Odstavec předpisu 183/2018 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
§ 33

§ 33
Náležitosti rozhodnutí, kterým se stanoví způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních
Rozhodnutí stanovující způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje
a) název důlní organizace, identifikační číslo a sídlo organizace nebo její organizační složky, které se podmínky a způsob vypouštění důlních vod stanoví,
b) způsob vypouštění důlních vod,
c) dobu, na kterou se způsob a podmínky stanovují,
d) název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se vypouštění důlních vod týká vodního toku,
e) číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, pokud se vypouštění důlních vod týká podzemní vody,
f) údaje o množství vod, které budou vypouštěny, jakož i další údaje podle vodního zákona nebo právních předpisů podle něj vydaných,
g) přípustné hodnoty znečišťujících látek obsažených ve vypouštěných důlních vodách,
h) stanovení podmínek, za kterých je možno důlní vody do vod povrchových nebo podzemních vypouštět, a
i) určení polohy místa vypouštění důlních vod, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.