Odstavec předpisu 235/2016 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 235/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb. a nařízení vlády č. 117/2014 Sb., se mění takto:
1. § 4 včetně nadpisu zní:
"§ 4
Akční program
(1) Akční program se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu ve zranitelných oblastech, používají a skladují hnojiva a jsou zapsány do evidence podle zákona o zemědělství4) (dále jen "zemědělský podnikatel").
(2) Pokud se obchodní závod zemědělského podnikatele nachází ve zranitelné oblasti částečně, vztahuje se akční program
a) na zemědělské pozemky podle § 5 ve zranitelných oblastech, s výjimkou požadavku podle § 8 odst. 1, nebo
b) na všechny skladovací prostory statkových hnojiv, pokud jde o požadavek podle § 9 odst. 1.
(3) Akční program se nevztahuje na pěstování plodin ani na používání a skladování hnojiv pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví.".
2. V § 5 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) díl půdního bloku nebo jeho část s jednou plodinou nebo směsí plodin, je-li zemědělský podnikatel zařazen v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství.".
3. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova " , jako je digestát".
4. V § 6 odst. 1 se slova "zemědělském pozemku" nahrazují slovy "orné půdě a trvalých travních porostech".
5. V § 6 odst. 2 se slova "na hnojení zakrytých ploch, například skleníky a fóliovníky" nahrazují slovy "na hnojení ploch ve sklenících, fóliovnících nebo pařeništích".
6. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Jestliže dojde v obchodním závodě k havarijní situaci, postupuje se podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů, a zákaz hnojení podle odstavce 1 se nepoužije.".
7. § 7 včetně nadpisu zní:
"§ 7
Užití dusíkatých hnojivých látek podle půdně klimatických podmínek stanoviště
(1) Způsob užití dusíkatých hnojivých látek určí zemědělský podnikatel podle potřeb jednotlivých plodin na konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek. Pro hnojení jednotlivých plodin jsou stanoveny limity v tabulkách č. 4 až 6 v příloze č. 3 k tomuto nařízení, tyto limity je nutné dodržet na jednotlivých zemědělských pozemcích. V případě zapravení porostu z důvodů jeho poškození se přívod dusíku z předchozího hnojení k zapravené plodině nezapočítá do limitu náhradní plodiny.
(2) Limity přívodu dusíku k jednotlivým plodinám, s výjimkou plodin uvedených v tabulkách č. 5 a 6 v příloze č. 3 k tomuto nařízení, závisí na začlenění zemědělského pozemku do jedné ze tří výnosových hladin uvedených v tabulkách č. 1 až 3 v příloze č. 3 k tomuto nařízení, a to s využitím systému bonitovaných půdně ekologických jednotek stanoveným vyhláškou č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Na zemědělském pozemku lze hnojit podle limitů pro vyšší výnosovou hladinu, než do jaké je pozemek zařazen podle odstavce 2, pokud zemědělský podnikatel na základě jím vedené evidence pro účely kontroly doloží Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému údaje o maximálních výnosech všech plodin na zemědělském pozemku nejméně za posledních 5 kalendářních let. Výnosů odpovídajících vyšší výnosové hladině dosáhne v těchto letech nejméně třikrát.
(4) Plodiny a kultury neuvedené v tabulkách č. 4 až 6 v příloze č. 3 k tomuto nařízení nemají stanovený limit přívodu dusíku a hnojí se podle jejich potřeby na konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek. Limity přívodu dusíku pro zeleninu se použijí pouze v případě jejího pěstování na orné půdě a stanoví se na základě výnosů dosahovaných na zemědělském pozemku doložených pro účely kontroly na základě evidence vedené zemědělským podnikatelem. Při prvním pěstování zeleniny v obchodním závodě se použijí limity pro střední výnos.
(5) Za účelem dodržení limitu přívodu dusíku se postupuje takto:
a) dusík z minerálních hnojiv a hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem použitých k podpoře rozkladu slámy nebo k meziplodině se nezapočítává do přívodu dusíku pro následně pěstovanou plodinu,
b) při pěstování plodin ve směsích je limit určen nejvyšším limitem plodiny ve směsi,
c) do přívodu dusíku je započítán celkový dusík z minerálních hnojiv a dusík využitelný pěstovanou plodinou v prvním roce, a to
1. 30 % z celkového dusíku hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravených kalů,
2. 60 % z celkového dusíku hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem, s výjimkou kejdy prasat, nebo
3. 70 % z celkového dusíku kejdy prasat,
d) pro určení přívodu dusíku do půdy ve statkových hnojivech živočišného původu se použijí údaje zjištěné vlastními rozbory nebo údaje uvedené v příloze č. 3 k vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.
(6) Požadavky na hnojení zeleniny pěstované na celkové ploše větší než 20 ha jsou tyto:
a) rozbor vzorku půdy odebraného z každé plochy zemědělského pozemku se zeleninou, a to z půdního profilu minimálně do hloubky 30 cm pro zjištění obsahu minerálního dusíku, se provede před každým výsevem nebo výsadbou zeleniny v příslušném kalendářním roce,
b) obsah minerálního dusíku v půdě přesahující 30 kg N/ha zjištěný rozborem podle písmene a) se započte do limitu uvedeného v tabulce č. 6 v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
c) odběry a rozbory vzorků půdy provede akreditovaná laboratoř a
d) záznamy o výsledcích rozborů jsou uchovány nejméně po dobu 7 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden.
(7) Omezení dávek dusíku na orné půdě v období po sklizni hlavní plodiny, které je stanoveno v tabulce č. 6 v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
a) se vztahuje k období od 15. června příslušného kalendářního roku do začátku období zákazu hnojení uvedeného v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
b) závisí na začlenění zemědělského pozemku do jednoho ze tří aplikačních pásem podle rizika vyplavení dusičnanů z půdního profilu vymezených v tabulkách č. 2 až 5 v příloze č. 2 k tomuto nařízení, s využitím systému bonitovaných půdně ekologických jednotek stanovených vyhláškou č. 327/1998 Sb.,
c) se týká hnojení k následným ozimým plodinám, meziplodinám, podpoře rozkladu slámy nebo k následným jarním plodinám a
d) se vztahuje pouze na minerální dusíkatá hnojiva a hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem.
(8) Pro stanovení dávek dusíku podle tabulky č. 6 v příloze č. 2 k tomuto nařízení v období po sklizni hlavní plodiny se postupuje takto:
a) jednotlivé dávky různých způsobů hnojení a různých hnojiv nelze sčítat,
b) v případě použití hnojiv k podpoře rozkladu slámy je navíc možné použít nejvýše 20 kg N/ha ve hnojivech podle písmene A nebo B ke hnojení ozimých plodin následujících po obilnině,
c) v rámci jednoho způsobu hnojení je možné dělení celkové dávky na dílčí dávky a
d) kombinování dílčích dávek při dodržení maximální celkové dávky dusíku je možné
1. mezi způsoby hnojení č. 1 a 3,
2. mezi hnojivy podle písmen A a B, při přepočtu dusíku v poměru 1: 2, nebo
3. kombinací podle bodů 1 a 2.
(9) Za hnojení na podporu rozkladu slámy se považuje přímé nebo následné hnojení do doby předseťové přípravy pro následující ozimou plodinu nebo do začátku období zákazu hnojení a za meziplodinu je považován i výdrol řepky použitý pro zelené hnojení. Strniště po sklizni kukuřice na siláž o výšce nejméně 40 cm se považuje za slámu.
(10) Pokud je v rámci zemědělského pozemku více bonitovaných půdně ekologických jednotek patřících do různých výnosových hladin, aplikačních pásem nebo do jiných skupin bonitovaných půdně ekologických jednotek, začlení se takový zemědělský pozemek s přihlédnutím k převažujícímu zařazení. Při stejném poměrném zastoupení různých skupin bonitovaných půdně ekologických jednotek se použije vždy opatření hodnocené jako přísnější.
(11) Na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích se zamokřenými půdami vymezenými hlavními půdními jednotkami 65 až 769), pokud nebyly meliorovány odvodněním, nelze používat dusíkaté hnojivé látky. V případě, že uvedené zemědělské pozemky byly odvodněny, je při používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku na 1 ha a při používání minerálních dusíkatých hnojiv omezena jednorázová dávka na 40 kg celkového dusíku na 1 ha. Na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích s mělkými půdami nebo půdami s nevyvinutým půdním profilem vymezenými hlavními půdními jednotkami 37 až 399) je při používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku na 1 ha a při používání minerálních dusíkatých hnojiv omezena jednorázová dávka na 40 kg celkového dusíku na 1 ha.
(12) Pokud je půda na zemědělském pozemku zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem, nelze na ní používat dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou skliditelných rostlinných zbytků.
(13) Odstavce 7, 8, 11 a 12 se nevztahují na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.
(14) Na zemědělském pozemku nelze používat dusíkaté hnojivé látky, pokud způsob jejich užití nevede k rovnoměrnému pokrytí pozemku.".
8. V § 8 odst. 1 a 5 se slova "zemědělského podniku" nahrazují slovy "obchodního závodu".
9. V § 8 odstavec 2 zní:
"(2) Zemědělskými pozemky vhodnými ke hnojení hnojivy podle odstavce 1 se rozumí veškeré užívané zemědělské pozemky obchodního závodu, s výjimkou úhorů nebo zemědělských pozemků, které nelze na žádné jejich části hnojit, zejména v zastavěném území obce nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.".
10. V § 8 odst. 3 písm. a) se slova "zemědělské půdě" nahrazují slovy "zemědělském pozemku".
11. § 9 včetně nadpisu zní:
"§ 9
Skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných oblastech
(1) Zemědělský podnikatel zajistí skladovací prostory pro statková hnojiva6) s minimální kapacitou odpovídající jejich šestiměsíční produkci; to neplatí pro
a) hnojůvku, u které musí být kapacita skladovacích prostor nejméně pro pětiměsíční produkci, nebo
b) tuhá statková hnojiva, při možnosti uložení na zemědělském pozemku před jejich použitím.
(2) Snížení potřeby kapacit skladovacích prostor je možné jen při splnění podmínek podle jiného právního předpisu7) a technický stav skladovacích zařízení musí splňovat kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod14).
(3) Tuhá statková hnojiva vznikající při ustájení hospodářských zvířat a kompost lze uložit na zemědělském pozemku pouze způsobem, který neohrozí životní prostředí. Doba uložení statkových hnojiv bez meziskladování nesmí přesáhnout 12 měsíců, při jejich meziskladování podle odstavce 4 pak 9 měsíců. Kompost lze uložit nejdéle po dobu 12 měsíců. Na stejném místě zemědělského pozemku lze uložit tato hnojiva opakovaně nejdříve po 4 letech, po provedení kultivace půdy a každoročním pěstování plodin na tomto zemědělském pozemku. Uložení hnojiva je možné pouze na místech uvedených ve schváleném havarijním plánu11), pokud je
a) zajištěna bezpečnost jakosti povrchových a podzemních vod,
b) složiště vzdáleno minimálně 50 m od útvaru povrchových vod, na zemědělských pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů minimálně 100 m od útvaru povrchových vod,
c) složiště umístěno na půdě zemědělského pozemku, která
1. nebyla meliorována odvodněním,
2. není zamokřenou půdou vymezenou hlavními půdními jednotkami 65 až 769),
3. není lehkou písčitou půdou nebo půdou na velmi propustném podloží vymezenou v bodech 1 a 2 v tabulce č. 4 v příloze č. 2 k tomuto nařízení a
4. není ornou půdou vymezenou v bodech 11 a 12 v tabulce č. 4 v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
d) zabráněno odtoku hnojůvky a přítoku povrchové vody a
e) tuhé statkové hnojivo urovnáno ve vrstvě o minimální výšce 1,7 m, při orientaci složiště delší stranou po spádnici.
(4) Tuhá statková hnojiva vznikající při ustájení skotu, prasat a drůbeže mohou být uložena na zemědělském pozemku až po jejich tříměsíčním skladování nebo po jednorázovém vyskladnění ze stáje s hlubokou podestýlkou, kde se nacházela nejméně 3 týdny. Pokud je průměrná denní spotřeba steliva při ustájení skotu větší než 6 kg/DJ, lze takto vyrobenou chlévskou mrvu, a to i po jejím následném doplnění na potřebný podíl steliva, uložit na zemědělském pozemku bez meziskladování.".
12. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Při pěstování meziplodin, pokud nenásleduje ozimá plodina, se ponechá porost na zemědělském pozemku alespoň do 31. října příslušného kalendářního roku.".
13. V § 10 odst. 2 se slova "co nejpozději na podzim" nahrazují slovy "po 31. říjnu příslušného kalendářního roku".
14. V § 11 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.
15. V § 11 odst. 1 se za slovo "ochrany" vkládají slova "půdy před erozí a".
16. V § 11 odstavec 2 zní:
"(2) Na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10 stupňů a na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12 stupňů se nesmí používat dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy bez porostu zapravených do 24 hodin po jejich použití a přívodu dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. Požadavek na zapravení se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky.".
17. V § 11 odst. 3 se slova "na trvalých travních porostech" nahrazují slovy "na zemědělském pozemku".
18. V § 11 odst. 4 se slova "Odstavce 1 až 4" nahrazují slovy "Odstavce 1 až 3".
19. V § 12 odst. 1 se text "§ 7 odst. 8" nahrazuje textem "§ 7 odst. 14".
20. V § 12 odstavec 2 zní:
"(2) Odstavec 1 se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky ani na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku a je třeba zabránit samovolnému přístupu zvířat do útvarů povrchových vod, poškození koryt a údolních niv, zničení břehových porostů nebo znečištění vod.".
21. Příloha č. 1 zní:
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
Seznam zranitelných oblastí vymezených dusičnany podle hranic katastrálních území k 30. dubnu 2016
Název katastrálního území / kód katastrálního území
 
A
Alberovice 702919 Albrechtice nad Orlicí 600172 Albrechtičky 600300 Alojzov u Prostějova 774707 Antonínův Důl 757900 Archlebov 600407 Arneštovice 600415 Arnolec 600423
B
Babčice 630551 Babice u Lesonic 600636 Babice u Netolic 655244 Babice u Okrouhlice 709620 Babice u Řehenic 744930 Babin u Horažďovic 641871 Babina 721506 Bácovice 600725 Bačetín 600741 Bačice 600768 Bačkov 600784 Bačkovice 600814 Bačov 600822 Bahno 620254 Bakov nad Jizerou 600831 Baliny 600849 Balkova Lhota 737925 Balkovy 628336 Banín 600857 Báňovice 600873 Bantice 600881 Barchovice 600911 Barovice 651389 Bartošovice 600971 Bartoušov 695734 Bařice 601047 Bašť 601128 Batelov 601144 Batouchovice 606812 Bavorov 601179 Bavory 601209 Bavoryně 601217 Bečice nad Lužnicí 691267 Bečváry 601292 Bedihošť 601331 Bednáreček 601357 Bedřichov u Jihlavy 659878 Bedřichov u Zhořce 792934 Bedřichovice 601381 Bedřichovice u Hříškova 649082 Běhařovice 601420 Běchary 601462 Bechlín 601471 Běchovice 601527 Bělá 601594 Bělá nad Svitavou 601683 Bělá u Horní Cerekve 601586 Bělá u Liberka 682501 Bělčovice 655074 Běleč nad Orlicí 601934 Běleč u Litně 685232 Běleč u Mladé Vožice 601896 Bělečko 601942 Bělešovice 750468 Bělidla 710881 Běloky 601993 Bělušice 602027 Benátecká Vrutice 602060 Benátky u Houserovky 646300 Benátky u Litomyšle 602094 Bendovo Záhoří 604976 Benešov u Prahy 602191 Benešovice u Přelouče 609871 Benešovice u Všelibic 735728 Benetice 602566 Benice 602582 Benkov u Střelic 757454 Beňov 602604 Beranova Lhota 658049 Beranovec 758990 Bernardov 602647 Bernartice nad Odrou 602850 Bernartice u Dolních Kralovic 602655 Bernartice u Javorníka 602825 Bernartice u Milevska 602663 Běrunice 603104 Běruničky 603112 Běstovice 603236 Běstviny 627577 Běšiny 603317 Běštín 603368 Bezděčín 795810 Bezděčín na Moravě 603431 Bezděčín u Mladé Boleslavi 696579 Bezděčín u Obrataně 708691 Bezdědice u Hostomic 645877 Bezděkov u Damnova 624705 Bezděkov u Dolních Kralovic 786993 Bezděkov u Klatov 603481 Bezděkov u Krásné Hory 603554 Bezděkov u Libice nad Doubravou 603635 Bezděkov u Třešti 718408 Bezděkov u Úsova 725293 Bezkov 603791 Bezměrov 603805 Bezno 603821 Bezpravovice 654604 Bezvěrov II 798401 Bílá Lhota 603953 Bílá Třemešná 604003 Bílá u Českého Dubu 603881 Bílany 604038 Bílé Podolí 604062 Bílé Poličany 604135 Bílé Vchynice 604143 Bílenice 604186 Bilina 780821 Bílina-Újezd 604283 Bilinka 602671 Bílkov 604372 Bílov 604402 Bílovec-Dolní Předměstí 604445 Bílovec-Horní Předměstí 604470 Bílovec-město 604429 Bílovice 604534 Bílsko 604585 Bílsko u Vodňan 604569 Bíluky 692417 Bílý Kámen 604615 Bílý Újezd u Dobrušky 604712 Biřkov 675822 Biskoupky 746347 Biskupice na Hané 604801 Biskupice u Hrotovic 604810 Bitětice 684040 Bítov 604861 Bítov u Bílovce 604879 Bítov u Koněprus 669024 Bítov u Radenína 737500 Bítovánky 795976 Bítovany 604895 Blahoňov 604941 Blahutovice 604968 Blanice 636657 Blanice u Mladé Vožice 604984 Blanička 724718 Blanné 605000 Blansko u Hrochova Týnce 648281 Blatec 605204 Blatnice 605328 Blatnice pod Svatým Antonínkem 605310 Blatnička 605344 Blatno u Podbořan 605433 Blato 694363 Bláto 773191 Blažejovice 605514 Blažim u Bezdružic 716022 Blažovice 605573 Blehov 792837 Blešno 605581 Blevice 605590 Blízkov 605603 Blížejov 605620 Blíževedly 605662 Blížňovice 618322 Blovice 605735 Blšany u Loun 651745 Blučina 605808 Bludov v Čechách 620840 Bobnice 605841 Boháňka 605930 Bohdalice 606031 Bohdalov 606081 Bohnice 730556 Bohostice 606260 Bohouňovice I 606294 Bohouňovice II 643190 Bohumileč 606359 Bohumilice 606383 Bohunice u Tvrzic 772054 Bohuňovice u Litomyšle 606421 Bohuslavice 606481 Bohuslavice nad Metují 606464 Bohuslavice nad Moravou 606537 Bohuslavice u Konice 606499 Bohuslávky 606596 Bohušice 606600 Bohušov 606618 Bohušovice nad Ohří 606669 Bohutice 606677 Bochovice 606821 Bojanovice pod Rabím 737097 Bojanovice u Znojma 606880 Bojenice 602680 Boješice 606898 Bojiště 606936 Bojmany 795747 Bolehošť 607045 Bolechov 607061 Boleradice 607118 Bolešiny 607126 Bolíkovice 600644 Bolina 607207 Bolkov u Roupova 741884 Boňkov 638285 Boňov 607231 Bor u Božejova 757993 Bor u Březnice 607240 Bor u Chroustovic 761761 Borčice 633186 Boreč u Lovosic 607495 Borek 607584 Borek nad Labem 607517 Borek u Dačic 607533 Borkovany 607592 Borkovice 607606 Borohrádek 607614 Borotice nad Jevišovkou 607657 Borovany u Milevska 607789 