Odstavec předpisu 44/2021 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 44/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod, se mění takto:
1. V § 2 písm. c) se za slova "nádrž na" vkládá slovo "vodním", slovo "a" za slovem "rybník" se nahrazuje čárkou a za slova "umělé jezero" se vkládají slova "a zatopený prostor po těžbě".
2. V § 3 odst. 1 se za slova "vodních toků2)" vkládají slova "nebo nad jiným soustředěním povrchové vody v určitém prostředí".
3. V § 3 odst. 2 se za slova "v příloze" vkládá text "č. 1".
4. V § 4 odst. 2 se za slova "v příloze" vkládá text "č. 1".
5. Za § 4 se vkládá nový § 5, který zní:
"§ 5
Seznam útvarů povrchových vod včetně umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.".
6. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 k vyhlášce č. 49/2011 Sb. a zní:
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 49/2011 Sb.
Popisné charakteristiky kategorií povrchových vod
Tabulka č. 1: Popisné charakteristiky kategorie řeka
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I Popisná     I Pozice v  I Počet kritérií I Kritérium     I Kód   I
I charakteristika I čtyřmístném I popisné     I          I kritéria I
I         I kódu*    I charakteristiky I          I     I
I         I       I         I          I     I
I         I       I         I          I     I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I úmoří      I A      I 3        I Severní moře    I 1    I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I Baltské moře    I 2    I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I Černé moře     I 3    I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I nadmořská výška I B      I 4        I h < 200      I 1    I
I v m n. m. (h)  I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I 200 <= h < 500   I 2    I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I 500 <= h < 800   I 3    I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I h >= 800      I 4    I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I geologie    I C      I 2        I krystalinikum a  I 1    I
I         I       I         I vulkanity     I     I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I pískovce, jílovce, I 2    I
I         I       I         I kvartér      I     I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I řád toku**   I D      I 3        I potoky (řád 1-3)  I 1    I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I říčky (řád 4-6)  I 2    I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I řeky (řád 7-9)   I 3    I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
* typ útvaru povrchových vod kategorie řeka je určen čtyřmístným kódem v obecném
  formátu A-B-C-D
** řád toku stanovený podle metody Strahlera
Tabulka č. 2: Popisné charakteristiky kategorie jezero
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I Popisná     I Pozice v  I Počet kritérií I Kritérium     I Kód   I
I charakteristika I osmimístném I popisné     I          I kritéria I
I         I kódu*    I charakteristiky I          I     I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I nadmořská výška I A      I 3        I h <= 200      I 1    I
I v m n. m. Bpv  I       I         I--------------------I----------I
I (h)       I       I         I 200 <= h < 700   I 2    I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I h >= 700      I 3    I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I zeměpisná šířka I B      I 1        I 48,63443N <= zš < I 1    I
I (zš)      I       I         I 50,79530N     I     I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I zeměpisná délka I C      I 1        I 12,35094E <= zd < I 1    I
I (zd)      I       I         I 18,53515E     I     I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I maximální    I D      I 2        I zmax < 13     I 1    I
I hloubka v m   I       I         I zmax > 13     I----------I
I (zmax)     I       I         I          I 2    I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I geologie    I E      I 2        I krystalinikum a  I 1    I
I         I       I         I vulkanity     I     I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I pískovce, jílovce, I 2    I
I         I       I         I kvartér      I     I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I velikost plochy I F      I 1        I A > 0,5      I 1    I
I v km
2
(A) I I I I I I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I I průměrná I G I 2 I zprum < 5 I 1 I I hloubka vody v I I I--------------------I----------I I m (zprum) I I I zprum > 5 I 2 I I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I I doba zdržení v I H I 3 I TRT <= 0,1 I 1 I I letech (TRT) I I I--------------------I----------I I I I I 0,1 < TRT < 0,5 I 2 I I I I I--------------------I----------I I I I I TRT >= 0,5 I 3 I I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I * typ útvaru povrchových vod kategorie jezero je určen osmimístným kódem ve formátu A-B-C-D-E-F-G-H".
7. Za přílohu č. 1 se doplňuje příloha č. 2, která zní:
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 49/2011 Sb.
Seznam útvarů povrchových vod včetně umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I ID útvaru I     Název útvaru      I Dílčí I Kategorie I HMCH* I
I      I                 I povodí I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0010  I Mže od pramene po vzdutí nádrže I BER  I R     I P   I
I      I Lučina              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
    I BER_0040  I Sedlištský potok od pramene po  I BER  I R     I P   I
I      I ústí do Mže           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0050  I Hamerský potok od státní hranice I BER  I R     I P   I
I      I po ústí do Mže          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0060  I Kosový potok od pramene po ústí I BER  I R     I P   I
I      I do Mže              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0080  I Úhlavka od pramene po Výrovský  I BER  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0090  I Výrovský potok od pramene po   I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Úhlavka       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0100  I Úhlavka od toku Výrovský potok  I BER  I R     I P   I
I      I po ústí do Mže          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0110  I Mže od toku Úhlavka po vzdutí  I BER  I R     I P   I
I      I nádrže Hracholusky        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0120  I Úterský potok od pramene po   I BER  I R     I P   I
I      I Nezdický potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0130  I Nezdický potok od pramene po   I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Úterský potok    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0140  I Hadovka od pramene po ústí do  I BER  I R     I P   I
I      I toku Úterský potok        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0150  I Úterský potok od toku Nezdický  I BER  I R     I P   I
I      I potok po vzdutí nádrže      I    I      I    I
I      I Hracholusky           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0165_J I Nádrž Hracholusky na toku Mže  I BER  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0170  I Mže od hráze nádrže Hracholusky I BER  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Berounka     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0180  I Radbuza od pramene po Černý   I BER  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0190  I Černý potok od pramene po tok  I BER  I R     I P   I
I      I Pivoňka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0200  I Pivoňka od pramene po ústí do  I BER  I R     I P   I
I      I toku Černý potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0210  I Černý potok od toku Pivoňka po  I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Radbuza a Radbuza  I    I      I    I
I      I po tok Zubřina          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0220  I Zubřina od pramene po Záhořanský I BER  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0230  I Záhořanský potok od pramene po  I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Zubřina       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0240  I Zubřina od toku Záhořanský potok I BER  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Radbuza     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0250  I Radbuza od toku Zubřina po tok  I BER  I R     I P   I
I      I Merklínka            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0260  I Merklínka od pramene po ústí do I BER  I R     I P   I
I      I toku Radbuza           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0270  I Radbuza od toku Merklínka po   I BER  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže České údolí    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0285_J I Nádrž České údolí na toku    I BER  I J     I S   I
I      I Radbuza             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0290  I Úhlava od pramene po Bílý potok I BER  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0300  I Bílý potok od pramene po ústí do I BER  I R     I P   I
I      I toku Úhlava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0310  I Úhlava od toku Bílý potok po   I BER  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Nýrsko       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0325_J I Nádrž Nýrsko na toku Úhlava   I BER  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0330  I Chodská Úhlava od pramene po   I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Úhlava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0340  I Jelenka od pramene po ústí do  I BER  I R     I P   I
I      I toku Úhlava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0350  I Drnový potok od pramene po ústí I BER  I R     I P   I
I      I do toku Úhlava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0360  I Poleňka od pramene po ústí do  I BER  I R     I P   I
I      I toku Úhlava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0370  I Úhlava od hráze nádrže Nýrsko po I BER  I R     I P   I
I      I Točnický potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0380  I Točnický potok od pramene po   I BER  I R     I P   I
I      I Měcholupský potok        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0390  I Měcholupský potok od pramene po I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Točnický potok   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0400  I Točnický potok od toku      I BER  I R     I P   I
I      I Měcholupský potok po ústí do   I    I      I    I
I      I toku Úhlava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0420  I Úhlava od toku Točnický potok po I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Radbuza       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0430  I Radbuza od hráze nádrže České  I BER  I R     I S   I
I      I údolí po ústí do toku Berounka  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0440  I Úslava od pramene po Myslívský  I BER  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0450  I Myslívský potok od pramene po  I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Úslava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0460  I Podhrázský potok od pramene po  I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Úslava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0470  I Bradava od pramene po ústí do  I BER  I R     I P   I
I      I toku Úslava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0480  I Úslava od toku Myslívský potok  I BER  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Berounka     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0490  I Klabava od pramene po Skořický      I BER  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0500  I Skořický potok od pramene po   I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Klabava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0510  I Holoubkovský potok od pramene po I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Klabava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0520  I Voldušský potok od pramene po  I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Klabava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0530  I Klabava od toku Skořický potok  I BER  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Berounka     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0540  I Třemošná od pramene po ústí do  I BER  I R     I P   I
I      I toku Berounka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0550  I Berounka od toku Mže po tok   I BER  I R     I P   I
I      I Střela              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0560  I Střela od pramene po vzdutí   I BER  I R     I P   I
I      I nádrže Žlutice          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0570  I Ratibořský potok od pramene po  I BER  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Žlutíce      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0585_J I Nádrž Žlutíce na toku Střela   I BER  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0590  I Velká Trasovka od pramene po   I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Střela       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0600  I Manětínský potok od pramene po  I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Střela       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0610  I Mladotický potok od pramene po  I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Střela       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0620  I Kralovický potok od pramene po  I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Střela       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0630  I Střela od hráze nádrže Žlutice  I BER  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Berounka     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0640  I Radnický potok od pramene po   I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Berounka      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0650  I Javornice od pramene po Šípský  I BER  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0660  I Šípský potok od pramene po ústí I BER  I R     I P   I
I      I do Javornice           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0670  I Javorníce od toku Šípský potok  I BER  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Berounka     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0680  I Zbirožský potok od pramene po  I BER  I R     I P   I
I      I tok Koželužka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0690  I Koželužka od pramene po ústí do I BER  I R     I P   I
I      I toku Zbirožský potok       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0700  I Vejvanovský potok od pramene po I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Zbirožský potok   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0710  I Zbirožský potok od toku     I BER  I R     I P   I
I      I Koželužka po ústí do toku    I    I      I    I
I      I Berounka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0720  I Úpořský potok od pramene po ústí I BER  I R     I P   I
I      I do toku Berounka         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0730  I Berounka od toku Střela po    I BER  I R     I P   I
I      I Rakovnický potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0740  I Rakovnický potok od pramene po  I BER  I R     I P   I
I      I Kolešovický potok        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0750  I Kolešovický potok od pramene po I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Rakovnický potok  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0760  I Lišanský potok od pramene po   I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Rakovnický potok  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0770  I Rakovnický potok od toku     I BER  I R     I P   I
I      I Kolešovický potok po ústí do   I    I      I    I
I      I toku Berounka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0810  I Klíčava od pramene po ústí do  I BER  I R     I S   I
I      I toku Berounka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0820  I Berounka od toku Rakovnický   I BER  I R     I P   I
I      I potok po tok Litavka       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0830  I Litavka od pramene po Obecnický I BER  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0840  I Litavka od toku Obecnický potok I BER  I R     I P   I
I      I po tok Chumava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0850  I Chumava od pramene po ústí do  I BER  I R     I P   I
I      I toku Litavka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0860  I Litavka od toku Chumava po    I BER  I R     I P   I
I      I Červený potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0870  I Červený potok od pramene po   I BER  I R     I P   I
I      I Stroupínský potok        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0880  I Stroupínský potok od pramene po I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Červený potok    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0890  I Červený potok od toku      I BER  I R     I S   I
I      I Stroupínský potok po ústí do   I    I      I    I
I      I toku Litavka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0900  I Litavka od toku Červený potok po I BER  I R     I S   I
I      I ústí do toku Berounka      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0910  I Loděnice od pramene po Lhotecký I BER  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0920  I Loděnice od toku Lhotecký potok I BER  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Berounka     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0930  I Svinařský potok od pramene po  I BER  I R     I P   I
I      I ústí do toku Berounka      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_0940  I Berounka od toku Litavka po ústí I BER  I R     I S   I
I      I do toku Vltava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
    I BER_2015_J I Nádrž Lučina na toku Mže     I BER  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_2020  I Lužní potok od pramene po vzdutí I BER  I R     I P   I
I      I nádrže Lučina          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_2070  I Mže od hráze nádrže Lučina po  I BER  I R     I P   I
I      I tok Úhlavka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I BER_2410  I Příchovický potok a Zlatý potok I BER  I R     I P   I
I      I od pramene po ústí do toku    I    I      I    I
I      I Úhlava              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_0010  I Nivní potok od pramene po ústí  I DUN  I R     I P   I
I      I do toku Katharinabach      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_0020  I Kateřinský potok od pramene po  I DUN  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_0030  I Hraniční potok od pramene po   I DUN  I R     I P   I
I      I ústí do toku Katharinabach    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_0040  I Celní potok od pramene po státní I DUN  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_0050  I Nemanický potok od pramene po  I DUN  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_0060  I Černý potok od pramene po ústí  I DUN  I R     I P   I
I      I do toku Schwarzbach       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_0070  I Řezná od pramene po státní    I DUN  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_0080  I Kouba od pramene po státní    I DUN  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_0090  I Rybniční potok od pramene po   I DUN  I R     I P   I
I      I ústí do toku Chamb        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_0120  I Medvědí potok od pramene po ústí I DUN  I R     I P   I
I      I do Danglesbach          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_0130  I Teplá Bystřice od pramene po   I DUN  I R     I P   I
I      I ústí do toku Chamb        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_0140  I Chladná Bystřice od pramene po  I DUN  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_0150  I Světlá od pramene po státní   I DUN  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_0160  I Mlýnský potok od pramene po   I DUN  I R     I P   I
I      I Horský potok včetně       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_1070  I Svárožná od pramene po ústí do  I DUN  I R     I P   I
I      I toku Řezná            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DUN_1080  I Kouba/Chamb od státní hranice po I DUN  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0015_J I Nádrž Orlík III na toku Vltava  I DVL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0020  I Líšnický potok od pramene po   I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Vltava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0030  I Vltava od hráze nádrže Orlík po I DVL  I R     I S   I
