Metodické pokyny

11. 12. 2023
Ministerstvo zemědělství na základě ustanovení § 49 odst. 3 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) vydává metodický pokyn „k jednotnému stanovení plochy určené k trvalému odnětí plnění funkcí lesa pozemků nalézajících se pod stožáry nadzemních vedení“ (viz příloha).

Cílem tohoto metodického pokynu je sjednocení přístupu orgánů státní správy lesů k problematice odnímání pozemků určených k plnění funkcí lesů v případech, kdy je důvodem odnětí výstavba stožárů nadzemních vedení (§ 15 odst. 3 písm. a) lesního zákona) s ohledem na aktuální parametry prováděné výstavby, snahu o maximální ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesů a snižování nadbytečné administrativní zátěže orgánů státní správy lesů.

Při výpočtu plochy záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa, se v případě stožárů nadzemních vedení zohlední pouze ta plocha, v níž je konstrukce stožárů pevně spojena se zemských povrchem. Pokud takto stanovená plocha nepřesáhne zákonem stanovený limit 30 m2, dojde k umístění stožáru nadzemního vedení bez následného řízení o odnětí zákonné ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 15 odst. 3 písm. a) lesního zákona).

Stáhnout (doc, 112 kB)
Metodika výpočtů závazných ustanovení LHP a LHO po novelizaci vyhlášky č. 84/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 186/2022 Sb.
Publikováno: 23. 11. 2022

Metodický pokyn pro jednotné posuzování využití modřínu opadavého a douglasky tisolisté v návrzích lesních hospodářských plánů, nejde-li o využití na území chráněných podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny

10. 6. 2022
V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, Ministerstvo zemědělství vydává metodický pokyn pro jednotné posuzování využití modřínu opadavého a douglasky tisolisté
11. 9. 2018
Obsahem metodické informace je sdělení, jaké přípravky k asanaci kůrovcem napadeného dříví mohou legálně zakoupit a aplikovat vlastníci lesů, kteří nejsou profesionálními uživateli z pohledu zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a kteří nedisponují osvědčením odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky dle § 86 zákona.
Stáhnout (pdf, 133 kB)
Tato metodika č.j. 73333/2017-MZE-16221 stanovuje postup zadávání, přebírání a kontroly lesních hospodářských osnov pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností a nahrazuje komentář k předpisům upravujících zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov (č.j. 1859/99-5110) ze dne 27. října 1999.
Publikováno: 31. 1. 2018
Semenářské oblasti USA a Kanady pro přenos reprodukčního materiálu.
Publikováno: 8. 8. 2016
Směrnice pro hlídkovou činnost a hašení lesních požárů, prováděné letadly je zpracována v dohodě Ministerstva zemědělství - úseku pro lesní hospodářství a Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.
Publikováno: 19. 5. 2014
Instrukce MZe k postupu při posuzování žádostí o udělení předběžného souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví státu a Udělení předběžného souhlasu MZe k právním úkonům, kterým se nakládá s lesy ve vlastnictví státu, včetně dodatků.
Publikováno: 3. 5. 2013
Tento metodický postup upravuje výpočet porostních zásob jednotlivých dřevin metodou kvalifikovaného odhadu s použitím taxačních tabulek podle vyhl. č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování a dále slouží pro kontrolu stanovení porostních zásob jednotlivých dřevin, uvedených v datech lesních hospodářských plánů a osnov metodou kvalifikovaného odhadu s použitím taxačních tabulek a pro orientační posouzení správnosti výpočtu porostních zásob jednotlivých dřevin uvedených v datech lesních hospodářských plánů a osnov, stanovených pomocí jiných metod.
Publikováno: 22. 3. 2013
Směrnice MZe č. 40/2002, kterou se zrušuje Metodický pokyn MZe č. 12/1996 (č.j. 33483/2002-5020 ze dne 15.10.2002).
Publikováno: 15. 10. 2002
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.