Borovice 661279 Borovice u Horšovského Týna 747327 Borovnice 607801 Borovnice u Českých Budějovic 702056 Borovník 607894 Borovsko 607932 Borovy 607941 Boršice u Blatnice 607975 Boršov 608009 Boršov nad Vltavou 608025 Boršov u Kyjova 678520 Boršov u Moravské Třebové 607991 Borušov 608041 Bořanovice 608076 Bořenovice 608131 Bořetice 608149 Bořetice u Hustopečí 608157 Bořetice u Kolína 606308 Bořetín 608173 Bořetín u Strmilova 608165 Bořice u Domažlic 608181 Bořice u Hrochova Týnce 608190 Bořice u Mirotic 756822 Bořitov 608262 Bořkovice 683434 Boskovice 608327 Boskovštejn 608491 Bosonohy 608505 Bošilec 608572 Bošín 676284 Bošín u Chocně 748510 Bošovice 608599 Bošovice u Čížové 624161 Boubín 780332 Boudy 695483 Bousov 608661 Bouzov 608696 Bozdíš 770060 Božanov 608769 Božec 672343 Božejov 608777 Božejov u Nových Hradů 794503 Božice 608882 Božkov u Mnichovic 697532 Bradáčov 608963 Bradlo 779466 Brambory 604071 Braňany 609005 Brandlín u Tučap 771180 Brandýs nad Labem 609048 Brandýs nad Orlicí 609277 Brandýsek 609285 Branice 609307 Branišov nad Pernštejnem 794066 Branišov pod Křemešníkem 609358 Branišov u Jihlavy 609366 Branišovice 609374 Branišovice u Římova 745642 Bransouze 609471 Braškov 609536 Bratčice 609561 Bratronice u Luštěnic 609625 Bratroňov 673447 Bratřice 609692 Bravantice 609731 Bravinné 609749 Brázdim 609773 Bražná 760129 Brčekoly 761770 Brdo u Manětína 691453 Brloh 617814 Brloh u Drhovle 632406 Brloh u Přelouče 609889 Brná 609897 Brňany 609919 Brníčko 774596 Brník 710148 Brníkov 723339 Brnířov 609951 Brnky 792390 Brocná 612600 Brocno 650781 Brod nad Labem 638498 Brod u Příbramě 612634 Brodce 666998 Brodce nad Jizerou 612685 Brodec 612693 Brodek u Prostějova 612731 Brodek u Přerova 612758 Broučkova Lhota 658278 Broumova Lhota 612839 Broumovice 612847 Brozánky 645320 Brozany nad Labem 754340 Brozany nad Ohří 612898 Brteč 612936 Brtná 612944 Brtnice 612952 Brtnický Číchov 623750 Brtnička 612979 Brťov u Černé Hory 613002 Brůdek 613045 Brumovice 613096 Brusnice 636720 Brusy 613371 Brušperk 613380 Brzánky 678732 Brzice 613436 Brzkov 613487 Brzotice 613495 Břeclav 613584 Břehoryje 631671 Břehov 794147 Břehy 613771 Břeková Lhota 633569 Břest 613797 Břevnice 613843 Březce 763411 Březejc 613860 Březhrad 613878 Březí nad Oslavou 613932 Březí u Kovářova 671398 Březí u Meclova 692352 Březí u Mikulova 613908 Březí u Šebestěnic 762148 Březina 688665 Březina u Deštné 614050 Březina u Hořepníku 645061 Březiněves 614131 Březinka u Havlíčkova Brodu 723410 Březinka u Hošťalovic 646130 Březnice 614271 Březno 777684 Březno u Loun 614572 Březno u Mladé Boleslavi 614467 Březová u Broumova 614670 Březová u Úmonína 774227 Březová u Vítkova 614718 Březová u Všelibic 787116 Březová u Zvole 794023 Březové Hory 735515 Březsko 614815 Břežany 614891 Břežany II 614955 Břežany nad Ohří 614971 Břežany u Rakovníka 614874 Břežany u Znojma 614921 Břínkov 740233 Bříství 615056 Bříza 615081 Bříza u Všestar 787400 Břuchotín 675628 Břvany 615111 Bubovice 615137 Bubovice u Březnice 784800 Buček 632961 Bučina 615153 Budčeves 615188 Budeč 615218 Budeč nad Želivkou 640077 Budeč u Číhané 623628 Budeč u Žďáru nad Sázavou 615226 Budenín 615234 Budětice 615307 Budětsko 615323 Budíkov 615358 Budíkovice 615382 Budiměřice 615404 Budislav 615421 Budíškovice 615455 Budišov 615463 Budkov 615587 Budkov u Střížovic 758094 Budkovice 615595 Budňany 663719 Budyně 615609 Budyně nad Ohří 615617 Buk 615731 Buk u Jindřichova Hradce 660647 Bukol 615749 Buková u Klatov 626325 Buková u Merklína 693162 Buková u Nížkova 704717 Buková u Semněvic 615781 Buková u Třešti 615790 Bukovany u Kozárovic 615838 Bukovany u Kyjova 615919 Bukovany u Olomouce 615927 Bukovany u Týnce nad Sázavou 615820 Bukovec u Horšovského Týna 615935 Bukovice u Rohozce 616010 Bukovina nad Labem 616052 Bukovina u Hradce Králové 616044 Bukovina u Mladotic 616036 Bukovina u Přelouče 616061 Bukovka 616125 Bukovník 616133 Bukvice u Trhových Svinů 768201 Bulhary 616168 Bumbalka 771571 Buršice 668401 Buřenice 616214 Buš 616257 Bušanovice 616273 Buštěhrad 616397 Butovice 758442 Býčkovice 616427 Býchory 616443 Bykáň 676004 Býkev 616460 Bykoš 616494 Býkovice 616524 Býkovice u Louňovic 687367 Bylany u Kutné Hory 695963 Bystrá 616621 Bystré u Klatov 667609 Bystročice 616672 Bystrovany 616699 Bystřice u Benešova 616770 Byšice 617172 Byškovice 703656 Býšť 617237 Byzhradec 617261 Bzí 617300
C
Cakov 604593 Cejle 617407 Cerekvice nad Bystřicí 617474 Cerekvice nad Loučnou 617491 Cerekvička 617521 Cerhenice 617547 Cerhonice 617571 Cerhýnky 617555 Cetenov 617636 Cetoraz 617679 Cetyně 617687 Cibotín 621234 Cidlina na Moravě 617733 Církvice u Kolína 749184 Církvice u Kutné Hory 617750 Císařov 617784 Cítoliby 617822 Citonice 617831 Citov 617857 Cítov 617849 Cizkrajov 617865 Crhov u Olešnice 617920 Ctiboř u Častrova 618691 Cti družice 618047 Ctiměřice 618055 Ctiněves 618063 Cvrčovice 618128 Cvrčovice u Pohořelic 618152
Č
Čachotín 618187 Čachovice 618195 Čakov 618276 Čakovice 731561 Čakovice u Pelhřimova 618314 Čakovice u Radouně 738646 Čakovičky 705403 Čánka 711934 Čankovice 618331 Čáslavice 618501 Čáslavky 628409 Čáslavsko 618527 Částkovice 618616 Častohostice 780448 Častolovice 618624 Častonín 618675 Častotice 790214 Častrov 618705 Časy 653004 Čavisov 618756 Čečelice 618772 Čečelovice 618781 Čečkov 708933 Čečkovice u Jeřišna 658537 Čečovice 618799 Čečovice u Bukovce 615943 Čehovice 618829 Čechočovice 618837 Čechovice 618845 Čechovice u Prostějova 618853 Čechovice-Záhoří 618870 Čechtice 618888 Čechtín 618918 Čechůvky 785229 Čechy 630837 Čechy pod Kosířem 618926 Čejč 618942 Čejkov 618985 Čejkovice 619001 Čejkovice u Zbýšova 792012 Čejkovice u Znojma 619019 Čejkovy 619027 Čejov 619043 Čekanice u Tábora 619086 Čekanov 775801 Čekánov 673455 Čekyně 619108 Čelákovice 619159 Čelčice 619311 Čelechovice na Hané 619345 Čelechovice u Přerova 619337 Čelina 619370 Čelistná 619388 Čelivo 619400 Čelkovice 619418 Čenětice 676543 Čenkov 708976 Čenkov u Malšic 619485 Čenkov u Třešti 619469 Čenovice 623385 Čeňovice 619531 Čeperka 619558 Čepice 737101 Čepřovice 619612 Čeradice nad Loučnou 619655 Čerčany 619663 Čermákovice 619698 Čermná u Staňkova 619701 Černá 619809 Černá Hať 697133 Černá Hora 619825 Černá Hora u Dymokur 634239 Černá u Bohdanče 743844 Černá za Bory 619965 Černčice 620068 Černčice u Loun 620041 Černětice 704628 Černěves 620092 Černice u Defurových Lažan 625345 Černíč 620131 Černíč u Hradešic 647411 Černičí 620165 Černíkov 620190 Černíkov u Strakonic 632562 Černíkovice 620203 Černíky 620220 Černilov 620238 Černín 620246 Černín u Zdic 792420 Černíny 620262 Černiv 620335 Černochov 620343 Černošice 620386 Černouček 618071 Černov 620521 Černovice u Tábora 620530 Černovír 710571 Černožice nad Labem 620629 Červená Lhota 620700 Červená Lhota u Řimic 745596 Červená Řečice 620718 Červené Janovice 620858 Červené Pečky 620947 Červené Poříčí 620980 Červené Záhoří 653403 Červeněves 750913 Červenka 621030 Červený Hrádek u Bečvář 601306 Červený Hrádek u Dačic 621064 Červený Újezd 621200 Červený Újezd u Miličína 621153 Červený Újezd u Mukova 700380 Česká Bělá 621242 Česká Dlouhá 614734 Česká Doubravice 691461 Česká Jablonná 621277 Česká Kamenná Horka 662798 Česká Mez 746231 Česká Olešná 621650 Česká Rybná 621668 Česká Skalice 621684 České Budějovice 7 622486 České Heřmanice 622567 České Kopisty 622583 České Křídlovice 608904 České Meziříčí 622656 České Zlatníky 708739 Český Brod 622737 Český Dub 622842 Český Dvůr 667196 Český Krumlov 622931 Čestice 623296 Čestice u Častolovic 623351 Češtin 623393 Češtin u Jankova 623377 Čestlice 623440 Češnovice 721093 Číbuz 747921 Číčenice 623482 Číčová 623539 Číhalín 623563 Číhovice 623717 Čichořice 655511 Čichtice 623776 Čilec 623792 Čím 623806 Čimelice 623822 Číměř nad Jihlavou 623890 Čimice 730394 Čímice u Sušice 623911 Činěves 623920 Čisovice 623946 Čistá u Litomyšle 624004 Čistá u Rakovníka 623962 Čížkov 624063 Čížkov u Blovic 624071 Čížkovice 624101 Čížov 642606 Čížov u Jihlavy 781835 Čkyně 624217 Čtveřín 761648 Čtyřicet Lánů 761001 Čtyřkoly 624331 Čunín 624381
D
Ďáblice 730629 Dačice 624403 Dálčice 672165 Dalešice 624527 Daliměřice 771627 Dalovy 624624 Dambořice 624632 Daměnice 624641 Damětice 795941 Damíč 624659 Daminěves 616478 Damírov 792021 Damnice 624675 Damnov 624713 Dančovice 625680 Darmyšl 754731 Dašice 624799 Davle 624811 Deblín 624853 Děbolín 624861 Debrno 628310 Děčany 624896 Dědice 625329 Dědice u Nemyšle 703290 Dědice u Zbýšova 792039 Dědinka 768642 Dědkov 605611 Dědová 625337 Defurovy Lažany 625353 Dehtáry 658481 Dehtáře 625370 Dehtáře u Českých Budějovic 794155 Dehtín 767646 Děkanovice 625426 Děkovka 632805 Derflice 625540 Děrné 625558 Desná u Litomyšle 625639 Dešná 612715 Dešná u Dačic 625698 Deštná u Jindřichova Hradce 625744 Dětkovice u Prostějova 625949 Dětřichov 740136 Dětřichov u Frýdlantu 625990 Dětřichov u Moravské Třebové 626074 Dětřichov u Svitav 626031 Diváky 626139 Divec 626252 Divice 782301 Divišov 742201 Dlažkovice 626317 Dlažov 626333 Dlouhá 704024 Dlouhá Brtnice 626376 Dlouhá Lhota 626414 Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi 626384 Dlouhá Lhota u Tábora 626406 Dlouhá Loučka 626431 Dlouhá Louka u Lužan 689173 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu 626571 Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou 626589 Dlouhé Dvory 626627 Dlouhé na Moravě 626619 Dlouhopolsko 626651 Dluhonice 626708 Dmýštice 626732 Dobelice 626821 Dobešov u Černovic 626830 Dobkov 723045 Dobrá 626961 Dobrá Voda u Kovářova 671363 Dobrá Voda u Křižanova 627062 Dobrá Voda u Orlického Podhůří 712108 Dobrá Voda u Pacova 627119 Dobrá Voda u Pelhřimova 626996 Dobrčice 627186 Dobrčice u Skršína 748684 Dobré Pole 627259 Dobré Pole u Vitic 782785 Dobrkov 627267 Dobrnice 680532 Dobrohostov 627321 Dobrohošť 604381 Dobrochov 627348 Dobroměřice 627356 Dobromilice 627364 Dobronice 765236 Dobronice u Bechyně 627372 Dobronice u Chýnova 627399 Dobronín 627402 Dobroše 709026 Dobrošov u Hrazan 647918 Dobrotice 627453 Dobrotice u Chanovic 650617 Dobroutov 627461 Dobrovice 627470 Dobrovítov 792047 Dobrovíz 627488 Dobrš 632261 Dobruška 627496 Dobřany 627615 Dobřejice 619493 Dobřejovice 627640 Dobřeň u Kutné Hory 759058 Dobřenice 627747 Dobříč u Prahy 627763 Dobřichov 627801 Dobřichovice 627810 Dobříkov 627861 Dobříň 627887 Dobřínsko 627917 Dobšice u Znojma 628123 Dobšice u Žehuně 628042 Doksany 628182 Dolánky nad Ohří 628247 Dolany u Červených Peček 620963 Dolany u Čkyně 624225 Dolany u Jaroměře 628417 Dolany u Kladna 628301 Dolany u Klatov 628344 Dolany u Pardubic 628450 Dolany u Prahy 628328 Dolany u Stříbra 722812 Dolejší Kunčice 784125 Dolenice 628492 Dolínek 708984 Dolní Beřkovice 628654 Dolní Bezděkov 628697 Dolní Bítovčice 604917 Dolní Bojanovice 628701 Dolní Bolíkov 617873 Dolní Bolíkov-Nová Ves 623113 Dolní Bolíkov-Rubašov 798827 Dolní Bořek 660949 Dolní Bory 628719 Dolní Brusnice 628751 Dolní Bukovsko 628824 Dolní Bušínov 674486 Dolní Cerekev 628875 Dolní Dlouhá Loučka 626449 Dolní Dlužiny 626716 Dolní Dubňany 628956 Dolní Dunajovice 628964 Dolní Dvorce u Telče 634182 Dolní Hbity 629057 Dolní Heřmanice 629081 Dolní Holetín 641120 Dolní Hořice 629103 Dolní Chabry 730599 Dolní Chobolice 651931 Dolní Chrášťany 642959 Dolní Jablonná 629197 Dolní Jamné 629219 Dolní Jelení 642975 Dolní Kamenice u Staňkova 643068 Dolní Kounice 629286 Dolní Kralovice 629332 Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu 629405 Dolní Kruty 643203 Dolní Lažany 629430 Dolní Lhota 629529 Dolní Lhota u Klatov 629481 Dolní Lhota u Ostravy 629545 Dolní Líšnice 752371 Dolní Lomnice u Kunic 677213 Dolní Loučky 629669 Dolní Město 629740 Dolní Metelsko 644935 Dolní Nakvasovice 616281 Dolní Neděliště 702226 Dolní Němčí 629839 Dolní Němčice 629847 Dolní Nerestce 703699 Dolní Ostrovec 716138 Dolní Pěna 643653 Dolní Pochlovice 678589 Dolní Poříčí 725994 Dolní Povelice 630021 Dolní Přím 630039 Dolní Radouň 630071 Dolní Radslavice 681482 Dolní Rápotice 762415 Dolní Ročov 740241 Dolní Roveň 630080 Dolní Řasnice 630128 Dolní Ředice 630136 Dolní Skrýchov 630144 Dolní Sloupnice 630179 Dolní Smrčné 630187 Dolní Stropnice 745651 Dolní Sukolom 630225 Dolní Svince 630241 Dolní Třebonín 630250 Dolní Týnec 770558 Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou 630322 Dolní Újezd u Litomyšle 630292 Dolní Vestec 750123 Dolní Věžnice 781398 Dolní Vilémovice 630349 Dolní Vilímeč 630357 Dolní Vlčkovice 783862 Dolní Žďár u Lásenice 630438 Doloplazy 630489 Doloplazy u Olomouce 630501 Dolsko 701190 Doly 630527 Domamil 630543 Domamyslice 618861 Domamyšl 630560 Domanice 738204 Dománovice 709191 Domašín u Černíkovic 620211 Domašín u Dobrušky 630748 Domašín u Zbraslavi 791776 Domašov u Brna 630799 Domažlice 630853 Domažličky 700720 Domčice 642851 Domkov 733911 Domoradice 630942 Domoraz 630977 Domoušice 631019 Donín 767891 Doňov 631027 Doubí nad Lužnicí 670804 Doubrava u Kostomlat nad Labem 670618 Doubrava u Milhostova 694835 Doubrava u Plzně 631141 Doubrava u Puclic 736678 Doubravany 670821 Doubravčany 791067 Doubravčice 631205 Doubravice nad Moravou 631302 Doubravice nad Svitavou 631329 Doubravice u České Skalice 744379 Doubravice u Dvora Králové 631272 Doubravice u Leštiny 680486 Doubravice u Nečtin 701963 Doubravice u Nedabyle 702064 Doubravice u Volyně 631345 Doudleby 631400 Doudleby nad Orlicí 631426 Dožice 631469 Drahanovice 631477 Drahelčice 631531 Drahelice 708381 Drahenice 631540 Drahkov 631582 Drahobudice 631647 Drahobuz 631680 Drahotěšice 631833 Drahotice 631876 Drahotín 631884 Drahouš 631965 Drachkov u Strakonic 726923 Drásov 632104 Drasty 666017 Dražejov u Strakonic 755940 Dražetice II 632121 Dražice 632147 Dražice u Tábora 632163 Dražíč 632198 Dražičky 632236 Drážkov 760145 Dražkov nad Labem 632244 Dražkovice 632252 Drážov 632279 Dražůvky 632368 Drevníky 632376 Drhovice 632171 Drhovle 632414 Droužetice 632571 Drozdice 619973 Droždín 632635 Drslavice u Tupadel 771503 Drsník 632651 Druhanov 632660 Drunče 632686 Drvalovice 776823 Drysice 632724 Držkrajov 735213 Držovice na Moravě 632783 Dřemčice 632813 Dřešín 632864 Dřešínek 632872 Dřetovice 632929 Dřevce 754072 Dřevčice u Brandýsa nad Labem 632937 Dřevíkov 787868 Dřínov 633089 Dřísy 633119 Dříteč 633127 Dub nad Moravou 633275 Dub u Kondrace 668966 Dub u Nového Jičína 633267 Dub u Prachatic 633194 Dub u Ratibořských Hor 633259 Dubany 633321 Dubany na Hané 785806 Dubčany u Choliny 652342 Dubeč 633330 Dubějovice 633348 Dubenec 633372 Dubí 792586 Dubí u Kladna 665169 Dubicko 633526 Dublovice 633577 Dubňany 633585 Dubovice 633691 Dubská Lhota 633208 Dudín 633704 Důl 726290 Dunice 633836 Dušejov 633852 Dušníky 633861 Dušníky nad Vltavou 787442 Dušníky u Rudné 743313 Dvakačovice 777617 Dvorce u Jihlavy 617415 Dvorce u Stráže nad Nežárkou 629464 Dvorce u Tučap 771198 Dvorec u Dubu 633216 Dvorska 633895 Dvory u Nymburka 633909 Dvořisko 633933 Dvůr Králové nad Labem 633968 Dyjákovice 634140 Dyjákovičky 634166 Dyje 634174 Dyjice 634191 Dyjička 634212 Dymokury 634247 Dynín 634255 Džbánice 634310 Džbánov u Litomyšle 634328 Džbánov u Vysokého Mýta 634336
E
Encovany 634379 Eš 634433 Evaň 634441
F
Filipov u Zábřeha 703133 Filipovice 630969 Fojtova Kraš 778451 Frankův Zhořec 756075 Frantoly 693928 Fryčovice 634808 Frýdlant 635090 Frýdnava 635197 Frýdštejn 635201 Frymburk u Sušice 795950 Fulnek 635448
G
Geršov 716529 Grešlové Mýto 636215 Gručovice 636223 Grunta 681971 Grygov 636266
H
Hablov 711101 Habrkovice 789321 Habrovčice 640085 Habry 636479 Habřina 636487 Hačky 606502 Hajany 636541 Háje u Příbramě 636550 Hájek u Bavorova 636665 Hájek u Tišnova 636711 Hájek u Uhříněvsi 773395 Hájek u Všerub 636673 Hajnice 636738 Hajská 697753 Hamry nad Sázavou 637106 Hanov 791393 Haňovice 637131 Harcov 613479 Hartmanice u Žimutic 797031 Hartoušov 701726 Hartvíkov 708585 Hartvíkovice 637459 Harty 720518 Haškovcova Lhota 739588 Hašov 763837 Hatě 631655 Hatín 637513 Havlíčkova Borová 637963 Havlíčkův Brod 637823 Havlovice u Domažlic 637980 Havraníky 638056 Hedčany 632996 Hejčín 710644 Hejná 638161 Hejtmánkovice 638226 Helenín 659827 Hemže 638269 Henčlov 638277 Henčov 648680 Herálec 638293 Heraltice 638366 Herink 627666 Heroltice u Jihlavy 638421 Heřmaň u Českých Budějovic 702072 Heřmaneč u Počátek 722979 Heřmanice nad Labem 638501 Heřmanice u Frýdlantu 626007 Heřmanice u Polomi 638561 Heřmanice u Rouchovan 638536 Heřmanice u Vilémova 781924 Heřmaničky 638587 Hetlín 620271 Hevlín 638781 Hladké Životice 638790 Hladov 638811 Hlasivo 638838 Hláska 682519 Hlásná Třebaň 638901 Hlavečník 638951 Hlavenec 638960 Hlavice 638978 Hlávkov 639028 Hlavňov u Budislavi 639044 Hlína u Ivančic 639184 Hliněný Újezd 639206 Hlinice 639231 Hlinné 639290 Hlivice 672564 Hlízov 706051 Hlohová 639427 Hlohovčice 752908 Hlohovice 639443 Hlohovičky 639451 Hlubočany 639486 Hlubočec 639508 Hluboká u Borovan 607754 Hluboká u Dačic 639532 Hluboká u Kdyně 664669 Hluboká u Skutče 639559 Hluboké Dvory 639656 Hluboké Mašůvky 639664 Hlubyně 639702 Hluchov 639893 Hluk 639907 Hlupín 639915 Hlušice 639923 Hlušičky 639931 Hlušovice 639940 Hnanice 640000 Hněvětice 640034 Hněvice 737321 Hněvín 701734 Hněvkovice u Humpolce 640069 Hněvkovice u Ledče nad Sázavou 640093 Hněvotín 640158 Hněvšín 653284 Hnidousy 764558 Hnojice 640166 Hnojná Lhotka 737879 Hnojnice 640174 Hoděčín 710377 Hodějov 645541 Hodějovice 640247 Hoděšovice 640255 Hodíškov 640280 Hodolany 710873 Hodonice 640395 Hodonice u Malont 691151 Hodonín 640417 Hodov 640611 Hodyně u Skuhrova 748994 Hojanovice 640638 Hojkov 640697 Hojovice 640719 Hojšín 760153 Holasice 640778 Holašovice 656763 Hole u Svrkyně 761591 Holešice u Cizkrajova 617881 Holešín 640964 Holešov 640972 Holešovice u Chroustovic 641111 Holetín 641138 Holice u Olomouce 641227 Holice v Čechách 641146 Holkovice 650625 Holohlavy 641294 Hološiny 720194 Holotín 755575 Holštejn 641367 Holubeč 641383 Holubice 777871 Holubice v Čechách 641456 Holušice 641537 Holušice u Kozárovic 615846 Holušice u Mužetic 700495 Homole 641588 Honbice 641723 Hora Svatého Václava 631892 Horákov 641847 Horažďovice 641855 Horažďovická Lhota 770213 Horčápsko 641944 Horka nad Moravou 642061 Horka nad Sázavou 642037 Horka u Chrudimi 641987 Horka u Libochovic 634450 Horka u Žehušic 795763 Horky 642118 Horky nad Jizerou 642126 Horky u Tábora 642096 Horky u Želetavy 795984 Horní Beřkovice 642363 