I      I vzdutí nádrže Slapy       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0040  I Brzina od pramene po vzdutí   I DVL  I R     I P   I
I      I nádrže Slapy           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0050  I Mastník od pramene po Sedlecký  I DVL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0060  I Sedlecký potok od pramene po   I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Mastník       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0070  I Křečovický potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Mastník       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0080  I Mastník od toku Sedlecký potok  I DVL  I R     I P   I
I      I po vzdutí nádrže Slapy      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0095_J I Nádrž Slapy na toku Vltava    I DVL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0100  I Kocába od pramene po ústí do   I DVL  I R     I P   I
I      I toku Vltava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0110  I Vltava od hráze nádrže Slapy po I DVL  I R     I S   I
I      I tok Sázava            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0125_J I Rybník Velké Dářko na toku    I DVL  I J     I S   I
I      I Sázava              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0130  I Nižkovský potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0140  I Losenický potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0150  I Borovský potok od pramene po tok I DVL  I R     I P   I
I      I Bělá               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0160  I Bělá od pramene po ústí do toku I DVL  I R     I P   I
I      I Borovský potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0170  I Borovský potok od toku Bělá po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0180  I Břevnický potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0190  I Sázava od toku Nižkovský potok  I DVL  I R     I P   I
I      I po tok Šlapanka         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0200  I Šlapanka od pramene po Zlatý   I DVL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0210  I Zlatý potok od pramene po    I DVL  I R     I P   I
I      I Mlýnský potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0220  I Mlýnský potok od pramene po ústí I DVL  I R     I P   I
I      I do toku Zlatý potok       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0230  I Zlatý potok od toku Mlýnský   I DVL  I R     I P   I
I      I potok po ústí do toku Šlapanka a I    I      I    I
I      I Šlapanka po ústí do toku Sázava I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0240  I Žabinec od pramene po ústí do  I DVL  I R     I P   I
I      I toku Sázava               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0250  I Úsobský potok od pramene po ústí I DVL  I R     I P   I
I      I do toku Sázava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0260  I Perlový potok od pramene po ústí I DVL  I R     I P   I
I      I do toku Sázava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0270  I Lučický potok od pramene po ústí I DVL  I R     I P   I
I      I do toku Sázava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0280  I Sázavka od pramene po ústí do  I DVL  I R     I P   I
I      I toku Sázava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0290  I Pstružný potok od pramene po   I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0300  I Olešenský potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0310  I Ostrovský potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0320  I Sázava od toku Šlapanka po tok  I DVL  I R     I P   I
I      I Želivka (Hejlovka)        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0330  I Želivka (Hejlovka) od pramene po I DVL  I R     I P   I
I      I Cerekvický potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0340  I Cerekvický potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Želivka (Hejlovka) I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0350  I Bělá od pramene po ústí do toku I DVL  I R     I P   I
I      I Želivka (Hejlovka)        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0360  I Jankovský potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Želivka (Hejlovka) I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0370  I Želivka (Hejlovka) od toku    I DVL  I R     I P   I
I      I Cerekvický potok po tok Trnava  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0380  I Trnava od pramene po Kejtovský  I DVL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0390  I Kejtovský potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Trnava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0400  I Trnava od toku Kejtovský potok  I DVL  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Želivka     I    I      I    I
I      I (Hejlovka)            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0430  I Želivka (Hejlovka) od toku    I DVL  I R     I P   I
I      I Trnava po vzdutí nádrže Švihov  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0440  I Martinický potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Švihov       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0450  I Blažejovický potok od pramene po I DVL  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Švihov       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0460  I Sedlický potok od pramene po   I DVL  I R     I P   I
I      I Čechtický potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0470  I Čechtický potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sedlický potok   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0480  I Sedlický potok od toku Čechtický I DVL  I R     I P   I
I      I potok po vzdutí nádrže Švihov  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0495_J I Nádrž Švihov na toku Želivka   I DVL  I J     I S   I
I      I (Hejlovka)            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0500  I Želivka (Hejlovka) od hráze   I DVL  I R     I S   I
I      I Švihov po ústí do toku Sázava  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0510  I Štěpánovský potok od pramene po I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0520  I Čestínský potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0530  I Losinský potok od pramene po   I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0540  I Blanice od pramene po Slupský  I DVL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0550  I Slupský potok od pramene po ústí I DVL  I R     I P   I
I      I do Blanice            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0560  I Strašický potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do Blanice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0570  I Polánecký potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do Blanice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0580  I Chotýšanka od pramene po ústí do I DVL  I R     I P   I
I      I Blanice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0590  I Blanice od toku Slupský potok po I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0600  I Křešický potok od pramene po   I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0610  I Živý potok od pramene po ústí do I DVL  I R     I P   I
I      I toku Sázava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0620  I Sázava od toku Želivka      I DVL  I R     I P   I
I      I (Hejlovka) po Nučický potok   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0630  I Nučický potok od pramene po ústí I DVL  I R     I P   I
I      I do toku Sázava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0640  I Jevanský potok od pramene po   I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0650  I Mnichovka od pramene po ústí do I DVL  I R     I P   I
I      I toku Sázava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0660  I Benešovský potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0670  I Konopišťský potok od pramene po I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0680  I Mokřanský potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0690  I Kamenický potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I          I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0700  I Tloskovský potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Janovický potok   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0710  I Janovický potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0720  I Sázava od toku Nučický potok po I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Vltava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0730  I Vltava od toku Sázava po tok   I DVL  I R     I S   I
I      I Berounka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0740  I Botič od pramene po ústí do toku I DVL  I R     I P   I
I      I Vltava              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0750  I Rokytka od pramene po ústí do  I DVL  I R     I P   I
I      I toku Vltava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0760  I Knovízský potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Zákolanský potok  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0770  I Zákolanský potok od pramene po  I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Vltava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0780  I Bakovský potok od pramene po   I DVL  I R     I P   I
I      I Zlonický potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0790  I Zlonický potok od pramene po   I DVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Bakovský potok   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0800  I Červený potok od pramene po ústí I DVL  I R     I P   I
I      I do toku Bakovský potok      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0810  I Bakovský potok od toku Zlonický I DVL  I R     I P   I
I      I potok po ústí do toku Vltava   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0820  I Vltava od toku Berounka po ústí I DVL  I R     I S   I
I      I do Labe             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_0830  I Vraňansko-hořínský plavební   I DVL  I R     I U   I
I      I kanál              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_2120  I Sázava od hráze rybníka Velké  I DVL  I R     I P   I
I      I Dářko po Nižkovský potok     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DVL_2220  I Sázava od pramene po vzdutí   I DVL  I R     I P   I
I      I rybníka Velké Dářko       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0010  I Moravská Dyje od pramene po tok I DYJ  I R     I P   I
I      I Myslůvka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0020  I Myslůvka od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Moravská Dyje        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0030  I Řečice (Olšanský potok) od    I DYJ  I R     I P   I
I      I pramene po vzdutí nádrže Nová  I    I      I    I
I      I Říše               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0045_J I Nádrž Nová Říše na toku Řečice  I DYJ  I J     I S   I
I      I (Olšanský potok)         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0050  I Vápovka od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Moravská Dyje, včetně toku I    I      I    I
I      I Řečice (Olšanský potok) od hráze I    I      I    I
I      I nádrže Nová Říše         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0060  I Bolíkovský potok od pramene po  I DYJ  I R     I P   I
I      I ústí do toku Moravská Dyje    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0070  I Moravská Dyje od toku Myslůvka  I DYJ  I R     I P   I
I      I po státní hranici        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0080  I Pstruhovec od pramene po státní I DYJ  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0090  I Slavonický potok od pramene po  I DYJ  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0100  I Dyje od státní hranice po vzdutí I DYJ  I R     I P   I
I      I nádrže Vranov, včetně toku    I    I      I    I
I      I Křeslický potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0110  I Želetavka od pramene po     I DYJ  I R     I P   I
I      I Manešovický potok        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0120  I Manešovický potok od pramene po I DYJ  I R     I P   I
I      I ústí do toku Želetavka      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0130  I Bihanka od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Želetavka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0140  I Želetavka od Manešovického    I DYJ  I R     I P   I
I      I potoka po vzdutí nádrže Vranov  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0155_J I Nádrž Vranov na toku Dyje    I DYJ  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0160  I Dyje od hráze nádrže Vranov po  I DYJ  I R     I S   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0170  I Dyje od státní hranice po vzdutí I DYJ  I R     I S   I
I      I nádrže Znojmo          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0180  I Dyje od vzdutí nádrže Znojmo po I DYJ  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0190  I Dyje od státní hranice po státní I DYJ  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0200  I Dyje od státní hranice po vzdutí I DYJ  I R     I S   I
I      I nádrže Nové Mlýny I. - horní   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0210  I Jevišovka od pramene po tok   I DYJ  I R     I P   I
I      I Ctidružický potok        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0220  I Ctidružický potok od pramene po I DYJ  I R     I P   I
I      I ústí do toku Jevišovka      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0230  I Nedveka od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Jevišovka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0240  I Plenkovický potok od pramene po I DYJ  I R     I P   I
I      I ústí do toku Jevišovka      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0250  I Křepička od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Jevišovka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0260  I Skalička od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Jevišovka          I    I          I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0270  I Jevišovka od toku Ctidružický  I DYJ  I R     I P   I
I      I potok po ústí do Dyje      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0295_J I Nádrž Nové Mlýny I. - horní na  I DYJ  I J     I S   I
I      I toku Dyje            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0300  I Svratka od pramene po Bílý potok I DYJ  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0310  I Bílý potok od pramene po ústí do I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Svratka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0320  I Fryšávka od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Svratka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0330  I Svratka od toku Bílý potok po  I DYJ  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Vír I.       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0345_J I Nádrž Vír I na toku Svratka   I DYJ  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0350  I Bystřice od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Svratka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0360  I Hodonínka od pramene po ústí do I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Svratka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0370  I Nedvědička od pramene po ústí do I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Svratka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0380  I Svratka od hráze nádrže Vír I.  I DYJ  I R     I S   I
I      I po tok Bobrůvka (Loučka)     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0390  I Bobrůvka (Loučka) od pramene po I DYJ  I R     I P   I
I      I tok Libochovka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0400  I Libochovka od pramene po ústí do I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Bobrůvka (Loučka)      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0410  I Bobrůvka (Loučka) od toku    I DYJ  I R     I P   I
I      I Libochovka po ústí do toku    I    I      I    I
I      I Svratka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0420  I Besének od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Svratka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0430  I Lubě od pramene po ústí do toku I DYJ  I R     I P   I
I      I Svratka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0440  I Bílý potok od pramene po ústí do I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Svratka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0450  I Svratka od toku Bobrůvka     I DYJ  I R     I P   I
I      I (Loučka) po vzdutí nádrže Brno  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0460  I Kuřimka od pramene po vzdutí   I DYJ  I R     I P   I
I      I nádrže Brno           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0470  I Veverka od pramene po vzdutí   I DYJ  I R     I P   I
I      I nádrže Brno           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0485_J I Nádrž Brno na toku Svratka    I DYJ  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0490  I Svratka od hráze nádrže Brno po I DYJ  I R     I S   I
I      I tok Svitava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0500  I Svitava od pramene po tok    I DYJ  I R     I P   I
I      I Křetínka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0510  I Křetínka od pramene po vzdutí  I DYJ  I R     I P   I
I      I nádrže Letovice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0525_J I Nádrž Letovice na toku Křetínka I DYJ  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0530  I Křetínka od hráze nádrže     I DYJ  I R     I S   I
I      I Letovice po ústí do toku Svitava I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0540  I Bělá od pramene po vzdutí nádrže I DYJ  I R     I P   I
I      I Boskovice            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0550  I Okrouhlý potok od pramene po   I DYJ  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Boskovice     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0565_J I Nádrž Boskovice na toku Bělá   I DYJ  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0570  I Bělá od hráze nádrže Boskovice  I DYJ  I R     I S   I
I      I po ústí do toku Svitava     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0580  I Býkovka od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Svitava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0590  I Svitava od toku Křetínka po tok I DYJ  I R     I P   I
I      I Punkva              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0600  I Punkva od pramene po ponor    I DYJ  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0610  I Bílá voda od pramene po     I DYJ  I R     I P   I
I      I Marianínský potok včetně     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0620  I Punkva od ponoru po ústí do toku I DYJ  I R     I P   I
I      I Svitava             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0630  I Šebrovka od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Svitava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0640  I Křtinský potok od pramene po   I DYJ  I R     I P   I
I      I ústí do toku Svitava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0650  I Svitava od toku Punkva po ústí  I DYJ  I R     I S   I
I      I do toku Svratka         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0660  I Bobrava od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Svratka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0670  I Svratka od toku Svitava po tok  I DYJ  I R     I P   I
I      I Litava (Cézava)         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0680  I Litava (Cézava) od pramene po  I DYJ  I R     I P   I
I      I Litenčický potok včetně     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0690  I Hvězdlička od pramene po ústí do I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Litava (Cézava)       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0700  I Litava (Cézava) od toku     I DYJ  I R     I P   I
I      I Litenčický potok po Rakovec   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0710  I Rakovec od pramene po Vážanský  I DYJ  I R     I P   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0720  I Rakovec od toku Vážanský potok  I DYJ  I R     I P   I
