Odstavec předpisu 264/2015 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 264/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
Čl.I

Čl. I
Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, se mění takto:
1. V § 2 písmeno d) zní:
„d) prahovou hodnotou norma environmentální kvality, která je uvedena v tabulce č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky,“.
2. V § 7 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:
„(3) K hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod se používají normy jakosti podzemní vody. Pokud správce povodí či pověřený odborný subjekt podle § 21 odst. 4 vodního zákona s ohledem na výsledky zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod u daného útvaru podzemních vod předpokládá, že by normy jakosti podzemní vody mohly zmařit dosažení environmentálních cílů týkajících se souvisejících útvarů povrchových vod uvedených v § 23a vodního zákona nebo vést k významnému zhoršení ekologické nebo chemické kvality těchto útvarů nebo k významnému poškození suchozemských ekosystémů, které jsou na útvaru podzemních vod přímo závislé, zavede v souladu s tabulkou č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky přísnější prahové hodnoty. Programy a opatření vztahující se k těmto prahovým hodnotám se uplatňují rovněž pro činnosti upravené v § 33 vodního zákona a nařízením vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu10).
10) Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.“.
3. V příloze č. 3 část A včetně nadpisu zní:
"Část A: Kritéria dobrého a nevyhovujícího chemického stavu podzemních vod
(1) Chemický stav útvaru podzemních vod se považuje za dobrý, pokud:
a) výsledky programů monitoringu podzemních vod:
1. nevykazují žádné projevy zasolení nebo jiných vniků znečišťujících látek do útvaru podzemních vod,
2. vnosy znečišťujících látek nejsou takové, aby způsobily nedosažení cílů ochrany vod souvisejících útvarů povrchových vod, zhoršení chemického nebo ekologického stavu těchto útvarů povrchových vod nebo poškození přímo závislých suchozemských ekosystémů,
b) hodnoty norem jakosti podzemních vod nebo prahových hodnot stanovených v tabulce č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky nejsou překročeny na žádném monitorovacím místě daného útvaru podzemních vod nebo skupiny útvarů podzemních vod.
(2) Pokud je hodnota normy jakosti nebo prahová hodnota stanovená v tabulce č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky překročena na jednom nebo více monitorovacích místech, je pro tento útvar podzemních vod provedeno šetření postupem podle části B této přílohy.
(3) Chemický stav útvaru podzemních vod se považuje za dobrý, pokud šetření provedené podle odstavce 2 prokáže, že
a) koncentrace znečišťujících látek převyšující normy jakosti podzemních vod nebo prahové hodnoty stanovené v tabulce č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky nepředstavují významné riziko pro životní prostředí, a to s přihlédnutím k rozsahu postižení útvaru podzemních vod,
b) jsou splněny podmínky stanovené v bodě a) odstavci 1 této přílohy,
c) jsou splněny požadavky pro chráněné oblasti stanovené podle zvláštních právních předpisů8) a
d) funkce útvaru podzemních vod, ze kterého jsou podzemní vody užívány pro různé potřeby společnosti, především pak pro zásobování obyvatel pitnou vodou, nebyla znečištěním významně narušena.
(4) Chemický stav útvaru podzemních vod se považuje za nevyhovující, pokud nejsou splněny podmínky dobrého chemického stavu útvaru podzemních vod definované v odstavcích 1 až 3 části A této přílohy.
8) Například § 30 až § 35 vodního zákona.".
4. V příloze č. 5 část A včetně nadpisu zní:
"Část A: Postup hodnocení jakosti podzemních vod
(1) Pro hodnocení jakosti podzemních vod se využijí výsledky získané z programů situačního nebo provozního monitoringu (dále jen "příslušný program monitoringu"), a dále data získaná prostřednictvím požadavků jiných právních předpisů2).
(2) Hodnocení jakosti podzemních vod se provádí pro všechna monitorovací místa monitorovací sítě chemického stavu podzemních vod příslušného programu monitoringu.
(3) Hodnocení jakosti podzemních vod se provádí pro ukazatele stanovené v příslušném programu monitoringu, a to nejméně pro všechny ukazatele stanovené v tabulce č. 1 této přílohy.
(4) Hodnocení jakosti podzemních vod pro monitorovací místa, která nejsou součástí monitorovací sítě chemického stavu podzemních vod, se provádí pro všechny ukazatele, které jsou získané prostřednictvím požadavků jiných právních předpisů2), a současně jsou stanoveny příslušnými programy monitoringu.
(5) Hodnocení jakosti podzemních vod spočívá v porovnání průměrné roční hodnoty (aritmetický průměr) na jednotlivých monitorovacích místech s příslušnou normou jakosti nebo prahovou hodnotou. V případech, kdy je k dispozici pouze jedna hodnota měření, se průměr nepoužije.