Horní Bítovčice 604909 Horní Bobrová 605867 Horní Borek 621161 Horní Bory 642479 Horní Brusnice 642592 Horní Břečkov 642614 Horní Bříza 642631 Horní Bučice 786225 Horní Bukovina 642665 Horní Bukovsko 642673 Horní Cerekev 642681 Horní Dehtov 642754 Horní Dlouhá Loučka 626457 Horní Dlužiny 626724 Horní Dolce 790664 Horní Dubňany 642843 Horní Dunajovice 642860 Horní Hbity 656178 Horní Heřmanice 642932 Horní Heřmanice u Bernartic 602841 Horní Hradiště 642941 Horní Hrachovice 724696 Horní Chobolice 651940 Horní Chrášťany 642967 Horní Jelčany 631663 Horní Jelení 642983 Horní Jirčany 658600 Horní Kamenice u Lukova 688932 Horní Kamenice u Staňkova 643076 Horní Kosov 643084 Horní Kounice 643106 Horní Krupá u Havlíčkova Brodu 643157 Horní Kruty 643211 Horní Lažany u Lesonic 680222 Horní Lhota 643262 Horní Lhota u Blanska 643271 Horní Lhota u Klatov 772275 Horní Lhota u Lásenice 630446 Horní Lhota u Ostravy 643297 Horní Loučky 643416 Horní Metelsko 644927 Horní Moštěnice 643572 Horní Nakvasovice 616290 Horní Němčí 643599 Horní Nerestce 703702 Horní Nezly 751634 Horní Olešná 643629 Horní Ostrovec 716146 Horní Paseka 790192 Horní Pěna 643661 Horní Počaply 643751 Horní Pohleď 736236 Horní Pochlovice 661597 Horní Poříčí 726001 Horní Přím 643866 Horní Radouň 643912 Horní Radslavice 643955 Horní Rápotice 643963 Horní Ročov 740250 Horní Roveň 643971 Horní Řasnice 643998 Horní Ředice 644013 Horní Řepčice 644021 Horní Skrýchov 740322 Horní Slatina 644030 Horní Slivno 644111 Horní Sloupnice 644129 Horní Smrčné 738506 Horní Sokolovec 682713 Horní Střítež 705900 Horní Studenec 644358 Horní Sukolom 644412 Horní Světlá u Bradáčova 608971 Horní Týnec 770566 Horní Újezd u Litomyšle 644501 Horní Újezd u Třebíče 644528 Horní Ves 644552 Horní Věžnice 781401 Horní Vilémovice 644587 Horní Vilímeč 722987 Horní Vlčkovice 783871 Horní Záhoří u Písku 789992 Horní Žďár u Jindřichova Hradce 660701 Hornice 644757 Horoměřice 644773 Horosedly 644781 Horosedly u Čkyně 624241 Horoušany 644803 Horoušany u Hostouně 645931 Horšov 644960 Horšovský Týn 644871 Horusice 644978 Horušice 795771 Hory u Předína 734250 Hory u Votic 615242 Hořákov 603325 Hořany u Kutné Hory 695971 Hořany u Poříčan 645001 Hořany u Zbrašína 791903 Hořátev 645028 Hořejany 767701 Hořelice 743321 Hořenec 681741 Hořenice 638510 Hořepník 645079 Hořesedly 645109 Hořešovičky 645125 Hořice u Humpolce 645150 Hořičky 645281 Hoříkovice 769339 Hořín 645338 Hořovičky 645494 Hoslovice 645559 Hosov 643092 Hostákov 783226 Hostěnice u Brozan 612901 Hostěradice na Moravě 645672 Hostěrádky 645702 Hostim 645745 Hostim u Berouna 645737 Hostin u Vojkovic 645761 Hostišov 615251 Hostivice 645834 Hostkovice 759252 Hostkovice u Dolních Němčic 629855 Hostokryje 645869 Hostomice pod Brdy 645885 Hostouň u Horšovského Týna 645940 Hostouň u Prahy 645923 Hostovice u Pardubic 645991 Hostovlice 781932 Hošťalovice 646148 Hoštice u Mochtína 698075 Hoštice u Nemyšle 646199 Hoštice u Vodochod 784354 Hoštice u Volyně 646164 Hoštka 646261 Houdkovice 768332 Houserovka 646318 Hovorany 646377 Hovorčovice 646385 Hraběšín 646423 Hrabětice 646431 Hrabětice nad Odrou 658944 Hrabí 603961 Hrabová u Dubicka 646547 Hrabří 646563 Hrabství 646580 Hradčany u Českého Dubu 646644 Hradčany u Prostějova 646709 Hradčany u Tišnova 646687 Hradčany u Žehuně 646628 Hradec Králové 646873 Hradec nad Svitavou 647233 Hradecko 647241 Hradečná u Bílé Lhoty 603970 Hradečno 647250 Hrádek nad Želivkou 642045 Hrádek u Loun 739235 Hrádek u Manětína 691470 Hrádek u Nechanic 647322 Hrádek u Pardubic 647331 Hrádek u Znojma 647349 Hradešice 647420 Hradešín 736287 Hradiště 703788 Hradiště u Boříkov 608238 Hradiště u Domažlic 647454 Hradišťko 1 647560 Hradišťko II 797430 Hradišťko u Dačic 651770 Hradištko u Sadské 647519 Hradové Střimelice 757675 Hracholusky u Prachatic 647608 Hrachov 760161 Hrachoviště u Býště 617245 Hranice u Malče 690635 Hrazánky 647926 Hrazany 647934 Hrazená Lhota 630659 Hrbov 647951 Hrbov u Velkého Meziříčí 647969 Hrdibořice 648027 Hrdlív 648035 Hrdly 648086 Hrejkovice 648094 Hrobce 648159 Hrobice 648230 Hrobičany 746312 Hrobská Zahrádka 708704 Hroby 648256 Hrochov 684597 Hrochův Týnec 648299 Hronětice 648353 Hroška 604721 Hrotovice 648469 Hroubovice 648477 Hroznatín 743259 Hroznětice 648493 Hroznětín u Číhoště 623687 Hroznová Lhota 648540 Hrubá Vrbka 648604 Hrubčice 648612 Hrubý Jeseník 648647 Hrubý Lesnov 638986 Hrusice 648655 Hruška 648671 Hruškové Dvory 648698 Hrušky 648701 Hrušky u Brna 648728 Hrušov nad Jizerou 648736 Hrušová 648752 Hrušovany 725188 Hrušovany nad Jevišovkou 648809 Hrušovany u Brna 648833 Hrutov 648876 Hryzely 600920 Hrzín 778061 Hřebeč 648884 Hředle 648949 Hříběcí 648981 Hřibiny 618632 Hřibojedy 648990 Hřibsko 649023 Hříchovice 649031 Hřiměždice 649058 Hříšice 649074 Hříškov 649091 Hřiště 649121 Hřivčice 649139 Hřivice 649147 Hubenice 649198 Hubenov 649210 Hubenov u Borotic 607649 Hubenov u Třebohostic 770167 Hubíles 751251 Hudčice 649236 Hudeč 644366 Hukovice 649279 Hukovice u Velké Kraše 778460 Hulice 649287 Hulín 649309 Humburky 649317 Humpolec 649325 Hůrka 649562 Hurtova Lhota 723444 Husinec u Řeže 649678 Hustířany 649856 Hutě 617423 Hvězda 649007 Hvězdoňovice 650188 Hvozd u Konice 650242 Hvozdec u Lišova 793914 Hvozdečko 608718 Hvozdnice u Hradce Králové 681717 Hvožďany u Bechyně 650358 Hvožďany u Poběžovic 697451 Hybrálec 650366 Hynčice u Vražného 785792 Hynkov 735990 Hyršov 650421
CH
Chabičovice 695297 Chabrovice 650552 Chacholice 650561 Chalupy 650439 Charvatce u Jabkenic 650641 Charvatce u Loun 650668 Charvatce u Martiněvsi 692018 Charvátská Nová Ves 650684 Charváty 650714 Chářovice 723631 Chcebuz 650790 Chedrbí 674435 Cheznovice 651133 Chlebov 751804 Chleby 651184 Chlistov 651320 Chlístov u Benešova 651273 Chlistov u Dobrušky 776149 Chlístov u Hořiček 645290 Chlístov u Okrouhlice 709638 Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou 651338 Chlístovice 651346 Chloumek 651397 Chloumek u Mladé Boleslavi 651371 Chlovy 711349 Chlum nad Jihlavou 651591 Chlum nad Malší 760218 Chlum u Blovic 651516 Chlum u Novosedel 706922 Chlum u Vlašimi 651427 Chlum u Zbýšova 792055 Chlumčany u Loun 651753 Chlumčany u Přeštic 651737 Chlumec 790796 Chlumec nad Cidlinou 651800 Chlumec u Dačic 651788 Chlumek 651826 Chlumín 651842 Chlumská 659517 Chlumy 651851 Chlupice 645681 Chlustina 651869 Chmelík 651877 Chmeliště 777200 Chmelná u Pelhřimova 651893 Chmelná u Vlašimi 651885 Chmelovice 672491 Choceň 651974 Chocenice 651982 Chocenická Lhota 652008 Chocenický Újezd 652016 Chocerady 652024 Chocnějovice 652083 Chocomyšl 652105 Chodeč 777838 Chodeč-Zvíkov 704067 Chodouň 652113 Chodouny 652121 Chodovlice 652245 Cholenice 652334 Cholina 652351 Choltice 652369 Cholunná 797146 Chomoutov 652415 Chomutovice u Dobřejovic 627674 Chořelice 652784 Choťánky 652792 Chotčiny 652814 Chotěboř 652831 Chotěbudice 652946 Choteč u Holic 653012 Choteč u Prahy 652989 Chotělice 653021 Chotěměřice 640107 Chotěnov 653047 Chotěšiny 653101 Chotěšov 653161 Chotěšov u Vrbičan 653225 Chotětov 653233 Chotíkov 653276 Chotíkov u Kynšperka nad Ohří 678601 Chotilsko 653292 Chotiměř u Blížejova 605646 Chotiněves 653365 Chotouchov 669717 Chotouň 653993 Chotovice 653390 Choťovice 795721 Chotoviny 653411 Chotusice 653489 Chotutice 653497 Chotýš 782807 Chouč 648175 Choustník 653594 Chouzovy 654949 Chožov 653659 Chraberce 701891 Chrámce 748692 Chramiště 632139 Chramostek 689289 Chramosty 653667 Chrast 653799 Chrást u Křesetic 676021 Chrást u Poříčan 653748 Chrást u Tišic 767344 Chrást u Tochovic 653756 Chrást u Zahořan 789852 Chrastavice 653900 Chrástov u Horní Cerekve 653942 Chrášťany u Benešova 653969 Chrášťany u Českého Brodu 654001 Chrášťany u Dřemčic 632821 Chrášťany u Prahy 654019 Chrášťany u Rakovníka 654027 Chraštice 654078 Chrášťovice 654108 Chrášťovice u Mladotic 697141 Chrbonín 654124 Chrlice 654132 Chropyně 654230 Chroustkov 651354 Chroustov u Bohdalova 606090 Chroustov u Třebenic 769614 Chroustovice 654264 Chrtníč 654272 Chrtníky 652377 Chrudim 654299 Chrustenice 654400 Chřebřany 781622 Chudenice 654612 Chudeřice 654787 Chudíř 654795 Chudobín 637157 Chudonice 707198 Chudoslavice 654817 Chvalatice 654884 Chválenice 654957 Chvalešovice 654981 Chvaletice 655015 Chvaletín 655023 Chvalín 706124 Chválkov 627330 Chválkov u Kamenice nad Lipou 655066 Chvalkovice 655171 Chválkovice 710911 Chvalkovice na Hané 655180 Chvalkovice u Dešné 655082 Chvalkovice v Čechách 655104 Chvalnov 655198 Chvalov u Červených Janovic 620866 Chválov u Pelhřimova 710211 Chvalovice 655287 Chvalovice u Netolic 655252 Chvalovice u Nymburka 671339 Chvalšovice 632899 Chvatěruby 655368 Chvojenec 655384 Chvoj nov 655392 Chylice 716189 Chyňava 655449 Chýně 655465 Chýnice 652997 Chýnov 681814 Chýnov u Tábora 655473 Chýstovice 655490 Chyše 655538 Chyška 655627 Chyšná 692131 Chýšť 655686
I
Ivaň 655708 Ivaň na Hané 655716 Ivančice 655724
J
Jabkenice 655864 Jablonec u Libčevsi 681750 Jablonná 656186 Jabloňov u Velkého Meziříčí 656259 Jackov 656429 Jahodov 742031 Jakub 617768 Jakubín 618713 Jakubov u Moravských Budějovic 656551 Jáma 693936 Jamné u Jihlavy 656615 Jamné u Tišnova 656607 Jamnice 656631 Jamolice 656674 Jámy 656682 Jámy u Rychnova nad Kněžnou 626597 Jančí 656691 Jankov 656704 Jankov u Pelhřimova 656798 Jankovice u Přelouče 656801 Janoslavice 656852 Janov 656879 Janov u Litomyšle 656950 Janov u Mladé Vožice 656909 Janovice u Houserovky 646326 Janovice u Polné 657069 Janovice u Vinar 782157 Janovická Lhota 773204 Janovičky u Zámrsku 790931 Jaroměř 657336 Jaroměřice nad Rokytnou 657506 Jaronín 705471 Jaroslav 657522 Jaroslavice 657531 Jarotice 756831 Jarov u Blovic 657603 Jarpice 657646 Jasenná 657671 Jasinov 657697 Javor 772283 Javornice 657816 Javornice u Dubu 633224 Javorníček 681849 Javorník u Svitav 657867 Javorník u Vlašimi 657832 Javorník u Vysokého Mýta 657883 Javoří u Podolí 724220 Javoříčko 688673 Javůrek 657972 Jazovice 755109 Jažlovice 745537 Jeclov 779474 Ječmeniště 798835 Ječovice 723347 Jedlany 658057 Jedouchov 658111 Jedousov 658120 Jedovnice 658154 Jehnědí 658197 Jelcovy Lhotky 756920 Jelemek 701688 Jelence 658219 Jelenice 781134 Jelenice u Mělníka 691429 Jemnice 658227 Jemnice u Oseka 712892 Jemnice u Tisové 767204 Jemníky 658243 Jenčice 658251 Jeneč 613011 Jeneč u Prahy 658260 Jeníčkova Lhota 658286 Jeníkov u Vlašimi 658316 Jeníkovec 690643 Jeníkovice u Horšovského Týna 770078 Jeníkovice u Hradce Králové 658367 Jenišovice u Chrudimi 658448 Jenišovice u Jablonce nad Nisou 658413 Jenišovice u Mělníka 616486 Jenštejn 658499 Jerlochovice 635456 Jersice 621072 Jersín 658502 Jeřice 658511 Jeřičky 658529 Jeřišno 658553 Jesenec 658596 Jesenice u Rakovníka 658693 Jeseník nad Odrou 658952 Jestřabí Lhota 659011 Jestřabí u Fulneku 659002 Jestřebí 738891 Jestřebí u Brtnice 612961 Jestřebí u Zábřeha 659118 Jestřebice 791407 Jestřebíčko 659126 Ješetice 659134 Ješov 750000 Ješovice 681911 Ještětice 752410 Jetenovice 779521 Jetětice 659185 Jetišov 774111 Jetonice 693871 Jetřichov 659193 Jetřichovec 659207 Jeviněves 659347 Jevišovice 659355 Jevišovka 659363 Jezbiny 657441 Jezdovice 659398 Jezero 608106 Jezeřany 659428 Ježená 659461 Ježkovice 659479 Ježov nad Želivkou 659495 Ježovice 716901 Ježovy 659525 Jickovice 676900 Jihlava 659673 Jíkev 659932 Jilem u Sedletína 746843 Jilemník 660019 Jílovec 660132 Jílovice u Českého Meziříčí 660167 Jílovice u Trhových Svinů 660141 Jimlín 660191 Jindice 660299 Jindřichovice na Moravě 660493 Jindřichův Hradec 660523 Jinín 660710 Jíno 620998 Jiratice 725277 Jírovice 616826 Jiřetice u Čepřovic 660973 Jiřetice u Neustupova 660965 Jiřice 602078 Jiřice u Humpolce 661040 Jiřice u Kostelce nad Labem 661031 Jiřice u Miroslavi 661058 Jiřice u Moravských Budějovic 645753 Jiřičky 675644 Jiříkov u Kamene 662372 Jiříkovice 661091 Jiříkovice u Nového Města na Moravě 661104 Jiřin 661112 Jistebník 661236 Jištěrpy 653373 Jitkov 717061 Jivina 661287 Jizbice u Nymburka 661422 Jizerní Vtelno 661457 Josefov u Hodonína 661490 Josefov u Jaroměře 657425
K
Káciň 661619 Kácov 661635 Kačerov 702927 Kadeřín 672025 Kadov 661961 Kajetín 653608 Kakovice 696170 Kakovice u Volyně 734454 Kal u Klatov 665983 Kalenice 662151 Kaletice 738239 Kalhov 662160 Kaliště 662241 Kaliště u Červeného Poříčí 621005 Kaliště u Českých Budějovic 662208 Kaliště u Sebranic 746363 Kaly 662321 Kamberk 793124 Kámen u Habrů 662381 Kámen u Křenic 675831 Kámen u Pacova 662348 Kamenec 640794 Kamení 719161 Kamenice u Herálce 662542 Kamenice u Jihlavy 662551 Kamenička 662658 Kamenná 662780 Kamenná Lhota 662810 Kamenná nad Oslavou 662763 Kamenná u Bohostic 606278 Kamenná u Jihlavy 662747 Kamenná u Příbramě 662691 Kamenná u Trhových Svinů 662712 Kamenné Zboží 662828 Kamenný Dvůr 678619 Kamenný Most 704181 Kamenný Újezd 662925 Kamilov 750689 Kamýk nad Vltavou 662984 Kamýk u Švihova 764574 Kamýk u Velkých Přílep 779351 Kanice u Domažlic 662992 Kanice u Petrovic 720119 Kaničky 663018 Kanín 711977 Kaňk 678015 Kaňkov 609013 Kanovsko 784044 Kaplice 663069 Kapsova Lhota 738581 Káranice 663182 Káraný 708020 Karle 663247 Karlík 627828 Karlín na Moravě 663263 Karlov 663271 Karlov u Bohušova 606626 Karlov u Paseky 718149 Karolín 663751 Karolín u Sulimova 759473 Kasalice 664260 Kasaličky 664278 Kasanice 623407 Kašina Hora 656658 Kašnice 664359 Kašov 677001 Kateřinice 664481 Katov 676519 Katov u Budislavi 615439 Katovice 664529 Kbel 664561 Kbel u Přeštic 664588 Kbel u Ratboře 739685 Kbelnice 664626 Kbelnice u Letin 680583 Kbely 731641 Kdousov 664651 Kdyně 664677 Keblice 664693 Keblov 664707 Kejnice 664723 Kejšovice 675105 Kejžlice 664731 Kelčany 664774 Kelčice 785521 Kladina 664910 Kladky 664928 Kladné-Dobrkovice 623075 Kladno 665061 Kladno u Hlinska 665266 Kladrubce 665291 Kladruby 629120 Kladruby nad Labem 665410 Kladruby u Kohoutova 667692 Kladruby u Libice 603643 Kladruby u Strakonic 665321 Klamoš 665428 Klanečná 723452 Klapý 665452 Klášter Hradiště nad Jizerou 665517 Klášter nad Dědinou 679658 Klášter u Vilémova 781959 Klášterní Hradisko 710555 Klatovy 665797 Klec 666009 Klecany 666033 Klečaty 790702 Klečetné 712060 Klementice 662771 Kleneč 666084 Klenovice na Hané 666122 Klenovice u Mičovic 693944 Klenovice u Soběslavi 666106 Klentnice 666149 Kleny 733873 Kletečná u Humpolce 666181 Kletice 761311 Kletné 666190 Klevetov 680702 Klíčany 666203 Klíčov u Mrákova 666238 Klimkovice 666319 Klínec 666343 Klínovice 654116 Klipec 722774 Klisinec 647942 Klobouky u Brna 666408 Klobuky 666424 Klokočná 666467 Klokočov u Příbora 735370 Klokoty 666513 Klopina 666548 Klopotovice 666564 Kloušov 693171 Klouzovy u Chotěboře 702684 Kloužovice 666572 Klucké Chvalovice 792063 Klučenice 666602 Klučov 666661 Kluk 666670 Kluky 647225 Kluky u Čáslavi 666688 Klužínek 650251 Kly 666777 Kněž 767042 Kněž u Čestína 623415 Kněždub 666840 Kněževes nad Oslavou 666904 Kněževes u Prahy 666858 Kněževes u Rakovníka 666866 Kněževísko 789224 Kněžice u Městce Králové 666921 Kněžice u Ronova 666971 Kněžice u Třebíče 667005 Kněžičky 603121 Kněžívka 771350 Kněžská 762806 Kníje 774197 Knínice 667137 Knínice u Boskovic 667145 Knížkovice 792438 Kňovice 667153 Knovíz 667188 Knyk 667200 Koberovice 667242 Kobeřice 646717 Kobeřice u Brna 667331 Kobylí na Moravě 667455 Kobylice 732869 Kobylnice 667463 Kobylnice nad Doubravou 789330 Kobylnice u Brna 667471 Kobyly 667498 Koclířov 667595 Koclov 706892 Kocourov 667617 Kocourov u Horšovského Týna 644943 Kocourov u Slavíkova 750140 Kočí 667633 Kočín 613967 Kohoutov 667706 Kochánky 667731 Kochánov 667749 Kochánov u Mitrova 696234 Kochánov u Stránecké Zhoře 756083 Kochovice 646270 Kojatice 667803 Kojatín 751219 Kojčice 667838 Koječín 638315 Koječín u Čepřovic 660981 Kojetice na Moravě 667862 Kojetice u Prahy 667854 Kojetín 667897 Kojetín u Havlíčkova Brodu 667871 Kojetín u Petrovic 719854 Kojice 667901 Kojkovice 673463 Kojkovičky 673471 Kokory 667978 Kokovice 666441 Kokšín 764582 Kolaje 668010 Koldín 668036 Koleč 668044 Kolence 706981 Kolesa 668079 Kolešovice 668125 Količín 668141 Kolín 668150 Kolišov 791415 Kolný 668478 Koloděje 668508 Kololeč 769584 Koloměřice 654060 Koloveč 668575 Kolovraty 668591 Kolšov 668613 Komárov u Dvora Králové 782769 Komárov u Holic 668699 Komárov u Přelouče 668702 Komárovice u Jihlavy 668729 Komárovice u Moravských Budějovic 668737 Komorno 668842 Komorovice 668851 Komušín 668923 Konárovice 668958 Končice 797448 Kondrac 668974 Koněprusy 669032 Koněšín 669041 Konětopy 669059 Konětopy u Pnětluk 722758 Konětopy u Příbramě 669083 Konice 669091 Konice u Znojma 669113 Kopeč 703991 Kordula 740152 Korkyně 669512 Komice 669521 Korno 693006 Korolupy 669539 Korotice 774243 Korozluky 669610 Korycany 669644 Koryta u Bezděkova 603490 Koryta u Mnichova Hradiště 669679 Korýtka 721417 Kořenice 669725 Kosice 669831 Kosičky 669849 Kosmáčov 665967 Kosobody 658707 Kosobudy 669954 Kosoř 669971 Kosořice 669989 Kosořín 790737 Kosov u Jihlavy 691372 Kosov u Opalic 711381 Kostelec na Hané 670154 Kostelec nad Černými Lesy 670162 Kostelec nad Labem 670171 Kostelec nad Ohří 741795 Kostelec nad Orlicí 670197 Kostelec nad Vltavou 670201 Kostelec u Heřmanova Městce 670260 Kostelec u Holešova 670294 Kostelec u Jihlavy 670120 Kostelecká Lhota 670332 Kostelecké Horky 670359 Kostelecký Dvůr 617431 Kostelní Hlavno 670511 Kostelní Lhota 670529 Kostelní Myslová 670537 Kostelní Radouň 670545 Kostelní Střimelice 757683 Kostelní Vydří 670553 Kostěnice 670570 Kostice 670588 Kostníky 670596 Kostomlátky 670600 Kostomlaty nad Labem 670626 Kostomlaty pod Řípem 670677 Košatka nad Odrou 670723 Košetice 670758 Košice u Nepoměřic 703419 Košice u Soběslavi 670812 Košík 670839 Košín 670910 Koštice 670987 Kotel 712761 Kotelice 770574 Kotlasy 671061 Kotouň 713023 Kotousov 651991 Kotvrdovice 671126 Koubalova Lhota 671134 Kounice 671142 Kounické Předměstí 655741 Kounov u Rakovníka 671151 Kouřim 671215 Kout na Šumavě 671231 Kouty u Bojiště 606944 Kouty u Poděbrad 671266 Kouty u Třebíče 671274 Kovalovice 671282 Kovanice 671347 Kovansko 671355 Kováry 790443 Kovářov 671380 Kovářov u Bouzova 671487 Kovářovice 737038 Kovčín 671541 Kozárov 671517 Kozárovice 671525 Kozašice 656810 Kozí 603333 Kozinec 641464 Kozlany 671592 Kozlany u Vyškova 671606 Kozlov nad Otavou 671614 Kozlov u Jihlavy 671711 Kozlov u Křižanova 671738 Kozly u Tišic 767352 Kozmice u Benešova 671851 Kozmice u Chýnova 648264 Kozmice u Jiviny 661295 Kozojedy 