I      I po ústí do     toku Litava (Cézava) I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0730  I Litava (Cézava) od toku Rakovec I DYJ  I R     I P   I
I      I po tok Říčka (Zlatý potok)    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0740  I Říčka (Zlatý potok) od pramene  I DYJ  I R     I P   I
I      I po tok Roketnice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0750  I Roketnice od pramene po ústí do I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Říčka (Zlatý potok)     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0760  I Říčka (Zlatý potok) od toku   I DYJ  I R     I P   I
I      I Roketnice po ústí do toku Litava I    I      I    I
I      I (Cézava)             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0770  I Moutnický (Borkovanský) potok od I DYJ  I R     I P   I
I      I pramene po ústí do toku Litava  I    I      I    I
I      I (Cézava)             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0780  I Litava (Cézava) od toku Říčka  I DYJ  I R     I P   I
I      I (Zlatý potok) po ústí do toku  I    I      I    I
I      I Svratka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0790  I Šatava od pramene po ústí do   I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Svratka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0800  I Svratka od toku Litava (Cézava) I DYJ  I R     I P   I
I      I po vzdutí nádrže Nové Mlýny II. I    I      I    I
I      I - střední            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0810  I Jihlava od pramene po Třešťský  I DYJ  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0820  I Třešťský potok od pramene po   I DYJ  I R     I P   I
I      I ústí do toku Jihlava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0830  I Marsovský potok od pramene po  I DYJ  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Hubenov      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0845_J I Nádrž Hubenov na toku Marsovský I DYJ  I J     I S   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0850  I Jihlava od toku Třešťský potok  I DYJ  I R     I P   I
I      I po tok Jih lávka, včetně toku  I    I      I    I
I      I Marsovský potok od hráze nádrže I    I      I    I
I      I Hubenov             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0860  I Jihlávka od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Jihlava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0870  I Jihlava od toku Jihlávka po tok I DYJ  I R     I P   I
I      I Brtnice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0880  I Brtnice od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Jihlava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0890  I Stařečský potok od pramene po  I DYJ  I R     I P   I
I      I ústí do toku Jihlava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0900  I Klapovský potok od pramene po  I DYJ  I R     I P   I
I      I ústí do toku Jihlava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0910  I Mlýnský potok od pramene po ústí I DYJ  I R     I P   I
I      I do toku Jihlava         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0920  I Jihlava od toku Brtnice po    I DYJ  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Dalešice      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0935_J I Nádrž Dalešice na toku Jihlava  I DYJ  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0945_J I Nádrž Mohelno na toku Jihlava  I DYJ  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0950  I Jihlava od hráze nádrže Mohelno I DYJ  I R     I P   I
I      I po tok Oslava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0960  I Oslava od pramene po Bohdalovský I DYJ  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0970  I Bohdalovský potok od pramene po I DYJ  I R     I P   I
I      I ústí do toku Oslava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0980  I Znětínecký potok od pramene po  I DYJ  I R     I P   I
I      I ústí do toku Oslava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_0990  I Oslava od toku Bohdalovský potok I DYJ  I R     I P   I
I      I po vzdutí nádrže Mostiště    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1005_J I Nádrž Mostiště na toku Oslava  I DYJ  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1010  I Oslava od hráze nádrže Mostiště I DYJ  I R     I S   I
I      I po tok Balinka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1020  I Balinka od pramene po Lavičský  I DYJ  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1030  I Svatoslavský potok od pramene po I DYJ  I R     I P   I
I      I ústí do toku Balinka       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1040  I Balinka od toku Lavičský potok  I DYJ  I R     I P   I
I      I včetně po ústí do toku Oslava  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1050  I Vodra od pramene po ústí do toku I DYJ  I R     I P   I
I      I Oslava              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1060  I Polomina od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Oslava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1070  I Okarecký potok od pramene po   I DYJ  I R     I P   I
I      I ústí do toku Oslava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1080  I Chvojnice od pramene po ústí do I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Oslava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1090  I Balinka od pramene po ústí do  I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Oslava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1100  I Oslava od toku Balinka po ústí  I DYJ  I R     I P   I
I      I do toku Jihlava         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1110  I Rokytná od pramene po tok    I DYJ  I R     I P   I
I      I Rokytka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1120  I Rokytka od pramene po Jakubovský I DYJ  I R     I P   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1130  I Štěpánovický potok od pramene po I DYJ  I R     I P   I
I      I ústí do toku Rokytná       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1140  I Rokytná od toku Rokytka po tok  I DYJ  I R     I P   I
I      I Rouchovanka, včetně toku Rokytka I    I      I        I
I      I od toku Jakubovský potok     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1150  I Rouchovanka od pramene po ústí  I DYJ  I R     I P   I
I      I do toku Rokytná         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1160  I Rokytná od toku Rouchovanka po  I DYJ  I R     I P   I
I      I ústí do toku Jihlava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1170  I Olbramovický potok od pramene po I DYJ  I R     I P   I
I      I vzdutí rybníka Novoveský     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1175_J I Rybník Novoveský na toku     I DYJ  I J     I S   I
I      I Olbramovický potok        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1180  I Jihlava od toku Oslava po vzdutí I DYJ  I R     I P   I
I      I nádrže Nové Mlýny II. - střední I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1195_J I Nádrž Nové Mlýny II. - střední  I DYJ  I J     I S   I
I      I na toku Dyje           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1205_J I Nádrž Nové Mlýny III. - dolní na I DYJ  I J     I S   I
I      I toku Dyje            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1210  I Trkmanka od pramene po Spálený  I DYJ  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1220  I Spálený potok od pramene po ústí I DYJ  I R     I P   I
I      I do toku Trkmanka         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1230  I Trkmanka od toku Spálený potok  I DYJ  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Dyje       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1240  I Dyje od hráze nádrže Nové Mlýny I DYJ  I R     I S   I
I      I III. - dolní po tok Odlehčovací I    I      I    I
I      I rameno Dyje, Poštorná      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1250  I Včelínek (Sedlecký potok) od   I DYJ  I R     I P   I
I      I státní hranice po ústí do toku  I    I      I    I
I      I Odlehčovací rameno Dyje,     I    I      I    I
I      I Poštorná             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1260  I Dyje od toku Odlehčovací rameno I DYJ  I R     I P   I
I      I Dyje, Poštorná po tok Kyjovka  I    I      I    I
I      I (Stupava)            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1270  I Kyjovka (Stupava) od pramene po I DYJ  I R     I P   I
I      I tok Hruškovice          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1280  I Hruškovice od pramene po ústí do I DYJ  I R     I P   I
I      I toku Kyjovka (Stupava)      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1290  I Kyjovka (Stupava) od toku    I DYJ  I R     I P   I
I      I Hruškovice po ústí do Dyje    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I DYJ_1300  I Dyje od toku Kyjovka (Stupava)  I DYJ  I R     I P   I
I      I po tok Morava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0010  I Odra od pramene po Libavský   I HOD  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0020  I Libavský potok od pramene po   I HOD  I R     I P   I
I      I ústí do toku Odra        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0030  I Odra od toku Libavský potok po  I HOD  I R     I P   I
I      I tok Budišovka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0040  I Budišovka od pramene po ústí do I HOD  I R     I P   I
I      I toku Odra            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0050  I Luha od pramene po ústí do toku I HOD  I R     I P   I
I      I Odra               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0060  I Odra od toku Budišovka po tok  I HOD  I R     I P   I
I      I Jičínka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0070  I Jičínka od pramene po tok    I HOD  I R     I P   I
I      I Zrzávka včetně          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0080  I Jičínka od toku Zrzávka po ústí I HOD  I R     I S   I
I      I do toku Odra           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0090  I Husí potok od pramene po ústí do I HOD  I R     I P   I
I      I toku Odra            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0100  I Sedlnice od pramene po ústí do  I HOD  I R     I P   I
I      I toku Odra            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0110  I Bílovka od pramene po ústí do  I HOD  I R     I P   I
I      I toku Odra            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0120  I Odra od toku Jičínka po tok   I HOD  I R     I P   I
I      I Lubina              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0130  I Lubina od pramene po tok Lomná  I HOD  I R     I P   I
I      I včetně              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0140  I Tichava (Tichávka) od pramene po I HOD  I R     I P   I
I      I ústí do toku Lubina       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0150  I Lubina od toku Lomná po ústí do I HOD  I R     I P   I
I      I toku Odra            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0160  I Ondřejnice od pramene po ústí do I HOD  I R     I P   I
I      I toku Odra            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0170  I Porubka od pramene po ústí do  I HOD  I R     I P   I
I      I toku Odra            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0180  I Odra od toku Lubina po tok Opava I HOD  I R     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0190  I Černá Opava od pramene po tok  I HOD  I R     I P   I
I      I Střední Opava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0200  I Střední Opava od pramene po tok I HOD  I R     I P   I
I      I Bílá Opava            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0210  I Bílá Opava od pramene po tok   I HOD  I R     I P   I
I      I Střední Opava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0220  I Opava od soutoku toků Střední a I HOD  I R     I P   I
I      I Bílá Opava po Milotický potok  I    I      I    I
I      I včetně              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0230  I Opava od toku Milotický potok po I HOD  I R     I P   I
I      I tok Opavice           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0240  I Opavice od pramene po Burkvízský I HOD  I R     I P   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0250  I Opavice od toku Burkvízský     potok I HOD  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Opava včetně   I    I      I    I
I      I toku Mohla od státní hranice   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0260  I Čižina od pramene po ústí do   I HOD  I R     I S   I
I      I toku Opava            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0270  I Heraltický potok od pramene po  I HOD  I R     I P   I
I      I ústí do toku Opava        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0280  I Velká od pramene po ústí do toku I HOD  I R     I P   I
I      I Opava              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0290  I Opava od Opavice po Plšťský   I HOD  I R     I S   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0300  I Opava od toku Plšťský potok po  I HOD  I R     I P   I
I      I tok Moravice           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0310  I Moravice od pramene po      I HOD  I R     I P   I
I      I Bělokamenný potok včetně     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0320  I Podolský potok od pramene po   I HOD  I R     I P   I
I      I ústí do toku Moravice      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0330  I Moravice od toku Bělokamenný   I HOD  I R     I P   I
I      I potok po vzdutí nádrže Slezská  I    I      I    I
I      I Harta              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0340  I Kočovský potok od pramene po   I HOD  I R     I P   I
I      I ústí do toku Moravice      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0350  I Černý potok od pramene po vzdutí I HOD  I R     I P   I
I      I nádrže Slezská Harta       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0365_J I Nádrž Slezská Harta na toku   I HOD  I J     I S   I
I      I Moravice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0370  I Lobník od pramene po vzdutí   I HOD  I R     I S   I
I      I nádrže Kružberk         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0385_J I Nádrž Kružberk na toku Moravice I HOD  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0390  I Hvozdnice od pramene po ústí do I HOD  I R     I P   I
I      I toku Moravice          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0400  I Moravice od hráze nádrže     I HOD  I R     I S   I
I      I Kružberk po ústí do toku Opava  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0410  I Opusta od pramene po ústí do   I HOD  I R     I P   I
I      I toku Opava            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0420  I Opava od Moravice po ústí do   I HOD  I R     I P   I
I      I toku Odra            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0430  I Odra od toku Opava po tok    I HOD  I R     I S   I
I      I Ostravice            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0440  I Černá Ostravice od pramene po  I HOD  I R     I P   I
I      I tok Bílá Ostravice        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0450  I Ostravice a Bílá Ostravice od  I HOD  I R     I P   I
I      I pramene po vzdutí nádrže Šance  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0460  I Řečice od pramene po vzdutí   I HOD  I R     I P   I
I      I nádrže Šance           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0475_J I Nádrž Šance na toku Ostravice  I HOD  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0480  I Ostravice od hráze nádrže Šance I HOD  I R     I S   I
I      I po tok Čeladenka         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0490  I Frýdlantská Ondřejnice od    I HOD  I R     I P   I
I      I pramene po ústí do toku     I    I      I    I
I      I Čeladenka            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0500  I Čeladenka od pramene po ústí do I HOD  I R     I P   I
I      I Ostravice            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0510  I Ostravice od toku Čeladenka po  I HOD  I R     I P   I
I      I tok Morávka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0520  I Morávka od pramene po vzdutí   I HOD  I R     I P   I
I      I nádrže Morávka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0535_J I Nádrž Morávka na toku Morávka  I HOD  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0540  I Morávka od hráze nádrže Morávka I HOD  I R     I P   I
I      I po tok Mohelnice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0550  I Mohelnice od pramene po ústí do I HOD  I R     I P   I
I      I toku Morávka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0560  I Morávka od Mohelnice po ústí do I HOD  I R     I P   I
I      I Ostravice            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0570  I Olešná od pramene po vzdutí   I HOD  I R     I P   I
I      I nádrže Olešná          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0585_J I Nádrž Olešná na toku Olešná   I HOD  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0590  I Olešná od hráze nádrže Olešná po I HOD  I R     I S   I
I      I ústí do Ostravice        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0600  I Ostravice od toku Morávka po tok I HOD  I R     I P   I
I      I Lučina              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0610  I Lučina od pramene po vzdutí   I HOD  I R     I P   I
I      I nádrže Žermanice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0625_J I Nádrž Žermanice na toku Lučina  I HOD  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0630  I Říčky od pramene po ústí do toku I HOD  I R     I P   I
I      I Lučina              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0640  I Sušanka od pramene po ústí do  I HOD  I R     I P   I
I      I toku Lučina           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0650  I Venclůvka od pramene po ústí do I HOD  I R     I P   I
I      I toku Lučina           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0660  I Datyňka od pramene po ústí do  I HOD  I R     I P   I
I      I toku Lučina           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0670  I Lučina od hráze nádrže Žermanice I HOD  I R     I S   I
I      I po ústí do toku Ostravice    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0680  I Ostravice od toku Lučina po ústí I HOD  I R     I S   I
I      I do toku Odra           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0690      I Stružka od pramene po ústí do  I HOD  I R     I P   I
I      I toku Odra            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0700  I Odra od Ostravice po státní   I HOD  I R     I S   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0710  I Bečva od pramene po státní    I HOD  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0720  I Odra od státní hranice po tok  I HOD  I R     I P   I
I      I Olše               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0730  I Olše od státní hranice po tok  I HOD  I R     I P   I
I      I Lomná              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0740  I Lomná od pramene po ústí do Olše I HOD  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0750  I Hluchová od pramene po ústí do  I HOD  I R     I P   I
I      I Olše               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0760  I Tyra od pramene po ústí do Olše I HOD  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0770  I Olše od toku Lomná po tok    I HOD  I R     I P   I
I      I Ropičanka            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0780  I Ropičanka od pramene po ústí do I HOD  I R     I P   I
I      I Olše               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0790  I Olše od toku Ropičanka po    I HOD  I R     I S   I
I      I odbočení státní hranice     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0800  I Stonávka od pramene po vzdutí  I HOD  I R     I P   I
I      I nádrže Těrlicko         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0815_J I Nádrž Těrlicko na toku Stonávka I HOD  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0820  I Stonávka od hráze nádrže     I HOD  I R     I S   I
I      I Těrlicko po ústí do Olše     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0830  I Karvinský potok od pramene po  I HOD  I R     I P   I
I      I ústí do Olše           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0840  I Olše od státní hranice po tok  I HOD  I R     I P   I
