Systém ochrany zvířat v ČR

Ochranou zvířat se zabývají především Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

prostřednictvím oddělení ochrany zvířat zejména projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů ochrany zvířat a předkládá příslušným státním orgánům návrhy na nezbytná opatření; schvaluje statut a jednací řád Ústřední komise pro ochranu zvířat a Výboru pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely; plní úkoly vyplývající pro něj z přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku ochrany zvířat proti týrání; vede ústřední evidenci počtu použitých pokusných zvířat; uděluje / odnímá povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat; uděluje / odnímá oprávnění k chovu, dodávce a používání pokusných zvířat; uděluje / odnímá akreditaci školicím pracovištím k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání, provádí v těchto kurzech zkoušky a vede seznamy osob, které získaly osvědčení; vydává písemné vyjádření ve schvalovacím řízení zoologických zahrad.

Ústřední komise pro ochranu zvířat

K plnění úkolů na úseku ochrany zvířat zřizuje ministr zemědělství jako svůj odborný poradní orgán ústřední komisi. Předsedu a členy ústřední komise jmenuje a odvolává ministr zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí, a to z odborníků navržených příslušnými státními orgány a právnickými osobami zabývajícími se ochranou nebo chovem zvířat, které se podílejí na plnění úkolů ochrany zvířat.  
Ústřední komise se člení na výbor pro ochranu hospodářských zvířat, výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech, výbor pro ochranu volně žijících zvířat a výbor pro ochranu pokusných zvířat.

Výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely

Ministerstvo zřizuje výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely.
Výbor poskytuje státním orgánům příslušným ke schvalování projektů pokusů a odborným komisím zařízení uživatelů PZ poradenství, pokud jde o získání, chov a umístění pokusných zvířat, péči o ně a používání pokusných zvířat k pokusům, a zaručuje, že jsou sdíleny osvědčené postupy,
dále přijímá za účelem zamezení opakování pokusů od ostatních členských států Evropské unie údaje, které vznikají při pokusech uznaných právními předpisy Evropské unie, pokud není třeba provést v souvislosti s těmito údaji další pokusy pro účely ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, a předává je státním orgánům příslušným ke schvalování projektů pokusů, kontaktnímu místu, případně odborným komisím zařízení uživatelů PZ.
Výbory pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely členských států Evropské unie si vyměňují informace o fungování odborných komisí zařízení uživatelů PZ o provádění hodnocení projektů pokusů a sdílejí osvědčené postupy.

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

prostřednictvím krajských veterinárních správ zejména vykonává dozor nad dodržováním povinností uložených chovatelům; vydává / odnímá povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči; vydává / odnímá osvědčení o schválení silničního dopravního prostředku pro přepravu hospodářských zvířat; vydává / odnímá povolení dopravce; stanovuje veterinární podmínky pro provádění pokusů na zvířatech a pro provádění porážky zvířat; na základě výsledku kontroly může vydat rozhodnutí o závazném pokynu k odstranění zjištěných nedostatků; podává podněty obecním úřadům obcí s rozšířenou působností k projednávání přestupků a správních deliktů vyplývajících z porušení povinností uložených chovatelům na úseku ochrany zvířat.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.