671894 Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy 671886 Kozojedy u Žlunic 797677 Kozojídky 671959 Kozojídky u Vinar 782165 Kozolupy 671967 Kozolupy u Plzně 671983 Kozomín 672009 Kozovazy 788490 Kožichovice 672050 Kožlany 672068 Kožlí 672084 Kožlí u Čížové 724408 Kožlí u Myštic 700835 Kožlí u Orlíka 712230 Kožušany 672106 Kožušice 672122 Krabčice 628425 Krabčice u Roudnice nad Labem 672131 Kraborovice 672181 Kracovice 755257 Krahulov 672220 Krajníčko 672319 Krakovany 672351 Krakovec na Moravě 679194 Kralice 672386 Kralice na Hané 672441 Králíky u Nového Bydžova 672505 Králová 672572 Králova Lhota 672581 Králova Lhota u Českého Meziříčí 672611 Kralovice 672637 Královice 672629 Kralovice u Rakovníka 672645 Kralupy nad Vltavou 672718 Kramolín u Křešína 676136 Kramolna 768910 Krámy 706086 Krasejovka 673111 Kraselov 673145 Krasice 733695 Krasíkovice 673218 Krásná Hora 673480 Krásná Hora nad Vltavou 673528 Krásné Pole 673722 Krásněves 673773 Krásnice 746916 Krásný Les u Frýdlantu 673960 Krasonice 674010 Krasoňov 674028 Krasová 674044 Krašovice 674087 Krašovice u Čížové 624187 Krátká Ves 674125 Kratochvilka 674133 Kratonohy 674141 Krátošice 674176 Kravsko 674257 Krč u Protivína 674303 Krčín 706434 Krčmaň 674338 Krejnice 674346 Krhov u Hrotovic 674397 Krhovice 674419 Krchlebská Lhota 792071 Krchleby na Moravě 674494 Krchleby u Čáslavi 674443 Krchleby u Kostelce nad Orlicí 651222 Krchleby u Nymburka 674478 Krchleby u Staňkova 753556 Krchova Lomná 604992 Kristiánov 626015 Krnčice 706779 Krnov 683264 Krňovice 769410 Kročehlavy 665126 Kroměždice 700738 Kroučová 675067 Krouna 675075 Krsice 623831 Krsov 716031 Krsy 675113 Krtov 675156 Krty 675164 Krty u Strakonic 675181 Krumsín 675202 Krumvíř 675211 Krupá 675253 Krupá u Kostelce nad Černýni Lesy 675229 Krupá u Křesetic 676039 Krusičany 675407 Krušlov 701165 Krušovice 675415 Krutěnice 774804 Krymlov 710172 Křakov 747335 Křeč 675491 Křečkov 675539 Křečov 763748 Křečovice u Neveklova 675547 Křečovice u Onomyšle 711306 Křekovice 792349 Křekovice u Vyšetic 675580 Křelov 675636 Křelovice u Pelhřimova 675652 Křemačov 675725 Křemenec 624390 Křemže 675768 Křenek 675806 Křenice 675849 Křenice u Prahy 675814 Křenov 675873 Křenovice 724343 Křenovice u Slavkova 675881 Křenovy 675903 Křenůvky 700525 Křepenice 675938 Křepice 675954 Křepice u Hustopečí 675946 Křepice u Vodňan 755729 Křepiny 744867 Křesetice 676047 Křesín 676055 Křešice u Čížové 724416 Křešice u Divišova 679593 Křešice u Litoměřic 676080 Křešín u Pacova 676144 Křešov 751341 Křičeň 676187 Křičov 750921 Křída u Stádlce 753203 Křídla 705951 Křídlůvky 776734 Křimice 676195 Křinec 676292 Křinice 676314 Křištín 757594 Křivá 626465 Křivenice 643769 Křivice 676365 Křivousy 784516 Křivsoudov 676411 Křižanov u Branic 609315 Křižanovice 683141 Křížov 676616 Křížov pod Blaníkem 676594 Křovice 627542 Křtěnov u Olešnice 676691 Křtěnovice 705918 Kubšice 676888 Kučerov 676896 Kučeř 676918 Kuchař 676942 Kuchařovice 676951 Kujavy 676969 Kukle 694169 Kukleny 647209 Kuks 677019 Kunčí 749788 Kunčina 677141 Kunčina Ves 677159 Kundratice u Rozsoch 742422 Kundratice u Svinů 760897 Kundratice u Žiželic nad Cidlinou 797456 Kunemil 746274 Kunětice 737178 Kuní 677205 Kunice u Říčan 677230 Kuničky 677272 Kunín 677281 Kunkovice u Litenčic 677329 Kuňovice 677337 Kunratice u Frýdlantu 677418 Kunžak 677531 Kupařovice 677582 Kuří u Říčan 677647 Kuřimská Nová Ves 677680 Kuřimské Jestřabí 677698 Kúsky 681491 Kutná Hora 677710 Kvačice 773115 Kvasetice u Květinova 678252 Kvasice 678180 Kvasiny 678198 Kváskovice u Drážova 632287 Kvášňovice 678228 Květin 678244 Květinov 678261 Květná 678279 Květná u Lukové 689017 Květnov 758949 Květov 678317 Kvíc 749532 Kvíčovice 678333 Kydliny 678392 Kyje u Hajnice 636746 Kyjov 678431 Kyjov u Buřenic 616231 Kyjov u Černé 678546 Kyjov u Havlíčkova Brodu 678422 Kyjovice 678554 Kyjovice ve Slezsku 678562 Kynice 678571 Kynšperk nad Ohří 678627 Kyselovice 678708 Kystra 749982 Kyšice 678716 Kyškovice 678741
L
Labětín 744778 Labské Chrčíce 678821 Labuť u Bílovce 905038 Labuti ce 759112 Laby 683442 Lačnov u Lysic 763233 Ladín 614823 Ladná 678872 Lahovice 729248 Lahovice u Libčevsi 681768 Lančov 678899 Lány na Důlku 679071 Lány u Dašic 679101 Lány u Kostomlat nad Labem 670634 Lány u Libice nad Doubravou 682721 Lány u Litomyšle 685682 Lanžhot 679119 Lanžov 679127 Lásenice 679160 Laškov 679208 Lavičky 679232 Lavičné 679259 Láz u Nových Syrovic 706787 Láz u Radomyšle 740586 Lazce 710598 Lazce u Troubelic 768651 Laziště 672599 Lázně Bohdaneč 606171 Lázně Toušeň 767859 Lazníčky 679399 Lazníky 679411 Lazsko 679429 Lažánky u Blanska 679453 Lažany 679496 Lažany u Chýnova 648272 Lažany u Litomyšle 698393 Lažany u Mezna 693821 Lažany u Skutče 679488 Lažany u Sychrova 761672 Lažínky 780456 Lažíšťka 701696 Lážovice 679577 Lbosín 679607 Lčovice 624250 Ledce 679666 Ledce u Kladna 679615 Ledce u Mladé Boleslavi 679623 Ledce u Plzně 679631 Ledce u Židlochovic 679682 Ledčice 679691 Ledec 679704 Ledenice 679798 Lednice na Moravě 679828 Lechovice 679861 Lejčkov 629138 Lejšovka 679887 Lenešice 679925 Leská 754081 Léskovec 722995 Leskovec u Vítkova 679992 Leskovice 680036 Leskovice u Radomyšle 738212 Lesná u Velké Chyšky 778362 Lesná u Znojma 680176 Lesná u Želetavy 680168 Lesnice 680214 Lesonice 680231 Lesonice u Moravského Krumlova 680249 Lesůňky 680362 Lešany 680419 Lešany u Nelahozevsi 702781 Lešany u Prostějova 680427 Lešetice 680435 Leškovice 680443 Lešov 680460 Lešovice 702005 Leština 680508 Leština u Herálce 680478 Leština u Světlé 680541 Leština u Zábřeha 680524 Leštinka 680575 Letiny 680605 Letky 681822 Letňany 731439 Letovy 695815 Lety 680770 Lety u Dobřichovic 680761 Levín nad Cidlinou 710342 Levín u Berouna 680796 Levousy 676063 Lezník 680826 Lhota nad Moravou 701386 Lhota pod Džbánem 700410 Lhota pod Hořičkami 681059 Lhota pod Kosířem 631493 Lhota pod Kůstrým 782505 Lhota pod Libčany 681105 Lhota pod Přeloučí 681113 Lhota u Dobrušky 723380 Lhota u Dobřan 680940 Lhota u Dolních Břežan 628808 Lhota u Dřís 680931 Lhota u Dynína 634271 Lhota u Chroustovic 681164 Lhota u Konice 612723 Lhota u Letovic 680729 Lhota u Lysic 681199 Lhota u Medvědic 692689 Lhota u Nahořan 701211 Lhota u Rakovníka 705438 Lhota u Skutče 791695 Lhota u Tachova 715964 Lhotice 681270 Lhotice u Jemnice 681296 Lhotka nad Labem 681431 Lhotka u Berouna 796034 Lhotka u Humpolce 681342 Lhotka u Přerova 681415 Lhotka u Třebče 769380 Lhotka u Velkého Meziříčí 743186 Lhotka u Vítkova 706809 Lhotka u Žďáru nad Sázavou 681393 Lhotky 768928 Lhotky u Malotic 691178 Lhotky u Mladé Boleslavi 681466 Lhotky u Velkého Meziříčí 681504 Lhovice 764591 Lhůta 682730 Lhůta u Klatov 667625 Lhůta u Vysokého Mýta 681580 Lhůty 791342 Libanice 641731 Libčany 681725 Libčeves 681776 Libčice 681806 Libčice nad Vltavou 681831 Libčice u Dolních Kralovic 629341 Libecina 681857 Libečov 681881 Libějice 737887 Libel 769665 Libenice 681989 Liběšice u Litoměřic 682578 Liběšice u Želenic 795925 Libětice 752495 Líbeznice 682667 Libhošť 682683 Libice nad Cidlinou 682691 Libice nad Doubravou 682748 Libická Lhotka 682756 Libíč 682781 Libichov 682799 Libínky 682861 Libiš 703621 Libišany 682918 Libivá 682926 Libkova Voda 682951 Libkovice pod Řípem 682977 Liblice 617199 Libníkovice 683078 Liboc u Kynšperka nad Ohří 678643 Libochovice 683124 Libochovičky 683132 Liboměřice 683159 Libomyšl 683205 Libosváry 781631 Liboš 683272 Libotenice 683370 Libotov 683388 Libouň 683451 Librantice 683485 Libřice 683493 Libušin 683582 Licibořice 683167 Licomělice 701033 Licoměřice 684678 Lično 683591 Liderovice 653420 Lidéřovice 718718 Lidice 683701 Lidmaň 683728 Lidmaňka 683736 Lichoceves 683795 Líchovy 683825 Limuzy 767158 Lípa nad Orlicí 683949 Lípa u Havlíčkova Brodu 683906 Lipanovice 789275 Lipany 668605 Lipec 738760 Lipec u Slepotic 750476 Lipence 683973 Lipenec 683981 Lipice 684058 Lipinka 684104 Lipiny 701912 Lipňany 684121 Lipňany u Skryjí 748846 Lipnice nad Sázavou 684198 Lipnice u Dvora Králové 684171 Lipnice u Spáleného Poříčí 684139 Lipník 684244 Lipník u Hrotovic 684252 Lipno 684295 Lipolec 684325 Lipoltice 684333 Lipov 684368 Lipová Lhota 615315 Lipovec 684686 Lipovec u Blanska 684694 Lipovka 684716 Lipovka u Rychnova nad Kněžnou 684724 Lipůvka 684830 Lípy 684848 Lískovice 782840 Lísky 655201 Lísky u Holušic 641545 Lišany u Rakovníka 684929 Líšeň 612405 Lišice 684970 Lišice u Sulovic 759546 Liškov 618802 Líšnice u Mohelnice 685119 Líšnice u Prahy 685054 Líšnice u Sepekova 747599 Líšno 616834 Líšťany u Cítolib 685224 Liteň 685267 Litenčice 685275 Litětiny 685283 Litice nad Orlicí 685305 Litice u Plzně 722740 Litíč 685313 Litobratřice 685356 Litohlavy 685364 Litohoř 685372 Litohošť 775584 Litohrady 684732 Litochovice nad Labem 685411 Litochovice u Volyně 685381 Litol 689556 Litomyšl 685674 Litošice 685852 Litovany 685895 Litovel 685909 Litovice 645842 Litvínovice 686204 Lkáň 686239 Lobeč 672912 Lobeček 672866 Lobkovice 703664 Lobodice 686298 Ločenice 686301 Loděnice 640808 Loděnice u Berouna 686328 Loděnice u Moravského Krumlova 686344 Lodín 686387 Lohenice 686395 Lohenice u Přelouče 686409 Lochkov 686425 Lojovice 779318 Loket u Dolních Kralovic 686492 Lom 737895 Lom u Blatné 686549 Lomec 756571 Lomec u Klatov 629499 Lomec u Úmonína 774251 Lomnička u Plas 721514 Lomy u Jemnice 686816 Losina 653179 Losiny 720267 Loštice 686883 Loucká 620645 Loučany 772305 Loučany na Hané 686921 Loučeň 686930 Loučka 687014 Loučka u Bílska 604607 Loučky 687031 Loučky u Jihlavy 781843 Loučná Hora 750930 Louka 687189 Louka u Jemnice 687197 Louka u Ostrohu 687201 Loukonosy 797464 Loukov u Mnichova Hradiště 687235 Loukovec 687278 Loukovice 687286 Loukovičky 622877 Lounín 767611 Lounky 687332 Louňovice pod Blaníkem 687375 Louny 687391 Loužná 700657 Lovčice 604097 Lovčice u Nového Bydžova 687634 Lovčičky 687651 Lovčovice 693031 Lovětín u Třešti 687693 Lovosice 687707 Lozice 687847 Lštění 624357 Lštění nad Zubřinou 687855 Lubě 687871 Luběnice 687952 Lubná u Poličky 688011 Lubná u Rakovníka 688002 Lubné 688037 Lubnice 688045 Lubno u Bačkova 600792 Lubno u Nechanic 702463 Lubojaty 688096 Luby 665975 Lučice 688282 Lučice na Moravě 688304 Lučice u Chlumce nad Cidlinou 688291 Lučice u Chudenic 654621 Lučkovice 695491 Ludéřov 631507 Ludmírov 688461 Luhy 688606 Luká 688681 Luka nad Jihlavou 688703 Lukavec u Bílovce 688801 Lukavec u Lovosic 688797 Lukavec u Pacova 688771 Lukavice 688908 Lukavice na Moravě 688878 Lukavice u Strážova 756768 Lukohořany 624900 Lukov 688941 Lukov nad Dyjí 688991 Lukov u Moravských Budějovic 688983 Luková nad Cidlinou 689009 Luková u Manětína 693570 Luková u Přerova 689033 Lukovna 689076 Lupěné 703117 Lupenice 689092 Luštěnice 689106 Lutín 689122 Lutotín 604542 Lužany nad Trotinou 689220 Lužany u Přeštic 689181 Lužce 689246 Luže 689254 Lužec nad Cidlinou 689271 Lužec nad Vltavou 689297 Luženice 689301 Luženičky 689319 Lužice u Hodonína 689343 Lužice u Mostu 689327 Lužice u Šternberka 689351 Lysá nad Labem 689505 Lysice 689661 Lysolaje 729931 Lysovice 689670 Lžovice 772330
M
Mackovice 689718 Macourov 797570 Mačice 616141 Majetín 689921 Makarov 726931 Makolusky 791539 Makotřasy 689947 Makov u Jistebnice 689963 Makov u Litomyšle 690007 Makov u Předslavi 734411 Malá Bukovina u Chvalkovic 655121 Malá Čermná nad Orlicí 619787 Malá Lhota 690112 Malá Losenice 690147 Malá Turná 712906 Malá Víska u Klatov 786250 Malá Vrbka 690422 Malče 603228 Malčice 695301 Malčice u Mirotic 724424 Malčice u Všelibic 787132 Malčín 690431 Malé Číčovice 623547 Malé Hydčice 639214 Malé Přílepy 690538 Malé Přítočno 690554 Malé Výkleky 655694 Malé Žernoseky 690589 Maleč 690597 Maleč u Chotěboře 690651 Malechov 628352 Malenice 690724 Malenovice u Kutné Hory 759066 Maleny 756539 Malesice 690821 Malešín 744972 Malešín u Vodice 784265 Malešov 690830 Malešov u Hoštky 646288 Malešovice 690872 Malhostovice 690911 Malíkov nad Nežárkou 643670 Malin 678023 Malinec 664596 Malinky 690970 Málkov u Suchomast 690996 Malochyně 603651 Malonice nad Zubřinou 687863 Malotice 691186 Malovice u Miličína 694843 Malšice 691275 Malšova Lhota 691305 Malšovice 691348 Malšovice u Hradce Králové 646997 Malý Beranov 691381 Malý Bor 691399 Malý Dešov 625736 Malý Ježov 779610 Malý Malahov 736686 Malý Pěčín 691411 Malý Rohozec 628280 Malý Újezd 691437 Mančice u Rašovic 739529 Manešovice 769681 Manětín 691496 Mankovice 691534 Maňovice u Pačejova 717282 Mantov 653187 Marčovice 734462 Marketa 691704 Markvarec u Hřivic 649155 Markvarec u Nové Cerekve 691771 Markvartice 691879 Markvartice u Třebíče 691887 Maršov u Tábora 691917 Maršovice 659436 Maršovice u Nového Města na Moravě 706400 Martiněves u Libochovic 692026 Martinice u Březnice 692085 Martinice u Dolních Kralovic 692123 Martinice u Onšova 692140 Martinice u Velkého Meziříčí 692115 Martínkov 656569 Martínkovice 692166 Martinov 791008 Máslovice 692221 Masojedy 631213 Mastířovice 785920 Mastník 692239 Masty 604739 Maškovice 724823 Mašov 719871 Mašovice 652822 Mašovice u Hořepníku 775568 Mašovice u Meclova 692361 Mašovice u Znojma 692247 Matějov 692298 Matějovec nad Nežárkou 657581 Matná 624870 Mazelov 762440 Mažice 790711 Mcely 692344 Meclov 692379 Mečeříž 692395 Mečichov 692409 Měčín 692441 Mečíř 692514 Medlešice 692573 Medlice 692581 Medlov 692590 Medlov u Uničova 692611 Medná 753009 Medvědice 692697 Měchenice 692719 Měcholupy u Předslavi 734420 Měkynec 604577 Melč 692778 Mělčany u Dobrušky 627551 Mělčany u Ivančic 692786 Mělice 692794 Mělnice 641391 Mělník nad Sázavou 775827 Měňany 693014 Menhartice 693049 Měník 745600 Měník u Nového Bydžova 693073 Měnín 693090 Mentour 693103 Měrčín 618811 Merklovice 693201 Měrotín 696846 Měrovice nad Hanou 693219 Měrunice 693227 Měřín 693243 Městec 693278 Městec Králové 693286 Městec nad Dědinou 708895 Městec u Nahořan 701220 Město Žďár 795232 Městys Blížkovice 605697 Měšice u Prahy 693448 Měšice u Tábora 693456 Měšín 693481 Mešno 693529 Mešovice 785571 Metánov 618721 Mezholezy u Černíkova 693553 Mezholezy u Horšovského Týna 693561 Mezholezy u Kutné Hory 695980 Mezí 693588 Mezice 701394 Mezihoří u Švihova 764604 Mezihoří u Týnčan 772232 Mezilečí 693634 Mezilesí 693669 Mezilesí u Trhových Svinů 624144 Meziříčí 632180 Meziříčko u Jihlavy 693758 Meziříčko u Moravských Budějovic 693766 Mezná u Pelhřimova 693774 Mezouň 693863 Micmanice 755877 Mičovice 693952 Michalovice 720208 Michalovice u Havlíčkova Brodu 693979 Michnovka 674150 Míchov u Boskovic 694045 Mikovice u Kralup nad Vltavou 672742 Mikulášov 694118 Mikulčice 694142 Mikuleč 694177 Mikulov na Moravě 694193 Mikulovice 694380 Mikulovice u Pardubic 694371 Mikulovice u Znojma 694398 Milá 601241 Milatice 762237 Milavče 694509 Milčice 671550 Milčice u Peček 694533 Milešín 638676 Milešov nad Vltavou 694622 Milešovice 694657 Miletice u Nepoměřic 703427 Miletín u Humpolce 681288 Miletín u Onomyšle 711314 Milevsko 694673 Milhostov 694819 Miličín 694851 Milíčov 762601 Milíčov u Jihlavy 694894 Milíčovice 694908 Milíkov 619817 Milíkovice 759937 Milín 694975 Milkov na Moravě 688479 Milokošť 780791 Milonice u Lipůvky 695076 Miloňovice 695092 Milostín 695122 Milotice 625388 Milotice u Kyjova 695157 Milotičky 600733 Milovice nad Labem 695190 Minice u Kralup nad Vltavou 672751 Minice u Mišovic 696188 Míreč 686557 Mirkovice 695319 Mírkovice 645958 Miroslav 695378 Miroslavské Knínice 695394 Mirošov u Jihlavy 695459 Mirošovice 648191 Mirošovice u Rataj nad Sázavou 739669 Mirošovice u Říčan 695475 Mirotice 695505 Mirotín 697419 Mirovice 695726 Mírovka 695769 Miřátky 780031 Miřenice 695823 Miřetice 695858 Miřetín 695947 Mířkov 695955 Miskolezy 655139 Miskovice 695998 Mistřín 760081 Miškovice 731552 Mišovice 696196 Míšovice 645699 Mitrov u Uhlířských Janovic 696251 Mitrovice 693847 Mladá Vožice 696722 Mladé 651966 Mladé Bříště 696765 Mladeč 696854 Mladějov na Moravě 696927 Mladoňovice na Moravě 697117 Mladotice 697150 Mladotice u Drhovle 632457 Mladotice u Kraselova 673170 Mlečice 697290 Mlékojedy u Neratovic 703672 Mlékosrby 697311 Mlékovice u Neveklova 697346 Mlýnec 725137 Mlýny u Choustníku 697389 Mnetěš 697397 Mnětice 619981 Mnich 697427 Mnich u Kardašovy Řečice 663212 Mnichov 697443 Mnichov u Loun 650676 Mnichov u Poběžovic 697460 Mnichovice 697524 Mnichovice u Říčan 697541 Mnichovský Týnec 771155 Močerady 697672 Močidlec 706931 Močovice 674451 Modlešovice 697761 Modletice 691712 Modletice u Dobřejovic 627682 Modlíkov u Přibyslavi 697826 Modřice 697931 Modřovice 697966 Mohelnice 698032 Mohelnice nad Jizerou 661309 Mochov 698067 Mochtín 698091 Mojné 698148 Mojné-Skřidla 777846 Mokošín 698181 Mokrá Lhota 706299 Mokrá u Brna 698199 Mokrá u Soběslavi 780413 Mokré 698211 Mokrý Lom 745707 Mokřany u Velkých Popovic 779326 Mokřice 674095 Morašice 698466 Morašice u Litomyšle 698407 Morašice v Železných horách 792233 Moravanský 698474 Moravany nad Loučnou 698482 Moravany u Brna 698504 Moravany u Ronova 666980 Moraveč 698580 Moraveč u Mladé Vožice 749567 Moravice 698601 Moravičany 698610 Moravská Dlouhá 614742 Moravská Huzová 698750 Moravská Kamenná Horka 662801 Moravská Loděnice 606448 Moravská Nová Ves 698792 Moravská Třebová 698806 Moravské Bránice 698890 Moravské Budějovice 698903 Moravské Vlkovice 784133 Moravský Krumlov 699128 Moravský Lačnov 760994 Moravský Písek 699233 Moravský Žižkov 699250 Morkůvky 699284 Mořice 699292 Mořina 699306 Mořinka 699322 Mostek nad Orlicí 699837 Mostek u Ratibořských Hor 724726 Mostiště u Velkého Meziříčí 699853 Mostkovice 699870 Mostky 663166 Mostov 709042 Mošnov 699934 Motyčín 764540 Moudrov 782386 Moutnice 699985 Mozolov u Krásné Hory 673498 Možděnice 787876 Mrač 700002 Mračnice 692387 Mrákotín u Skutče 700029 Mrákov 700070 Mramotice 700100 Mratín 700118 Mravín 763322 Mrchojedy 770086 Mrsklesy 692701 Mrzky 767166 Mrzlice 648205 Mstětice 792764 Mstislavice 606952 Mšené-lázně 700258 Mukařov u Jiviny 661317 Mutějovice 700428 Mutěnice 700444 Mutěnice u Strakonic 700436 Mutěnín 700461 Mutice 705926 Mutišov 750352 Mutná 617890 Muzlov 614751 Mužetice 700509 Myslechovice 637165 Mysletice 700541 Mysletín 700576 Mysliboř 700584 Myslibořice 700592 Myslíč 757055 Myslín 700631 Myslinka 671991 Myslív 700665 Myslív u Všerub 787353 Myslkovice 700690 Myslotín 700711 Myslov 651907 Myslovice 700746 Myslůvka 620149 Myšlín 697559 Mýšlovice 785270 Myštěves 700801 Mýto v Čechách 700932
N
