Odstavec předpisu 183/2018 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
§ 1

§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádosti o
1. povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k odběru podzemních vod podle bodu 2,
2. povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých osob (domácností),
3. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle bodu 4,
4. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých osob (domácností),
5. povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 vodního zákona nebo jeho změnu,
6. stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona, s výjimkou stavebního povolení podle bodu 7,
7. stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností),
8. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle § 16 odst. 1 vodního zákona nebo jeho změnu,
9. udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona,
10. závazné stanovisko vydávané v rámci společného řízení podle § 94j, § 94q a následujících stavebního zákona,
11. vyjádření podle § 18 vodního zákona,
12. vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl,
13. povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru,
14. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,
15. stanovení ochranného pásma vodního zdroje podle § 30 odst. 6 vodního zákona nebo jeho změnu,
16. stanovení ochranného pásma vodního díla podle § 58 odst. 3 vodního zákona nebo jeho změnu,
17. stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 38 odst. 3 vodního zákona nebo jeho změnu,
18. stanovení podmínek podle § 9 odst. 8 vodního zákona pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek podle § 39 odst. 7 vodního zákona nebo jeho změnu,
19. rozhodnutí o udělení výjimky z dosahování cílů ochrany vod podle ustanovení § 23a odst. 7 vodního zákona,
20. schválení manipulačního řádu vodního díla podle § 115 odst. 18 vodního zákona,
b) doklady, které se předkládají vodoprávnímu úřadu v případě
1. ohlášení udržovacích prací,
2. ohlášení obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií,
3. ohlášení vodohospodářských úprav,
4. ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE1), a
c) náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných podle vodního zákona.
1) § 15 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.