Rostlinná výroba

Rostlinná výroba v České republice je zaměřena na produkci potravin a krmiv, ale i surovin pro farmaceutický průmysl a řadu odvětví průmyslu lehkého. Nejdůležitější skupinou plodin jsou u nás obilniny, které pokrývají více než polovinu osevních ploch. Do rostlinných komodit patří obiloviny, olejniny, luskoviny, pícniny, cukrová řepa a brambory, dále ovoce, zelenina, chmel, réva vinná, léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, květiny a školkařské výpěstky. Součástí rostlinných komodit je i oblast produkce osiv, výživy půdy a ochrany rostlin.

Výměra obhospodařované zemědělské půdy v ČR aktuálně činí 3,5 mil. ha. Rozhodující část této plochy 2,5 mil. ha (71 %) představuje orná půda, na které jsou v rámci osevních postupů střídány jednotlivé plodiny podle pěstitelských oblastí a vlastního zaměření. Trvalé kultury tvoří trvalé travní porosty (968 tis. ha), zahrady a ovocné sady (12,5 tis. ha), vinice (17,4 tis. ha) a chmelnice (5,6 tis. ha).

Klasická struktura osevních postupů v zemědělství s propojením rostlinné a živočišné výroby se stala v posledních 20 letech minulostí. Nejrozšířenější skupinou pěstovaných plodin zůstaly obilniny, které v současnosti zaujímají zhruba 1,4 mil. ha, z čehož 1,1 mil. ha činí každoroční výměra pšenice a ječmene. Od začlenění ČR do EU v roce 2004 je zabezpečována regulace trhu s obilovinami prostřednictvím společné organizace trhu (SOT). V oblasti odrůd, osiva a sadby s výjimkou trvalých kultur se metodicky řídí a usměrňuje rozvoj šlechtitelské činnosti, odrůdového zkušebnictví a zkoušení osiva a sadby v součinnosti s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).

Odbor rostlinných komodit zajišťuje zpracování informací ze zemědělské prvovýroby, přípravu analýz a podkladů pro vedení ministerstva zemědělství a pro pracovní orgány EU i zpracování souhrnných zpráv a publikací pro odbornou veřejnost. Dále připravuje podklady pro zákonné a podzákonné předpisy, podklady pro schvalování dotačních nástrojů rezortu a zprostředkovává jejich aplikaci pro zemědělské podnikatelské subjekty. Při této činnosti spolupracuje se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), který jako platební agentura mimo jiné zajišťuje platby prostředků z evropských a národních zdrojů podle pravidel společné zemědělské politiky (SZP). Dále se na půdě odboru navrhuje a posuzuje koncepce výživy zemědělských plodin, jako je množství použitých minerálních a statkových hnojiv. Podílí se na tvorbě opatření v úseku rostlinolékařství, hnojiv, chemických látek v zemědělství a ochrany před jejich negativním působením na složky životního prostředí.

Komoditní burzy v působnosti Ministerstva zemědělství

31. 1. 2018
Záležitosti komoditních burz v České republice jsou upraveny zákonem č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. Státní dozor nad komoditními burzami v České republice vykonává v úzké součinnosti Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.