Na Pouštích 693260 Nabočany 700983 Načeradec 700991 Načeratice 701025 Načešice 701041 Načetín u Drahotína 631906 Nadějov 701106 Náhlov 918440 Nahořánky 756253 Nahořany nad Metují 701238 Nahořany u Čkyně 701173 Nahořany u Mladé Vožice 740284 Nahošice 694517 Nahošín 631264 Náchod u Tábora 701254 Najdek na Moravě 637114 Najdek u Lodhéřova 686361 Náklo 701408 Nakvasovice 701432 Nalžovice 701491 Nalžovické Podhájí 701505 Nalžovské Hory 701521 Náměšť na Hané 701548 Nárameč 701599 Narysov 701629 Nasavrky u Golčova Jeníkova 635502 Nasavrky u Chocně 701645 Nasavrky u Miličína 719820 Nasavrky u Tábora 761516 Násedlovice 701653 Nasobůrky 637173 Našiměřice 701661 Nebahovy 701700 Nebanice 701742 Nebílovy 704075 Nebovidy 701823 Nebovidy u Brna 701831 Nebřehovice 701840 Nebřeziny 721522 Nebušice 729876 Nečas 615196 Nečice 747548 Nečichy 701904 Nečín 701921 Nečtiny 702013 Nedabyle 702102 Nedakonice 702145 Nedanice 692450 Nedaničky 692468 Nedomice 717100 Nedošín 685747 Nedvědice u Soběslavi 780421 Nedvězí u Olomouce 702358 Nedvězí u Říčan 702323 Nehvizdy 702404 Nechvalín 702595 Nejdek u Lednice 679836 Nejepín 702692 Nekvasovy 702757 Nelahozeves 702790 Nelešovice 702838 Němčí 723894 Němčice 703028 Němčice nad Hanou 703044 Němčice nad Labem 737186 Němčice u České Třebové 703001 Němčice u Dolních Kralovic 702935 Němčice u Holešova 703036 Němčice u Ivančic 655813 Němčice u Kdyně 702960 Němčice u Klatov 702986 Němčice u Kolína 616451 Němčice u Luštěnic 702943 Němčice u Netolic 689777 Němčice u Sedlice 746886 Němčice u Třebnic 770094 Němčice u Volyně 702951 Němčičky 703052 Němčičky nad Jevišovkou 703079 Němčičky u Hustopečí 703061 Němětice 704521 Nemilany 703109 Nemile 703125 Nemněnice 615960 Nemochovice 703176 Nemojov 703192 Nemošice 703249 Nemyšl 703311 Nenačovice 703354 Nenkovice 703362 Nepasice 703371 Neplachov 703389 Neplachovice 640816 Nepodřice 626911 Nepolisy 703397 Nepoměřice 703435 Nepomuky na Moravě 753882 Neprochovy 703524 Nepřejov 703541 Nepřevázka 703559 Nerad 797308 Neratov 797316 Neratovice 703567 Neředín 710687 Neslovice 703729 Nesměň u Zásmuk 791075 Nesměřice 793647 Nespeky 703770 Nesperská Lhota 703800 Nespery 778079 Nestrašovice 761320 Nesuchyně 703826 Nesvačilka 703834 Nesvačily u Berouna 703842 Nesvačily u Všelibic 735744 Nesytá 636762 Neškaredice 677922 Netín 703915 Netonice 703974 Netovice 749524 Netřeba 704008 Netřebice 704041 Netřebice u Nymburka 704016 Neuměřice 704199 Neumětely 704202 Neuslužice 685399 Neustupov 704245 Nevcehle 704261 Nevděk 750191 Neveklov 704288 Neveklovice 661325 Nevězice 704318 Nevolice 704342 Nevřeň 704351 Nezamyslice u Horažďovic 704385 Nezdice nad Úhlavou 607959 Neznášov 742911 Neznašovy 786268 Něžovice 626759 Nihošovice 704539 Nihov 704547 Nikolčice 704555 Níkovice 704571 Nimpšov 704610 Nišovice 704636 Nítkovice 704652 Nízká Lhota 662356 Nížebohy 704709 Nížkov 704725 Nížkovice 704768 Nořín 633941 Nosákov 708941 Nosislav 704865 Noskov 704881 Noutonice 683809 Nouzov u Senomat 747513 Nová Brtnice 791172 Nová Buková 704954 Nová Cerekev 705012 Nová Dědina 705039 Nová Dědina u Konice 705047 Nová Dědina u Uničova 644421 Nová Horka 600318 Nová Lhota 705071 Nová Olešná 756954 Nová Říše 705268 Nová Sídla 698415 Nová Telib 705276 Nová Ulice 710717 Nová Ves II 741434 Nová Ves u Albrechtic 600199 Nová Ves u Bohušova 606651 Nová Ves u Brloha 705497 Nová Ves u Českých Budějovic 702111 Nová Ves u Čížové 624195 Nová Ves u Hříškova 649112 Nová Ves u Chotěboře 705845 Nová Ves u Chýnova 705870 Nová Ves u Kdyně 705543 Nová Ves u Leštiny 705896 Nová Ves u Litomyšle 724742 Nová Ves u Litovle 637181 Nová Ves u Mladé Vožice 705934 Nová Ves u Moravské Třebové 705641 Nová Ves u Nového Města na Moravě 705969 Nová Ves u Pohořelic 705667 Nová Ves u Prahy 705411 Nová Ves u Protivína 795097 Nová Ves u Rakovníka 705446 Nová Ves u Skutče 749141 Nová Ves u Strakonic 705535 Nová Ves u Světlé nad Sázavou 705985 Nová Ves u Třebíče 705683 Nová Ves u Třešti 705675 Nová Ves u Voděrad 705624 Nová Zhoř 756091 Novákovice 629502 Nové Benátky 602108 Nové Bránice 706043 Nové Dvory 706116 Nové Dvory u Doksan 706132 Nové Dvory u Kamenné 662755 Nové Dvory u Kutné Hory 706078 Nové Dvory u Močerad 697681 Nové Dvory u Opařan 748757 Nové Dvory u Pořína 726079 Nové Dvory u Velké Losenice 778559 Nové Hobzí 754315 Nové Hrady u Skutče 706302 Nové Hvězdlice 650145 Nové Jesenčany 718084 Nové Kopisty 706337 Nové Lesy 706353 Nové Město na Moravě 706418 Nové Město nad Cidlinou 706396 Nové Mlýny 736325 Nové Ouholice 706582 Nové Petrovice 798762 Nové Sady u Olomouce 710814 Nové Sady u Písečného 720712 Nové Strakonice 755923 Nové Syrovice 706795 Nové Veselí 706833 Nové Vrbno 781142 Novosedly na Moravě 706973 Novosedly nad Nežárkou 707007 Novosedly u Strakonic 706906 Novosedly u Žlutic 706949 Nový Bydžov 707163 Nový Dvůr u Myslíva 700681 Nový Dvůr u Oskořínka 707287 Nový Dvůr u Písku 747220 Nový Hradec Králové 647187 Nový Jičín-Dolní Předměstí 707465 Nový Nemojov 703222 Nový Petřín 755117 Nový Ples 707848 Nový Poddvorov 707856 Nový Přerov 707864 Nový Rychnov 707881 Nový Studenec 644374 Nový Svět u Olomouce 710920 Nový Šaldorf 707988 Nový Telečkov 708003 Nový Vestec 708038 Nučice 708101 Nučice u Rudné 708062 Nučnice 676098 Nučničky 768031 Nupaky 623458 Nuzice 708143 Nuzín 623318 Nuzířov 690929 Nymburk 708232 Nýrov 708411
O
Obectov 724289 Obědkovice 708577 Obědovice 674168 Oblajovice 708607 Oblekovice 708615 Obodř 602116 Obora u Kaznějova 708623 Obora u Loun 620050 Obora u Maršova 691925 Obory 708658 Obrataň 708712 Obrubce 708798 Obruby 708801 Obřice 724483 Obříství 708828 Obyčtov 708844 Obytce 708861 Očelice 708909 Odlochovice 708950 Odolena Voda 708992 Odolenovice u Jenišovic 658430 Odolice 602051 Odrava 709069 Odrlice 747467 Odrovice 709077 Odřepsy 709174 Odunec 709182 Ohař 606901 Ohaře 709204 Ohnišov 709263 Ohnišťovice 707767 Ohrazení 791628 Ohrazenice na Moravě 605336 Ohrazenice u Tažovic 765261 Ohrazenice u Turnova 709336 Ohrobec 709352 Ohrozim 709361 Ohučov 753564 Ochoz u Konice 709417 Okarec 709450 Okna u Polep 725196 Okoř 683817 Okrašovice 750093 Okrouhlá Radouň 643939 Okrouhlá u Branic 609323 Okrouhlice 709654 Okrouhlička 709697 Okrouhlo 709719 Okřešice u Třebíče 615391 Okřínek 709751 Okříšky 709778 Olbramice 709808 Olbramice u Vilémova 781991 Olbramkostel 709816 Olbramovice u Moravského Krumlova 709930 Oldřetice 709948 Oldřichov u Mladé Vožice 709956 Oldřichov u Písku 626902 Oldřiš u Blažejova 605506 Oldřiš u Hlinska 710075 Oleksovice 710121 Oleksovičky 750778 Olešenka 710130 Olešínky 794074 Oleška 710181 Oleško u Rohatců 740365 Olešky 737470 Olešná na Moravě 710326 Olešná nad Vltavou 724351 Olešná u Havlíčkova Brodu 710296 Olešná u Hořovic 710199 Olešná u Načeradce 701009 Olešná u Nezvěstic 704482 Olešná u Pelhřimova 710229 Olešná u Rakovníka 710202 Olešnice na Moravě 710415 Olešnice nad Cidlinou 710351 Olešnice u Okrouhlice 709662 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou 710385 Olešnice u Trhových Svinů 710334 Olešovice 775614 Olomouc-město 710504 Olomučany 710954 Olovnice 711039 Olšany u Čáslavi 711047 Olšany u Chotěnova 653055 Olšany u Kvášňovic 678236 Olšany u Prostějova 711110 Olšany u Telče 711080 Olší nad Oslavou 711161 Oltyně 745154 Omice 711195 Ondratice 711268 Ondřejov nad Střelou 721425 Ondřejov u Pelhřimova 711292 Ondřejov u Prahy 711276 Ondříkovice 635227 Onomyšl 711322 Onšov 711357 Onšov na Moravě 711373 Onšovice u Čkyně 624268 Onšovice u Dehtářů 625396 Opalice 711390 Oparno 711411 Opařany 711438 Opatov na Moravě 711471 Opatov u Jihlavy 711462 Opatov v Čechách 711454 Opatovec 711501 Opatovice 606316 Opatovice I 620882 Opatovice II 696269 Opatovice nad Labem 711551 Opatovice u Rajhradu 711527 Opatovice u Zbýšova 792080 Oplocany 711918 Oplotec 781649 Opočínek 679089 Opočnice 711926 Opočno nad Loučnou 768995 Opočno pod Orlickými horami 711951 Opočno u Loun 660205 Opolánky 711985 Opolany 711993 Oponešice 712019 Oprechtice na Šumavě 712027 Oráčov 712078 Orasice 723096 Orel 712086 Orlické Zlákovice 694614 Orlík nad Vltavou 712248 Orlovice 712591 Ořech 712604 Ořechov 712612 Ořechov u Letovic 657701 Ořechov u Telče 712647 Oříkov 646571 Osečany 712701 Osek nad Bečvou 713015 Osek u Milevska 712884 Osek u Radomyšle 712914 Oselce 713040 Osice 713058 Osičky 713091 Osík 713104 Oskořínek 713163 Oslava 629090 Oslavice 713198 Oslavička 708011 Osletín 792845 Oslí 653772 Oslnovice 713201 Oslov 713228 Osnice 713279 Osov 713325 Osové 713368 Ostašov na Moravě 713376 Ostašovice 683604 Ostojkovice 713384 Ostopovice 713392 Ostrá 713406 Ostromeč 779652 Ostrov 715981 Ostrov nad Oslavou 716006 Ostrov u Brandýsa nad Labem 609234 Ostrov u Macochy 716065 Ostrov u Poděbrad 774286 Ostrov u Tachova 715972 Ostrov u Tochovic 715743 Ostrov u Veliše 778087 Ostrovačice 716103 Ostrovánky 716111 Ostrovec u Houserovky 646334 Ostrožská Lhota 716171 Ostrožská Nová Ves 716201 Ostrožské Předměstí 773123 Ostrý Kámen 663255 Ostředek 716294 Ostřešany 716324 Ostřetice 607134 Ostřetín 716332 Osvračín 716391 Oškobrh 712001 Otěšice 716472 Otěšín 695840 Otěvěky 795062 Otice u Svojšovic 761460 Otín nad Jihlavou 688711 Otín u Měřína 716537 Otín u Stonařova 716511 Otín u Točníku 767654 Otmanka 673137 Otmarov 738948 Otmíče 716561 Otnice 716570 Otov u Nového Kramolína 707775 Otradov 716626 Otradovice 748366 Otročice 716634 Otvovice 716987 Oucmanice 717053 Oudoleň 717070 Ovčáry u Dřís 717118 Ovčáry u Kolína 717096 Ovesná Lhota 717126
P
Paběnice 720216 Paceřice 761681 Pacetluky 717193 Pacov 717215 Pacov u Říčan 717207 Pačejov 717304 Páleč u Zlonic 717398 Palonín 717479 Pálovice 717487 Palupín 717509 Pamětice na Moravě 717525 Pamětice u Drhovle 632473 Pamětník 717533 Pančava 659835 Panenská 717495 Panenská Rozsíčka 717541 Panenské Břežany 717550 Panenský Týnec 717568 Panská Lhota 717614 Pardubice 717657 Pardubičky 717835 Paseka u Šternberka 718165 Paseky u Písku 765007 Pašinka 739707 Pašinovice 668761 Pátek u Loun 718271 Pátek u Poděbrad 718262 Pateřín 603988 Patokryje 718301 Patřín 686948 Pavlice 718319 Pavlínov 718335 Pavlov 718432 Pavlov u Herálce 718491 Pavlov u Rynárce 718360 Pavlov u Stonařova 718416 Pavlov u Unhoště 718351 Pavlovice 606057 Pavlovice u Vlašimi 718505 Pavlovičky 710938 Pávov 659916 Pazucha 718611 Pecerady 718661 Peč 718726 Pečetín 700754 Pečice 718769 Pěčice 718742 Pečičky 718785 Pěčín u Trhových Svinů 768235 Pečky 718823 Pechova Lhota 718831 Pejškov 684066 Pekla 617504 Peklo nad Zdobnicí 718874 Pelejovice 628841 Pelhřimov 718912 Penčice 719056 Penčičky 719064 Pěnčín 719170 Pěnčín na Moravě 719200 Perálec 719226 Perknov 637955 Perná 719242 Peršíkov 637971 Perštejnec 677906 Peruc 719528 Pěšice 745219 Pětihosty 747491 Petkovy 719609 Petráveč 719668 Petrkov 683914 Petroupim 719706 Petrovice I 720224 Petrovice nad Orlicí 720135 Petrovice u Blanska 720151 Petrovice u Domažlic 719951 Petrovice u Humpolce 719943 Petrovice u Jihlavy 736759 Petrovice u Měčína 692484 Petrovice u Miličína 719846 Petrovice u Moravského Krumlova 720178 Petrovice u Nového Bydžova 720127 Petrovice u Nového Města na Moravě 720186 Petrovice u Oseka 712922 Petrovice u Rakovníka 719927 Petrovice u Sedlčan 719889 Petrovice u Štoků 720101 Petrovice u Třebíče 720160 Petrovice u Uhelné Příbramě 772747 Petrovičky u Předslavi 734438 Petrůvky 720402 Petříkov u Velkých Popovic 720411 Petříkovice u Mladoňovic 697079 Petřvald u Nového Jičína 720500 Petřvaldík 720526 Pchery 720542 Pičín u Jankova 656739 Pikov 607690 Piletice 726541 Písečné u Slavonic 720721 Písek u Chlumce nad Cidlinou 720917 Pískov 720950 Písková Lhota 720968 Písková Lhota u Poděbrad 720976 Pístov u Jihlavy 721000 Písty 721042 Písty u Nymburka 721026 Píšť u Humpolce 721051 Pištín 721115 Pitkovice 773417 Pivín 721166 Pivoň 697478 Plácky 721204 Plačice 721212 Plačkov 721221 Plačovice 625701 Pláň 716057 Planá nad Lužnicí 721336 Planá u Českých Budějovic 641618 Planá u Klučenic 666629 Plandry 721409 Pláně na Šumavě 650447 Plasy 721531 Platěnice 698491 Plav 721549 Plaveč 721557 Plavsko 721565 Plenkovice 674265 Plešice 769622 Plešiště 673536 Plešnice 721735 Plešovec 721743 Pletený Újezd 721751 Plevnice 710237 Plch 721808 Plchovice 721824 Plchůvky 721859 Plinkout 626473 Plíškovice 721875 Ploskovice 721905 Plotiště nad Labem 721930 Plumlov 721964 Pnětluky 722766 Pnětluky u Podsedic 724491 Pňovany 722804 Pňovice 722855 Pňovice pod Třemšínem 722839 Poběžovice u Domažlic 722863 Poběžovice u Holic 722898 Poběžovice u Přelouče 722901 Pobistrýce 673226 Pobučí 722910 Pocinovice u Semněvic 615978 Pocoucov 722944 Počaply nad Loučnou 747661 Počaply u Březnice 722952 Počaply u Terezína 622591 Počátky 723002 Počátky u Chotěboře 723053 Počátky u Volyně 631353 Počedělice 723100 Počeplice 763675 Počítky 723193 Podboří 711446 Podbradec 723355 Podbrdy 723363 Podbřezí 723398 Poděbaby 723479 Poděbrady 723495 Poděčely 723622 Podělusy 723649 Poděšín 723657 Poděvousy 619710 Podhora u Pěnčína 735752 Podhořany 702803 Podhořany u Nových Hradů 680516 Podhořany u Ronova 723703 Podhradí nad Dyjí 723789 Podhůří u Nepomuka 723801 Podivice 723819 Podivín 723835 Podklášteří 769916 Podlažice 723860 Podlešín 723983 Podlešín u Stebna 755401 Podlusky 741779 Podmoklany 644382 Podmoky 724092 Podmoky u Městce Králové 724084 Podmolí 724114 Podmyče 724122 Podolanka 724149 Podolí I 724360 Podolí II 724432 Podolí nad Bobrůvkou 724271 Podolí u Brna 724254 Podolí u Klatov 724238 Podolí u Míchova 694053 Podolí u Mohelnice 724327 Podolí u Přerova 724319 Podolí u Ratibořských Hor 724211 Podolí u Strakonic 632589 Podoliby 672513 Poďousy 601314 Podražnice 644951 Podsedice 724505 Podskalí 798436 Podštěly 655571 Podůlšany 724513 Podveky 716928 Podzámčí 609960 Pohled 724645 Pohledec 706426 Pohnánec 724700 Pohnání 724734 Pohodlí 724751 Pohora 746371 Pohoř 724815 Pohořany 724831 Pohořelice nad Jihlavou 724866 Pohoří u Dobrušky 724939 Pohoří u Mirovic 696200 Pohořílky u Kujav 676977 Pohořílky u Otína 716545 Pohránov 753068 Pohřebačka 724947 Pochvalov 724955 Pojbuky 724980 Pojedy 797278 Pokojov 725013 Pokojovice 638382 Pokřikov 725021 Polabec 723541 Polanka nad Odrou 725081 Polánka u Malešova 690856 Polánky nad Dědinou 769436 Poleň 725145 Poleňka 725153 Polepy 725200 Polepy u Kolína 725170 Polerady u Prahy 725218 Polesí u Počátek 725242 Polešovice 725251 Police 725307 Police u Jemnice 725285 Poličany 677850 Poličky 630497 Políkno u Jindřichova Hradce 660698 Polínka 675121 Polipsy 623431 Polizy 725471 Polkovice 725480 Polná 725498 Polní Chrčice 709212 Polnička 725501 Polom u Hranic 725536 Polomí 606511 Polouvsí 725544 Polště 637530 Polžice u Horšovského Týna 753017 Pomezí 725552 Pomezí na Šumavě 650455 Ponětovice 725641 Ponikev 725650 Popelín 725722 Popelištná 725731 Popice u Jihlavy 725765 Popice u Znojma 669121 Poplze 725773 Popovec u Řepníků 745227 Popovec u Zběšiček 791423 Popovice nad Rokytnou 657514 Popovice u Brandýsa nad Labem 609251 Popovice u Králova Dvora 672963 Popovice u Rajhradu 725854 Popovičky 627704 Popůvky u Brna 725871 Poruba 715174 Pořešín 725943 Pořežín 778567 Poříčany 725986 Poříčí nad Sázavou 726036 Poříčí u Bolechova 607070 Poříčí u Přibyslavi 726010 Pořín 726087 Posadov 693642 Postřelmov 726176 Postřižín 726206 Pošná 726320 Poštorná 726346 Pořešice 725927 Potštejn 726508 Poučník 663743 Pouchov 726559 Povel 710784 Pozďatín 726842 Pozďátky 750107 Pozořice 726907 Pozov 705381 Pozovice 750999 Prace 726915 Pracejovice 726940 Prackovice nad Labem 726958 Práče 726966 Prachovice u Dašic 624802 Prapořiště 732851 Prasek 732885 Prasetín 732907 Praskačka 732915 Praskolesy 732940 Prašný Újezd 732958 Pravčice 732974 Pravětice 732982 Pravice 732991 Pravlov 733016 Pravonín 733032 Pravy 664286 Pražské Předměstí 647101 Prchalov 733067 Prklišov 608050 Probluz 733091 Probulov 672602 Prokopov 733148 Proruby 613452 Prosatín 604950 Proseč pod Křemešníkem 733253 Proseč u Humpolce 733156 Proseč u Kamene 662399 Proseč u Pošné 726338 Proseč-Obořiště 733202 Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem 733423 Prosetín u Hlinska 733393 Prosiměřice 733466 Proskovice 733474 Prosmyky 733482 Prostějov 733491 Prostějovičky 733709 Prostředkovice 759007 Prostřední Lhota 733784 Prostřední Svince 630284 Prostřední Svince-Holkov 777820 Prostřední Vydří 670561 Prostý 723011 Protivec 757110 Protivec u Žlutic 733831 Proudkovice 724106 Provodov 733881 Provoz 776157 Prštice 733954 Prudice 703320 Prusice 708127 Prusy 602612 Prušánky 734021 Přáslavice 734098 Přáslavice u Olomouce 734110 Přeborov 734128 Přebudov 665304 Přeckov 734161 Přečín 734179 Předboj 734209 Předboř nad Jihlavou 688720 Předboř u Choustníku 653616 Předboř u Malče 690660 Předboř u Prahy 734225 Předbořice 620297 Předbořice u Zahořan 789895 Předenice u Čkyně 624276 Předhradí u Skutče 734241 Předín 734268 Předměřice nad Jizerou 734284 Předměřice nad Labem 734292 Přední Chlum 694631 Přední Kopanina 734373 Přední Lhota u Poděbrad 734381 Přední Poříčí 614319 Přední Ptákovice 755931 Přední Zborovice 757161 Předonín 601497 Předslav 734446 Předslavice 734471 Přehořov u Soběslavi 734519 Přehvozdí 771376 Přechovice 646181 Přelíc 734551 Přelovice 734641 Přemyslovice 734659 Přemyšlení 792403 Přepeře u Turnova 734683 Přepychy 734691 Přepychy u Opočna 734705 Přerov nad Labem 735035 Přes 641405 Přeskače 765244 Přestavlky 759261 Přestavlky u Chrudimi 735159 Přestavlky u Přerova 735167 Přestavlky u Roudnice nad Labem 735141 Přestavlky u Slap 749605 Přešovice 735205 Přešťovice 735264 Přetín 675857 Převýšov 735299 Přezletice 735302 Přibice 735311 Příbor 735329 Příbram 735426 Přibyslav 735698 Přibyslavice 735761 Přibyslavice nad Jihlavou 735809 Příčina 735825 Příčovy 735833 Příkazy 736007 Příkosice 736015 Přílepov 670227 Přílepy 736040 Přílepy u Holešova 736058 Příložany 736066 Příluka 736074 Přímělkov 758060 Přímětice 736121 Přísečná 736147 Přísečná-Domoradice 623083 Příseka 736228 Příseka u Světlé nad Sázavou 736244 Přísnotice 736261 Přistoupim 736279 Přišimasy 736295 Příšov 679640 Příšovice 736309 Příštpo 736317 Přítluky 736333 Přítoky 696005 Přívory 736376 Přívozec 605654 Přízřenice 612146 Psárov 736392 Pšovlky 736554 Ptáčov 736562 Ptení 736589 Ptenín 736601 Ptice 736635 Ptýrov 736651 Puclice 736694 Pučery 669733 Pucheř 711055 Puklice 736767 Pukšice 772755 Pulice 627534 Pulkov 604828 Pustá Polom 736830 Pustějov 736902 Pustina 736937 Pustina u Měřína 693251 Pušperk 725129 Putimov 736996 Pyšel 737003 Pyšely 737054
R
