Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží

Prostřednictvím subkomponenty 2.6.2. Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu jsou podporovány investice do rekonstrukcí, oprav a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží (dále jen „MVN“) za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí.

Dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obce, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

Stavební podprogramy jsou také zaměřené na problematiku drobných vodních toků (dále jen „DVT“).

Mezi hlavní věcné cíle subkomponenty patří zajištění funkce DVT, péče o koryta DVT v intravilánech obcí a nezbytně nutných navazujících úsecích toku v extravilánu ve stavu, který zabezpečuje dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce přiblížil přírodním podmínkám, údržba břehových porostů na pozemcích koryt DVT a na pozemcích sousedících s korytem DVT tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, zlepšení užitné hodnoty staveb (např. podélného opevnění, příčných objektů, propustků, mostků atd.) na vodních tocích jejich výstavbou, rekonstrukcí, opravou nebo modernizací.

Prostřednictvím subkomponenty se podporuje obnovení a zlepšení retenční schopnosti krajiny. Objem zátopy obnovených, zrekonstruovaných i nově postavených MVN, přispěje k žádoucímu zpomalení odtoku vody z krajiny. Ta je akumulována na místě a může pozitivně přispět ke stabilitě průtoků ve vodotečích při následné, déle trvající suché periodě a rovněž ke stabilitě hladiny podzemních vod a vylepšení místního mikroklimatu, zejména v období déletrvajícího sucha. MVN mohou pozitivně přispět ke stabilizaci průtoků jak v případě přívalových srážek na malých povodích, tak v období déletrvajícího sucha, kdy zajistí minimální zůstatkový průtok ve vodotečích pod rybníky. Obnova, rekonstrukce a výstavba MVN tak pozitivně ovlivní hydrologickou bilanci krajiny.

Žadatel:
Obce, svazky obcí

Míra finanční podpory:
až do 70 % stavebních uznatelných nákladů

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.