Transparentnost veřejných podpor

Modernizovaná pravidla veřejné podpory zavedla požadavek na transparentnost při poskytování veřejných podpor, když zakotvila povinnost poskytovatelů veřejných podpor zveřejňovat na souhrnné webové stránce věnované veřejné podpoře údaje o jednotlivých podporách převyšujících svou výší určitý limit.

S platností od roku 2023 Evropská komise snížila výši limitu podpor, které mají být zveřejněny. Povinnost zaznamenávat informace o podporách, které přesahují prahové hodnoty 10 000 EUR u příjemců působících v oblasti zemědělské prvovýroby nebo v oblasti rybolovu a akvakultury a 100 000 EUR u příjemců působících ve všech ostatních odvětvích včetně zpracování zemědělských produktů, uvádění zemědělských produktů na trh a v odvětví lesnictví, vychází zejména z následujících předpisů:

  • pokyny ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (2022/C 485/01),
  • pokyny ke státní podpoře v odvětví rybolovu a akvakultury (2023/C 107/01),
  • nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (ABER),
  • nařízení Komise (EU) 2022/2473 ze dne 14. prosince 2023, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (FBER) a
  • nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory slučitelné s vnitřním trhem (GBER).

Kompletní výčet předpisů, které uvedenou povinnost obsahují, a podrobné informace k jejímu plnění v rámci ČR zahrnuje Metodika k plnění povinnosti transparentnosti.

V souvislosti s požadavkem na transparentnost veřejných podpor zřídila Evropská komise elektronický systém, do kterého mají poskytovatelé zaznamenávat údaje o podporách poskytnutých od 1. 7. 2016 a jejich příjemcích, a jeho prostřednictvím dochází ke zveřejňování informací. Jedná se o tzv. Modul pro transparentnost udělování státní podpory („TAM“).

Zápis informací je umožněn poskytovatelům na základě registrovaného přístupu do TAM získaného v návaznosti na žádost o zřízení přístupu, která je uvedena níže.

Přístup do systému TAM

V případě problémů s přihlášením do systému, se zapisováním podpor, ohledně metodických dotazů apod. kontaktujte tam-podpora@mze.cz.

Informace týkající se transparentnosti při udělování veřejných podpor, které spadají do gesce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, naleznete na stránkách ÚOHS.

Údaje o podporách financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou v souladu s nařízením (EU) č. 1306/2013, resp. nařízením (EU) 2021/2115 zveřejňovány na webové stránce Státního zemědělského intervenčního fondu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.