Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Závazná příručka pro žadatele, která stanoví postup pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Tato Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, verze 6 (dále jen „Příručka“) stanovuje závazný postup pro zadávání zakázek malého rozsahu všemi žadateli/příjemci dotace z  Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále „PRV“) a zakázek vyšší hodnoty všemi žadateli/příjemci dotace z PRV, kteří nespadají pod režim ZZVZ.

Hlavní změny ve verzi 6:

  1. Zvýšení limitu na jednu zakázku v rámci přímého nákupu na 100 000 Kč bez DPH (limit na projekt zůstává stejný – tzn. také 100 000 Kč bez DPH).

  2. Výslovné umožnění tzv. vyhrazené změny závazku.

  3. Doplnění zákazu zadat zakázku (uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem), pokud je to v rozporu se sankcemi podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí upravujícího provádění mezinárodních sankcí, a to zejména v reakci na tzv. sankční balíčky EU.

  4. Doplnění povinnosti žadatele/příjemce dotace doložit čestné prohlášení od vybraného dodavatele, které se týká sankčních opatření a zákona o střetu zájmů s cílem omezit možné porušení těchto předpisů v souvislosti se zakázkami spadajícími pod režim Příručky.

    Doporučený vzor čestného prohlášení je v Příloze č. 3 Příručky a aktuální znění bude k dispozici na www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Příručka (verze 6) nabývá účinnosti dnem zveřejnění na stránkách eagri.cz/prv a vztahuje se:

  1. Na všechny žádosti o dotaci podané v 15. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (povinnost dokládat čestné prohlášení se týká pouze zadávacích/výběrových nebo cenových marketingů zahájených po nabytí účinnosti této Příručky).
  2. V případě operací 4.3.1 Pozemkové úpravy a 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny a 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV), 20.2 Podpora pro zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov (Technická pomoc) se Příručka vztahuje na Žádosti o dotaci zaregistrované ve dnech následujících po dni nabytí účinnosti Příručky.

V případě ostatních Žádostí o dotaci se postupuje dle dosavadních verzí Příručky. 

Úplné znění Příručky je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a záložka veřejné zakázky) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Níže v přílohách naleznete seznamy dokumentace z výběrového/zadávacího řízení. Další seznamy dokumentací včetně jejich aktuálních verzí naleznete na internetových stránkách SZIF.

Přílohy

Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (verze 6)

15. 12. 2022
Dne 12. 12. 2022 byla ministrem zemědělství podepsána Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 verze 6.
15. 12. 2022

Aktualizace Příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 – verze 6.

Stáhnout (pdf, 145 kB)

Tisková zpráva - Důležitá informace pro obce - výklad podmínky v Příručce pro zadávání veřejných zakázek k personální propojenosti v rámci cenového marketingu

19. 5. 2022
V současné době přibývají případy nesprávně provedených cenových marketingů ze strany obcí. Obce (zpravidla jako žadatelé v operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje) chybují často v případě čl. 1.2.5 Příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova 2014–2020 (verze 5), (dále jen „Příručky“).

Informace o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ

14. 1. 2021
Na základě novely zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou do § 6 odst. 4 ZZVZ od 1. 1. 2021 doplněny nové zásady týkající se sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Novela pak také do § 28 (Vymezení některých dalších pojmů) vkládá definice, co se pro účel zákona rozumí sociálním, environmentálním a inovativním…

Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (verze 5)

1. 8. 2019
Dne 1. 8. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 8. kolo příjmu žádostí.

Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (verze 4)

6. 2. 2018
Dne 6. 2. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Jiří Milek Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 6. kolo příjmu žádostí.

Aktualizace Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (verze 3 - platnost od 1. 8. 2017, účinnost od 2. 8. 2017)

2. 8. 2017
Tato aktualizovaná Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen „příručka“) stanovuje závazný postup pro zadávání zakázek malého rozsahu všemi žadateli/příjemci dotace z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále „PRV“) a zakázek vyšší hodnoty všemi žadateli/příjemci dotace z PRV, kteří nespadají pod režim ZZVZ.

Zpřesnění platnosti Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (verze 2.1)

16. 12. 2016
Došlo k vydání technického zpřesnění Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.