I      I Petrůvka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0850  I Petrůvka od státní hranice po  I HOD  I R     I P   I
I      I ústí do Olše           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0860  I Lutyňka od pramene po ústí do  I HOD  I R     I P   I
I      I Olše               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0870  I Olše od toku Petrůvka po ústí do I HOD  I R     I S   I
I      I toku Odra            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0880  I Pština od státní hranice po   I HOD  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0890  I Oldřišovský potok od pramene po I HOD  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0900  I Pišťský potok od pramene po   I HOD  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0910  I Osoblaha od pramene po Liptaňský I HOD  I R     I P   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0920  I Hrozová od pramene po ústí do  I HOD  I R     I P   I
I      I toku Osoblaha          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0930  I Zlatý potok od pramene po státní I HOD  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0940  I Prudník od státní hranice po   I HOD  I R     I P   I
I      I ústí do toku Osoblaha      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0950  I Osoblaha od toku Liptaňský potok I HOD  I R     I P   I
I      I po státní hranici        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0960  I Bílá voda od pramene po státní  I HOD  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0970  I Hoštický potok od pramene po   I HOD  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0980  I Javornický potok od pramene po  I HOD  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_0990  I Račí potok od pramene po státní I HOD  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_1000  I Bílý potok od pramene po státní I HOD  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_1010  I Vojtovický potok od pramene po  I HOD  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_1020  I Lánský potok od pramene po    I HOD  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_1030  I Vidnávka od pramene po Černý   I HOD  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_1040  I Černý potok od pramene po tok  I HOD  I R     I P   I
I      I Vidnávka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_1050  I Vidnávka od toku Černý potok po I HOD  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_1060  I Staříč od pramene po ústí do   I HOD  I R     I P   I
I      I toku Bělá            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_1070  I Bělá od pramene po Staříč    I HOD  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_1080  I Olešnice od pramene po ústí do  I HOD  I R     I P   I
I      I toku Bělá            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HOD_1090  I Bělá od toku Staříč po státní  I HOD  I R     I S   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0010  I Labe od pramene po Svatopetrský I HSL  I R     I P   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0020  I Labe od toku Svatopetrský potok I HSL  I R     I P   I
I      I po tok Sovinka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0030  I Sovinka od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I Labe               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0040  I Malé Labe od pramene po Kotelský I HSL  I R     I P   I
I      I potok včetně           I        I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0050  I Malé Labe od toku Kotelský potok I HSL  I R     I P   I
I      I po ústí do Labe         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0060  I Labe od toku Sovinka po tok   I HSL  I R     I P   I
I      I Čistá              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0070  I Čistá od pramene po Zrcadlový  I HSL  I R     I P   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0080  I Čistá od toku Zrcadlový potok po I HSL  I R     I P   I
I      I Luční potok           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0090  I Luční potok od pramene po ústí  I HSL  I R     I P   I
I      I do toku Čistá          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0100  I Čistá od toku Luční potok po   I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Labe           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0110  I Pilníkovský potok od pramene po I HSL  I R     I P   I
I      I Starobucký potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0120  I Starobucký potok od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Pilníkovský potok  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0130  I Pilníkovský potok od toku    I HSL  I R     I P   I
I      I Starobucký potok po ústí do Labe I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0150  I Kalenský potok od pramene po   I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Labe           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0170  I Borecký potok od pramene po   I HSL  I R     I S   I
I      I vzdutí nádrže Les Království   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0185_J I Nádrž Les Království na toku   I HSL  I J     I S   I
I      I Labe               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0190  I Běluňka od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I Labe               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0200  I Úpa od pramene po tok Malá Úpa  I HSL  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0210  I Malá Úpa od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I toku Úpa             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0220  I Lysečinský potok od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Úpa         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0230  I Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý  I HSL  I R     I P   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0240  I Úpa od toku Zlatý potok po tok  I HSL  I R     I P   I
I      I Ličná              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0250  I Petříkovický potok od státní   I HSL  I R     I P   I
I      I hranice po ústí do toku Ličná  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0260  I Ličná od pramene po tok Úpa   I HSL  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0270  I Mlýnský potok od pramene po ústí I HSL  I R     I P   I
I      I do toku Úpa           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0280  I Rtyňka od pramene po ústí do   I HSL  I R     I P   I
I      I toku Úpa             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0290  I Olešnice od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I toku Úpa             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0300  I Úpa od toku Ličná po ústí do   I HSL  I R     I P   I
I      I Labe               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0310  I Labe od hráze nádrže Les     I HSL  I R     I S   I
I      I Království po tok Metuje     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0320  I Metuje od pramene po tok     I HSL  I R     I P   I
I      I Vlásenka včetně         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0330  I Metuje od toku Vlásenka po tok  I HSL  I R     I P   I
I      I Židovka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0340  I Židovka od státní hranice po   I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Metuje          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0350  I Dřevíč od pramene po ústí do   I HSL  I R     I P   I
I      I Metuje              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0360  I Brlenka od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I Metuje              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0370  I Metuje od toku Židovka po tok  I HSL  I R     I S   I
I      I Střela              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0380  I Olešenka od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I Metuje              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0405_J I Nádrž Rozkoš na tocích Rozkoš a I HSL  I J     I S   I
I      I Rovenský potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0410  I Metuje od toku Střela po ústí do I HSL  I R     I P   I
I      I Labe, včetně toku Rozkoš od   I    I      I    I
I      I hráze nádrže Rozkoš       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0420  I Trotina od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I Labe               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0430  I Piletický potok od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Labe, včetně       I    I      I    I
I      I Librantického potoka (pramenná  I    I      I    I
I      I část)              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0440  I Labe od toku Metuje po tok    I HSL  I R     I P   I
I      I Orlice              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0450  I Divoká Orlice od státní hranice I HSL  I R     I P   I
I      I po soutok s tokem Červený potok I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0460  I Divoká Orlice od soutoku s tokem I HSL  I R     I P   I
I      I Červený potok po vzdutí nádrže  I    I      I    I
I      I Pastviny I            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0475_J I Nádrž Pastviny I na toku Divoká I HSL  I J     I S   I
I      I Orlice              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0480  I Rokytenka od pramene po tok   I HSL  I R     I P   I
I      I Hvězdná včetně          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0490  I Rokytenka od toku Hvězdná po   I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Divoká Orlice    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0500  I Divoká Orlice     od hráze nádrže  I HSL  I R     I P   I
I      I Pastviny I po tok Zdobnice    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0510  I Zdobnice od pramene po tok Říčka I HSL  I R     I P   I
I      I včetně              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0520  I Zdobnice od toku Říčka po ústí  I HSL  I R     I P   I
I      I do toku Divoká Orlice      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0530  I Divoká Orlice od toku Zdobnice  I HSL  I R     I P   I
I      I po tok Bělá           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0540  I Bělá od pramene po tok Dlouhá  I HSL  I R     I P   I
I      I strouha             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0550  I Bělá od toku Dlouhá strouha   I HSL  I R     I P   I
I      I včetně po tok Kněžná       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0560  I Kněžná od pramene po Uhřínovský I HSL  I R     I P   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0570  I Kněžná od toku Uhřínovský potok I HSL  I R     I P   I
I      I po Javornický potok       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0580  I Javornický potok od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Kněžná       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0590  I Bělá od toku Kněžná po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I toku Divoká Orlice a Kněžná od  I    I      I    I
I      I toku Javornický potok po ústí do I    I      I    I
I      I toku Bělá            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0600  I Brodec od pramene po ústí do   I HSL  I R     I P   I
I      I toku Divoká Orlice        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0610  I Divoká Orlice od toku Bělá po  I HSL  I R     I P   I
I      I soutok s tokem Tichá Orlice   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0620  I Tichá Orlice od pramene po    I HSL  I R     I P   I
I      I Králický potok včetně      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0630  I Tichá Orlice od toku Králický  I HSL  I R     I P   I
I      I potok po Lipkovský potok     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0640  I Lipkovský potok od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Tichá Orlice    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0650  I Tichá Orlice od toku Lipkovský  I HSL  I R     I P   I
I      I potok po Bystřec včetně     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0660  I Čermná od pramene po ústí do   I HSL  I R     I P   I
I      I toku Tichá Orlice        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0670  I Lukavický potok od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Tichá Orlice    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0680  I Tichá Orlice od toku Bystřec po I HSL  I R     I P   I
I      I tok Dobroučka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0690  I Potočnice od pramene po ústí do I HSL  I R     I P   I
I      I toku Tichá Orlice        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0700  I Dobroučka od pramene po ústí do I HSL  I R     I P   I
I      I toku Tichá Orlice        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0710  I Tichá Orlice od toku Dobroučka  I HSL  I R     I P   I
I      I po tok Třebovka         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0720  I Třebovka od pramene po vzdutí  I HSL  I R     I P   I
I      I nádrže Hvězda          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0735_J I Nádrž Hvězda na toku Třebovka  I HSL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0740  I Třebovka od hráze nádrže Hvězda I HSL  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Tichá Orlice   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0750  I Skořenický potok od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Tichá Orlice    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0760  I Čermná od pramene po ústí do   I HSL  I R     I P   I
I      I toku Tichá Orlice        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0770  I Tichá Orlice od toku Třebovka po I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Orlice          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0780  I Orlice od soutoku toků Tichá   I HSL  I R     I P   I
I      I Orlice a Divoká Orlice po tok  I    I      I    I
I      I Dědina              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0790  I Dědina od pramene po Hluky    I HSL  I R     I P   I
I      I včetně              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0800  I Dědina od toku Hluky po Brtevský I HSL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0810  I Brtevský potok od pramene po   I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Dědina       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0820  I Zlatý potok od toku Dědina po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Dědina       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0830  I Dědina od toku Brtevský potok po I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Orlice          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0840  I Stříbrný potok od pramene po   I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Orlice          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0850  I Orlice od toku Dědina po ústí do I HSL  I R     I P   I
I      I Labe               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0860  I Ředický potok od pramene po ústí I HSL  I R     I P   I
I      I do Labe             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0870  I Loučná od pramene po tok Děsná  I HSL  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0880  I Děsná od pramene po ústí do toku I HSL  I R     I P   I
I      I Loučná              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0890  I Končinský potok od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Loučná       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0900  I Lodrantka od pramene po ústí do I HSL  I R     I P   I
I      I toku Loučná           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0910  I Zadní Lodrantka od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Loučná       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0920  I Loučná od toku Děsná po ústí do I HSL  I R     I P   I
I      I Labe               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
    I HSL_0930  I Labe od Orlice po tok Chrudimka I HSL  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0940  I Chrudimka od pramene po vzdutí  I HSL  I R     I P   I
I      I nádrže Hamry           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0955_J I Nádrž Hamry na toku Chrudimka  I HSL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0960  I Chrudimka od hráze nádrže Hamry I HSL  I R     I P   I
I      I po tok Slubice          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0970  I Slubice od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I toku Chrudimka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0980  I Chrudimka od Slubice po vzdutí  I HSL  I R     I P   I
I      I nádrže Seč            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_0995_J I Nádrž Seč na toku Chrudimka   I HSL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1000  I Chrudimka od hráze nádrže Seč po I HSL  I R     I P   I
I      I Okrouhlický potok včetně     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1010  I Chrudimka od toku Okrouhlický  I HSL  I R     I P   I
I      I potok po tok Novohradka     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1020  I Novohradka od pramene po tok   I HSL  I R     I P   I
I      I Krounka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1030  I Krounka od pramene po tok    I HSL  I R     I P   I
I      I Kamenická voda včetně      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1040  I Krounka od toku Kamenická voda  I HSL  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Novohradka    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1050  I Žejbro od pramene po Mrákotínský I HSL  I R     I P   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1060  I Žejbro od toku Mrákotínský potok I HSL  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Novohradka    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1070  I Ležák od pramene po Kvítecký   I HSL  I R     I P   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1080  I Ležák od toku Kvítecký potok po I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Novohradka     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1090  I Novohradka od toku Krounka po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Chrudimka      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1100  I Chrudimka od toku Novohradka po I HSL  I R     I S   I
I      I ústí do Labe           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1110  I Jesenčanský potok od pramene po I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Labe           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1120  I Černská strouha od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Labe           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1130  I Struha od pramene po Mlýnský   I HSL  I R     I P   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1140  I Struha od toku Mlýnský potok po I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Labe           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1150  I Sopřečský potok od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Labe           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1160  I Brložský potok od pramene po   I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Labe           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1170  I Strašovský potok od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Labe           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1180  I Labe od toku Chrudimka po tok  I HSL  I R     I S   I
I      I Doubrava             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1190  I Doubrava od pramene po tok    I HSL  I R     I P   I
I      I Cerhovka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1200  I Doubrava od toku Cerhovka včetně I HSL  I R     I P   I
I      I po Běstvinský potok včetně    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1210  I Doubrava od toku Běstvinský   I HSL  I R     I P   I
I      I potok po tok Hostačovka     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1220  I Hostačovka od pramene po Babský I HSL  I R     I P   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1230  I Hostačovka od toku Babský potok I HSL  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Doubrava     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1240  I Brslenka od pramene po Hluboký  I HSL  I R     I P   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1250  I Brslenka od toku Hluboký potok  I HSL  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Doubrava     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1260  I Doubrava od toku Hostačovka po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Labe           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1270  I Klejnárka od pramene po     I HSL  I R     I P   I
