodržet na jednotlivých zemědělských pozemcích. 
Při pěstování plodin ve směsích je limit určen nejvyšším limitem plodiny ve směsi. 
Plodiny v tabulce neuvedené limit nemají, hnojí se podle jejich potřeby na konkrétních stanovištích 
a podle pěstitelských podmínek.
Výnosy víceletých pícnin na orné půdě a trvalých travních porostů jsou uvedeny v přepočtu na seno.
Limity hnojení pro pěstování zeleniny se nevztahují na její pěstování ve sklenících a fóliovnících.

Vysvětlivky:
*) V limitu hnojení je započítán celkový dusík z minerálních hnojiv a podíl dusíku využitelného 
  pěstovanou plodinou ze statkových hnojiv živočišného původu a z organických a organominerálních 
  hnojiv, popřípadě upravených kalů.
**) Limit se vztahuje k celkové dávce za všechny roky pěstování. Do uvedeného limitu se nezapočítává 
  případné hnojení krycí plodiny do doby její sklizně.".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.