Žňové zpravodajství k 13. září 2021

13. 9. 2021

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 13. 9. 2021 - konečný

Sklizeň základních obilovin a řepky byla díky příznivému počasí k 13. 9 2021 zcela ukončena. Souhrnný součet ukazuje u všech obilovin i řepky 100 %, přičemž řepka je sklizena ze 100 % ve všech krajích, ale u obilovin celkem bychom našli ještě kraj Karlovarský, kterému chybí 2,88 % a kraj Liberecký, kterému chybí 1,46 %. Do jednoho procenta chybí sklidit celkem obilovin v kraji Moravskoslezském, Plzeňském, Ústeckém a Středočeském s Prahou.

K aktuálnímu datu je tedy posekáno 1 235 253 ha (100 %) z 1 235 254 ha obilovin určených ke sklizni s průměrným výnosem 6,11 t/ha (o 0,06 % více než v roce 2020) a produkcí 7 552 018 t. Pšenice ozimá je sklizena ze 709 537 ha (z 709 538 ha) s průměrným výnosem 6,72 t/ha (o 0,35 % více než v roce 2020)  a produkcí 4 769 026 t. Pšenice jarní je sklizena ze 75 247 ha s průměrným výnosem 5,24 t/ha (o 0,34 % více než v roce 2020) a produkcí 394 367 t. Ječmen ozimý je sklizen z 111 006 ha s průměrným výnosem 6,04 t/ha (o 0,18 % méně než v roce 2020)  a produkcí  670 515 t.  Ječmen jarní je sklizen z 215 737 ha s průměrným výnosem 5,33 t/ha (o 0,08 % méně než v roce 2020) a produkcí 1 149 581 t.  Žito je sklizeno z 25 154 ha s průměrným výnosem 5,34 t/ha (o 0,41 % méně než v roce 2020) a produkcí 134 207 t. Oves je sklizen z 57 715 ha s průměrným výnosem 3,95 t/ha (o 0,48 % méně než v roce 2020) a produkcí 227 823 t. Tritikale je sklizeno ze 40 856 ha s průměrným výnosem 5,28 t/ha (o 0,41 % více než v roce 2020) a produkcí 215 712 t.

Řepka byla sklizena ve všech krajích ČR, celkem 342 315 ha (100 %) s průměrným výnosem 3,11 t/ha (o 0,31 % méně než v roce 2020) a produkcí 1 063 341 t.

V roce 2020 nebylo už k 14. 9. 2020 žádné šetření, neboť sklizeň obilovin a řepky v ČR skončila 7. 9. 2020, kdy bylo sklizeno v ČR celkem 1 249,4 tis. ha obilovin (99,9 %) s produkcí 7 558,3 tis. tun a průměrným výnosem 6,05 t/ha a 368,2 tis. ha řepky (100 %) s produkcí
1 260,5 tis. t a průměrným výnosem 3,42 t/ha. Sklizeň obilovin a řepky tak byla u svého konce.

Kvalita obilovin:
Kvalita potravinářské pšenice ze sklizně 2021. K 10. 9. 2021 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 267 vzorků pšenice sklizně 2021 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 13. 7. až 22. 8. 2021.

Z analyzovaných 267 vzorků vyhovělo 234 vzorků (tj. 88%) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 63 s, max 389 s), 213 vzorků (80 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 8,9 %, max 16,5 %), 224 vzorků (84 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 10 ml, max 70 ml) a 206 vzorků (77 %) vyhovělo na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 68,9, max 84,9 kg/hl).

Kvalita pšenice je převážně dobrá, a to s ohledem na všechny jakostní parametry. U vzorků sklizených po deštích se častěji vyskytují porostlá zrna, mají nižší objemovou hmotnost a v některých případech nevyhovující číslo poklesu. U této později sklizené pšenice se také častěji vyskytují fuzariózní zrna.

Podle dosavadních výsledků rozborů pšenice na obsah mykotoxinů se deoxynivalenol (DON) vyskytuje u poloviny (52 %) analyzovaných vzorků. Je to méně než v loňském roce, kdy byl DON zjištěn u 80 % vzorků, ale více, než v letech 2019 (32 %) a 2018 (34 %). Většina dosud zjištěných hodnot je však pod povoleným limitem (1250 μg/kg), limit přesáhl jeden z dosud analyzovaných 64 vzorků (2%), zjištěná hodnota je 1425 μg/kg. Šlo o pšenici jarní, pěstovanou v Královéhradeckém kraji, předplodinou byla kukuřice. Zearalenon (ZEA) byl zjištěn u 14% analyzovaných vzorků pšenice, limitní hodnoty zatím nebyly překročeny (limit 100 μg/kg, nejvyšší zjištěná hodnota 36 μg/kg).

Dosud analyzované vzorky žita (8) pocházejí z Kraje Vysočina a z krajů Jihomoravského, Královéhradeckého, Moravskoslezského, Plzeňského a Zlínského a byly sklizeny v rozmezí 29. 7. až 20. 8. Na objemovou hmotnost vyhověly podle ČSN 46 1100-4 všechny vzorky (průměr 73,8 kg/hl, norma 70,0 kg/hl, min. 70,3 kg/hl, max. 76,1 kg/hl), na číslo poklesu 63 % vzorků (průměr 138 s, norma 120 s, min. 62 s, max. 251 s). U 4 vzorků byl zjištěn výskyt námele, u jednoho byl obsah na hranici limitu pro potravinářské obiloviny (0,05 %), u dvou vzorků byl tento limit mnohonásobně překročen (obsah námele více než 0,5 %).

Kvalita sladovnického ječmene ze sklizně 2021 je průběžně analyzovaná ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském. K 10. 9. 2021 bylo analyzováno 133 vzorků sladovnického ječmene (z toho 17 vzorků ozimých odrůd sladovnického ječmene, 70 vzorků odrůd pro České pivo, 46 vzorků ostatních odrůd). Vzorky pocházely z kraje Olomouckého (30), Jihomoravského (24), Moravskoslezského (22), Kraje Vysočina, (18), Pardubického (13), Královéhradeckého (10), Středočeského (10), Jihočeského (1), Plzeňského (1), Ústeckého (1) a Zlínského (3). Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 5. 7. do 25. 8. 2021.

Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků byla 12,7 % (min. 10,8 %, max. 17,0 %, normě vyhovělo v 96,2 % vzorků). Průměrná hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 89,9 % (min. 54,5 %, max. 98,6 %). Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) vyhovělo 82,0 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 1,4 % (min. 0,1 %, max. 4,4 %) a požadavku normy vyhověla 97,0 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 3,8 % (min. 0,6 %, max. 15,3 %) a požadavku normy vyhovělo 83,5 % vzorků. Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 10,7 % (min. 8,5 %, max. 13,7 %) a požadavku normy vyhovělo 67,7 % vzorků. U nevyhovujících vzorků převládají ty s nízkým obsahem dusíkatých látek. Požadavkům na klíčivost vyhovělo 97,0 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 98,6 % (min. 92 %, max. 100 %).
Příznivý je obsah dusíkatých látek, zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných i zrnových příměsí částečně sladařsky využitelných. Vzhledem ke zpracování vzorků z pozdější fáze sklizně se začínají vyskytovat zrna fyziologicky poškozená (porostlá). Výskyt fyziologicky poškozených zrn byl zjištěn u 25,6 % vzorků. Častý je také výskyt zahnědlých špiček (více než 1 % zahnědlých špiček bylo zjištěno u 54,9 % vzorků).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.