I      I Paběnický potok včetně      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1280  I Vrchlice od pramene po vzdutí  I HSL  I R     I P   I
I      I nádrže Vrchlice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1295_J I Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice I HSL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1300  I Vrchlice od hráze nádrže     I HSL  I R     I P   I
I      I Vrchlice po ústí do toku     I    I      I    I
I      I Klejnárka            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1310  I Klejnárka od toku Paběnický   I HSL  I R     I P   I
I      I potok po ústí do Labe      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1320  I Labe od toku Doubrava po tok   I HSL  I R     I S   I
I      I Polepka (Chotouchovský potok)  I    I      I    I
I      I včetně              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1330  I Bačovka od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I Labe               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1340  I Labe od toku Polepka       I HSL  I R     I S   I
I      I (Chotouchovský potok) po tok   I    I      I    I
I      I Cidlina             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1350  I Cidlina od pramene po tok Porák I HSL  I R     I P   I
I      I (Velký Porák)          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1360  I Porák (Velký Porák) od pramene  I HSL  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Cidlina         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1370  I Úlibický potok od pramene po   I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Cidlina       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1380  I Javorka od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I toku Cidlina           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1390  I Králický potok od pramene po   I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Cidlina       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1400  I Cidlina od toku Porák (Velký   I HSL  I R     I P   I
I      I Porák) po tok Bystřice      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1410  I Bystřice od pramene po Bašnický I HSL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1420  I Bašnický potok od pramene po   I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Bystřice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1430  I Bystřice od toku Bašnický potok I HSL  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Cidlina     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1440  I Mlýnská Cidlina od toku Cidlina I HSL  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Cidlina     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1450  I Cidlina od toku Bystřice po   I HSL  I R     I P   I
I      I vzdutí rybníka Žehuňský     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1465_J I Rybník Žehuňský na toku Cidlina I HSL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1470  I Cidlina od hráze rybníka     I HSL  I R     I P   I
I      I Žehuňský po ústí do Labe     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1480  I Labe od toku Cidlina po tok   I HSL  I R     I S   I
I      I Mrlina              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1490  I Mrlina od pramene po Hasinský  I HSL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1500  I Hasinský potok od pramene po   I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Mrlina       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1510  I Mrlina od toku Hasinský potok po I HSL  I R     I P   I
I      I Štítarský potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1520  I Štítarský potok od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I Smíchovský potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1530  I Smíchovský potok od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Štítarský potok   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1540  I Štítarský potok od toku     I HSL  I R     I P   I
I      I Smíchovský potok po ústí do toku I    I      I    I
I      I Mrlina              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1550  I Velenický potok od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Mrlina       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1560  I Křinecká Blatnice od pramene po I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Mrlina       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1570  I Blatnice od pramene po ústí do  I HSL  I R     I S   I
I      I toku Mrlina           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1580  I Klobuš od pramene po ústí do   I HSL  I R     I P   I
I      I toku Mrlina           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1590  I Mrlina od toku Štítarský potok  I HSL  I R     I P   I
I      I po ústí do Labe         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1630  I Bečvárka (Miletínský potok) od  I HSL  I R     I P   I
I      I pramene po ústí do toku Výrovka I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1640  I Šembera od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I toku Výrovka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1650  I Výrovka od toku Bečvárka po ústí I HSL  I R     I P   I
I      I do Labe             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1660  I Vlkava od pramene po ústí do   I HSL  I R     I P   I
I      I Labe               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1670  I Výmola od pramene po ústí do   I HSL  I R     I P   I
I      I Labe               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1680  I Labe od toku Mrlina po tok    I HSL  I R     I S   I
I      I Jizera              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1690  I Jizera od státní hranice po tok I HSL  I R     I P   I
I      I Mumlava             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1700  I Mumlava (Velká Mumlava) od    I HSL  I R     I P   I
I      I pramene po tok Milnice      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1710  I Milnice od státní hranice po   I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Mumlava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1720  I Mumlava (Velká Mumlava) od toku I HSL  I R     I P   I
I      I Milnice po tok Jizera      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1730  I Jizera od toku Mumlava po tok  I HSL  I R     I P   I
I      I Jizerka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1740  I Jizerka od pramene po tok Cedron I HSL  I R     I P   I
I      I včetně              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1750  I Jizerka od toku Cedron po ústí  I HSL  I R     I P   I
I      I do toku Jizera          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1760  I Jizera od toku Jizerka po tok  I HSL  I R     I P   I
I      I Oleška              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1770  I Oleška od pramene po tok Rokytka I HSL  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1780  I Oleška od toku Rokytka včetně po I HSL  I R     I P   I
I      I tok Popelka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1790  I Popelka od pramene po ústí do  I HSL  I R     I S   I
I      I toku Oleška           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1800  I Tampelačka od pramene po ústí do I HSL  I R     I P   I
I      I toku Oleška           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1810  I Oleška od toku Popelka po ústí  I HSL  I R     I P   I
I      I do toku Jizera          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1820  I Jizera od toku Oleška po tok   I HSL  I R     I P   I
I      I Kamenice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1830      I Kamenice od pramene po vzdutí  I HSL  I R     I P   I
I      I nádrže Josefův Důl        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1845_J I Nádrž Josefův Důl na toku    I HSL  I J     I S   I
I      I Kamenice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1850  I Kamenice od hráze nádrže Josefův I HSL  I R     I P   I
I      I Důl po tok Jedlová        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1860  I Jedlová od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I Kamenice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1870  I Kamenice od toku Jedlová po tok I HSL  I R     I P   I
I      I Černá Děsná           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1880  I Černá Děsná od pramene po vzdutí I HSL  I R     I P   I
I      I nádrže Souš           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1895_J I Nádrž Souš na toku Černá Děsná  I HSL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1900  I Černá Děsná od hráze nádrže Souš I HSL  I R     I P   I
I      I po ústí do Kamenice       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1910  I Kamenice od toku Černá Děsná po I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Jizera       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1920  I Žernovník od pramene po ústí do I HSL  I R     I P   I
I      I toku Jizera           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1930  I Stebenka od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I toku Jizera           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1940  I Libuňka od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I toku Jizera           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1950  I Žehrovka od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I toku Jizera           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1960  I Jizera od toku Kamenice po tok  I HSL  I R     I P   I
I      I Mohelka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1970  I Mohelka od pramene po      I HSL  I R     I P   I
I      I Bezděčínský potok včetně     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1980  I Mohelka od toku Bezděčínský   I HSL  I R     I P   I
I      I potok po tok Oharka       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_1990  I Oharka od pramene po ústí do   I HSL  I R     I P   I
I      I toku Mohelka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_2000  I Ještědka od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I toku Mohelka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_2010  I Mohelka od toku Oharka po ústí  I HSL  I R     I P   I
I      I do toku Jizera          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_2020  I Kněžmostka od pramene po ústí do I HSL  I R     I P   I
I      I toku Jizera           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_2030  I Klenice od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I toku Jizera           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_2040  I Jizera od toku Mohelka po    I HSL  I R     I P   I
I      I Strenický potok včetně      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_2050  I Jizera od toku Strenický potok  I HSL  I R     I P   I
I      I po ústí do Labe         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_2070  I Košátecký potok od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Labe           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_2080  I Černávka od pramene po ústí do  I HSL  I R     I P   I
I      I Labe               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_2090  I Labe od toku Jizera po tok    I HSL  I R     I S   I
I      I Vltava              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_2140  I Labe od toku Čistá po vzdutí   I HSL  I R     I P   I
I      I nádrže Les Království      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_2390  I Rozkoš od pramene po vzdutí   I HSL  I R     I S   I
I      I nádrže Rozkoš          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_2600  I Výrovka od pramene po Ostašovský I HSL  I R     I P   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_2620  I Výrovka od Ostašovského potoka  I HSL  I R     I P   I
I      I po tok Bečvárka         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HSL_3060  I Mratínský potok od pramene po  I HSL  I R     I P   I
I      I ústí do Labe           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0010  I Teplá Vltava od pramene po tok  I HVL  I R     I P   I
I      I Řasnice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0020  I Řasnice od pramene po ústí do  I HVL  I R     I P   I
I      I toku Teplá Vltava        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0030  I Teplá Vltava od toku Řasnice po I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Vltava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0040  I Studená Vltava od státní hranice I HVL  I R     I P   I
I      I po tok Světlá          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0050  I Světlá od pramene po ústí do   I HVL  I R     I P   I
I      I toku Studená Vltava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0060  I Studená Vltava od toku Světlá po I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Vltava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0070  I Vltava od toku Studená Vltava po I HVL  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Lipno I      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0080  I Jezerní potok od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Lipno I      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0095_J I Nádrž Olšina na toku Olšina   I HVL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0105_J I Nádrž Lipno I na toku Vltava   I HVL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0110  I Vltava od hráze nádrže Lipno I  I HVL  I R     I P   I
I      I po tok Větší Vltavice      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0120  I Větší Vltavice od státní hranice I HVL  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Vltava      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0130  I Strážný potok od pramene po ústí I HVL  I R     I P   I
I      I do toku Vltava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0140  I Vltava od Větší Vltavice po tok I HVL  I     R     I P   I
I      I Polečnice (Kájovský potok)    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0150  I Polečnice (Kájovský potok) od  I HVL  I R     I P   I
I      I pramene po Chvalšinský potok   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0160  I Chvalšinský potok od pramene po I HVL  I R     I P   I
I      I tok Polečnice (Kájovský potok)  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0170  I Polečnice (Kájovský potok) od  I HVL  I R     I P   I
I      I toku Chvalšinský potok po ústí  I    I      I    I
I      I do toku Vltava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0180  I Jílecký potok od pramene po ústí I HVL  I R     I P   I
I      I do toku Vltava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0190  I Křemžský potok od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Vltava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0200  I Třeboňínský potok od pramene po I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Vltava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0210  I Vltava od Polečnice po tok Malše I HVL  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0220  I Malše od státní hranice po    I HVL  I R     I P   I
I      I Leopoldschlag Markt       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0230  I Malše od Leopoldschlag Markt po I HVL  I R     I P   I
I      I soutok s tokem Tichá       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0240  I Malše od toku Tichá po tok    I HVL  I R     I P   I
I      I Kamenice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0250  I Kamenice od pramene po ústí do  I HVL  I R     I P   I
I      I Malše              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0260  I Malše od Kamenice po tok Černá  I HVL  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0270  I Pohořský potok od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Černá        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0280  I Černá od státní hranice po ústí I HVL  I R     I P   I
I      I do toku Malše          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0290  I Malše od toku Černá po vzdutí  I HVL  I R     I P   I
I      I nádrže Římov           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0305_J I Nádrž Římov na toku Malše    I HVL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0310  I Malše od hráze nádrže Římov po  I HVL  I R     I S   I
I      I tok Stropnice          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0320  I Stropnice od pramene po Veveřský I HVL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0330  I Veveřský potok od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do Stropnice        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0340  I Stropnice od toku Veveřský potok I HVL  I R     I P   I
I      I po Žárský potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0350  I Svinenský potok od pramene po  I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do Stropnice        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0360  I Stropnice od toku Žárský potok  I HVL  I R     I P   I
I      I po ústí do Malše         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0370  I Malše od Stropnice po ústí do  I HVL  I R     I P   I
I      I toku Vltava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0380  I Dehtářský potok od pramene po  I HVL  I R     I P   I
I      I vzdutí rybníka Dehtář      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0395_J I Rybník Dehtář na toku Dehtářský I HVL  I J     I S   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0400  I Dehtářský potok od hráze rybníka I HVL  I R     I S   I
I      I Dehtář po ústí do toku Vltava  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0410  I Bezdrevský potok od pramene po  I HVL  I R     I P   I
I      I Olešník (Svatopluk)       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0420  I Olešník (Svatopluk) od pramene  I HVL  I R     I S   I
I      I po ústí do toku Bezdrevský potok I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0430  I Bezdrevský potok od toku Olešník I HVL  I R     I P   I
I      I (Svatopluk) po vzdutí rybníka  I    I      I    I
I      I Bezdrev             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0445_J I Rybník Bezdrev na toku      I HVL  I J     I S   I
I      I Bezdrevský potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0450  I Kyselá voda od pramene po ústí  I HVL  I R     I P   I
I      I do toku Vltava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0460  I Vltava od Malše po vzdutí nádrže I HVL  I R     I S   I
I      I Hněvkovice včetně Bezdrevského  I    I      I    I
I      I potoka od hráze rybníka Bezdrev I    I      I    I
I      I po ústí do toku Vltava      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0475_J I Nádrž Hněvkovice na toku Vltava I HVL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0490  I Lužnice - hraniční úsek v    I HVL  I R     I P   I
I      I oblasti České Velenice - Gmünd  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0500  I Tušť (Hrdlořezský potok) od   I HVL  I R     I P   I
I      I pramene po ústí do Lužnice    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0510  I Dračice od pramene po státní   I HVL  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0520  I Dračice od státní hranice po   I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do Lužnice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0530  I Lužnice od státní hranice po   I HVL  I R     I P   I
I      I Koštěnický (Kačležský) potok   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0545_J I Rybník Kačležský na toku     I HVL  I J     I S   I
I      I Koštěnický (Kačležský) potok   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0555_J I Rybník Staňkovský na toku    I HVL  I J     I S   I
I      I Koštěnický (Kačležský) potok   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0560  I Vodoteč I od státní hranice po  I HVL  I R     I P   I
I      I soutok s tokem Koštěnický    I    I      I    I
I      I (Kačležský) potok        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0570  I Koštěnický (Kačležský) potok od I HVL  I R     I P   I
I      I hráze rybníka Staňkovský po ústí I    I      I    I