(6) Výsledkem hodnocení jakosti podzemních vod pro látky a ukazatele skupiny A (tab. č. 1 této přílohy) je vyhovující nebo nevyhovující jakost podzemních vod.
(7) Jakost podzemních vod se považuje za vyhovující, pokud žádná průměrná roční hodnota ukazatele nepřesáhne na monitorovacím místě normu jakosti nebo prahovou hodnotu stanovenou v tabulce č. 1 této přílohy.
(8) Výsledkem hodnocení jakosti podzemních vod pro ukazatele skupiny B (tab. č. 2 této přílohy) je přítomnost či absence možného vlivu lidské činnosti.
(9) Výsledkem hodnocení jakosti podzemních vod pro ukazatele skupiny C (tab. č. 3 této přílohy) je pouze stanovení jejich průměrné roční hodnoty.
 Tabulka č. 1: Seznam znečišťujících látek a ukazatelů a jejich hodnot skupiny A
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Název látky            CAS*        Jednotka  Norma    Prahová hodnota
                                  jakosti
----------------------------------------------------------------------------------------------------
acetochlor             34256-82-1     µg/l    0,1        
acetochlor ESA           187022-11-3     µg/l    0,1        
acetochlor OA           194992-44-4     µg/l    0,1        
alachlor              15972-60-8     µg/l    0,1        
alachlor ESA            142363-53-9     µg/l    0,1        
alachlor OA            171262-17-2     µg/l    0,1        
amonné ionty                      mg/l           0,21 - 0,51
anthracen             120-12-7      µg/l           0,1
arsen a jeho sloučeniny      7440-38-2      µg/l           10
atrazin              1912-24-9      µg/l           0,1
bentazon              25057-89-0     µg/l    0,1        
benzen               71-43-2       µg/l           1
benzo(b)fluoranthen        205-99-2      µg/l           0,03
benzo(k)fluoranthen        207-08-9      µg/l           0,03
benzo(g,h,i)perylen        191-24-2      µg/l           0,002
benzo(a)pyren           50-32-8       µg/l           0,01
clopyralid                 1702-17-6      µg/l    0,1        
p,p-DDT              50-29-3       µg/l    0,1     0,01
desethylatrazin          6190-65-4      µg/l    0,1        
dicamba              1918-00-9      µg/l    0,1        
2,4 - dichlorfenoxyoctová     94-75-7       µg/l    0,1  
kyselina (2,4-D)         
dimetachlor            50563-36-5     µg/l    0,1        
dusičnany                       mg/l    50      15,05 - 19,92 
dusitany                        mg/l           0,5
fluoranten             206-44-0      µg/l           0,1
fosforečnany                      mg/l           0,5
hexazinon             51235-04-2     µg/l    0,1        
hliník a jeho sloučeniny      7429-90-5      µg/l           200
indeno(1,2,3-cd)pyren       193-39-5      µg/l           0,002
chloridazon            1698-60-8      µg/l    0,1        
chloridy                        mg/l           200
chlorotoluron           15545-48-9     µg/l    0,1        
chlorpyrifos            2921-88-2      µg/l    0,1     0,03
isoproturon            34123-59-6     µg/l    0,1        
kadmium a jeho sloučeniny     7440-43-9      µg/l           0,25
kyanidy celkové          5-12-5       µg/l           500
kyselinová neutralizační kapacita           mmol/l          0,2
do pH 4.5  
metolachlor            51218-45-2     µg/l    0,1        
metolachlor ESA          171118-09-5     µg/l    0,1        
metolachlor OA           152019-73-3     µg/l    0,1        
naftalen              91-20-3       µg/l           0,1
nikl a jeho sloučeniny       7440-02-0      µg/l           20
olovo a jeho sloučeniny      7439-92-1      µg/l           5
pesticidy (suma)                    µg/l    0,5        
prometryn             7287-19-6      µg/l    0,1        
rtuť a její sloučeniny       7439-97-6      µg/l           0,2
simazin              122-34-9      µg/l    0,1        
sírany                         mg/l           400
terbuthylazin           5915-41-3      µg/l    0,1        
terbuthylazin desethyl       30125-63-4     µg/l    0,1        
terbuthylazine hydroxy       66753-07-9     µg/l    0,1        
terbutryn             866-50-0      µg/l    0,1        
tetrachlorethen (PER)
1,1,2-trichlorethen        127-18-4      µg/l           10 (suma)
                  79-01-6                       
trifluralin            1582-09-8      µg/l    0,1     0,03
trichlormethan           67-66-3       µg/l           2,5

*CAS - jednoznačný numerický identifikátor pro chemické látky, polymery, biologické sekvence, 
směsi a slitiny
____________________________
1 Prahové hodnoty 0,21 a 0,3 platí pro podzemní vody s přímo závislými povrchovými vodami, 
 pro ostatní podzemní vody platí prahová hodnota 0,5 mg/l.
