Zavedení pětiletého dobrovolného závazku u příspěvku na adaptaci lesů na klimatickou změnu

16. 12. 2022

K pravidlům příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu sdělila Evropská komise, že schválení podpory podmiňuje přizpůsobením podpory oddílu „Podpora na lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu lesů“ Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech. Podstatou podpory poskytované podle uvedeného oddílu Pokynů je dobrovolné přijetí závazku překračujícího závazné požadavky lesního zákona na období alespoň 5 let. Tomu je nutné přizpůsobit stávající podmínky pro poskytování příspěvku, dosud uvažující s každoročním podáním ohlášení žadatele a následným podáním žádosti o příspěvky.

Žadatelé, kteří souhlasí s vytvořením pětiletého dobrovolného závazku, provedou před podáním žádosti o příspěvek za rok 2022 v modulu pro žadatele navázání nového víceletého ohlášení žadatele na předchozí ohlášení žadatele pro rok 2022 (na základě takto vytvořeného pětiletého závazku pak budou moci o příspěvek žádat každoročně po dobu 5 let počínaje žádostí za rok 2022).

Žadatel, který podal ohlášení pro rok 2022 a se založením 5letého dobrovolného závazku uvedeným způsobem nesouhlasí, bude moci čerpat příspěvek jen za rok 2022 pouze v tzv. režimu de minimis (s limitem pro jeden subjekt ve výši 200 000 EUR za 3 kalendářní roky, resp. 3 účetní období). Žadatel, který ohlášení pro rok 2022 nepodával a první ohlášení pro tento program podá až pro rok 2023, zakládá 5letý dobrovolný závazek trvající až od roku 2023 do roku 2027.

Formulář nového víceletého ohlášení nebude v aplikaci „modul pro žadatele“ zpřístupněn dříve než v roce 2024Nové víceleté ohlášení bude stačit vyhotovit a podat před vyhotovením a podáním žádosti o příspěvek za rok 2022 (tříměsíční příjem žádostí nebude zahájen dříve než v roce 2024).

Do formuláře ohlášení se nově místo orientačního údaje o ploše lesního majetku na území daného kraje bude uvádět výčet lesních hospodářských celků (LHC), za které budou žádosti během pětiletého dobrovolného závazku podávány.

Žádost o příspěvek bude v jednotlivých letech trvání pětiletého dobrovolného závazku podávána jen za ty kalendářní roky, v nichž žadatel splní podmínky pro poskytnutí příspěvku (zejm. podmínku provedení obnovy lesního porostu a těžby lesního porostu staršího 60 let alespoň v 1 jednotce prostorového rozdělení lesa; pokud v některém roce trvání pětiletého závazku nedojde na LHC zařazeném do závazku k těžbě či obnově lesních porostů, místo žádosti bude podáváno čestného prohlášení žadatele o "nehospodaření" v daném roce).

Při neplnění požadavků na způsob provádění obnovy a těžby lesních porostů se použije stávající systematika sankcí (neplnění požadavků na způsob provádění obnovy a těžby lesních porostů v daném kalendářním roce tedy nebude mít jiný vliv na poskytování příspěvku v ostatních letech pětiletého dobrovolného závazku, než je tomu za stávajících podmínek).

Potřebná úprava stávajících podmínek pro poskytování příspěvku bude zveřejněna v roce 2024. Do té doby zůstávají v platnosti stávající zásady, nicméně s úpravami reagujícími na výše uvedené je nutné počítat. Tento článek bude případně doplněn o další informace související se zavedením pětiletých dobrovolných závazků.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.