I      I do Lužnice            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
    I HVL_0580  I Lužnice od toku Koštěnický    I HVL  I R     I P   I
I      I (Kačležský) potok po vzdutí   I    I      I    I
I      I rybníka Rožmberk         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0590  I Spolský potok od pramene po   I HVL  I R     I S   I
I      I vzdutí rybníka Svět       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0605_J I Rybník Svět na toku Spolský   I HVL  I J     I S   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0610  I Prostřední stoka od počátku po  I HVL  I R     I U   I
I      I vzdutí rybníka Rožmberk, včetně I    I      I    I
I      I toku Spolský potok od hráze   I    I      I    I
I      I rybníka Svět           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0620  I Káňovský potok od pramene po   I HVL  I R     I S   I
I      I vzdutí rybníka Káňov       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0625_J I Rybník Káňov na toku Káňovský  I HVL  I J     I S   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0635_J I Rybník Rožmberk na toku Lužnice I HVL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0640  I Miletínský potok od pramene po  I HVL  I R     I P   I
I      I vzdutí rybníka Dvořiště     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0646_J I Rybník Dvořiště na toku     I HVL  I J     I S   I
I      I Miletínský potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0655_J I Rybník Záblatský na toku     I HVL  I J     I S   I
I      I Ponědražský potok        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0660  I Zlatá stoka           I HVL  I R     I U   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0676_J I Rybník Horusický na toku     I HVL  I J     I S   I
I      I Bukovský potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0680  I Lužnice od hráze rybníka     I HVL  I R     I S   I
I      I Rožmberk po tok Nežárka, včetně I    I      I    I
I      I toku Miletínský potok od toku  I    I      I    I
I      I Zlatá Stoka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0690  I Kamenice od pramene po tok    I HVL  I R     I P   I
I      I Žirovnice            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0700  I Žirovnice od pramene po     I HVL  I R     I P   I
I      I Počátecký potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0710  I Počátecký potok od pramene po  I HVL  I R     I S   I
I      I ústí do Žirovnice        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0720  I Radouňský potok od pramene po  I HVL  I R     I S   I
I      I ústí do toku Nežárka       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0730  I Žirovnice od toku Počátecký   I HVL  I R     I P   I
I      I potok po ústí do toku Nežárka a I    I      I    I
I      I Nežárka od toku Žirovnice po   I    I      I    I
I      I Hamerský potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0740  I Hamerský potok od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I Studenský potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0750  I Studenský potok od pramene po  I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Hamerský potok   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0790  I Olešná od pramene po ústí do   I HVL  I R     I P   I
I      I toku Hamerský potok       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0810  I Lásenice od pramene po ústí do  I HVL  I R     I P   I
I      I toku Nežárka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0820  I Nová řeka od Lužnice po ústí do I HVL  I R     I U   I
I      I toku Nežárka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0835_J I Rybník Holná na toku Holenský  I HVL  I J     I S   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0840  I Řečice od pramene po ústí do   I HVL  I R     I P   I
I      I toku Nežárka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0850  I Nežárka od toku Hamerský potok  I HVL  I R     I P   I
I      I po ústí do Lužnice        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0860  I Bechyňský potok od pramene po  I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do Lužnice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0870  I Doňovský potok od pramene po   I HVL  I R     I S   I
I      I ústí do Lužnice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0880  I Dírenský potok od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do Lužnice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0890  I Černovický potok od pramene po  I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do Lužnice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0900  I Borecký potok od pramene po ústí I HVL  I R     I P   I
I      I do Lužnice            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0910  I Marsovský potok od pramene po  I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do Lužnice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0920  I Chotovinský potok od pramene po I HVL  I R     I P   I
I      I Chýnovský potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0930  I Turovecký potok od pramene po  I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Chotovinský potok  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0940  I Chotovinský potok od toku    I HVL  I R     I P   I
I      I Chýnovský potok po ústí do    I    I      I    I
I      I Lužnice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0950  I Lužnice od toku Nežárka po    I HVL  I R     I P   I
I      I Košínský potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0960  I Košínský potok od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do Lužnice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0970  I Smutná od pramene po Milevský  I HVL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0980  I Milevský potok od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Smutná       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_0990  I Smutná od toku Milevský potok po I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do Lužnice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1000  I Židova strouha od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do Lužnice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1010  I Lužnice od toku Košínský potok      I HVL  I R     I P   I
I      I po vzdutí nádrže Kořensko    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1020  I Bílinský potok od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Lužnice       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1035_J I Nádrž Kořensko na toku Vltava  I HVL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1040  I Hrejkovický potok od pramene po I HVL  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Orlík I      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1055_J I Nádrž Orlík I na toku Vltava   I HVL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1060  I Vydra od pramene po Roklanský  I HVL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1070  I Roklanský potok od pramene po  I HVL  I R     I P   I
I      I Javoří potok           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1080  I Javoří potok od státní hranice  I HVL  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Roklanský potok I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1090  I Roklanský potok od toku Javoří  I HVL  I R     I P   I
I      I potok po ústí do toku Vydra   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1100  I Hamerský potok od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Vydra        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1110  I Vydra od toku Roklanský potok po I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Otava        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1120  I Křemelná od pramene po Slatinný I HVL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1130  I Slatinný potok od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Křemelná      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1140  I Prášilský potok od pramene po  I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Křemelná      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1150  I Křemelná od toku Slatinný potok I HVL  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Otava      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1160  I Losenice od pramene po ústí do  I HVL  I R     I P   I
I      I toku Otava            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1170  I Otava od toku Vydra po tok    I HVL  I R     I P   I
I      I Volšovka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1180  I Volšovka od pramene po ústí do  I HVL  I R     I P   I
I      I toku Otava            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1190  I Ostružná od pramene po ústí do  I HVL  I R     I P   I
I      I toku Otava            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1200  I Nezdický potok od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Otava        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1210  I Černíčský potok od pramene po  I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Otava        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1220  I Mlýnský potok od pramene po ústí I HVL  I R     I S   I
I      I do náhonu z Otavy        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1230  I Březový potok od pramene po ústí I HVL  I R     I P   I
I      I do toku Otava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1240  I Novosedelský potok od pramene po I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Otava        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1250  I Otava od toku Volšovka po tok  I HVL  I R     I P   I
I      I Volyňka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1260  I Volyňka od pramene po tok Spůlka I HVL  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1270  I Spůlka od pramene po ústí do   I HVL  I R     I P   I
I      I toku Volyňka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1280  I Peklov od pramene po ústí do   I HVL  I R     I P   I
I      I toku Volyňka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1290  I Volyňka od toku Spůlka po ústí  I HVL  I R     I P   I
I      I do toku Otava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1300  I Řepický potok od pramene po ústí I HVL  I R     I S   I
I      I do toku Otava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1310  I Vítkovský potok od pramene po  I HVL  I R     I S   I
I      I ústí do toku Otava        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1320  I Brložský potok od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Otava        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1330  I Blanice od pramene po vzdutí   I HVL  I R     I P   I
I      I nádrže Husinec          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1350  I Blanice od vzdutí nádrže Husinec I HVL  I R     I P   I
I      I po Dubský potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1360  I Dubský potok od pramene po ústí I HVL  I R     I P   I
I      I do Blanice            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1370  I Zlatý potok od pramene po ústí  I HVL  I R     I P   I
I      I do Blanice            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1380  I Blanice od toku Dubský potok po I HVL  I R     I P   I
I      I Radomilický potok        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1390  I Radomilický potok od pramene po I HVL  I R     I S   I
I      I ústí do Blanice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1400  I Blanice od toku Radomilický   I HVL  I R     I P   I
I      I potok po ústí do toku Otava   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1420  I Lomnice od pramene po Hradišťský I HVL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1430  I Hradišťský potok od pramene po  I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do Lomnice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1440  I Závišínský potok od pramene po  I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do Lomnice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1450  I Mračovský potok od pramene po  I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do Lomnice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1460  I Kostratecký potok od pramene po I HVL  I R     I P   I
I      I ústí do Lomnice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1470  I Lomnice od toku Hradišťský potok I HVL  I R     I P   I
I          I po vzdutí nádrže Orlík II    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1480  I Skalice od pramene po      I HVL  I R     I P   I
I      I Bezděkovský potok        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1490  I Skalice od toku Bezděkovský   I HVL  I R     I P   I
I      I potok po Hrádecký (Ostrovský)  I    I      I    I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1500  I Hrádecký (Ostrovský) potok od  I HVL  I R     I P   I
I      I pramene po ústí do Skalice    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1510  I Skalice od toku Hrádecký     I HVL  I R     I P   I
I      I (Ostrovský) potok po ústí do   I    I      I    I
I      I Lomnice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1525_J I Nádrž Orlík II na toku Otava   I HVL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_1530  I Lužnice - pramenný úsek od    I HVL  I R     I P   I
I      I státní hranice po státní hranici I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_2080  I Pravostranné přítoky nádrže   I HVL  I R     I P   I
I      I Lipno I - Rothovský potok, Černá I    I      I    I
I      I stoka, Ježová, Pestřice     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_2090  I Olšina od hráze nádrže Olšina po I HVL  I R     I S   I
I      I vzdutí nádrže Lipno I      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_2190  I Olšina od pramene po vzdutí   I HVL  I R     I P   I
I      I nádrže Olšina          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_2410  I Otava od Blaníce po vzdutí    I HVL  I R     I P   I
I      I nádrže Orlík II         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_2510  I Otava od toku Volyňka po tok   I HVL  I R     I P   I
I      I Blanice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_2540  I Koštěnický (Kačležský) potok od I HVL  I R     I P   I
I      I pramene po vzdutí rybníka    I    I      I    I
I      I Kačležský            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_2640  I Koštěnický (Kačležský) potok od I HVL  I R     I P   I
I      I hráze rybníka Kačležský po    I    I      I    I
I      I vzdutí rybníka Staňkovský    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_2650  I Ponědražský potok od pramene po I HVL  I R     I P   I
I      I vzdutí rybníka Záblatský     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_2670  I Bukovský potok od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I vzdutí rybníka Horusický     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_2750  I Ponědražský potok od hráze    I HVL  I R     I S   I
I      I rybníka Záblatský po ústí do   I    I      I    I
I      I Lužnice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_2800  I Hamerský potok od toku Studenský I HVL  I R     I P   I
I      I potok po ústí do toku Nežárka  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_2830  I Holenský potok od pramene po   I HVL  I R     I P   I
I      I vzdutí rybníka Holná       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_2930  I Holenský potok od hráze rybníka I HVL  I R     I S   I
I      I Holná po ústí do toku Nežárka  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I HVL_3030  I Vltava od hráze nádrže      I HVL  I R     I S   I
I      I Hněvkovice po vzdutí nádrže   I    I      I    I
I      I Kořensko             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0010  I Stěnava od státní hranice po   I LNO  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0020  I Šonovský potok od pramene po   I LNO  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0030  I Bobr od pramene po státní    I LNO  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0040  I Černý potok od pramene po státní I LNO  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0050  I Jindřichovický potok od pramene I LNO  I R     I P   I
I      I po státní hranici        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0060  I Lužická Nisa od pramene po tok  I LNO  I R     I P   I
I      I Rýnovická Nisa          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0070  I Lužická Nisa od toku Rýnovická  I LNO  I R     I P   I
I      I Nisa po Doubský potok      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0080  I Doubský potok od pramene po ústí I LNO  I R     I P   I
I      I do toku Lužická Nisa       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0090  I Harcovský potok od pramene po  I LNO  I R     I S   I
I      I ústí do toku Lužická Nisa    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0100  I Lužická Nisa od toku Doubský   I LNO  I R     I P   I
I      I potok po tok Černá Nisa     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0110  I Černá Nisa od pramene po     I LNO  I R     I P   I
I      I Radčický potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0120  I Radčický potok od pramene po   I LNO  I R     I P   I
I      I ústí do toku Černá Nisa     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0130  I Černá Nisa od toku Radčický   I LNO  I R     I P   I
I      I potok po ústí do toku Lužická  I    I      I    I
I      I Nisa               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0140  I Jeřice od pramene po ústí do   I LNO  I R     I P   I
I      I toku Lužická Nisa        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0150  I Lužická Nisa od toku Černá Nisa I LNO  I R     I P   I
I      I po Oldřichovský potok      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0160  I Oldřichovský potok od pramene po I LNO  I R     I P   I
I      I ústí do toku Lužická Nisa    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0170  I Mandava/Mandau od pramene po   I LNO  I R     I S   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0180  I Mandava/Mandau od státní hranice I LNO  I R     I S   I
I      I po státní hranici        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0190  I Lužnička od pramene po státní  I LNO  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0200  I Oleška od pramene po státní   I LNO  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0210  I Smědá od pramene po Černý potok I LNO  I     R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0220  I Smědá od toku Černý potok po   I LNO  I R     I S   I
I      I Sloupský potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0230  I Sloupský potok od pramene po   I LNO  I R     I P   I
I      I ústí do toku Smědá        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0240  I Lomnice od pramene po Ztracený  I LNO  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0250  I Lomnice od toku Ztracený potok  I LNO  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Smědá      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0260  I Řasnice od pramene po ústí do  I LNO  I R     I P   I
I      I toku Smědá            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0270  I Bulovský potok od pramene po   I LNO  I R     I P   I
I      I ústí do toku Smědá        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0280  I Smědá od toku Sloupský potok po I LNO  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I LNO_0290  I Kočičí potok od pramene po    I LNO  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0010  I Morava od pramene po tok Křupá  I MOV  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0020  I Křupá od pramene po Stříbrnický I MOV  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0030  I Kunčický potok od pramene po   I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Křupá        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0040  I Vrbenský potok od pramene po   I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Křupá        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0050  I Křupá od toku Stříbrnický potok I MOV  I R     I P   I
I      I včetně po ústí do toku Morava  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0060  I Branná od pramene po ústí do   I MOV  I R     I P   I
I      I toku Morava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0070  I Bušínský potok od pramene po   I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Morava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0080  I Morava od toku Křupá po tok   I MOV  I R     I P   I