1 Pro všechny podzemní vody platí jen přísnější prahová hodnota
2 Přísnější prahové hodnoty (15,05; 16,82 a 19,92 mg/l) platí pro podzemní vody s přímo závislými 
 povrchovými vodami, pro ostatní podzemní vody platí prahová hodnota 50 mg/l
3 Pro všechny podzemní vody platí jen přísnější prahová hodnota
4 Prahová hodnota je minimum
5 Pro všechny podzemní vody platí jen přísnější prahová hodnota
Tabulka č. 2: Seznam znečišťujících látek nebo ukazatelů a jejich hodnot skupiny B

--------------------------------------------------------------------------------
Název látky            CAS*        Jednotka  Referenční
                                  hodnota
--------------------------------------------------------------------------------
Přirozeně se vyskytující látky
--------------------------------------------------------------------------------
antimon              7440-36-0      µg/l      5
baryum               7440-39-3      µg/l      50
berylium              7440-41-7      µg/l      2
bor                7440-42-8      µg/l           
fluoridy              16984-48-8     mg/l      1,5
chrom               7440-47-3      µg/l      50
kobalt               7440-48-4      µg/l      3
lithium              7439-93-2      µg/l      MS**
mangan               7439-96-5      mg/l      0,05
molybden              7439-98-7      µg/l      5
selen               7782-49-2      µg/l      10
sodík               7440-23-5      mg/l      200
vanad               7440-62-2      µg/l      18
zinek               7440-66-6      µg/l      150
--------------------------------------------------------------------------------
Syntetické látky
--------------------------------------------------------------------------------
atrazine-desethyl desisopropyl   3397-62-4      µg/l      0,1  
(diaminoatrazin)      
atrazine-desisopropyl       1007-28-9      µg/l      0,1
atrazine-hydroxy          2163-68-0      µg/l      0,1
azoxystrobin            131860-33-8     µg/l      0,1
benzo(a)antracen          56-55-3       µg/l      0,1
bromacil              314-40-9      µg/l      0,1
bromoxynil             1689-84-5      µg/l      0,1
carbendazim            10605-21-7     µg/l      0,1
carbofuran             1563-66-2      µg/l      0,1
cyanazine             21725-46-2     µg/l      0,1
o,p'-DDD              53-19-0       µg/l      0,1
p,p'-DDD              72-54-8       µg/l      0,1
o,p'-DDE              3424-82-6      µg/l      0,1
p,p'-DDE              72-55-9       µg/l      0,1
o,p'-DDT              789-02-6      µg/l      0,1
desmetryn             1014-69-3      µg/l      0,1
di(2-ethylhexyl)ftalát DEHP    117-81-7      µg/l      1,3
dibenzo(a,h)antracen        53-70-3       µg/l      0,016
dichlobenil            1194-65-6      µg/l      0,1
1,2-dichlorbenzen         95-50-1       µg/l      0,1
1,3-dichlorbenzen         541-73-1      µg/l      0,1
1,4-dichlorbenzen         106-46-7      µg/l      0,1
1,2-dichlorethan          107-06-2      µg/l      3
1,1-dichlorethen          75-35-4       µg/l      0,1
1,2-cis-dichlorethen        156-59-2      µg/l      0,1
1,2-trans-dichlorethen       156-60-5      µg/l      MS**
dichlormethan           75-09-2       µg/l      0,1
dichlorprop-P           15165-67-0     µg/l      0,1
dimethomorph            110488-70-5     µg/l      0,1
diuron               330-54-1      µg/l      0,1
EDTA                60-00-4       µg/l      5
ethofumesate            26225-79-6     µg/l      0,1
ethylbenzen            100-41-4      µg/l      0,2
fenantren             85-01-8       µg/l      0,005
fenhexamid             126833-17-8     µg/l      0,1
fluazifop-p-butyl         79241-46-6     µg/l      0,1
fluoren              86-73-7       µg/l      0,1
alfa-hexachlorcyklohexan      319-84-6      µg/l      0,1
beta-hexachlorcyklohexan      319-85-7      µg/l      0,1
gama-hexachlorcyklohexan      58-89-9       µg/l      0,1
chlorbenzen            108-90-7      µg/l      0,1
chlorethen             75-01-4       µg/l      0,5
chlorsulfuron           64902-72-3     µg/l      0,1
chrysen              218-01-9      µg/l      0,005
iprodione             36734-19-7     µg/l      0,1
kresoxim-methyl          143390-89-0     µg/l      0,1
lenacil              2164-08-1      µg/l      0,1
linuron              330-55-2      µg/l      0,1
MCPA                94-74-6       µg/l      0,1