Rabí 737119 Ráby 737194 Rácov 737291 Rácovice 769479 Račerovice 737305 Račí u Nišovic 704644 Račice u Dlouhého 737356 Račice u Hrotovic 737348 Račice u Štětí 737330 Račín u Polničky 725510 Račiněves 737399 Radčice u Plzně 737411 Radčice u Skutče 737437 Radějov u Buřenic 616249 Radějovice 737488 Radenín 737518 Radešín 737534 Radešínská Svratka 737569 Radešov u Čestic 623326 Radětice 737585 Radětice u Bechyně 737593 Radětín 673234 Radhošť 737640 Radíč 737674 Radíkovice 737763 Radim 737798 Radim u Kolína 737780 Radiměř 737852 Radimovice u Tábora 737950 Radimovice u Velkých Popovic 720429 Radimovice u Želče 737909 Radinovy 786276 Radišov 754471 Radkov u Tábora 737968 Radkov u Telče 737984 Radkov u Vítkova 738018 Radkovice 774120 Radkovice u Budče 738034 Radkovice u Hrotovic 738042 Radlice u Barchovic 600938 Radňov u Květinova 738166 Radňov u Rynárce 738158 Radňovice 738182 Radobytce 617601 Radomyšl 738221 Radonice nad Ohří 718289 Radonice u Drahotěšic 631841 Radonice u Milavčí 738255 Radonice u Prahy 738247 Radonín 738301 Radostice u Brna 738310 Radostice u Vchynice 781436 Radostín nad Oslavou 738387 Radostín u Havlíčkova Brodu 738361 Radostín u Vojnova Městce 738379 Radostov 738450 Radostovice u Lična 683612 Radostovice u Smilových Hor 738484 Radošov 738514 Radošovice u Českých Budějovic 738557 Radošovice u Strakonic 738590 Radotice 738603 Radotín 738620 Radotín u Bílovce 604453 Radotín u Chýší 655597 Radouň u Štětí 738654 Radouňka 738689 Radouš 738697 Radovesice u Libochovic 738701 Radovesnice II 738778 Radslavice u Přerova 738816 Radvanice nad Sázavou 775843 Radvanice u Lipníka nad Bečvou 738859 Radvánov 671401 Radvanov u Mladé Vožice 738875 Rájec nad Svitavou 738905 Rájec u Zábřeha 738883 Ráječko 738913 Rajhrad 738921 Rajhradice 738956 Rájov 793035 Rájov-Černice 698130 Rajské 603341 Raková u Konice 739073 Rakovice 623849 Rakovník 739081 Rakůvka 739197 Rakvice 739201 Raná u Hlinska 739260 Raná u Loun 739243 Rancířov 739278 Rančířov 739286 Rankov u Chotěboře 739294 Rantířov 739316 Rasochy 773174 Rasošky 739413 Raškovice u Přelouče 760820 Rašovice u Hlasiva 638854 Rašovice u Nymburka 739545 Rašovice u Týniště nad Orlicí 739553 Rašovice u Uhlířských Janovic 739537 Rašovy 771589 Rataje nad Sázavou 739677 Rataje u Bechyně 739600 Rataje u Olomouce 739642 Rataje u Vlašimi 739570 Ratboř 739715 Ratenice 739740 Ratiborova Lhota 693961 Ratiboř u Jindřichova Hradce 739758 Ratibořice na Moravě 739871 Ratibořice u Tábora 739863 Ratibořské Hory 739880 Ratíškovice 739901 Ratišovice 601438 Ratměřice 739910 Razice 648213 Ráztely 721883 Rebešovice 740004 Rejšice 740055 Renoty 740144 Rešice 740161 Roblín 740195 Rodná 740292 Rodvínov 740349 Rohatce 740373 Rohatec 740381 Rohenice 622699 Rohle 740420 Rohovka 627011 Rohovládova Bělá 740446 Rohozec u Tišnova 740454 Rohozec u Žehušic 694100 Rohozná u Jihlavy 740497 Rohozná u Rovné 742104 Rohoznice 740527 Rohoznice u Hořic 740501 Rohozno 657166 Rohy 740535 Rochov 740560 Rochov u Tetčiněvsi 766879 Rojice 740594 Rokytná 699225 Rokytnice nad Rokytnou 740993 Rokytnice u Přerova 740896 Rokytno 741078 Ronov nad Sázavou 735701 Roseč 741183 Rosice u Brna 741221 Rosice u Cerekvičky 617539 Rosice u Chrasti 741191 Rosička 746258 Rosička u Deštné 741353 Rosnice u Všestar 787418 Rostěnice 741396 Rostkov 741426 Rostoklaty 741442 Roštění 741485 Roučkovice 741574 Roudná nad Lužnicí 741591 Roudná u Horšovského Týna 753025 Roudné 741612 Roudnice 741639 Roudnice nad Labem 741647 Roudníček 741809 Roudnička 741825 Rouchovany 741868 Rounek 787761 Rousměrov 741973 Roveň u Rychnova nad Kněžnou 742040 Rovensko 742058 Rovná u Hořepníku 645087 Rovná u Strakonic 742112 Rovné pod Řípem 672149 Rovný 750158 Rozběřice 742228 Rozehnaly 738786 Rozkoš u Humpolce 649406 Rozkoš u Jevišovic 742287 Rozkoš u Onomyšle 711331 Rozseč 742309 Rozseč u Třešti 742295 Rozsíčka 742368 Rozsíčky u Telče 634204 Rozsochatec 742392 Rozsochy 742431 Rozstání pod Kojálem 742490 Roztěž 781592 Roztoky nad Metují 762393 Roztoky u Prahy 742503 Rozvadovice 774332 Rožnov 742929 Rtišovice 743071 Rtyně 790672 Ruda u Velkého Meziříčí 743194 Rudeč 670189 Rudice u Blanska 743232 Rudíkov 743267 Rudlice 743305 Rudolec 743453 Rudoltice u Černíkova 743496 Rudov 693898 Rukáveč 694762 Runářov 743615 Rusek 743674 Ruzyně 729710 Růžená 743755 Růžov na Moravě 756547 Rvenice 747190 Rviště 712141 Rybí 743828 Rybitví 743852 Rybná nad Zdobnicí 743879 Rybné 743887 Rybníček u Habrů 743909 Rybníky na Moravě 744026 Rybova Lhota 747882 Rýdeč 744051 Rychlov u Kněžic 667013 Rychnov na Moravě 744093 Rychnov nad Kněžnou 744107 Rychnovek 744387 Rymaně 697630 Rymice 744638 Rynárec 744646 Rytířsko 671720 Rzy 627879
Ř
Řakom 628361 Řečany nad Labem 744786 Řečice nad Bobrůvkou 744883 Řečice u Humpolce 744859 Ředhošť 744905 Řehořov 745049 Řemenov 710245 Řemešín 768502 Řemíčov 745073 Řendějov 745120 Řepčice 770582 Řepčín 710946 Řepeč 745162 Řepice 742121 Řepníky 745235 Řepová 745294 Řepy 729701 Řeřichy 745316 Řesanice 664324 Řestoky 745324 Řešetova Lhota 758531 Řevnice 745375 Řevnov 745413 Řeženčice 745430 Říčany u Brna 745545 Říčany u Prahy 745456 Říčany-Radošovice 745511 Říčky u Brna 630802 Řídký 617512 Řikonín 745570 Říkov 621714 Řikovice u Litomyšle 698423 Říkovice u Přerova 745588 Řimice 745626 Římov 745723 Římov na Moravě 745731 Řimovice 745758 Řípec 745766 Řípov 769886 Řísnice 749940 Řisuty u Libčevsi 681784
S
Sádek u Dívčího Hradu 626155 Sádek u Opavy 745863 Sadská 745928 Saky 769991 Salačova Lhota 745936 Salavice 745979 Samotíšky 746037 Samšín 746045 Sány 746126 Sasina 760935 Sasov 659843 Satalice 746134 Savín 746142 Sázava pod Křemešníkem 746215 Sázava u Petrova 719749 Sázava u Žďáru nad Sázavou 746266 Sázavka 746282 Sazomín 777153 Sběř 746321 Sebranice u Boskovic 746401 Sebranice u Litomyšle 746380 Seč u Blovic 746436 Seč u Brandýsa nad Orlicí 746487 Sedlatice 746517 Sedlce 760226 Sedlčánky 619213 Sedlec 730041 Sedlec u Benátek nad Jizerou 746665 Sedlec u Kutné Hory 677973 Sedlec u Lanžova 679151 Sedlec u Líbezníc 746673 Sedlec u Libochovic 746771 Sedlec u Litoměřic 789933 Sedlec u Obrnic 669628 Sedlec u Poběžovic 722871 Sedlec u Temelína 765791 Sedlec u Vraclavi 785148 Sedlec u Žebráku 795691 Sedlečko u Chotovin 653462 Sedlečko u Jiřetic 798231 Sedlečko u Soběslavě 793817 Sedlečko u Veliše 778095 Sedlejov 746835 Sedlešovice 707996 Sedletín 746851 Sedlice u Blatné 746894 Sedlice u Domažlic 746908 Sedlice u Hradce Králové 746924 Sedlice u Želivi 746878 Sedlíkovice 697770 Sedlíkovice u Dolního Bukovska 628867 Sedliště nad Úslavou 786179 Sedliště u Častonína 618683 Sedliště u Litomyšle 746941 Sedlíšťka 737658 Sedlnice 747009 Sedlo u Horažďovic 747041 Sedlov 739723 Sedlovice 689793 Sedmpány 747092 Sejcká Lhota 653314 Sekeřice 797685 Seletice 670855 Selmice 747149 Seloutky 774715 Semčice 747165 Semeč 624918 Semechnice 747181 Semice nad Labem 747211 Semín 747319 Semněvice 747343 Semonice 747360 Semošice 675911 Semtěš u Bílého Podolí 604101 Semtín 747386 Sendražice u Kolína 747394 Senetářov 747432 Senetín 720232 Senice 747441 Senice na Hané 747459 Senička 747475 Seník 656828 Senkov 791911 Senohraby 747505 Senomaty 747521 Senožaty 747564 Senožaty u Bechyně 601560 Sepekov 747602 Sezemice 747645 Sezemice nad Loučnou 747670 Sezemín 631914 Sezimovo Ústí 747688 Schořov 771481 Sibřina 747769 Silůvky 747815 Simtany 724653 Sinutec 671835 Sirákov 747823 Sirákovice 748811 Siřejovice 747831 Sivice 747840 Skála u Havlíčkova Brodu 747858 Skála u Chrasti 747866 Skalice nad Lužnicí 747891 Skalice u Benešova 757063 Skalice u Dobříše 747874 Skalice u Lovosic 754099 Skalice u Smiřic 747939 Skalice u Znojma 747947 Skalička nad Labem 748013 Skalička u Tišnova 787060 Skalka u Prostějova 748056 Skařez 641413 Skaštice 748226 Skláře u Mnichova 697494 Sklené nad Oslavou 748269 Sklené u Svitav 748242 Sklené u Žďáru nad Sázavou 748251 Skočice u Přeštic 748323 Skochovice 748331 Skopytce 748358 Skoranovice 692158 Skorkov 748382 Skorkov u Herálce 748391 Skoronice 748404 Skořenice 748528 Skotnice 748561 Skoupý 772241 Skramníky 748587 Skrbeň 748617 Skršice 748668 Skrýchov u Malšic 748731 Skrýchov u Opařan 748773 Skrýšov u Pelhřimova 748862 Skrýšov u Polné 657077 Skrýšov u Svatého Jana 760188 Skřeněř 754927 Skřipel 748919 Skřipov 748943 Skřivany 748960 Skuhrov pod Brdy 749010 Skuhrov u Havlíčkova Brodu 749036 Skuteč 749168 Skutíčko 749176 Skvrňov 749192 Slaník 735272 Slapsko 749575 Slapy nad Vltavou 749613 Slapy u Tábora 737917 Slatina 612286 Slatina nad Zdobnicí 749770 Slatina pod Hazmburkem 749648 Slatina u Bílovce 749729 Slatina u Horažďovic 749630 Slatina u Hostouně 645966 Slatina u Hradce Králové 749656 Slatina u Chříče 654574 Slatina u Chudenic 654639 Slatina u Jevišovic 749699 Slatina u Velvar 749621 Slatina u Vysokého Mýta 749681 Slatiňany 749796 Slatinice na Hané 749818 Slatinky 749826 Slavětice 749931 Slavětín nad Metují 750026 Slavětín nad Ohří 749991 Slavětín u Litovle 750018 Slavětín u Načeradce 749958 Slavětín u Slavonic 749974 Slaviboř 620157 Slavice 750034 Slavičky 750115 Slavíkov u Chotěboře 750166 Slavíkovice 750204 Slavíkovice u Jemnice 750212 Slavkov u Brna 750301 Slavkov u Města Libavá 990205 Slavkov u Uherského Brodu 750271 Slavkovice 750310 Slavníč 750328 Slavňovice 753211 Slavonín 750387 Slavoňov u Lukavice 688886 Slavošovice u Klatov 607142 Slavošovice u Lišova 750441 Slemeno u Rychnova nad Kněžnou 761800 Slepotice 750492 Slezské Předměstí 646971 Slezské Vlkovice 784141 Slibovice 603155 Slivínko 630161 Slivonice 668931 Slotov 638528 Sloučín 706914 Sloupno nad Cidlinou 750671 Sloupno u Chotěboře 603660 Slovanská Lhota 632384 Sloveč 750697 Sluhy 750751 Slup 750786 Služátky 736252 Služátky u Pelhřimova 667846 Služín 755273 Smečno 750841 Smetanova Lhota 750867 Smidarská Lhota 782173 Smidary 750948 Smilov u Štoků 751006 Smilovice 751022 Smilovice u Luštěnic 751014 Smilovice u Staňkovic 753602 Smilovy Hory 751065 Smiradice 752509 Smiřice 751081 Smolín 751090 Smolnice u Loun 751111 Smolotely 751138 Smolov u Domažlic 700088 Smrčná na Moravě 751197 Smrk na Moravě 751227 Smrk u Úžic 775851 Smrkovec u Hradešic 647438 Smržice 751243 Smržov u Českého Dubu 622893 Smržov u Smiřic 751260 Snědovice 751359 Sněhotice 612740 Snět 751375 Sobáčov 696862 Sobědraž 670235 Soběhrdy 751537 Soběnice 751642 Soběnov 751677 Soběslav 751707 Soběslavice 751839 Soběšice u Předotic 724441 Soběšice u Sušice 751901 Soběšín 716936 Sobětice u Klatov 665959 Sobin 793256 Sobíšky 752029 Sobočice 791083 Sobotovice 752142 Sobůlky 752151 Sojovice 752169 Sokoleč 752177 Sokolí 752185 Sokolíčko 755591 Sokolnice 752193 Solany 752321 Solenice 752398 Solnice 752428 Solopysky u Kutné Hory 759074 Solopysky u Loun 752436 Solopysky u Třebnic 770043 Sopřeč 752452 Soseň 658715 Souňov 752487 Sousedovice 752517 Soustov 626368 Soutice 752576 Sovenice 752614 Sovenice u Mnichova Hradiště 752606 Sovinec 752665 Sovoluská Lhota 684350 Sovolusky u Košíku 670863 Sovolusky u Přelouče 752681 Spáleniště 630781 Spáňov 752771 Spělov 752801 Speřice 752819 Spešov 752827 Spojil 717851 Spolí-Nové Spolí 623091 Spomyšl 752843 Spůle u Čkyně 624284 Spy 706485 Spyta 621722 Spytice 793884 Spytovice 792241 Srbce u Luže 752878 Srbce u Okřínka 709760 Srbice u Kolovče 752916 Srbice u Mochtína 698105 Srbsko u Karlštejna 752983 Srby u Horšovského Týna 753033 Srby u Tuchlovic 752991 Srch 753076 Srlín 791431 Srubec 753131 Sruby 753165 Sruby na Šumavě 650463 Stádlec 753220 Stachovice 753246 Stáj 753441 Stajiště 718424 Stajka 637548 Stálky 753475 Staměřice 753491 Stanětice 753505 Staňkovice 724840 Staňkovice u Uhlířských Janovic 753611 Staňkov-město 753572 Staňkov-ves 798711 Stanovice u Kuksu 677035 Stanovice u Nové Cerekve 705021 Stará Bělá 753661 Stará Bohyně 691364 Stará Boleslav 609170 Stará Dobev 626881 Stará Lysá 753807 Stará Říše 753891 Stará Ves nad Ondřejnicí 753947 Stará Ves u Bílovce 753963 Stará Ves u Přerova 753939 Stará Voda 754056 Stará Vožice 754064 Staré 754102 Staré Benátky 602124 Staré Bříště 754129 Staré Hobzí 754323 Staré Hodějovice 754331 Staré Hory 659860 Staré Hvězdlice 650153 Staré Jesenčany 754412 Staré Město u Moravské Třebové 754480 Staré Nespeřice 720305 Staré Sedlo u Stádlce 753238 Staré Ždánice 754781 Starec 754790 Starkoč u Bílého Podolí 604119 Starkoč u Vysokova 788384 Staročernsko 619990 Starojická Lhota 754854 Starosedlský Hrádek 754862 Starov 784940 Starovice 754871 Starý Bydžov 754943 Starý Kolín 755052 Starý Kramolín 700487 Starý Lískovec 612014 Starý Pelhřimov 755095 Starý Petřín 755125 Starý Ples 755133 Starý Poddvorov 755168 Starý Telečkov 718441 Starý Vestec 755231 Stařeč 755265 Stařechovice 755281 Staříč 755290 Stašov 755320 Stašov u Zdic 755311 Statenice 755346 Stave nice 755354 Stavěšice 755362 Stéblová 755371 Stebno u Dubic 755419 Stehelčeves 755443 Stehlovice 609331 Stěžery 755451 Stěžírky 755478 Stěžov 755486 Stíčany 648311 Stichovice 699888 Stojčín 723029 Stojice 755583 Stojslavice 751073 Stoklasná Lhota 619094 Stonařov 755605 Stošíkovice na Louce 755648 Stožice 755745 Strabenice 755753 Stračí 763683 Stradonice u Pátku 718297 Stradouň 755800 Strachoňovice 755869 Strachotice 755885 Strachovice 623971 Strakonice 755915 Strakov 756041 Straky 756059 Strančice 756067 Stránecká Zhoř 756105 Stránka u Brandýsa nad Labem 609269 Stranná u Telče 634221 Strašice v Pošumaví 756211 Straškov 756288 Strašnov 756300 Strašov 756318 Stratov 756326 Stráž u Domažlic 756342 Stráž u Mirotic 756849 Stražisko 756555 Stražiště 722961 Strážiště u Drahobuze 631701 Strážiště u Jiviny 661333 Strážiště u Mladotic 697168 Strážkovice 756598 Strážnice na Moravě 756652 Strážovice 756865 Strážovice u Mirotic 756857 Strážovice u Pačejova 717312 Strměchy 756938 Strmilov 756962 Strojetice 756971 Stropčice 621013 Stropešín 624535 Struhadlo 603503 Struhařov u Benešova 757071 Struhy 757098 Strukov 796611 Strunkovice nad Blanicí 757128 Strunkovice nad Volyňkou 757179 Strýčkovice 757349 Stržanov 725528 Středokluky 757381 Střela 755958 Střelecká 627429 Střelice u Brna 757438 Střelice u Jevišovic 757446 Střelice u Litovle 757462 Střelské Hoštice 757489 Střelskohoštická Lhota 747050 Střemeníčko 757501 Střemchoví 629677 Střemošice 757527 Střeň 701416 Střezetice 757586 Střeziměř 757608 Střeziměřice 655147 Střezimíř 757624 Stříbrné Hory u Přibyslavi 757705 Stříbrnice nad Hanou 757748 Střídka 631361 Stříhanov 789658 Střihov 750701 Střílky 757861 Střítež pod Křemešníkem 757985 Střítež u Božejova 758019 Střítež u Černovic 758027 Střítež u Jihlavy 757918 Střítež u Poličky 757870 Střítež u Skutče 639575 Střítež u Třebíče 757926 Střítež u Volyně 685402 Střížkov u Bořeňovic 608114 Střížov 758078 Střížov nad Malší 758035 Střížov u Chotěboře 758051 Střížov u Třebíče 623903 Střížovice u Kvasic 758132 Střížovice u Pěnčína 751847 Střížovice u Plzně 758124 Střížovice u Snědovic 751367 Studánka 717843 Studánky u Všerub 787337 Studce 686956 Studenec 619361 Studenec u Třebíče 758299 Studénka nad Odrou 758396 Studénka u Štoků 764043 Studénky 736775 Studený 758469 Studnice 758582 Studnice u Lodhéřova 758477 Studnice u Náchoda 758540 Stupčice 693855 Stupešice 601446 Stupice 747785 Stvolny 758671 Sudice u Boskovic 758736 Sudislav nad Orlicí 758761 Sudkův Důl 758787 Sudovo Hlavno 758892 Sudslava 758906 Suchá Lhota 759023 Suchá u Havlíčkova Brodu 758965 Suchá u Jihlavy 759015 Suchdol 729981 Suchdol nad Odrou 759163 Suchdol u Konice 759121 Suchdol u Kutné Hory 759082 Suchdol v Moravském krasu 777251 Suchohrdly u Miroslavi 759210 Suchohrdly u Znojma 759228 Suchomasty 759244 Suchonice 759279 Suchov 759287 Sukorady u Mladé Boleslavi 759350 Suky 716014 Sulejovice 759414 Sulíkov 759457 Sulimov 759481 Sulovice 759554 Sušice 693901 Sutom 783471 Svárkov 680613 Svárov u Unhoště 759899 Svaryšov 759945 Svařeň 759953 Svařenice 786641 Svařenov 647977 Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše 694088 Svatava u Černovic 620564 Svatbín 675237 Svaté Pole u Horažďovic 641910 Svatkovice 760072 Svatobořice 760099 Svatoslav nad Jihlavou 688738 Svatoslav u Třebíče 760111 Svatý Jan nad Malší 760234 Svatý Jan pod Skalou 760269 Svatý Jiří 707601 Svatý Kopeček 669288 Svatý Mikuláš 694096 Svébohy 644293 Svémyslice 792772 Svépravice 760293 Svéradice 760307 Svésedlice 760315 Světce 760323 Světec u Dolního Jamného 629235 Světí 787426 Světice u Říčan 760391 Světlá pod Blaníkem 687383 Světlice 760587 Světnov 760668 Svídnice u Kostelce nad Orlicí 651249 Svídnice u Slatiňan 760706 Svijanský Újezd 760731 Svijany 760749 Svinary 760765 Svinaře 760790 Svinařov u Kladna 760803 Svinčany 760854 Svinčice 689335 Svinětice 760862 Svinišťany 628441 Svinná u České Třebové 671703 Svinná u Štítar 763845 Svinný 760871 Svinov 715506 Sviny 760901 Svitávka 760943 Svitavy-město 760951 Svitavy-předměstí 760960 Svobodné Dvory 761125 Svojkovice na Moravě 761231 Svojnice 757136 Svojšice 761338 Svojšice u Choltic 761401 Svojšovice 761478 Svrabov 761524 Svrčov 679402 Svrčovec 628379 Svrkyně 761605 Svržno 645974 Svučice 761621 Sýčina 761630 Sylvárov 634123 Synčany 761788 Synkov 761818 Syrov 747572 Syrovátka 761826 Syrovice 761834
Š
Šafov 761907 Šachotín 762814 Šachov u Borohrádku 607622 Šamonice 724459 Šanov nad Jevišovkou 762016 Šanov u Rakovníka 761958 Šaplava 762032 Šaratice 762041 Šardice 762059 Sašovice 795992 Šatov 762075 Šebestěnice 762156 Šebetov 762181 Šebířov 762211 Šebkovice 762245 Šeborov 773433 Šemíkovice 741876 Šenov u Nového Jičína 707546 Šepetely 754111 Šerkov 680788 Šeřeč 733890 Šestajovice u Jaroměře 762407 Šetějovice 762423 Ševětín 762458 Šibanov 631922 Šidlákov 631931 Šimanov na Moravě 762482 Šimpach 708721 Šipoun 757144 Široký Důl 762661 Šitboř 707783 Šitbořice 762687 Škrdlovice 762709 Škrobočov 645567 Škrovád 749800 Škudly 681121 Škůdra 762717 Škvorec 762733 Škvořetice 762768 Šlapanice u Brna 762792 Šlapanice v Čechách 762784 Šlapanov 762822 Šlotava 615412 Šlovice u Bukovce 615986 Šlovice u Plzně 762831 Šmolovy u Havlíčkova Brodu 693987 Šonov u Nového Města nad Metují 762920 Šošůvka 762938 Špinov 704733 Štarnov u Přemyslovic 734667 Štědrá u Kynšperka nad Ohří 678651 Štědrovice 618551 Štěchov 763241 Štěchovice 763276 Štěměchy 763314 Štemplovec 640824 Štěnec 763331 Štěnkov 769444 Štěnovický Borek 624055 Štěpánov u Leštiny 680559 Štěpánov u Olomouce 763438 Štěpánov u Přelouče 763403 Štěpánov u Skutče 791709 Štěpánovice u Českých Budějovic 763489 Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou 787515 Štěpánovice u Klatov 767662 Štěpánovsko 600202 Štěpkov 763519 Štětí I 763691 Štětí II 798843 Štětovice 785814 Štíhlice 631221 Štichov 678341 Štichovice 763756 Štipoklasy u Černín 620301 Štít 665436 Štítary na Moravě 763870 Štítary nad Radbuzou 763853 Štítov 736023 Štítov u Blovic 763985 Štoky 764051 Štolmíř 622818 Štramberk 764116 Šumíce 764248 Šumná 764256 Švábov 764531 Švastalova Lhota 673544 Švejcarova Lhota 774138 Švihov u Klatov 764621 Švihov u Rakovníka 764566