I      I Děsná              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0090  I Děsná od pramene po tok Hučivá  I MOV  I R     I P   I
I      I Děsná včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0100  I Děsná od toku Hučivá Děsná po  I MOV  I R     I P   I
I      I tok Merta            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0110  I Merta od pramene po Klepáčovský I MOV  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0120  I Klepáčovský potok od pramene po I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Merta        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0130  I Merta od toku Klepáčovský potok I MOV  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Desná      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0140  I Losinka od pramene po ústí do  I MOV  I R     I P   I
I      I toku Desná            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0150  I Rejchartický potok od pramene po I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Desná        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0160  I Bratrušovský potok od pramene po I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Desná        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0170  I Desná od toku Merta po ústí do  I MOV  I R     I P   I
I      I toku Morava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0180  I Morava od toku Desná po soutok s I MOV  I R     I P   I
I      I tokem Moravská Sázava      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0190  I Moravská Sázava od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I soutok s tokem Ostrovský potok  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0200  I Ostrovský potok od pramene po  I MOV  I R     I S   I
I      I ústí do toku Moravská Sázava   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0210  I Lukovský potok od pramene po   I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Moravská Sázava   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0220  I Rychnovský potok od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Moravská Sázava   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0230  I Hraniční potok od pramene po   I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Moravská Sázava   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0240  I Ospirský potok od pramene po   I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Moravská Sázava   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0250  I Březná od pramene po ústí do   I MOV  I R     I P   I
I      I toku Moravská Sázava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0260  I Bušínovský potok od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Moravská Sázava   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0270  I Moravská Sázava od toku     I MOV  I R     I P   I
I      I Ostrovský potok po ústí do toku I    I      I    I
I      I Morava              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0280  I Loučka od pramene po ústí do   I MOV  I R     I P   I
I      I toku Morava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0290  I Mírovka od pramene po ústí do  I MOV  I R     I P   I
I      I toku Morava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0300  I Rohelnice od pramene po ústí do I MOV  I R     I P   I
I      I toku Morava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0310  I Morava od toku Moravská Sázava  I MOV  I R     I P   I
I      I po tok Třebůvka         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0320  I Třebůvka od pramene po Kunčinský I MOV  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0330  I Kunčinský potok od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Třebůvka      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0340  I Třebůvka od toku Kunčinský potok I MOV  I R     I P   I
I      I po tok Jevíčka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0350  I Jevíčka od pramene po Úsobrnský I MOV  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
    I MOV_0360  I Úsobrnský potok od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Jevíčka       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0370  I Nectava od pramene po ústí do  I MOV  I R     I P   I
I      I toku Jevíčka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0380  I Jevíčka od toku Úsobrnský potok I MOV  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Třebůvka     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0390  I Javoříčka od pramene po ústí do I MOV  I R     I P   I
I      I toku Třebůvka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0400  I Třebůvka od toku Jevíčka po ústí I MOV  I R     I P   I
I      I do toku Morava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0420  I Benkovský potok (Písečné) od   I MOV  I R     I P   I
I      I pramene po ústí do toku Morava  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0430  I Oskava od pramene po tok Oslava I MOV  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0440  I Oslava od pramene po ústí do   I MOV  I R     I P   I
I      I toku Oskava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0450  I Sitka (Huzovka) od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I Sprchový potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0460  I Sítka (Huzovka) od toku Sprchový I MOV  I R     I P   I
I      I potok po ústí do toku Oskava   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0470  I Oskava od toku Oslava po ústí do I MOV  I R     I S   I
I      I toku Morava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0480  I Trusovický potok (Trusovka) od  I MOV  I R     I P   I
I      I pramene po ústí do toku Morava  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0490  I Bystřice od pramene po tok    I MOV  I R     I P   I
I      I Lichnička            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0500  I Lichnička od pramene po ústí do I MOV  I R     I P   I
I      I Bystřice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0510  I Bystřice od toku Lichnička po  I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Morava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0520  I Olešnice (Kokorka) od pramene po I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Morávka-náhon    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0530  I Morava od toku Třebůvka po tok  I MOV  I R     I P   I
I      I Bečva              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0540  I Vsetínská Bečva od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I Tísňavský potok včetně      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0550  I Miloňovský potok od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Vsetínská Bečva   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0560  I Stanovnice (Velká Stanovnice) od I MOV  I R     I S   I
I      I pramene po ústí do toku     I    I      I    I
I      I Vsetínská Bečva         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0570  I Lušová od pramene po ústí do   I MOV  I R     I P   I
I      I toku Vsetínská Bečva       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0580  I Dinotice od pramene po ústí do  I MOV  I R     I P   I
I      I toku Vsetínská Bečva       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0590  I Zděchovka od pramene po ústí do I MOV  I R     I P   I
I      I toku Vsetínská Bečva       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0600  I Hovízky od pramene po ústí do  I MOV  I R     I P   I
I      I toku Vsetínská Bečva       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0610  I Vsetínská Bečva od toku     I MOV  I R     I P   I
I      I Tísňavský potok po tok Senice  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0620  I Senice od pramene po tok     I MOV  I R     I P   I
I      I Pozděchůvka           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0630  I Senice od toku Pozděchůvka    I MOV  I R     I P   I
I      I včetně po ústí do toku Vsetínská I    I      I    I
I      I Bečva              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0640  I Jasenice od pramene po ústí do  I MOV  I R     I P   I
I      I toku Vsetínská Bečva       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0650  I Rokytenka od pramene po ústí do I MOV  I R     I P   I
I      I toku Vsetínská Bečva       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0660  I Semetínský potok od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Vsetínská Bečva   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0670  I Vsetínská Bečva od toku Senice  I MOV  I R     I S   I
I      I po tok Ratibořka         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0680  I Ratibořka od pramene po ústí do I MOV  I R     I S   I
I      I toku Vsetínská Bečva       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0690  I Mikulůvka od pramene po ústí do I MOV  I R     I P   I
I      I toku Vsetínská Bečva       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0700  I Bystřička od pramene po ústí do I MOV  I R     I S   I
I      I toku Vsetínská Bečva       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0710  I Vsetínská Bečva od toku     I MOV  I R     I S   I
I      I Ratibořka po ústí do toku Bečva I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0720  I Rožnovská Bečva od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I Solánecký potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0730  I Solánecký potok od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Rožnovská Bečva   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0740  I Rožnovská Bečva od toku     I MOV  I R     I S   I
I      I Solánecký potok po ústí do toku I    I      I    I
I      I Bečva              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0750  I Loučka od pramene po ústí do   I MOV  I R     I P   I
I      I toku Bečva            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0760  I Juhyně od pramene po tok Točenka I MOV  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0770  I Točenka od pramene po ústí do  I MOV  I R     I P   I
I      I toku Juhyně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0780  I Juhyně od toku Točenka po ústí  I MOV  I R     I S   I
I      I do toku Bečva          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0790  I Bečva od toku Rožnovská Bečva po I MOV  I R     I P   I
I      I Opatovický potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
    I MOV_0800  I Opatovický potok od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Bečva        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0810  I Velička od pramene po ústí do  I MOV  I R     I P   I
I      I toku Bečva            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0820  I Bečva od toku Opatovický potok  I MOV  I R     I P   I
I      I po tok Lučnice včetně      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0830  I Bečva od toku Lučnice po ústí do I MOV  I R     I P   I
I      I toku Morava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0840  I Blata od pramene po tok Deštná  I MOV  I R     I P   I
I      I včetně              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0850  I Blata od toku Deštná po ústí do I MOV  I R     I P   I
I      I toku Morava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0860  I Romže od pramene po soutok s   I MOV  I R     I S   I
I      I tokem Hloučela          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0870  I Hloučela od pramene po Žbánovský I MOV  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0880  I Žbánovský potok od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Hloučela      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0890  I Hloučela od toku Žbánovský potok I MOV  I R     I S   I
I      I po vzdutí nádrže Plumlov     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0900  I Kleštínek od pramene po vzdutí  I MOV  I R     I P   I
I      I nádrže Plumlov          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0915_J I Nádrž Plumlov na toku Hloučela  I MOV  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0920  I Hloučela od hráze nádrže Plumlov I MOV  I R     I S   I
I      I po soutok s tokem Romže     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0930  I Vřesůvka od pramene po ústí do  I MOV  I R     I P   I
I      I toku Valová           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0940  I Valová od soutoku toků Romže a  I MOV  I R     I P   I
I      I Hloučela po ústí do toku Morava I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0950  I Morava od toku Bečva po tok Haná I MOV  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0960  I Velká Haná od pramene po ústí do I MOV  I R     I P   I
I      I toku Haná            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0970  I Malá Haná od pramene po vzdutí  I MOV  I R     I P   I
I      I nádrže Opatovice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0985_J I Nádrž Opatovice na toku Malá   I MOV  I J     I S   I
I      I Haná               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_0990  I Haná od Malé Hané po Rostěnický I MOV  I R     I S   I
I      I potok, včetně Malé Hané od hráze I    I      I    I
I      I nádrže Opatovice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1000  I Rostěnický potok od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Haná        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1010  I Haná od toku Rostěnický potok po I MOV  I R     I P   I
I      I tok Tištínka (Uhřický potok)   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1020  I Tištínka (Uhřický potok) od   I MOV  I R     I P   I
I      I pramene po ústí do toku Haná   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1030  I Brodečka (Drahanský potok) od  I MOV  I R     I P   I
I      I pramene po Ferdinandský     I    I      I    I
I      I (Otaslavický) potok       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1040  I Ferdinandský (Otaslavický) potok I MOV  I R     I P   I
I      I od pramene po ústí do toku    I    I      I    I
I      I Brodečka (Drahanský potok)    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1050  I Brodečka (Drahanský potok) od  I MOV  I R     I P   I
I      I toku Ferdinandský (Otaslavický) I    I      I    I
I      I potok po ústí do toku Haná    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1060  I Haná od toku Tištínka (Uhřický  I MOV  I R     I P   I
I      I potok) po ústí do toku Morava  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1070  I Moštěnka od pramene po      I MOV  I R     I P   I
I      I Dolnonětčický potok       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1080  I Bystřička od pramene po ústí do I MOV  I R     I P   I
I      I toku Moštěnka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1090  I Kozrálka od pramene po ústí do  I MOV  I R     I P   I
I      I toku Moštěnka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1100  I Moštěnka od toku Dolnonětčický  I MOV  I R     I P   I
I      I potok včetně po ústí do toku   I    I      I    I
I      I Morava              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1110  I Kotojedka od pramene po tok   I MOV  I R     I P   I
I      I Olšinka včetně          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1120  I Kotojedka od toku Olšinka po   I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Morava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1130  I Rusava od pramene po tok     I MOV  I R     I S   I
I      I Roštěnka včetně         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1140  I Rusava od toku Roštěnka po ústí I MOV  I R     I S   I
I      I do toku Morava          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1150  I Panenský potok od pramene po   I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Morava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1160  I Mojena od pramene po ústí do   I MOV  I R     I P   I
I      I toku Morava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1170  I Morava od toku Haná po tok    I MOV  I R     I S   I
I      I Dřevnice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1180  I Dřevnice od pramene po vzdutí  I MOV  I R     I P   I
I      I nádrže Slušovice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1195_J I Nádrž Slušovice na toku Dřevnice I MOV  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1200  I Dřevnice od hráze nádrže     I MOV  I R     I S   I
I      I Slušovice po tok Lutoninka    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1210  I Lutoninka od pramene po ústí do I MOV  I R     I P   I
I      I Dřevnice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1220  I Fryštácký potok od pramene po  I MOV  I R     I S   I
I      I ústí do Dřevnice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1230  I Racková od pramene po ústí do  I MOV  I R     I P   I
I      I Dřevnice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1240  I Dřevnice od toku Lutoninka po  I MOV  I R     I S   I
I      I ústí do toku Morava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1250  I Vrbka od pramene po ústí do toku I MOV  I R     I P   I
I      I Morava              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1260  I Kudlovický potok od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Morava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1270  I Březnice od pramene po ústí do  I MOV  I R     I S   I
I      I toku Morava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1280  I Salaška od pramene po ústí do  I MOV  I R     I P   I
I      I toku Morava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1290  I Morava od toku Dřevnice po tok  I MOV  I R     I S   I
I      I Olšava              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1300  I Olšava od pramene po Luhačovický I MOV  I R     I S   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1310  I Ludkovický potok od pramene po  I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Luhačovický potok  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1320  I Luhačovický potok od pramene po I MOV  I R     I S   I
I      I ústí do toku Olšava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1330  I Nivnička (Bystřička) od pramene I MOV  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Olšava      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1340  I Olšava od toku Luhačovický potok I MOV  I R     I S   I
I      I po ústí do toku Morava      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1350  I Okluky od pramene po ústí do   I MOV  I R     I P   I
I      I toku Morava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1360  I Dlouhá řeka (Morávka) od pramene I MOV  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Odlehčovací   I    I      I    I
I      I rameno Moravy, Vnorovy - Uherský I    I      I    I
I      I Ostroh              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1370  I Velička od pramene po Hrubý   I MOV  I R     I P   I
I      I potok včetně           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1380  I Velička od toku Hrubý potok po  I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Morava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1390  I Morava od toku Olšava po tok   I MOV  I R     I P   I
I      I Radějovka            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1400  I Sudoměřický potok od pramene po I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Radějovka      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1410  I Radějovka od pramene po ústí do I MOV  I R     I P   I
I      I toku Morava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1420  I Teplica (Vrbovčanka) od pramene I MOV  I R     I P   I
I      I po Liešanský potok        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1430  I Morava od toku Radějovka po   I MOV  I R     I S   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1440  I Vlára od pramene po tok Sviborka I MOV  I R     I P   I
I      I včetně              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1450  I Říká od pramene po ústí do toku I MOV  I R     I P   I
I      I Vlára              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1460  I Zelenský potok od pramene po   I MOV  I R     I P   I
I      I ústí do toku Vlára        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1470  I Brůmovka (Kloboucký potok) od  I MOV  I R     I P   I
I      I pramene po ústí do toku Vlára  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1480  I Vlára od toku Sviborka po státní I MOV  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1490  I Drietomice od pramene po státní I MOV  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I MOV_1500  I Klanečnice od pramene po státní I MOV  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0010  I Úštěcký potok od pramene po ústí I OHL  I R     I P   I
