2.6.5 Budování lesů odolných klimatické změně

Subkomponenta 2.6.5. Budování lesů odolných klimatické změně je zaměřena na zlepšování odolnosti a zároveň i stavu lesních ekosystémů obnovovaných po kůrovcové kalamitě ve smyslu pozměnění druhové, věkové a prostorové skladby na lesní porosty odolné vůči klimatické změně a tím i značným dílem zajištění trvale udržitelné kontinuity plnění funkcí lesa. Jedná se o podporu přirozené a umělé obnovy dřevin stabilních vůči klimatické změně, o jejich péči a výchovu. K přechodu na druhově a strukturně bohatší porosty přispěje i podpora využívání přípravných (pionýrských) dřevin v rámci dvoufázové obnovy, kdy bude porost přípravných dřevin následně podsazován dřevinami cílovými. Bude tak umožněna i podpora vzniku bohatší variability věkové struktury porostu a to prostřednictvím podsadeb vzrostlých porostů, v rámci kterých může docházet k tvorbě nových etáží při existenci původního porostu, což bude tvořit základ pro přechod ke strukturálně bohatším porostům.

Podpora bude realizována prostřednictvím finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům a držitelům lesů na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí; umělou obnovu sadbou první i opakovanou včetně podsadeb; ochranu mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění; individuální ochranu sazenic proti zvěři; zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, rekonstrukci porostů náhradních dřevin a ostatních porostů po škodách; přeměnu porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou; zlepšování kvality lesní půdy a výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu; podpora ponechání dendromasy k zetlení v lesním porostu ve formě ukládání klestu na valy a hromady.

Žadatelé: vlastníci a držitelé lesů

Míra finanční podpory: sazba stanovená pro jednotlivé předměty finančního příspěvku

Předpokládaná doba příjmu žádostí: průběžně do roku 2023

Předpokládaná alokace výzvy: 8 540 mil. Kč pro období let 2020–2023

Pravidla programu: stanovena v části první a v části druhé hlavě II nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (odkaz na aktuální znění uvedeno pod tímto článkem)

Podrobnosti pro žadatele: příručka pro žadatele a další podrobné informace jsou žadatelům k dispozici na portálu eAGRI.cz (odkaz pod tímto článkem)

Publicita k cíli T140 investice 4 komponenty Budování lesů odolných klimatické změně komponenty 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

15. 9. 2023
V rámci cíle 140 bylo s podporou z Národního plánu obnovy zalesněno více jak 12 tisíc hektarů (12 293,14 ha) melioračními a zpevňujícími dřevinami (zejména listnáči). Cílem investice je změna druhové skladby lesních porostů k přírodě bližšímu složení a tedy zvýšení odolnosti lesních porostů vůči dopadům klimatické změny.

Publicita milníku M139 NPO novela vyhlášky č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování

18. 7. 2023
Dne 30. 6. 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována Vyhláška č. 186/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí…

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.