T
Tábor 764701 Tachlovice 764825 Tajanov u Tupadel 771511 Tálín 765015 Talmberk 746011 Tasnovice 763861 Tasov 765104 Tasov nad Veličkou 765091 Tasovice nad Dyjí 765121 Tatce 765171 Tatiná 796964 Tatouňovice 618284 Tavíkovice 765252 Tážaly 672114 Tažovice 765279 Tedražice 647284 Tehov u Říčan 765309 Těchařovice 785288 Těchlovice u Hradce Králové 765431 Těchnice 603627 Těchobuz 765449 Těchobuz II 779636 Těchobuzice 721913 Těchonice 765457 Těchoraz 765503 Těchov 765520 Telce 765538 Telč 765546 Telčice 765694 Telnice u Brna 765767 Temelinec 765813 Temešvár 656666 Těně 765899 Teplá u Třebenic 769592 Teplýšovice 766429 Terešov 766453 Terezín 766470 Terezín u Čejče 766542 Termesivy 766631 Těšany 766674 Těšenov 766682 Těšetice u Olomouce 766704 Těšetice u Znojma 766691 Těšetiny 698113 Těšínov u Protivína 674311 Těškov 641324 Těškovice 766780 Těškovice u Onšova 711365 Těšnovice 766798 Těšovice u Kolovče 752924 Tetčice 766861 Tetětice u Bezděkova 603511 Tetín u Berouna 766917 Tetov 766968 Tis u Habrů 767051 Tisek 733041 Tísek 767131 Tismice 767174 Tisová u Tachova 767221 Tisová u Vysokého Mýta 767263 Tisovec 767310 Tisovnice 673552 Tišice 767361 Tlestky 631981 Tlustovousy 771414 Tmaň 767620 Tobolka 693022 Točník u Klatov 767671 Tochovice 767719 Tomice u Dolních Kralovic 767727 Topol 667641 Topolany u Olomouce 767760 Tošovice 767786 Touchovice 767841 Tourov 601195 Toušice 767875 Touškov 767883 Toužetín 767913 Tovačov 768014 Tovéř 628484 Travčice 768049 Trávník 766810 Trávník u Osic 713066 Trboušany 768057 Trhové Sviny 768154 Trhový Štěpánov 768251 Trnava u Třebíče 768286 Trnávka 744794 Trnávka u Lipníka nad Bečvou 768316 Trnávka u Nového Jičína 768308 Trnčí 659533 Trněný Újezd 768324 Trněný Újezd u Zákolan 790451 Trnov 768359 Trnová u Jíloviště 660183 Trnová u Plzně 768391 Trnová u Polep 682870 Trnovany u Litoměřic 768413 Trnové Pole 768421 Trojany u Mladotic 768511 Trojovice 768529 Trokavec 768537 Troskotovice 768553 Trotina 768618 Troubelice 768669 Troubky nad Bečvou 768685 Troubsko 768715 Trpín 768740 Trpišov 760714 Trstěnice u Litomyšle 768855 Trstěnice u Moravského Krumlova 768863 Tršice 768871 Trusnov 769002 Tržek 724246 Tržek u Litomyšle 698440 Třebařov 769355 Třebčín 769363 Třebeč 769398 Třebechovice pod Orebem 769452 Třebelovice 769487 Třebenice 769606 Třebenice na Moravě 769631 Třebestovice 769649 Třebeš 647047 Třebešice 617776 Třebešov 769673 Třebětice 769703 Třebětice u Dačic 769690 Třebíč 769738 Třebíčský Číchov 623768 Třebichovice 770001 Třebíšov 702994 Třebiště 770019 Třebívlice 770027 Třebkov 724467 Třebnice 770116 Třebnice u Domažlic 770108 Třeboc 770159 Třebohostice 770175 Třebomyslice u Horažďovic 770221 Třebonín 770361 Třeboradice 731528 Třebosice 755087 Třebotov 770396 Třebotovice 662216 Třeboutice 770442 Třebovětice 770451 Třebovice 770469 Třebsko 770523 Třebusice 770531 Třebušín 770591 Třebutičky 634387 Třebýcina 692506 Třebýcinka 621021 Třemblat 770612 Třemošná 770698 Třemošnice 770710 Třesov 637467 Třešť 770761 Třešti na 770795 Tři Dvory 770809 Tři Dvory u Litovle 621056 Tříklasovice 736406 Třtěno 771163 Třtí 688614 Třtice nad Olešnicí 758558 Tučapy u Holešova 771210 Tučapy u Soběslavi 771201 Tučín 771244 Tuhaň 771261 Tuchoměřice 771341 Tuchoraz 771384 Tuchotice 781606 Tuklaty 771422 Tukleky 771431 Tulešice 771449 Tuněchody 771465 Tupadly u Klatov 771520 Tupesy 738573 Tupesy u Přelouče 771546 Turkovice u Ondřejova 711284 Turkovice u Přelouče 771597 Turov 723908 Turov nad Loučnou 771732 Turovec 705888 Turovka 771741 Tursko 771759 Tuřany 612171 Tuřice 771856 Tušovice 761346 Tutleky 771961 Tužice 791326 Tvarožná 771970 Tvarožná Lhota 771988 Tvorovice 771996 Tvořihráz 772003 Tvrdín 648221 Tvrdonice 772020 Tvrzice 772062 Týmova Ves 688789 Týn u Třebíče 769941 Týnčany 772259 Týnec na Moravě 772321 Týnec nad Labem 772356 Týnec nad Sázavou 772399 Týnec u Dobrovice 772267 Týnec u Hliněného Újezdu 639222 Týnec u Janovic nad Úhlavou 772313 Týneček 772411 Týnice 735248 Týniště nad Orlicí 772429 Týniště u Malešova 690864 Týnišťko 772437 Týřovice u Pačejova 717321
U
Úboč 772551 Udeřice 600776 Uhelná Příbram 772763 Uherce 772780 Úherce u Panenského Týnce 717576 Uherčice u Hustopečí 772810 Uherčice u Znojma 772836 Uhersko 772976 Uherský Ostroh 773131 Uhlířská Lhota 773182 Uhlířské Janovice 773212 Úholičky 773239 Úhonice 773247 Úhořilka 667757 Uhrov 672190 Úhřetice 773298 Úhřetická Lhota 773301 Uhřice u Kyjova 773379 Uhřičice 773387 Uhříněves 773425 Uhřínov u Velkého Meziříčí 773441 Uhřínovice u Jihlavy 773492 Uhřínovice u Voděrad 784214 Újezd nad Lesy 773778 Újezd nad Rokytnou 773719 Újezd u Brna 773905 Újezd u Černé Hory 773913 Újezd u Hořovic 773573 Újezd u Hradce Králové 773654 Újezd u Chanovic 625361 Újezd u Chocně 773948 Újezd u Kunštátu 677451 Újezd u Luštěnic 773581 Újezd u Manětína 773646 Újezd u Mohelnice 773760 Újezd u Přelouče 773689 Újezd u Sezemic 773662 Újezd u Uničova 773751 Újezd u Žďáru nad Sázavou 773727 Újezdec 720241 Újezdec u Horních Krut 643238 Újezdec u Hořiček 681075 Újezdec u Kardašovy Řečice 721701 Újezdec u Litomyšle 774049 Újezdec u Luštěnic 773590 Újezdec u Měcholup 700762 Újezdec u Mělníka 774014 Újezdec u Mochtína 698121 Újezdec u Tvrzic 772071 Ujkovice 774103 Úlehle 774146 Úlehle u Předslavic 734489 Ulice 774219 Úlíkov 772569 Úloh 603350 Úlovice 740268 Úmonín 774278 Úmyslovice 774294 Únanov 774308 Unčovice 774341 Únějovice 774359 Únětice u Blovic 774421 Únětice u Prahy 774413 Unhošť 774499 Únice 770183 Uničov 774502 Unín 774634 Unkovice 774642 Úpohlavy 774669 Úpor 708836 Urbaneč 718734 Urbanice 774685 Urbanice u Praskačky 732923 Urbanov 774693 Určice 774723 Úročnice 651290 Úsilov 774740 Úsobí 774766 Úsov-město 774782 Úsov-Židovská obec 774791 Ústaleč 774812 Ústí u Humpolce 774821 Ústín 775428 Ústrašice 775436 Ústrašín 775444 Ústup 742376 Útěchov u Moravské Třebové 775541 Útěchovice pod Stražištěm 778371 Útěchovice u Hořepníku 775576 Útěchovičky 775592 Úterý 775622 Útěšov 672327 Utín 775649 Úvaly u Prahy 775738 Uzenice 775771 Úžice u Kralup nad Vltavou 775886 Úžice u Kutné Hory 775860
V
Vacanovice 775924 Vacenovice 644536 Vacenovice u Kyjova 775932 Vackovec 694827 Václavice u Benešova 775959 Václavov u Chvaletína 655031 Václavy 776050 Vacov 776092 Vacovice 701181 Vacovy 629511 Vadčice 625400 Vadín 709671 Val u Dobrušky 776165 Valdíkov 701602 Valeč u Hrotovic 776599 Valtrovice 776742 Vamberk 776785 Vanice 776793 Vanovice 776831 Vápno 639010 Vápno u Přelouče 776955 Vápovice 776963 Varvažov 750883 Vatín 777161 Vavřinec 777218 Vavřinec na Moravě 777269 Vážany nad Litavou 777331 Vážany u Boskovic 777285 Včelná 777382 Věckovice u Janovic nad Uhlavou 771538 Veclov u Svojetína 761192 Vědlice 777501 Vědomice 777510 Vedrovice 777536 Vejvanov 777609 Vejvanovice 777625 Věkoše 726583 Velatice 777633 Velběhy 712728 Veleboř 666556 Velečín 777668 Veleň 777757 Velenice 777765 Velenka 777781 Velenovy 777803 Velešice 746339 Velešice u Hoštky 646296 Velešice u Pačejova 717339 Velešín 777854 Velešov 781100 Velešovice 777897 Veletov 777927 Velichovky 777951 Veliká 606961 Veliká Ves u Prahy 777960 Velim 778036 Veliny 778052 Veliš 778109 Velká Bukovina u Chvalkovic 655155 Velká Bystřice 778281 Velká Čermná nad Orlicí 619795 Velká Chmelištná 778354 Velká Chyška 778389 Velká Jesenice 778419 Velká Kraš 778486 Velká Lečice 778494 Velká Ledská 618667 Velká Losenice 778575 Velká nad Veličkou 778583 Velká nad Vltavou 778150 Velká Polom 778591 Velká Rovná 792942 Velká Turná 712931 Velká u Milevska 778168 Velká Ves 778656 Velké Albrechtice 778664 Velké Bílovice 778672 Velké Číčovice 623555 Velké Heraltice 778770 Velké Hostěrádky 778800 Velké Hydčice 778834 Velké Chvalovice 778842 Velké Koloděje 779041 Velké Meziříčí 779091 Velké Němčice 779229 Velké Pavlovice 779245 Velké Popovice 779342 Velké Přílepy 779369 Velké Přítočno 779377 Velké Výkleky 603163 Velké Zboží 723550 Velký Beranov 779491 Velký Bor u Horažďovic 779539 Velký Dešov 625728 Velký Chlumec 779598 Velký Ježov 779628 Velký Karlov 634158 Velký Osek 779687 Velký Pěčín 779695 Velký Rybník u Humpolce 779717 Velký Třebešov 779776 Velký Týnec 779784 Velký Újezd 779792 Velký Újezd u Kojatic 667811 Velký Újezd u Litoměřic 616435 Velký Vřešťov 779831 Velmovice 666581 Veltěže 779857 Veltruby 779865 Veltrusy 779873 Vémyslice 779971 Vendolí 779989 Vepice 671428 Vepříkov 780049 Vepřová 780057 Verdek 780073 Vernéřovice 614688 Věrovany 780260 Veřechov 780341 Ves Blížkovice 605689 Vesce pod Řípem 672157 Vesce u Dačic 780391 Vesce u Moravských Budějovic 780464 Vesce u Počátek 723037 Vesec 670243 Veselá u Častrova 780511 Veselá u Sedletína 746860 Veselí nad Moravou 780723 Veselice na Moravě 777277 Veselice nad Metují 778427 Veselice u Havlíčkova Brodu 723487 Veselíčko 688690 Veselíčko u Milevska 780839 Veselíčko u Žďáru nad Sázavou 780847 Veselí-Předměstí 780731 Veselý Žďár 780961 Veská 780979 Véska u Oder 638552 Vestec nad Mrlinou 781011 Vestec u Hořiček 681083 Vestec u Hřiměždic 649066 Vestec u Chrudimi 654361 Vestec u Jaroměře 790681 Vestec u Mezna 798428 Vestecká Lhotka 658570 Věstoňovice 602574 Věteřov 781096 Vetlá 785938 Větrný Jeníkov 781118 Větrov u Solenic 752401 Větrušice u Klecan 781126 Větřkovice u Vítkova 781151 Vevčice 781282 Veverská Bítýška 781304 Věvrov 747351 Věž 781321 Věžky u Přerova 606740 Věžná 781355 Věžnice 781410 Věžnička 781428 Vchynice 781444 Víceměřice 781452 Vícenice u Dolních Lažan 629448 Vícenice u Klatov 767689 Vícenice u Náměště nad Oslavou 781487 Víckovice 620891 Vicmanov 661341 Vícov 781495 Vídeň 781541 Vidice 781657 Vidice u Kutné Hory 781614 Vidlatá Seč 781690 Vidov 741621 Vidovle 604933 Vílanec 781851 Vilantice 781878 Vilémov u Golčova Jeníkova 781975 Vilémov u Humpolce 649414 Vilémov u Litovle 782009 Vilémovice u Červených Janovic 620904 Vilémovice u Macochy 782033 Vilice 782050 Vílov 782076 Vinary u Smidar 782181 Vinary u Vysokého Mýta 782190 Vinařice u Dobrovice 782297 Vinařice u Kladna 782271 Vinařice u Loun 782319 Vinařice u Suchomast 782246 Vinařice u Týnce nad Labem 772364 Vincencov 716464 Vinice u Městce Králové 693308 Viničné Šumice 782360 Vinné 721921 Vinoř 782378 Vintířov 782394 Víska 698008 Víska u Frýdlantu 782581 Víska u Chotěboře 705861 Víska u Kněžic 667030 Víska u Litovle 637190 Víska u Strakonic 782513 Vísky 768545 Vísky u Letovic 782530 Višňové 782602 Vítání 753041 Vitčice na Moravě 782637 Vitějovice 782670 Vitice 782831 Vitice u Humpolce 782858 Vitice u Vodňan 674079 Vítkov 782998 Vitonice na Hané 672467 Vítonice u Blažejovic 605522 Vitonice u Znojma 783145 Vítovice u Pavlovic 718530 Vižina 783200 Vlačice 783218 Vladislav 783234 Vladyčín 671436 Vlachov 688894 Vlasatice 783307 Vlásenice u Makova 689998 Vlásenice u Pelhřimova 783323 Vlásenice-Drbohlavy 619396 Vlastec 713252 Vlastibořice 783463 Vlastislav 783480 Vlastkovec 750379 Vlašim 783544 Vlčatín 783617 Vlčetín 783625 Vlčeves 783641 Vlčí 783650 Vlčí Habřina 783692 Vlčí u Chlumčan 651761 Vlčkov 783838 Vlčkovice u Praskačky 732931 Vlčnov 783897 Vlčnov u Chrudimi 712094 Vlčnov u Starého Jičína 755044 Vlčtejn 783919 Vletice 673561 Vliněves 628671 Vlkančice 783943 Vlkanov u Nového Kramolína 707791 Vlkava 784010 Vlkonice 784028 Vlkosovice 626864 VIkoš u Kyjova 784036 Vlkoš u Přerova 784052 Vlkov nad Lesy 603171 Vlkov pod Oškobrhem 784095 Vlkov u Čakova 618292 Vlkov u Jaroměře 784079 Vlková 791547 Vlkovice 793922 Vnorovice 784184 Voděrádky 745529 Voděrady u Českých Heřmanic 784231 Voděrady u Luštěnic 689114 Voděrady u Rychnova nad Kněžnou 784222 Vodice u Tábora 784273 Vodňany 784281 Vodní Újezd 627623 Vodochody 756296 Vodochody u Prahy 784362 Vodranty 674460 Vochov 784427 Vojenice 705632 Vojkovice u Kralup nad Vltavou 784524 Vojkovice u Zidlochovic 784567 Vojnice 674354 Vojnice u Koštic 670995 Vojnice u Olomouce 784583 Vojničky 671002 Vojslavice nad Želivkou 784621 Vojtěchov u Hlinska 784656 Vojtěchov u Konice 650277 Vokov u Rynárce 744654 Volárna 784672 Voleč 784796 Volenice 784834 Volenice u Počedělic 723118 Voletice 784851 Volichov 673501 Volovka 778443 Voltýřov 666637 Volyně 784958 Vonoklasy 784982 Vosí 764647 Votice 785041 Votuz 605964 Vraclav 785164 Vracov 785172 Vracovice 785199 Vracovice u Horního Břečkova 642622 Vračkovice 701017 Vračovice 785211 Vrahovice 785237 Vraňany 785253 Vrančice 785296 Vrané nad Vltavou 785318 Vranice 791555 Vranice u Humpolce 721069 Vranín 785326 Vránov 675920 Vranov nad Dyjí 785415 Vranová u Letovic 785431 Vranovice 785539 Vranovice nad Svratkou 785512 Vranovská Ves 785555 Vraný 785563 Vrapice 665177 Vratěnín 785580 Vratišov u Mezné 693782 Vrátkov 767182 Vráž u Berouna 785717 Vráž u Písku 785733 Vraždovy Lhotice 629375 Vražkov 785741 Vrážná 653471 Vrážné nad Střelou 721441 Vražné u Oder 785768 Vrbátky 785822 Vrbatův Kostelec 785865 Vrbice u Kostelce nad Orlicí 651257 Vrbice u Leštiny 680567 Vrbice u Mšeného-lázní 700266 Vrbice u Poděbrad 785881 Vrbice u Roudnice nad Labem 785946 Vrbice u Vacova 776114 Vrbice u Velkých Pavlovic 785962 Vrbičany 785989 Vrbičany u Lovosic 785997 Vrbka u Roudníčku 741817 Vrbno nad Lesy 786039 Vrbno u Mělníka 645346 Vrbová 701751 Vrbová Lhota 786101 Vrbovec 786128 Vrhaveč u Klatov 786284 Vrchoslavice 786381 Vrchoviny 786527 Vrchy 786535 Vršce 786608 Vršice 791091 Vršovice u Loun 786616 Vršovka 786632 Vrtěšice 635553 Vrutice 786659 Vržanov 662569 Vřesce 786667 Vřesice 759465 Vřesina u Bílovce 786683 Vřeskovice 607967 Vřesník 782866 Vřesovice u Prostějova 786756 Vsisko 786977 Vstiš 786985 Všebořice u Dolních Kralovic 787019 Všechlapy u Libčevsi 681792 Všechlapy u Nymburka 787051 Všechlapy u Volyně 734497 Všechovice u Tišnova 787078 Všechromy 787094 Všejany 787108 Všelibice 787159 Všeliby 796581 Všenory 787272 Všepadly 787281 Všeradice 787299 Všeruby u Kdyně 787345 Všesoky 672424 Všestary 787434 Všestary u Říčan 787396 Všestudy u Veltrus 787451 Všešímy 677256 Všetaty 787485 Všetice 704148 Všetuly 641057 Vtelno 787507 Vůsí 678325 Výčapy 787523 Vydří 787531 Vyhnanice u Voděrad 787540 Vyhnánov 631442 Vykáň 787558 Vyklantice 787591 Výkleky 787604 Výrava 787671 Výrov u Kralovic 787698 Výrov u Milavčí 694525 Výrovice 787701 Vyskytná 787752 Vyskytná nad Jihlavou 787779 Vysočany u Manětína 691526 Vysočany u Nového Bydžova 790320 Vysočany u Znojma 787850 Vysoká Lhota 788040 Vysoká Libyně 788074 Vysoká nad Labem 788082 Vysoká u Havlíčkova Brodu 695785 Vysoká u Holic 716341 Vysoká u Jihlavy 721018 Vysoká u Příbramě 788201 Vysoké 723207 Vysoké Chvojno 788210 Vysoké Mýto 788228 Vysoké Studnice 788333 Vysokov 788392 Vysoký Chlumec 788414 Vysoký Újezd nad Dědinou 788457 Vysoký Újezd u Berouna 788449 Výsonín 688924 Vystrčenovice 788465 Vystrkov 671533 Vystrkov u Humpolce 668869 Vyšehněvice 788473 Vyšehorky 685127 Vyšehořovice 788503 Vyšetice 788546 Výšice 700908 Výškov u Počerad 788554 Výškovice u Slatiny 749737 Výšovice 788937 Výžerky 708135 Vyžice 789038
Z
Zábědov 707210 Zábeštní Lhota 789054 Záblatí u Osové Bítýšky 789208 Záblatí u Ponědraže 725633 Zábludov 789232 Záborná 789241 Záborná Lhota 789259 Záboří nad Labem 789348 Záboří u Českých Budějovic 789283 Záboří u Kel 666785 Záboří u Protivína 674320 Zábrdí u Osečné 712795 Zábrdovice u Křince 676306 Zábrdovice u Vedrovic 798754 Zábřeh na Moravě 789429 Zábřezí 768626 Zadní Hrádek 601322 Zadní Chlum 669962 Zadní Kopanina 745278 Zadní Lomná 724998 Zadní Ptákovice 701858 Zadní Střítež 725005 Zadní Třebaň 789593 Zadní Újezd 692620 Zadní Vydří 700568 Zadní Zborovice 770191 Zadní Zhořec 789607 Zádolí u Trnova 768367 Zádolí u Vysokého Mýta 789666 Zadražany 789674 Zahorčice u Volyně 789798 Zahorčice u Vrábče 785121 Záhorkovice 698156 Záhornice 768375 Záhornice u Městce Králové 789828 Zahořany 789909 Zahořany u Domažlic 789925 Zahořany u Litoměřic 789941 Zahořany u Mníšku pod Brdy 697656 Záhoří 721727 Záhoří u Humpolce 789950 Záhoří u Miličína 694878 Záhořice 706965 Záhostice 655481 Záhraď 685704 Zahrádčice 629383 Zahradiště 738395 Zahrádka u Čížkova 624098 Zahrádka u Kovářova 670251 Zahrádka u Mirkovic 695335 Zahrádka u Petrovic 719919 Zahrádka u Pošné 775606 Zahrádky 790249 Záchlumí 790303 Zachotín 790311 Zachrašťany 790338 Zaječí 790346 Zaječice 737071 Zaječice u Chrudimi 790362 Zájezd u Buštěhradu 790401 Zájezdec 790419 Zajíčkov 790435 Zákřov 790486 Zalažany 658464 Zálesí u Bítova 790575 Zálesí u Drážova 632295 Zálesí u Dvora Králové 631299 Zálezlice 790630 Zaliny 662224 Zaloňov 790699 Zálší 790729 Zálší u Chocně 790745 Zálší u Sepekova 747611 Zalužany 790761 Záluží u Budislavě 790851 Záluží u Čelákovic 619230 Záluží u Hořovic 790770 Záluží u Roudnice nad Labem 627909 Záluží u Třemošné 770701 Záluží u Vodňan 790834 Zámek Žďár 795453 Záměl 790915 Zámělíč 722880 Zámrsk 790958 Zápy 609226 Zárubice 790982 Zárybničná Lhota 790991 Záryby 791016 Zářecká Lhota 791024 Zářečí u Horažďovic 641928 Zaříčany 604127 Zářiči u Mladé Vožice 762229 Záseka 703923 Zástřizly 791148 Zašovice 791181 Zavidov 791245 Závist 695084 Závist u Velkého Meziříčí 679241 Závišice 791261 Zavlekov 791334 Závraty 641626 Zavržice 662704 Zbelítov 791385 Zbenice 654094 Zbenické Zlákovice 606286 Zběšice 602698 Zběšičky 791440 Zbilidy 791458 Zbinohy 791466 Zbizuby 791563 Zblovice 791571 Zboněk 680753 Zbonín 791601 Zborná 791610 Zborov 791644 Zborovy 721484 Zboží 600806 Zbožice 667234 Zbožíčko 791687 Zbožnov 791717 Zbraslav 791733 Zbrašín 791920 Zbudovice 762164 Zbuzany 791962 Zbynice 619035 Zbyslav 786241 Zbyslavec 693910 Zbyslavice 792004 Zbýšov 792128 Zbýšov v Čechách 792098 Zdaboř 735566 Zdechovice 792250 Zdelov 792268 Zdemyslice 792276 Zdenice 792284 Zdeňkov 792292 Zderadinky 661627 Zderadiny 661651 Zderaz 719234 Zderaz u Kolešovic 668133 Zdeslav 725161 Zdeslav u Rakovníka 792357 Zdeslavice u Černín 620327 Zdeslavice u Chlístovic 651362 Zdešov 792365 Zdětín na Moravě 792381 Zdětín u Benátek nad Jizerou 792373 Zdiby 792411 Zdice 792446 Zdiměřice u Načeradce 749966 Zdislav 689262 Zdislavice u Herálce 792608 Zdislavice u Vlašimi 792578 Zdobin 768634 Zduchovice 792705 Zechovice 784966 Zelčín 645354 Zelené 689203 Zeleneč 792781 Zeměchy u Kralup nad Vltavou 792799 Zeměchy u Loun 660213 Zhoř nad Vltavou 673579 Zhoř u Červených Janovic 620912 Zhoř u České Třebové 792900 Zhoř u Jihlavy 792926 Zhoř u Mladé Vožice 709981 Zhoř u Pacova 792951 Zhoř u Rohozce 792918 Zhoř u Tábora 691933 Zhoř u Vilémova 781941 Zhořec u Manětína 693596 Zhořec u Pacova 792969 Zhůř 657611 Zibohlavy 738751 Zichov 668583 Zichovec 792985 Zlatá Koruna 793043 Zlátenka 793205 Zlíč 621749 Zličín 793264 Zlivice 624209 Zlončice 655376 Zlonín 793345 Zlosyň 793353 Zminný 793388 Zmišovice 725749 Znětínek 793400 Znojmo-Hradiště 793426 Znojmo-Louka 793574 Znojmo-město 793418 Znosim 630675 Zorkovice 660736 Zubčice 793698 Zubří u Nového Města na Moravě 793736 Zvěrkovice u Moravských Budějovic 793809 Zvěrotice 793825 Zvěřetice 655279 Zvěřinek 793833 Zvěstov 793876 Zvěstovice 793892 Zvíkov u Lišova 793931 Zvíkovské Podhradí 793981 Zvírotice 793990 Zvole 744395 Zvole nad Pernštejnem 794082 Zvole u Prahy 794058 Zvole u Zábřeha 794091 Zvoleněves 794104 Zvolenovice 794112 Zvonovice 741400 Zvotoky 762725