I      I do Labe             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0020  I Luční potok od pramene po ústí  I OHL  I R     I P   I
I      I do Labe             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0030  I Labe od toku Vltava po tok Ohře I OHL  I R     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0040  I Libský potok od pramene po ústí I OHL  I R     I P   I
I      I do Ohře             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0045_J I Nádrž Stanovice na toku Lomnický I OHL  I J     I S   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0050  I Ohře/Eger od státní hranice po  I OHL  I R     I P   I
I      I tok Reslava/Röslau        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0080  I Ohře od hráze nádrže Skalka po  I OHL  I R     I P   I
I      I Slatinný potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0090  I Slatinný potok od pramene po   I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do Ohře           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0100  I Sázek od pramene po Stodolský  I OHL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0110  I Stodolský potok od pramene po  I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Sázek        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0120  I Sázek od soutoku s tokem     I OHL  I R     I P   I
I      I Stodolský potok po ústí do Ohře I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0130  I Plesná/Fleissenbach od státní  I OHL  I R     I P   I
I      I hranice po tok Lubinka      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0140  I Lubinka od pramene po ústí do  I OHL  I R     I P   I
I      I toku Plesná           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0150  I Plesná od toku Lubinka po ústí  I OHL  I R     I P   I
I      I do Ohře             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0160  I Odrava/Wondreb od státní hranice I OHL  I R     I P   I
I          I po vzdutí nádrže Jesenice    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0170  I Mohelenský potok/Mügelbach od  I OHL  I R     I P   I
I      I státní hranice po soutok s tokem I    I      I    I
I      I Odrava              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0185_J I Nádrž Jesenice na toku Odrava  I OHL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0190  I Lipoltovský potok od pramene po I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Odrava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0200  I Odrava od hráze nádrže Jesenice I OHL  I R     I P   I
I      I po ústí do Ohře         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0210  I Libocký potok od pramene po   I OHL  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Horka       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0225_J I Nádrž Horka na toku Libocký   I OHL  I J     I S   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0230  I Libocký potok od hráze nádrže  I OHL  I R     I P   I
I      I Horka po ústí do Ohře      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0240  I Ohře od toku Slatinný potok po  I OHL  I R     I P   I
I      I tok Velká Libava         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0250  I Libava od pramene po ústí do   I OHL  I R     I P   I
I      I Ohře               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0260  I Tisová od pramene po ústí do   I OHL  I R     I P   I
I      I Ohře               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0270  I Ohře od toku Libava po tok    I OHL  I R     I P   I
I      I Svatava             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0280  I Svatava od státní hranice po tok I OHL  I R     I P   I
I      I Rotava              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0290  I Rotava od pramene po ústí do   I OHL  I R     I P   I
I      I toku Svatava           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0300  I Svatava od toku Rotava po ústí  I OHL  I R     I P   I
I      I do Ohře             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0305_J I Jezero Medard          I OHL  I J     I U   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0310  I Lobezský potok od pramene po   I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do Ohře           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0320  I Čistý potok od pramene po ústí  I OHL  I R     I P   I
I      I do toku Stoka          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0330  I Stoka od pramene po ústí do Ohře I OHL  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0340  I Chodovský potok od pramene po  I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do Ohře           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0350  I Rolava od pramene po Nejdecký  I OHL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0360  I Nejdecký potok od pramene po   I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Rolava       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0370  I Rolava od toku Nejdecký potok po I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do Ohře           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0380  I Ohře od toku Svatava po tok   I OHL  I R     I P   I
I      I Teplá              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0390  I Teplá od pramene po Pramenský  I OHL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0400  I Pramenský potok od pramene po  I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Teplá        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0410  I Otročínský potok od pramene po  I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Teplá        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0420  I Lomnický potok od pramene po   I OHL  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Stanovice     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0430  I Dražovský potok od pramene po  I OHL  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Stanovice     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0450  I Lomnický potok od hráze nádrže  I OHL  I R     I P   I
I      I Stanovice po ústí do toku Teplá I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0460  I Teplá od soutoku s tokem     I OHL  I R     I P   I
I      I Pramenský potok po ústí do Ohře I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0470  I Vitický potok od pramene po ústí I OHL  I R     I P   I
I      I do Ohře             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0480  I Lučinský potok od pramene po   I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do Ohře           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0490  I Lomnice od pramene po ústí do  I OHL  I R     I P   I
I      I Ohře               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0500  I Ohře od toku Teplá po tok    I OHL  I R     I P   I
I      I Bystřice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0510  I Bystřice od pramene po      I OHL  I R     I P   I
I      I Jáchymovský potok        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0520  I Jáchymovský potok od pramene po I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do Bystřice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0530  I Bystřice od toku Jáchymovský   I OHL  I R     I P   I
I      I potok po ústí do Ohře      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0540  I Ohře od Bystřice po Hučivý potok I OHL  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0550  I Prunéřovský potok od pramene po I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do Ohře           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0560  I Ohře od toku Hučivý potok po   I OHL  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Nechráníce     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0575_J I Nádrž Nechráníce na toku Ohře  I OHL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0580  I Ohře od hráze nádrže Nechráníce I OHL  I R     I P   I
I      I po Liboc             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0590  I Liboc od pramene po tok Leska  I OHL  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0600  I Leska od pramene po ústí do toku I OHL  I R     I P   I
I      I Liboc              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0610  I Liboc od toku Leska po ústí do  I OHL  I     R     I P   I
I      I Ohře               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0620  I Ohře od toku Liboc po tok    I OHL  I R     I P   I
I      I Blšanka             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0630  I Blšanka od pramene po Očihovecký I OHL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0640  I Očihovecký potok od pramene po  I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Blšanka       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0650  I Blšanka od toku Očihovecký potok I OHL  I R     I P   I
I      I po ústí do Ohře         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0660  I Ohře od toku Blšanka po tok   I OHL  I R     I P   I
I      I Chomutovka            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0670  I Chomutovka od pramene po tok   I OHL  I R     I P   I
I      I Hačka              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0680  I Hačka od pramene po ústí do toku I OHL  I R     I P   I
I      I Chomutovka            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0690  I Chomutovka od toku Hačka po ústí I OHL  I R     I P   I
I      I do Ohře             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0700  I Hrádecký potok od pramene po   I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do Ohře           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0710  I Žejdlík od pramene po ústí do  I OHL  I R     I P   I
I      I Ohře               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0720  I Rosovka od pramene po ústí do  I OHL  I R     I P   I
I      I Ohře               I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0730  I Ohře od toku Chomutovka po ústí I OHL  I R     I P   I
I      I do Labe             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0740  I Modla od pramene po ústí do Labe I OHL  I R     I P   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0750  I Labe od toku Ohře po tok Bílina I OHL  I R     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0760  I Bílina od pramene po rozdělovači I OHL  I R     I P   I
I      I objekt Březenec (resp. PKP)   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0770  I Podkrušnohorský přivaděč vody  I OHL  I R     I U   I
I      I (PKP resp. PPV)         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0780  I Bílina od rozdělovacího objektu I OHL  I R     I P   I
I      I Březenec (resp. PKP) po tok   I    I      I    I
I      I Loupnice             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0790  I Loupnice od pramene po ústí do  I OHL  I R     I P   I
I      I toku Bílina           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0800  I Bílý potok od pramene po tok   I OHL  I R     I P   I
I      I Bílina              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0810  I Srpina od pramene po ústí do   I OHL  I R     I P   I
I      I toku Bílina           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0820  I Bílina od toku Loupnice po tok  I OHL  I R     I P   I
I      I Bouřlivec            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0825_J I Jezero Most           I OHL  I J     I U   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0830  I Bouřlivec od pramene po ústí do I OHL  I R     I P   I
I      I toku Bílina           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0835_J I Jezero Barbora          I OHL  I J     I U   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0840  I Bystřice od pramene po ústí do  I OHL  I R     I P   I
I      I toku Bílina           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0850  I Bílina od toku Bouřlivec po   I OHL  I R     I P   I
I      I Ždírnický potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0855_J I Jezero Milada          I OHL  I J     I U   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0860  I Ždírnický potok od pramene po  I OHL  I R     I P   I
I      I Zalužanský potok         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0870  I Zalužanský potok od pramene po  I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Ždírnický potok   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0880  I Ždírnický potok od toku     I OHL  I R     I P   I
I      I Zalužanský potok po ústí do toku I    I      I    I
I      I Bílina              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0890  I Klíšský potok od pramene po   I OHL  I R     I P   I
I      I Žďárský potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0900  I Klíšský potok od toku Žďárský  I OHL  I R     I P   I
I      I potok po ústí do toku Bílina   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0910  I Bílina od toku Ždírnický potok  I OHL  I R     I P   I
I      I po ústí do Labe         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0920  I Luční potok od pramene po ústí  I OHL  I R     I P   I
I      I do Labe             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0930  I Jílovský potok od pramene po   I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do Labe           I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0940  I Labe od toku Bílina po Jílovský I OHL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0950  I Ploučnice od pramene po Panenský I OHL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0960  I Panenský potok od pramene po   I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do Ploučnice        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0970  I Ploučnice od toku Panenský potok I OHL  I R     I P   I
I      I po tok Svitávka         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0980  I Svitávka od pramene po Boberský I OHL  I R     I P   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_0990  I Boberský potok od pramene po   I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do toku Svitávka      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1000  I Svitávka od toku Boberský potok I OHL  I R     I P   I
I      I po ústí do Ploučnice       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1010  I Šporka od pramene po ústí do   I OHL  I R     I P   I
I      I Ploučnice            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1020  I Ploučnice od toku Svitávka po  I OHL  I R     I P   I
I      I Robečský potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1050  I Robečský potok od pramene po   I OHL  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Máchovo jezero   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1060  I Břehyňský potok od pramene po  I OHL  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Máchovo jezero   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1075_J I Nádrž Máchovo jezero na toku   I OHL  I J     I S   I
I      I Robečský potok          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1080  I Robečský potok od hráze nádrže  I OHL  I R     I P   I
I      I Máchovo jezero po Bobří potok  I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1090  I Bobří potok od pramene po ústí  I OHL  I R     I P   I
I      I do toku Robečský potok      I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1100  I Robečský potok od toku Bobří   I OHL  I R     I P   I
I      I potok po ústí do Ploučnice    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1110  I Ploučnice od toku Robečský potok I OHL  I R     I P   I
I      I po ústí do Labe         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1120  I Kamenice od pramene po tok    I OHL  I R     I P   I
I      I Chřibská Kamenice        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1130  I Chřibská Kamenice od pramene po I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do Kamenice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1140  I Kamenice od toku Chřibská    I OHL  I R     I P   I
I      I Kamenice po ústí do Labe     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1150  I Labe od toku Jílovský potok po  I OHL  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1170  I Brtnický potok od pramene po   I OHL  I R     I P   I
I      I ústí do Křinice         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1190  I Vilémovský potok od pramene po  I OHL  I R     I P   I
I      I Mikulášovický potok       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1200  I Mikulášovický potok od pramene  I OHL  I R     I P   I
I      I po ústí do toku Vilémovský potok I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1210  I Vilémovský potok od toku     I OHL  I R     I P   I
I      I Mikulášovický potok po státní  I    I      I    I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1220  I Luční potok od pramene po ústí  I OHL  I R     I P   I
I      I do toku Vilémovský potok     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1230  I Rožanský potok/Rosenbach po ústí I OHL  I R     I P   I
I      I do toku Spree          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1240  I Rybný potok/Gottleuba od pramene I OHL  I R     I P   I
I      I po státní hranici        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1250  I Petrovický potok/Bahra od    I OHL  I R     I P   I
I      I pramene po státní hranici    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1260  I Moldavský potok/Freiberger Mulde I OHL  I R     I P   I
I      I od pramene po státní hranici   I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1270  I Polava/Pöhlbach od pramene po  I OHL  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1280  I Přísečnice od pramene po vzdutí I OHL  I R     I P   I
I      I nádrže Přísečnice        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1295_J I Nádrž Přísečnice na toku     I OHL  I J     I S   I
I      I Přísečnice            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1310  I Černá voda/Jöhstädter      I OHL  I R     I P   I
I      I Schwarzwasser od pramene po   I    I      I    I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1320  I Flájský potok od pramene po   I OHL  I R     I P   I
I      I vzdutí nádrže Fláje       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1335_J I Nádrž Fláje na toku Flájský   I OHL  I J     I S   I
I      I potok              I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1340  I Flájský potok od hráze nádrže  I OHL  I R     I P   I
I      I Fláje po státní hranici     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1350  I Svídnice/Schweinitz od pramene  I OHL  I R     I P   I
I      I po tok Flájský potok/Flöha    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1360  I Načetínský potok/Natzschung od  I OHL  I R     I P   I
I      I pramene po Flájský potok     I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1370  I Černá/Schwarze Pockau od pramene I OHL  I R     I P   I
I      I po státní hranici        I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1380  I Černá od pramene po státní    I OHL  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1390  I Blatenský potok/Breitenbach od  I OHL  I R     I P   I
I      I pramene po tok Černá       I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_1410  I Bílý Halštrov/Weisse Elster od  I OHL  I R     I P   I
I      I pramene po státní hranici    I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_2075_J I Nádrž Skalka na toku Ohře    I OHL  I J     I S   I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_3060  I Reslava/Röslau od státní hranice I OHL  I R     I P   I
I      I po ústí do Ohře         I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_3160  I Křinice od pramene po státní   I OHL  I R     I P   I
I      I hranici             I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_3400  I Bystřina od pramene po ústí do  I OHL  I R     I P   I
I      I Rokytnice            I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
I OHL_3500  I Rokytnice/Regnitz od pramene po I OHL  I R     I P   I
I      I státní hranici          I    I      I    I
I------------I----------------------------------I--------I-----------I-------I
R - kategorie řeka, J - kategorie jezero
* HMCH - hydromorfologický charakter: P - přirozený, S - silně ovlivněný,
 U - umělý".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.