MCPB                94-81-5       µg/l      0,1
mecoprop-P             16484-77-8     µg/l      0,1
metalaxyl             57837-19-1     µg/l      0,1
metazachlor            67129-08-2     µg/l      0,1
methoxyfenozide          161050-58-4     µg/l      0,1
metoxuron             19937-59-8     µg/l      0,1
metribuzin             21087-64-9     µg/l      0,1
metribuzin-desamino        35045-02-4     µg/l      0,1
metribuzin-desamino diketo         52236-30-3     µg/l      0,1
metribuzin-diketo         56507-37-0     µg/l      0,1
monolinuron            1746-81-2      µg/l      0,1
napropamide            15299-99-7     µg/l      0,1
nicosulfuron            111991-09-4     µg/l      0,1
NTA                139-13-9      µg/l      5
PCB28               7012-37-5      µg/l      0,007
PCB52               35693-99-3     µg/l      0,007
PCB101               37680-73-2     µg/l      0,007
PCB118               31508-00-6     µg/l      0,007
PCB138               35065-28-2     µg/l      0,007
PCB153               35065-27-1     µg/l      0,007
PCB180               35065-29-3     µg/l      0,007
PDTA                1939-36-2      µg/l      MS**
pentachlorbenzen          608-93-5      µg/l      0,1
picloram              1918-02-1      µg/l      0,1
propachlor             1918-16-7      µg/l      0,1
propiconazole           60207-90-1     µg/l      0,1
pyren               129-00-0      µg/l      0,1
styren               100-42-5      µg/l      MS**
sulfosulfuron           141776-32-1     µg/l      0,1
tebuconazole            107534-96-3     µg/l      0,1
tetrachlormethan          56-23-5       µg/l      0,1
thiophanate-methyl         23564-05-8     µg/l      0,1
toluen               108-88-3      µg/l      0,2
triadimefon            43121-43-3     µg/l      0,1
triadimenol            55219-65-3     µg/l      0,1
triasulfuron            82097-50-5     µg/l      0,1
tribenuron-methyl         101200-48-0     µg/l      0,1
1,1,2-trichlorethan        79-00-5       µg/l      MS**
(2,4,5-trichlorfenoxy)octová    93-76-5       µg/l      0,1
kyselina (2,4,5-T)
triticonazole           131983-72-7     µg/l      0,1
o-xylen              95-47-6       µg/l      0,2
m+p-xylen                       µg/l      MS**
--------------------------------------------------------------------------------
Všeobecné chemicko-fyzikální ukazatele
--------------------------------------------------------------------------------
absorbance (254 nm,1 cm)                číslo     MS**
barva                         mg Pt/l    -
celková objemová aktivita alfa             Bq/l      0,3
huminové látky           1415-93-6      mg/l      MS**
CHSK-Mn                        mg/l      3
konduktivita v terénu                 mS/m      MS**
teplota vody                      °C       29
uhlík rozpuštěný organický    7440-44-0      mg/l      5
--------------------------------------------------------------------------------
Ukazatele vyjádřené jako suma
--------------------------------------------------------------------------------
fenoly těkající s vodní parou             mg/l      0,5
chloralkany C10-13         85535-84-8     µg/l      0,4
nonylfenoly            25154-52-3     µg/l      20
oktylfenoly            1806-26-4      µg/l      MS**
PAU                          µg/l      0,15
PCB                          µg/l      0,01
suma dichlorbenzenů S-DCB               µg/l      0,25
tenzidy aniontové                   mg/l      0,3
uhlovodíky C10-C40                   mg/l      0,1
--------------------------------------------------------------------------------
*CAS - jednoznačný numerický identifikátor pro chemické látky, polymery, biologické sekvence, 
směsi a slitiny
**MS - mez stanovitelnosti
Tabulka č. 3: Seznam znečišťujících látek a jejich ukazatelů skupiny C 

---------------------------------------------------------------
Název ukazatele      CAS        
---------------------------------------------------------------
draslík          7440-09-7        mg/l
hořčík          7439-95-4        mg/l
křemičitany        15593-90-5       mg/l
měď            7440-50-8        µg/l
stroncium         7440-24-6        µg/l
vápník          7440-70-2        mg/l
železo          7439-89-6        mg/l
--------------------------------------------------------------- ".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.