Editace kontaktů a Správa uživatelů a rolí farmářů

Základní informace o správě kontaktů, uživatelů a rolí farmářů

Aplikace Editace kontaktů a Správa uživatelů a rolí farmářů (SURF) jsou součástí tzv. Společného zemědělského registru.


Společný zemědělský registr (SZR)

Neveřejná databáze, ve které se sdružují identifikační údaje o fyzických a právnických osobách vedených v evidencích, registrech a informačních systémech resortu ministerstva. Právní rámec pro SZR je stanoven v § 3 odst. 9 až 13 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuálnost identifikačních údajů fyzických a právnických osob vedených v databázi Ministerstvo zemědělství průběžně ověřuje srovnáváním s údaji z jiných informačních systémů, jde-li o fyzickou osobu, v obchodním rejstříku, jde-li o osobu zapsanou do tohoto rejstříku, a v živnostenském rejstříku, jde-li o osobu podnikající podle živnostenského zákona. U všech osob provádí Ministerstvo zemědělství také ověření adres.

Jednotlivé subjekty se do SZR nijak neregistrují, ale jsou tam zakládány automaticky v případě první registrace do některého ze zemědělských registrů. SZR taktéž slouží jako databáze uživatelů, kterým byl přidělen přístup do portálu eAGRI. Nezbytnými údaji pro obsluhu přístupu do portálu eAGRI jsou i kontaktní údaje typu email nebo číslo mobilního telefonu, na který je např. zasíláno resetované heslo při problémech s přístupem. Na email zase mohou být automaticky zasílány novinky, či jiné informativní materiály z portálu eAGRI.

V rámci databáze SZR jsou i centralizovány údaje o poskytnutých dotací v rámci resortu MZe. Vyhledávání v registru příjemců dotací můžete spustit pomocí odkazu Registr příjemců dotací v pravém okně Aplikace pro veřejnost.


Editace kontaktů

Aplikace zpřístupňuje přihlášenému uživateli možnost on-line editovat některé informace o sobě samém (případně o zastupovaném subjektu) uložené ve Společném zemědělském registru (dále SZR) a v autorizační a autentifikační databázi (dále LDAP).

Uživatelskou příručku k aplikaci naleznete ZDE.


Správa uživatelů a rolí farmářů (SURF)

Cílem nástroje je umožnění samotným zemědělcům řídit přístupy svých zaměstnanců, či pověřených osob do základních zemědělských registrů v rámci Portálu farmáře výhradně na svou odpovědnost bez nutnosti řešit změny na OPŽL SZIF či MZe. Dalším cílem bylo zjednodušení zakládání dalších účtů v rámci subjektů, aby se eliminoval nežádoucí stav, kdy na jeden účet do Portálu farmáře přistupuje v rámci subjektu vícero lidí a následně se ztrácí odpovědnost za konkrétní úkony provedené v jednotlivých registrech.

  • Každý subjekt má nově možnost požádat OPŽL SZIF (event. MZe) o to, aby některý z jeho existujících účtů měl roli ADMIN (lokální správce účtů subjektu) nebo si nechat přidělit nový uživatelský účet, kterému bude role ADMIN přidělena.
  • Uživatel s rolí ADMIN bude mít následně možnost vytvářet nové uživatelské účty v rámci subjektu (účty začínající 98) a následně bude moci všem účtům spravovat role do jednotlivých registrů. Nedílnou součástí je i možnost resetu hesla.
  • V první fázi účty začínající 98 budou moci přistupovat POUZE do klíčových nejpoužívanějších registrů LPIS, Registr zvířat a Evidence přípravků a hnojiv, v rámci kterých existuje potřeba oddělit „agronoma“ od „zootechnika“. V případě širšího zájmu budou možnosti účtů 98xx rozšířeny i na další registry.
  • Nově navíc ve třech dotčených registrech (LPIS, Registr zvířat, EPH) je možnost rozlišovat uživatelům role „jen pro čtení“ a „pro editaci“. Tedy umožňuje to, aby zootechnik mohl do LPIS/EPH, ale současně tam nemohl měnit evidence hnojení a POR.

Důležitou součástí nového řešení je rozlišení tzv. Automatického režimu správy rolí x Manuálního, respektive ručního režimu přidělování rolí.

  • Všechny subjekty zůstávají v automatickém režimu správy rolídokud tento režim ADMIN nezmění v aplikaci SURF na „RUČNÍ“. Do okamžiku tohoto přepnutí se chová přidělování rolí jako doposud (= automaticky probíhá přidělování rolí do těch registrů, v nichž je příslušný subjekt evidován).
  • Tento princip umožňuje, aby do režimu samostatné správy rolí „nastoupily“ jednotlivé subjekty dle uvážení a ostatní, kteří o tuto funkcionalitu nemají zájem, NEBYLI NIJAK DOTČENI.
  • Režim „RUČNÍ“ správy rolí lze taktéž ukončit a vrátit se do režimu Automatické správy rolí – v takovém případě ale všem uživatelům založeným ADMINem (tj. účty začínající 98) budou odebrány role a subjekt se vrátí do „výchozího stavu“

Účtům fyzických osob, které jsou současně uživateli portálu farmáře a i subjekty evidovanými v některém z registru, byla role ADMIN přidělena automaticky. U právnických osob je třeba o přidělení role požádat, a to na formuláři, který je ke stažení pod textem této informace.

Uživatelskou příručku k aplikaci naleznete ZDE.

 

Správa přístupů do Portálu farmáře ve vlastní režii subjektu/organizace

20. 10. 2020
Článek shrnuje možnosti vlastní správy přístupů do jednotlivých registrů a aplikací za Portálem farmáře prostřednictvím správce organizace.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.