Ž
Žabčice 794121 Žabovřesky nad Ohří 794171 Žabovřesky u Českých Budějovic 794163 Zádlovice 686891 Žákava 704504 Žáky 794295 Žalkovice 794350 Žalov 742511 Žaltice 695343 Žandov 672432 Žár u Čkyně 794589 Žár u Nových Hradů 794546 Žáravice 794597 Žarošice 794627 Žatčany 794724 Zatec na Moravě 794945 Ždánice u Kouřimi 794953 Ždánice u Vilémova 781983 Žďár nad Orlicí 795224 Žďár u Blanska 795194 Žďár u Kaplice 739979 Žďár u Nalžovských Hor 765465 Žďár u Protivína 795101 Žďár u Rakovníka 795089 Žďárec u Skutče 795500 Ždírec na Moravě 795607 Ždírec u Pohledu 660027 Žebnice 795682 Žebrák u Nečína 701939 Žebrákov u Zahořan 789917 Žehuň 795739 Žehušice 795798 Želatovice 795801 Želčany 654965 Želeč na Hané 795844 Želeč u Tábora 795828 Želechovice 774677 Želechovice u Uničova 795852 Zelenice 795917 Zelenice u Mostu 795933 Želešice 795968 Želetava 796000 Želetice u Kyjova 796018 Želetice u Znojma 796026 Želevice 671011 Železná 796042 Železné 796107 Železné Horky 796115 Želí 681733 Želiv 796271 Želkovice u Libomyšle 683213 Želkovice u Loun 796361 Ženklava 796409 Žeravice 796441 Žeraviny 796450 Žerčice 796468 Žernovice 701718 Žernovník u Černé Hory 796557 Žerotice 796603 Žerotín 796620 Žerotín u Panenského Týnce 717584 Žerůtky 796654 Žerůtky u Znojma 796662 Žerůvky 616681 Žešov 796671 Žežice 796689 Žibřidovice 762431 Židlochovice 796701 Židovice nad Labem 796794 Židovice u Hnojnic 640182 Žihobce 796905 Žichov 693235 Žichovice 796930 Žilov 796972 Žíňany 751553 Žirecká Podstráň 634093 Žireč Městys 634085 Žireč Ves 634131 Žirov 797138 Žirovnice 797154 Žíšov 777226 Žitenice 797197 Žitovlice 797286 Živanice 797332 Životice u Kasejovic 797367 Žiželice nad Cidlinou 797481 Žižkovo Pole 797596 Žlebské Chvalovice 797618 Žlunice 797707 Žopy 797782 Žumberk u Nových Hradů 794554 Županovice 632392 Županovice u Dešné 655091 ".
22. V příloze č. 2 se v nadpisu doplňují slova "na orné půdě v období po sklizni hlavní plodiny".
23. V příloze č. 2 tabulka č. 1 zní:
"Tabulka č. 1
Období     zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a trvalých 
travních porostech
I------------I----------------------I----------------------I--------------------I
I Klimatický I Minerální dusíkatá I  Hnojiva s rychle  I Hnojiva s pomalu I
I region
*
I hnojiva I uvolnitelným I uvolnitelným I I I I dusíkem I dusíkem
***
I I------------I----------------------I----------------------I--------------------I I 0 - 5 I 1. 11. - 15. 2. I 15. 11. - 15. 2. I 15. 12. - 15. 2. I I I (1. 11. - 31. 1.
**
) I (15. 11. - 31. 1.
**
) I I I------------I----------------------I----------------------I--------------------I I 6 - 9 I 15. 10. - 28. 2. I 5. 11. - 28. 2. I 15. 12. - 28. 2. I I I (15. 10. - 15. 2.
**
) I (5. 11. - 15. 2.
**
) I I I------------I----------------------I----------------------I--------------------I Vysvětlivky: * první číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky. ** platí na zemědělských pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů a s porostem pšenice ozimé nebo řepky. *** platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k následnému pěstování ozimých plodin je zakázáno hnojení také v období od 1. června do 31. července.".
24. V příloze č. 2 tabulka č. 6 zní:
"Tabulka č. 6
Maximální celková dávka dusíku v období po sklizni hlavních plodin
I--------------------I-------------I-------------I---------------------------I
I Způsob hnojení   I I.     I II.     I III. aplikační pásmo   I
I          I aplikační  I aplikační  I-------------I-------------I
I          I pásmo    I pásmo    I a) půdy se I b) půdy s  I
I          I       I       I středním  I vysokým   I
I          I       I       I rizikem   I rizikem   I
I          I       I       I infiltrace I infiltrace I
I          I------I------I------I------I------I------I------I------I
I          I A
*
I B
*
I A
*
I B
*
I A
*
I B
*
I A
*
I B
*
I I--------------------I------I------I------I------I------I------I------I------I I 1. K ozimé plodině I 60 I 120 I 50 I 100 I 40 I 80 I 20
**
I 0 I I následující po I I I I I I I I I I obilnině I I I I I I I I I I--------------------I------I------I------I------I------I------I------I------I I 2. K ozimé plodině I 40 I 80 I 30 I 60 I 15
**
I 0 I 15
**
I 0 I I následující po I I I I I I I I I I jiné předplodině I I I I I I I I I I než je obilnina I I I I I I I I I I--------------------I------I------I------I------I------I------I------I------I I 3. K meziplodinám, I 60 I 120 I 50 I 100 I 40 I 80 I 40 I 80 I I s výjimkou čistých I I I I I I I I I I porostů jetelovin I I I I I I I I I I a luskovin nebo k I I I I I I I I I I podpoře rozkladu I I I I I I I I I I slámy, s výjimkou I I I I I I I I I I slámy luskovin, I I I I I I I I I I olejnin a I I I I I I I I I I jetelovin I I I I I I I I I I pěstovaných na I I I I I I I I I I semeno
***
I I I I I I I I I I--------------------I------I------I------I------I------I------I------I------I I 4. Pro následné I 0 I 100 I 0 I 80 I 0 I 80 I 0 I 0 I I jarní plodiny
****
I I I I I I I I I I--------------------I------I------I------I------I------I------I------I------I Vysvětlivky: * A. maximální celková dávka dusíku v minerálních dusíkatých hnojivech, v kg N/ha. B. maximální celková dávka celkového dusíku ve hnojivech s rychle uvolnitelným dusíkem, v kg N/ha. ** v případě hnojení pro cibuli ozimou a česnek ozimý je maximální dávka 40 kg N/ha. *** použití minerálních dusíkatých hnojiv je možné pouze v případě, že bude následovat ozimá plodina nebo bude meziplodina ponechána na zemědělském pozemku minimálně do 15. února následujícího kalendářního roku. **** použití hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem je možné až v období od 1. října do začátku období zákazu hnojení podle tabulky č. 1 této přílohy, pouze s inhibitorem nitrifikace, a to způsobem a v dávce uvedené v příbalovém letáku nebo schválené etiketě.".
25. Příloha č. 3 zní:
"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
Výnosové hladiny a limity hnojení jednotlivých plodin
Tabulka č. 1
Výnosová hladina 1
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I Klimatický region
*
I Hlavní půdní jednotka
**
I I----------------------I-----------------------------------------------------I I 8, 9 I 18, 20, 22, 34 - 38, 48 - 58, 64 I I----------------------I-----------------------------------------------------I I 0 - 9 I 39 - 41, 65 - 78 I I----------------------I-----------------------------------------------------I Vysvětlivky: * 1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky. ** 2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky. Tabulka č. 2 Výnosová hladina 2 I----------------------I-----------------------------------------------------I I Klimatický region
*
I Hlavní půdní jednotka
**
I I----------------------I-----------------------------------------------------I I Všechny ostatní bonitované půdně ekologické jednotky, které nepatří do I I výnosové hladiny 1 ani 3 I I----------------------------------------------------------------------------I Vysvětlivky: * 1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky ** 2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky. Tabulka č. 3 Výnosová hladina 3 I----------------------I-----------------------------------------------------I I Klimatický region
*
I Hlavní půdní jednotka
**
I I----------------------I-----------------------------------------------------I I 0 - 5 I 01 - 03, 06 - 15 I I----------------------I-----------------------------------------------------I I 2, 3 I 19, 24, 25, 42, 43 I I----------------------I-----------------------------------------------------I I 0 - 3 I 56, 57, 60 - 61 I I----------------------I-----------------------------------------------------I I 3 I 58 - 59 I I----------------------I-----------------------------------------------------I Vysvětlivky: * 1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky ** 2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky. Tabulka č. 4 Výnosy plodin a limity přívodu dusíku pro jednotlivé výnosové hladiny I------------------------I-----------------------------------------------------I I Plodina I Výnosové hladiny I I I---------------I-------------------I-----------------I I I 1 I 2 I 3 I I I--------I------I------------I------I----------I------I I I t/ha I kg I t/ha I kg I t/ha I kg I I I I N/ha I I N/ha I I N/ha I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Pšenice ozimá I do 6,0 I 170 I 6,0 - 8,0 I 200 I nad 8,0 I 230 I I potravinářská I I I I I I I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Pšenice ozimá krmná I do 6,0 I 160 I 6,0 - 8,0 I 180 I nad 8,0 I 200 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Pšenice jarní I do 4,0 I 100 I 4,0 - 6,0 I 130 I nad 6,0 I 145 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Žito I do 4,5 I 100 I 4,5 - 6,0 I 120 I nad 6,0 I 140 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Ječmen ozimý I do 5,0 I 130 I 5,0 - 7,0 I 150 I nad 7,0 I 170 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Ječmen jarní I do 5,0 I 90 I 5,0 - 6,5 I 110 I nad 6,5 I 130 I I sladovnický I I I I I I I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Ječmen jarní krmný I do 5,0 I 110 I 5,0 - 6,5 I 130 I nad 6,5 I 150 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Oves I do 3,5 I 100 I 3,5 - 4,5 I 110 I nad 4,5 I 130 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Tritikale I do 4,5 I 120 I 4,5 - 6,0 I 140 I nad 6,0 I 160 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Kukuřice na zrno I do 8,0 I 190 I 8,0 - 10,5 I 220 I nad 10,5 I 240 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Kukuřice na siláž I do 40 I 190 I 40 - 55 I 220 I nad 55 I 240 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Brambory rané I do 20 I 100 I 20 - 25 I 130 I nad 25 I 160 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Brambory sadbové I do 20 I 100 I 20 - 30 I 125 I nad 30 I 150 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Brambory ostatní I do 30 I 140 I 30 - 40 I 170 I nad 40 I 190 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Cukrovka I do 65 I 170 I 65 - 80 I 190 I nad 80 I 210 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Krmná řepa I do 35 I 100 I 35 - 50 I 130 I nad 50 I 150 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Slunečnice I do 2,0 I 100 I 2,0 - 3,0 I 110 I nad 3,0 I 130 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Mák I do 0,7 I 80 I 0,7 - 1,1 I 100 I nad 1,1 I 120 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Hořčice I do 0,9 I 70 I 0,9 - 1,3 I 80 I nad 1,3 I 90 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I I Len I do 1,4 I 70 I 1,4 - 1,8 I 80 I nad 1,8 I 90 I I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I Tabulka č. 5 Limity přívodu dusíku k jednotlivým plodinám nebo kulturám bez ohledu na výnosové hladiny I-------------------------------------I--------------------------------------I I Plodina/kultura I Limit přívodu dusíku (kg N/ha) I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Řepka I 230 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Luskoviny I 40 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Jetel, vojtěška
*
I 40 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Trávy na orné půdě I 200 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Trvalé travní porosty I 160 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Jahody I 100 I I-------------------------------------I--------------------------------------I Vysvětlivky: * Limit se vztahuje k celkovému přívodu dusíku za všechny roky pěstování. Do uvedeného limitu se nezapočítává případné hnojení krycí plodiny do doby její sklizně. Tabulka č. 6 Limity přívodu dusíku k zelenině podle dosahovaných výnosů I-------------------------I----------------I-----------------I----------------I I Plodina I Nízký výnos I Střední výnos I Vysoký výnos I I I---------I------I----------I------I---------I------I I I t/ha I kg I t/ha I kg I t/ha I kg I I I I N/ha I I N/ha I I N/ha I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Brokolice I do 12 I 180 I 12 - 18 I 260 I nad 18 I 320 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Celer bulvový I do 36 I 145 I 36 - 54 I 220 I nad 54 I 260 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Celer naťový I do 29 I 100 I 29 - 43 I 145 I nad 43 I 175 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Celer řapíkatý I do 30 I 135 I 30 - 45 I 200 I nad 45 I 245 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Cibule I do 42 I 110 I 42 - 62 I 160 I nad 62 I 195 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Šalotka I do 28 I 90 I 28 - 42 I 130 I nad 42 I 155 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Čekanka salátová I do 22 I 110 I 22 - 34 I 170 I nad 34 I 200 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Česnek I do 6 I 140 I 6 - 8 I 150 I nad 8 I 160 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Fazol zahradní I do 8 I 75 I 8 - 12 I 110 I nad 12 I 130 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Hrách zahradní (zelené I do 6 I 45 I 6 - 8 I 70 I nad 8 I 80 I I zrno) I I I I I I I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Hrách zahradní (lusky) I do 17 I 45 I 17 - 25 I 70 I nad 25 I 80 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Chřest I do 3 I 60 I 3 - 5 I 100 I nad 5 I 180 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Kapusta hlávková I do 26 I 130 I 26 - 38 I 190 I nad 38 I 230 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Kapusta růžičková I do 5 I 145 I 5 - 7 I 215 I nad 7 I 260 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Kapusta kadeřavá - I do 18 I 130 I 18 - 28 I 195 I nad 28 I 235 I I kadeřávek I I I I I I I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Kedluben I do 24 I 120 I 24 - 36 I 180 I nad 36 I 215 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Kopr vonný I do 12 I 60 I 12 - 18 I 95 I nad 18 I 110 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Křen selský I do 10 I 80 I 10 - 14 I 120 I nad 14 I 145 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Kukuřice cukrová I do 15 I 130 I 15 - 25 I 190 I nad 25 I 230 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Květák I do 28 I 170 I 28 - 42 I 250 I nad 42 I 300 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Lilek vejcoplodý I do 35 I 100 I 35 - 55 I 160 I nad 55 I 190 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Meloun vodní I do 45 I 145 I 45 - 70 I 220 I nad 70 I 260 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Mrkev I do 40 I 130 I 40 - 60 I 200 I nad 60 I 240 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Okurka nakládačka I do 80 I 145 I 80 - 120 I 220 I nad 120 I 260 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Okurka salátová I do 95 I 160 I 95 - 145 I 245 I nad 145 I 295 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Paprika I do 55 I 150 I 55 - 85 I 225 I nad 85 I 270 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Pastinák I do 32 I 110 I 32 - 48 I 170 I nad 48 I 200 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Pažitka I do 25 I 100 I 25 - 35 I 145 I nad 35 I 170 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Petržel kořenová I do 32 I 70 I 32 - 48 I 105 I nad 48 I 125 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Petržel naťová I do 20 I 145 I 20 - 30 I 220 I nad 30 I 260 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Pór I do 40 I 160 I 40 - 60 I 240 I nad 60 I 280 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Rajče I do 40 I 110 I 40 - 60 I 160 I nad 60 I 195 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Reveň I do 35 I 150 I 35 - 55 I 225 I nad 55 I 270 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Ředkev I do 32 I 100 I 32 - 48 I 155 I nad 48 I 185 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Ředkvička I do 26 I 70 I 26 - 38 I 110 I nad 38 I 130 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Řepa salátová I do 28 I 90 I 28 - 42 I 135 I nad 42 I 160 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Salát ledový I do 55 I 125 I 55 - 80 I 185 I nad 80 I 220 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Salát ostatní I do 45 I 100 I 45 - 65 I 150 I nad 65 I 180 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Špenát I do 18 I 125 I 18 - 28 I 190 I nad 28 I 225 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Tykev I do 80 I 100 I 80 - 120 I 150 I nad 120 I 180 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Zelí hlávkové bílé I do 65 I 210 I 65 - 95 I 300 I nad 95 I 360 I I krouhárenské I I I I I I I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Zelí hlávkové bílé I do 40 I 150 I 40 - 60 I 220 I nad 60 I 265 I I ostatní I I I I I I I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Zelí hlávkové červené I do 40 I 170 I 40 - 60 I 260 I nad 60 I 310 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I I Zelí pekingské I do 48 I 130 I 48 - 72 I 195 I nad 72 I 230 I I-------------------------I---------I------I----------I------I---------I------I ".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.