Licence

Každý dodavatel, který chce uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, potřebuje mít pro tuto svoji činnost licenci. Uváděním do oběhu je nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání, a dovoz za účelem prodeje anebo poskytování vzorků genetických zdrojů; za uvádění do oběhu se nepovažuje převod práva nakládat s reprodukčním materiálem, pokud jde o první převod tohoto práva z vlastníka zdroje na jinou osobu a vlastník zdroje ani jeho zaměstnanci se v souvislosti s tímto převodem nepodílí na produkci reprodukčního materiálu.

Licenci uděluje Ministerstvo zemědělství. Dodavatelem může být každá právnická nebo podnikající fyzická osoba, která splní určité podmínky, které jsou stanoveny v zákoně č. 149/2003 Sb. Právnická osoba musí vždy ustanovit odpovědného zástupce. Tento odpovědný zástupce musí splňovat podmínku zletilosti, plné způsobilosti k právním úkonům, bezúhonnosti a středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesnictví, vyššího odborného vzdělání lesnického směru nebo vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, studijní obor lesnictví a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 5 let anebo vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, studijní obor lesní inženýrství a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 3 roky. Podnikající fyzická osoba, která splňuje požadavky kladené na odpovědného zástupce, může obdržet licenci přímo na svoji osobu. Jestliže tyto požadavky nesplňuje, musí ustanovit odpovědného zástupce obdobně jako právnická osoba. Podrobnosti o náležitostech žádosti o licenci obsahuje vyhláška č. 29/2004 Sb. Ministerstvo zemědělství vydává, popř. prodlužuje dobu platnosti  licence ve správním řízení obvykle do 30 dnů od obdržení žádosti.

21. 11. 2023
Ministerstvo zemědělství uveřejňuje registr licencí zpracovatelů lesních hospodářských plánů a osnov vedený podle § 44 odst. 8 lesního zákona.

Plány a osnovy mohou zpracovávat pouze právnické nebo fyzické osoby, které mají k této činnosti udělenou licenci podle hlavy šesté zákona č. 289/1995 Sb.

Veřejný registr licencovaných zpracovatelů lesních hospodářských plánů a osnov, vedený podle § 44 odst. 8 lesního zákona a uveřejňovaný podle zákona č. 261/2021 Sb., je členěn na část fyzických osob a část právnických osob.

Stáhnout (xls, 29 kB)

Licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin

11. 12. 2014
FAQ - licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.